Hotărârea nr. 294/2018

294/22.05.2018 privind aprobarea prelungirii pe o perioada de 3 ani a folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de comodat incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA
Hotararea Consiliului Local 294/22.05.2018
privind aprobarea prelungirii pe o perioada de 3 ani a folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de comodat incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere expunerea de motive nr. SC2018-11193/14.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-11193/14.05.2018 intocmit de catre Biroul Spatii cu alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din 21.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11193/14.05.2018;
Avand in vedere adresa cu numarul SC2017-031897/19.12.2017 a Uniunii Artistilor Plastici Filiala Timisoara;
Avand in vedere extrasul Procesului Verbal al sedintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuintaa situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numarul numarul SC2017-031897/19.12.2017 a Uniunii Artistilor Plastici Filiala Timisoara, hotarand prelungirea prin act aditional pe o perioada de 3 ani, a contractelor de folosinta gratuita-comodat, inscrise in Anexa;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba prelungirea prin act aditional a contractelor de folosinta gratuita -comodat, incheiate cu Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara , inscrise in Anexa, care este parte integranta din prezenta hotarare, pe o perioada de 3 ani, de la data de 02.05.2018 pana la data de 01.05.2021.

Art. 2: Se completeaza Cap. IV, DREPTURI SI OBLIGATII , pct . 4.3 Obligatiile Comodatarului stipulate in contractele de comodat incheiate cu Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara, cu obligatia acesteia de a depune anual raport de activitate pentru fiecare ocupant al spatiilor atribuite U.A.P Filiala Timisoara .

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Biroului Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

NR. SC2018-11193/14.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii pe o perioada de 3 ani a folosintei gratuite, a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de comodat incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-11193/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 3 ani a folosinței gratuite a spatiilor atribuite prin contractele de comodat incheiate cu Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara și încheierea actelor adiționale la contractele de comodat din Anexa ;

Conform adresei cu numărul SC2017-031897/19.12.2017 , Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, solicită prelungirea contractelor de comodat inscrise in Anexa atasata prezentului raport, în vederea desfășurării activităților specifice de catre artistii plastici ce fac parte din Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara.

Solicitarea de prelungire a folosintei gratuite este depusa in termenul de valabilitate al contractelor .

Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de folosinta gratuita-comodat, inscrise in Anexa , incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA, se impune ca o necesitate , artistii plastici avand nevoie de aceste spatii in care sa-si desfasoare activitatile artistice si de creatie .

Oportunitatea proiectului de hotarare reiese din faptul că entitatea Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara are in continuare statutul de persoana juridică de utilitate publică.

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014 , HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Uniunii Artiștilor Plastici Filiala Timișoara si a hotarat prelungirea folosirii gratuite a spatiilor inscrise in Anexa, pe o perioda de 3 ani ,de la data de 02.05.2018 pana la data de 01.05.2021, stabilind obligativitatea Uniunii Artistilor Plastici Filiala Timisoara , de a depune anual raport de activitate pentru fiecare ocupant al spatiilor atribuite U.A.P Filiala Timisoara .

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c),art 45 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere cele menționate anterior , apreciem că Proiectul de hotărîre privind aprobarea prelungirii folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de folosinta gratuita-comodat, incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA , înscrise în Anexa la Proiectul de hotarare, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR

MIHAI BONCEA

ȘEF DE BIROU DANIELA BOGYIS

CONSILIER

VIORICA IONICEANU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC 2018-11193/14.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii pe o perioada de 3 ani a folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de comodat incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA

Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara este persoana juridica care desfasoara activitati culturale fara scop lucrativ fiind recunoscuta de utilitate publica prin Decretul -lege nr.266/1950.

Prin HCL nr.248/23.04.2013 s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta folosite de catre Uniunea Artiștilor Plastici Filiala Timișoara, cu destinația de ateliere de creație și galerie de artă , astfel ca in baza acestei hotărîri s-a procedat la încheierea contractelor de comodat specificate in Anexa , începând cu data de 01.05.2013 pînă la data de 01.05.2018 .

