Hotărârea nr. 30/2018

30/30.01.2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive"
Hotararea Consiliului Local 30/30.01.2018
privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-2035/30.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarul Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2035/30.01.2018 al Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive";
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 30.01.2018, Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 2035/30.01.2018;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 2035/30.01.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţîmânt, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 270/28.07.2017 privind stabilirea salariilor pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 153/28.06.2017, lege-cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
În temeiul O.U.G. nr. 79/08.11.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
În baza art. 36, alin (2), lit.a) şi alin (3) lit. b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,
Având în vedere art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", începând cu data de 01.01.2018, în baza O.U.G. nr. 79/08.11.2017, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Public de Administrare a "Centrului regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive".

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Public de Administrare a "CERC"
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

RAPORT DE SPECIALITATE

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului public de administrare a "Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive" conform Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 270/28.07.2017 privind stabilirea salariilor funcționarilor publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara și din serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Timișoara, începând cu 01.07.2017 au fost stabilite salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", conform Legii-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice potrivit cărora:

 • (1) Pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din aparatul propriu al consiliilor județene, primării și consilii locale și din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, a consiliului județean sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz, în urma consultării organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților.

 • (2) Nomenclatorul funcțiilor necesare desfășurării activităților specifice fiecărei instituții sau autorități a administrației publice locale, precum și ierarhia funcțiilor sunt prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III și cap. II lit. A pct. IV.

 • (3) Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25.

 • (4) Nivelul veniturilor salariale se stabilește, în condițiile prevăzute la alin. (1) și (3), fără a depăși nivelul indemnizației lunare a funcției de viceprimar sau, după caz, a indemnizației lunare a vicepreședintelui consiliului județean, sau, după caz, a viceprimarului municipiului București, corespunzător nivelului de organizare: comună, oraș, municipiu, sectoarele municipiului București, primăria generală a municipiului București, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli.

 • (5) Angajarea, promovarea, avansarea în gradație a personalului prevăzut la alin. (1) se fac cu respectarea prevederilor prezentei legi, precum și a celorlalte reglementări specifice funcționarilor publici și personalului contractual.

coroborate cu prevederile

ART. 3

(1) Gestionarea sistemului de salarizare a personalului din instituțiile și autoritățile publice se asigură de fiecare ordonator de credite.

ART. 7

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au urmă toarea semnificație:

a) salariul de bază reprezintă suma de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice, corespunzător funcției, gradului/treptei profesionale, gradației, vechimii în specialitate, astfel cum este stabilită în anexele nr. I - IX;

ART. 6 - Principiile sistemului de salarizare

Având în vedere modificările legislative intrate în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2018 în conformitate cu prevederile Ordonanță de urgență a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, care privesc fiscalizarea veniturilor din salarii, astfel:

"- art. 78    (1) Beneficiarii de venituri din salarii datorează un impozit lunar, final, care se calculează și se reține la sursă

de către plătitorii de venituri.

(2) impozitul lunar prevă zut la alin. (1) se determină astfel:

a) la locul unde se află funcția de bază, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul determinată ca diferență între venitul net din salarii calculat prin deducerea din venitul brut a contribuțiilor sociale obligatorii aferente unei luni, datorate potrivit legii în România...

 • - art. 138   Cotele de contribuții de asigură ri sociale sunt urmă toarele:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi...

 • - art. 139   (1) Baza lunară de calcul al contribuției individuale de asigură ri sociale, în cazul persoanelor fizice care

realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, o reprezintă câștigul brut realizat din salarii și venituri asimilate salariilor...

 • - art. 156 Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi

 • - art. 157   (1) Baza lunară de calcul al contribuției de asigură ri sociale de să n ă tate, în cazul persoanelor fizice care

realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în țară și în străinătate, cu respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, o reprezintă câștigul brut acre include:

a) veniturile din salarii, în bani și/sau în natură, obținute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege..."

De asemenea, prevederile Art. 7 din Ordonanța de urgenț ă a Guvernului Nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, la alin (2) prevede că

(2) Sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice.

