Hotărârea nr. 297/2018

297/15.06.2018 privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timişoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafaţa 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafaţă de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu staţie pompare ape uzate în suprafaţă de 108 mp.şi Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu staţie pompare ape uzate în suprafaţă de 124 mp.situat în Timişoara str.Câmpului
Hotararea Consiliului Local 297/15.06.2018
privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timişoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafaţa 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafaţă de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu staţie pompare ape uzate în suprafaţă de 108 mp.şi Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu staţie pompare ape uzate în suprafaţă de 124 mp.situat în Timişoara str.Câmpului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.CT 2018-002442/25.05.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de Specialitate nr.CT 2018-002442/25.05.2018 - al Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 - 2442/25.05.2018, Anexă la Raportul de secialitate nr. CT 2018-002442/25.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordinul nr.700/2014 art.78 privind aprobarea regulamentului de avizare, recepţie şi înscriereîn evidenţele de cadstru şi carte funciară, modificat prin Ordinul 1304/2015;
Luând în considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastruluişi publicităţii imobiliare actualizată;
Luând în considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art.36 alin(2) lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă operaţiunea de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timişoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafaţa 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafaţă de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu staţie pompare ape uzate în suprafaţă de 108 mp.şi Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu staţie pompare ape uzate în suprafaţă de 124 mp.situat în Timişoara str.Câmpului.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I EST;
- Direcţiei Clări Terenuri Dotări Diverse II VEST;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-002442 /25.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp.în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp. și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124 mp.situat în Timișoara str. Câmpului.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat pe str.Câmpului, identificat prin documentația cadastrală întocmită de ing. Bena Marius Daniel.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către ing.Bena Marius Daniel pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de dezlipire a terenului intravilan cu nr. cadastral 418671 cvu suprafața de 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp. și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124 mp.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de ing.Bena Marius Daniel, proiect nr.117/2018 Anexa 1.35 pentru dezlipire imobil înscris în CF nr. 418675 Timișoara avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 96976/07.05.2018.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului menționat.

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                          IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA

Nr. cadastral


Cartea funciara nr.


Plan amplasament si delimitare a imobilului ________________1 : 500 Sup. masurata


108


Adresa imobilului str. Câmpului


Anexa 1.35 Pr 117/2018trotuar (asfalt)

©

STR. CÂMPULUI (asfalt) top. 6367


Nr parcela


2

Total


top. 8527 /


Categorie de folosința


Suprafața ( mp)


Curți construcții

Arabil


40

68

108


34

STATIE POMPARE APE UZATEMențiuni


Parcela nu este împrejmuita


B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Sup construita la sol (mp)

C1

CIE

9

Total

9


Mențiuni


CÎ |

---- STATIE POMPARE APE UZATE

Sup.constr desfasurata . = 9 mp,

Anul construcției 2010, fundații beton armat, pereți din beton armat.


Suprafața din acte= 108 mp

Suprafața totala masurata a imobilului =108 mp


Executant: BENA Marius Daniel

Confirm, executarea măsurătorilor la teren , corei


K XJO-          Q// x

nentatiei cadastralesi corespondenta a^pstuk.^^,,

autorizare        •        fs

Semnătura si stampila fe

Seria

3 Nr.C130/23.


docu /.V


ius-Da.


rn^ătea

î

X^d^CLASț^^


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date mtregatZ si atribuire numărului cadastral /

Data

RANKOV SRDAjjl /

CONSILIER in //j)r 701

r

Stapila BCPI


Plan amplasament si delimitare a imobilului 1 : 500

Anexa 1.35 Pr 117/2018

Nr. cadastral

Sup. masurata

Adresa imobilului

124

str. Câmpului

Cartea funciara nr.

Unitate Administrativ Teritoriala (UAT)

Timișoara

cn cn
©25

co


A. Date referitoare la teren


top. 6367


ICO


5        209550

209550^


Nr parcela


Total


Categorie de folosința


Arabil


A

, STATIE POMPARE APE UZATE

S=\124mp              o


o-


Suprafața (mp)


Mențiuni


124

124


Parcela nu este împrejmuita


B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Sup construita la sol ( mp )

Total


CFJ


Mențiuni


Suprafața din acte = 124 mp

Suprafața totala măsurată a imobilului =124 mp


Executant: BENA Marius Daniel

Confirm executarea mastiratorilor la teren , corectita^iheaiun^rpirii documentației cadastrale si corespondenta acestuia cu^e^titeîea din?\ fs '^G)-n/îțeren<^ I                                   <

ă ^i9/pJSemnatura si stampila

Data 20.02 ?--

XV


(o


'x>


Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date intregata si atribuire numărului cadastral Semnătura si parafa


Data


Oficiul de Cadastru ți Pubiltnsțe Imobiliară Timiț

RANKOV SRDAN consilier “®


Stapila BCPIAcest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-002442 / 25.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040)cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp. și Lotul 3 cu nr.

cadastral nou 446413teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124 mp.situat în Timișoara str. Câmpului.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002442/25.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp.și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124mp.situat în Timișoara str.Câmpului.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-002442/24.04.2018 prin care AQUATIM S.A. ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp.și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124mp.situat în Timișoara str.Câmpului.

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către ing.Bena Marius Daniel, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 96976/25.05.2018;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-002242/17.04.2018, imobilul a fost revendicat conform L.10/2001cu dosarele 175 și 181 soluționate cu Dispozițiile nr. 1528/19.12.2002 și 1513/17.12.2002 de respingere.

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2018-002242/07.03.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2018-002242/15.03.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp.și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124mp.situat în Timișoara str.Câmpului.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către ing. Bena Marius Daniel pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp.și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124mp.situat în Timișoara str.Câmpului.

PROPUNEM:

1. Aprobarea aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului înscris în CF nr.418671 Timișoara, nr. cadastral 418671 (nr. top.vechi 8040) cu suprafața 28122 mp. în trei loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446411 teren intravilan în suprafață de 27890 mp., Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446412 teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 108 mp.și Lotul 3 cu nr. cadastral nou 446413teren intravilan cu stație pompare ape uzate în suprafață de 124mp.situat în Timișoara str.Câmpului, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 96976/23.04.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D                                        ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                               CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

A N ( PI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089


96976


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)


Domnului/Doamnei AQUATIM SA

Domiciliul Loc. Timișoara, Str Gheorghe Lazar, Nr. 11/A, Jud. Timiș


Referitor la cererea înregistrată sub numărul 96976 din data 07-05-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având numărul cadastral 418671 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 446411 situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 27890 mp;

  • 2) 446412 situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 108 mp;

  • 3) 446413 situat în Loc. Timișoara, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 124 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 15-05-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr 7/iqqk mmihiirată mj modificările și completările ulterioare.
Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.


Pagina 1 dini