Prin adresa cu numarul SC2017-031897/19.12.2017, Uniunea Artistilor Plastici Filiala Timisoara a solicitat prelungirea contractelor de comodat, a căror valabilitate expiră la data de 01.05.2018 , acestea spații fiind utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice de către artiștii plastici .

Solicitarea cu numărul SC2017-031897/19.12.2017 a U.A.P Filiala Timisoara ,depusa in termenul legal , a fost analizată în ședința din 10.05.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014,HCLMT   nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT

nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 .

Comisia a avizat favorabil solicitarea de prelungire a folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta prin incheierea actelor aditionale la contractele de comodat incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA, pe o perioada de 3 ani, pentru spatiile inscrise in Anexa , incepand de la data de 02.05.2018 pana la data de 01.05.2021 , stabilind obligativitatea Uniunii Artistilor Plastici Filiala Timisoara ,de a depune anual raport de activitate pentru fiecare ocupant al spatiilor atribuite U.A.P Filiala Timisoara .

Având în vedere Procesul verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință ;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c),art.45 și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Apreciem ca Proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii folosintei gratuite a spatiilor cu alta destinatie decat locuinta si intocmirea actelor aditionale la contractele de folosinta gratuita - comodat incheiate cu UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA, inscrise în Anexa la Proiectul de hotarare, indeplineste conditiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR FARKAȘ IMRE


DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA

SITUATIA CONTRACTELOR DE COMODAT INCHEIATE CU UNIUNEA ARTISTILOR PLASTICI FILIALA TIMISOARA , CARE SE VOR PRELUNGI PRIN ACT ADITIONAL

ANEXA

la HCL nr..................

din data ______________


Nr. crt.

Nr. SAD

Titular contract

Adresa spatiului

Suprafata

(m.p.)

Nr. contract comodat

Data inceput

Data sfarsit

Nr. CF

Nr. top

Observatii/ proprietar

1

SAD1080

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

16 DEC.89 NR.11 ap. 8A

50,92

3

01.05.2013

01.05.2018

403036-C1

13313

13314

12196

fara litigii,Statul Roman in folosinta CLT

2

SAD1049

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

ASANESTI NR.1 AP.1c

57,48

4

01.05.2013

01.05.2018

15727

183/1/I/3

statul Roman prin ICRAL

3

SAD1051

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

I. MIHALACHE (fosta BICAZ)

NR. 15

55,25

5

01.05.2013

01.05.2018

405811-C1-U

6036

fara litigii,Statul Roman in folosinta CLT

4

SAD1050

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

BRANCOVEANU NR.47,

AP. 2

58,57

6

01.05.2013

01.05.2018

4676

407623-C1

12454

fara litigii,Statul Roman in folosinta CLT

5

SAD1041

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

C.PORUMBESCU NR.66,

AP. 11

56,2

8

01.05.2013

01.05.2018

5960

12455-

12456/1

fara litigii Statul Roman cota de 9,1 % pc

6

SAD1025

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

DRAGALINA NR.7,ap.17

19,74

9

01.05.2013

01.05.2018

17106

fara litigii, Statul Roman

7

SAD1028

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

EUGENIU DE SAVOYA NR.11, AP. 16(fosta Gheorghe Diomitrov)