În contextul transferării contribuțiilor sociale de la angajator la angajat, pentru păstrarea aceluiași nivel al salariului net avut în luna decembrie 2017 de personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Administrare a "Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive", începând cu 01 ianuarie 2018, în contextul modificărilor legislative enunțate mai sus, propunem majorarea salariilor brute la un nivel ce acoperă contribuțiile sociale ce până la 31.12.2017 au fost în sarcina angajatorului, în conformitate cu dispozițiile OuG 79/08.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal și art. 11 din Legea-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

DiRECTOR,

Claudiu DRAGOMiR

Anexa la HCL nr. ...............................

Nr. crt.

Func' ia publică/Post contractual

Nivel studii

Cls

GradaDie vechime

salarii de baza

01.01. 2018

1

Director

S

-

-

11630

2

Inspector de specialitate

S

IA

2

6121

3

6239

4

6358

5

6477

3

Inspector de specialitate

S

I

2

5725

3

5828

4

5930

5

6034

4

Inspector de specialitate

S

II

0

5156

1

5243

2

5338

3

5424

4

5512

5

5606

5

Inspector de specialitate

S

D

0

4523

1

4682

2

4750

3

4850

4

4950

5

5050

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul Serviciului public de administrare a "Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive" conform Ordonanței de urgență a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Secțiunea a 2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situației actuale

În prezent, stabilirea salariilor de bază brute pentru personalul din cadrul Serviciului public de administrare a "Centrului regional de competențe și dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive" sunt stabilite prin HCL nr. 270/ 28.07.2017, adoptată în conformitate cu prevederile Legii-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Prin Ordonanță de urgență a Guvernului Nr. 79/2017 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, sa modificat regimul de fiscalizare a salariilor și se transferă contribuțiile sociale de la angajator la angajat, astfel:

 • - Cotele de impozitare

(1) Cota de impozit este de 10% ș i se aplică asupra venitului impozabil corespunză tor fiecărei

surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din:

b) salarii și asimilate salariilor;

 • - Cotele de contribuții de asigurări sociale

Cotele de contribuții de asigurări sociale sunt următoarele:

a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale, potrivit prezentei legi;

 • - Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate

Cota de contribuție de asigurări sociale de sănătate este de 10% și se datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale de sănătate, potrivit prezentei legi."

Art. 7 alin. (2) din OuG Nr. 90/2017 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede că sumele aferente contribuțiilor de asigurări sociale sau, după caz, contribuțiilor individuale la bugetul de stat, datorate de personalul plătit din fonduri publice, astfel cum sunt stabilite în aplicarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sunt avute în vedere la stabilirea majorărilor salariale ce se acordă în anul 2018 personalului plătit din fonduri publice.

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Promovarea acestui proiect de hotărâre are ca scop evitarea diminuă rii veniturilor salariale nete din administrația publică locală, în conformitate cu prevederile art. 11 din Legea-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, completată și modificată prin Ordonanța de urgență a Guvernului Nr. 91/2017 din 6 decembrie 2017, în contextul modificărilor legislative enunțate mai sus.

3. Alte informații

Nu este cazul

4. Concluzii

Având în vedere cele expuse, propunem adoptarea unei hotă râri de consiliu local prin care să se stabilească salariile de bază ale personalului Serviciului public de Administrare a CERC conform Anexei - parte integrantă din prezentul proiect, în acord cu prevederile art. 11 din Legea-Cadru Nr. 153/2017 completată și modificată de OuG 91/2017, raportate la OuG 79/2017 și OuG 90/2017.

PRiMAR

Nicolae ROBu


ViCEPRiMAR/

ADMiNiSTRATOR PuBLiC, (după caz)

DiRECTOR,

Claudiu DRAGOMiR

Anexă

Nr. Crt

Funcția publică/Post contractual

Nivel studii

Cls.

Gradație vechime

Salarii de bază 01.01.2018

1

Director

S

-

11630

2

Inspector de specialitate

S

IA

2

6121

3

6239

4

6358

5

6477

3

Inspector de specialitate

S

I

2

5725

3

5828

4

5930

5

6034

4

Inspector de specialitate

S

II

0

5156

1

5243

2

5338

3

5424

4

5512

5

5606

5

Inspector de specialitate

S

D

0

4523

1

4682

2

4750

3

4850

4

4950

5

5050