Hotărârea nr. 293/2018

293/22.05.2018 privind Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. nr. 6/21.05.2018
Hotararea Consiliului Local 293/22.05.2018
privind Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. nr. 6/21.05.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 12083/22.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-12083/22.05.2018 al Compartimentului Guvernanta Corporativa din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -12083/22.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 408/31.10.2017;
Avand in vedere Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. nr. 6/21.05.2018;
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 22.05.2018;
Avand in vedere amendamentele formulate de domnul consilier Grigore Grigoroiu;
In conformitate cu prevederile 36 alin. (2), lit. a) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTEArt.1: Se ia act de Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor la Societatea de Transport Public Timisoara S.A. nr. 6/21.05.2018 prin care s-a aprobat componenta Consiliului de Administratie temporar al societatii incepand din data de 22.05.2018, dupa cum urmeaza:
1. Goia Ioan
2. Chis Culita
3. Bitea Nicolae
4. Buboi Ligius
5. Avram Stanusoiu
6. Jurita Arsenie
7. Mateut Alexandru
8. Supuran Sorin
9. Iapa Augustin-Catalin.

Art. 2 : Se abroga art.2 din Hotararea Consiliului Local nr. 408/31.10.2017 pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 271/28.07.2017 - privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in Societate Comerciala pe actiuni.

Art. 3: Se imputerniceste Primarul Municipiului Timisoara alaturi de un reprezentant A.G.A. sa semneze contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Administratie.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Societatea de Transport Public Timisoara S.A.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Societatii de Transport Public Timisoara S.A.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, tel./fax. +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public

Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 408/31.10.2017;

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018;

Facem următoarele precizări:

Se constată că prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație temporar al societății ca începând din data de 22.05.2018, după cum urmează:

 • 1. Goia Ioan,

 • 2. Chiș Culiță,

 • 3. Bitea Nicolae,

 • 4. Buboi Ligius ,

 • 5. Avram-Stănușoiu,

 • 6. Jurița Arsenie,

 • 7. Mateuț Alexandru,

 • 8. Supuran Sorin,

 • 9. Iapă Augustin-Cătălin.

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a) din Legea administrației publice locale, republicată și modificată, consiliul local exercită atribuții privind organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local și ale societăților comerciale și regiilor autonome de interes local.

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (3) lit. c) din Legea administrației publice locale, republicată și modificată, consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că Proiectul de hotărâre privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018 îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Consilier,

Lazăr Violeta

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de

Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018 se constată că mandatul membrilor Consiliului de Administrație: Goia Ioan, Pop Nastasia, Buboi Ligius, Avram Stănușoiu, Jurița Arsenie, Mateuț Alexandru, Supuran Sorin a încetat în data de 17.05.2018, respectiv mandatul domnului Chiș Culiță va înceta în data de 29.05.2018, prin atingerea perioadei maxime de 6 luni prevăzute de OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

Prin Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara

S.A. nr. 6/21.05.2018 s-a aprobat componența Consiliului de Administrație temporar al societății ca începând din data de 22.05.2018, după cum urmează:

 • 1. Goia Ioan,

 • 2. Chiș Culiță,

 • 3. Bitea Nicolae,

 • 4. Buboi Ligius ,

 • 5. Avram-Stănușoiu,

 • 6. Jurița Arsenie,

 • 7. Mateuț Alexandru,

 • 8. Supuran Sorin,

 • 9. Iapă Augustin-Cătălin.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03, Ver.1