33,92

10

01.05.2013

01.05.2018

401773-C1

295

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

8

SAD1044

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

EUGENIU DE SAVOYA NR.11, AP. 15

31,34

11

01.05.2013

01.05.2018

401773-C1

295

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

9

SAD1027

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

EUGENIU DE SAVOYA NR.11, AP. 14

39,54

12

01.05.2013

01.05.2018

401773-C1

295

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

10

SAD1029

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

EUGENIU DE SAVOYA NR.11, AP. 17A

23,56

13

01.05.2013

01.05.2018

401773-C1

295

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

11

SAD1030

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

EUGENIU DE SAVOYA NR.11,

AP. 17 B

18,19

14

01.05.2013

01.05.2018

401773-C1

295

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

12

SAD1394

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

EUGENIU DE SAVOYA NR.12,

AP.2

27,84

15

01.05.2013

01.05.2018

127

320

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

13

SAD1536

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

FILIPESCU 8-SAD 2-ATELIER

CREATIE , AP. 14

45,93 initial

35,64

16

01.05.2013

01.05.2018

269

569

spatii construite de UAP in mansarda neintabulate

14

SAD1535

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

FILIPESCU 8-SAD 3 ATELIER

CREATIE, AP. 15

25,82

17

01.05.2013

01.05.2018

269

569

scponatsiitrcuocntisatpruei te rdeen UAP in mansarda neintabulate

15

SAD1537

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

FILIPESCU 8 ATELIER

CREATIE, AP. 13

55,04

19

01.05.2013

01.05.2018

269

569

spatii construite de UAP in mansarda neintabulate

16

SAD1016

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

GH.LAZAR NR.4 ET. 3 ,

AP. 12

153,28

123,08 mp

18

01.05.2013

01.05.2018

150

400

fara litigii , Statul Roman

17

SAD1017

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

I.GHICA NR.10 AP. 4

76,41

20

01.05.2013

01.05.2018

17166

17167

fara litigii Statul Roman

18

SAD1036

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

IORGA NR.1

54,42

21

01.05.2013

01.05.2018

845 CF ind 114832

546

fara litigii

Statul Roman in folosinta

CLT,3,81% pci

19

SAD1556

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

M. IORDAN SEBASTIAN,

nr. 20-22 ,AP. 21

28,33

22

01.05.2013

01.05.2018

418236-C1-CF col. vechi 464

980

983

Statul Roman in adm. CLMT

3,06%

20

SAD1040

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

MANGALIA NR. 53

54,54

23

01.05.2013

01.05.2018

14630

425824

16664

fara litigii, imobil neapartamentat ,

21

SAD1559

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

MARTIR IORDAN SEBASTIAN, nr. 20-22 ,AP. 24

48,1

24

01.05.2013

01.05.2018

418236-C1-CF col. vechi 464

980

983

fSatraatulilt iRgioi,mStaantul Roman in adm. CLMT

5,38%

22

SAD1560

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

MARTIR IORDAN SEBASTIAN

NR. 20-22,AP. 25

54,34

25

01.05.2013

01.05.2018

418236-C1-CF col. vechi 464

980

983

fara litigii ,Statul Roman in adm. CLMT

2,88%

23

SAD1557

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

MARTIR IORDAN SEBASTIAN

NR.20-22, AP.22

44,53

26

01.05.2013

01.05.2018

418236-C1-CF col. vechi 464

980

983

fara litigii ,Statul Roman in adm. CLMT

4,88%

24

SAD1558

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

MARTIR IORDAN SEBASTIAN

NR.20-22, AP 23

31,27

27

01.05.2013

01.05.2018

418236-C1-CF col. vechi 464

980

983

fara litigii ,Statul Roman in adm. CLMT

pc.i 3,04%

25

SAD1045

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

MERCY NR.2 AP. 16

38,54

28

01.05.2013

01.05.2018

346 ,

404082-C1

329

fara litigii, Statul Roman in folosinta CLT

26

SAD1047

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

P.CHINEZUL NR.5 AP. 1

32,26

29

01.05.2013

01.05.2018

407069-C1-u1

450 /I/A

fara litigii, Statul Roman

27

SAD1039

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

PRISLOP NR.23 AP. 2,

SAD 1

59,15

30

01.05.2013

01.05.2018

CF col. 5298 CF ind. 134099

12725/II

litigiu privind rectificarea CF, Statul Roman

22.60 % p.ci

28

SAD1055

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

T.IONESCU NR.44,

AP. 8 SC.A

31,17

31

01.05.2013

01.05.2018

18535

408682-C1

654

654/1,

654/2

fara litigii , Statul roman in folosinta CLT

29

SAD1053

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

T.IONESCU NR.44 ,

AP.13 SC. C

34,49

32

01.05.2013

01.05.2018

18535,

408682-C1

654

654/1,

654/2

fara litigii, Statul roman in folosinta CLT

30

SAD861

UNIUNEA ARTISTILOR

PLASTICI Filiala Timisoara

PIATA VICTORIEI,

NR.6

194,17

33

01.05.2013

01.05.2018

400583-C1-

U20

1186

fara litigii, Statul roman in folosinta CLT

Intocmit: consilier Ioniceanu Viorica