Hotărârea nr. 291/2018

291/22.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate
Hotararea Consiliului Local 291/22.05.2018
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6639/21.05.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre pentru modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi a regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6638/21.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate 6638/21.05.2018 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate;
Având în vedere Avizul nr. SC2018 - 12090/22.05.2018 al Serviciului Resurse Umane;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoiului şi pstrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţii comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte;
Având în vedere Avizul nr. 25035/2018 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici;
Avănd vedere Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.a) şi lit.d), alin.(3) lit.b) şi alin.(6) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica si se aproba Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica si se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, cuprins în Anexa nr. 3.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4:Se aprobă componenţa colegiului Director al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului TimiŞoara, conform Anexei nr.3.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru copii "Sf. Nicolae": a serviciului social "Centrul de zi pentru Copiii Străzii, cuprins în Anexa nr. 4.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilităţi "Podul Lung" cuprins în Anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilităţi a serviciului social "Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi prin asistent personal", precum şi a serviciului social "Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilităţi", cuprinse în Anexele nr.6.1 şi 6.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8: Se aprobă Regulamentele de organizare şi funcţionare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice "Sf. Arh. Mihail şi Gavril" a serviciului social: "Centrul de Zi pentru Bătrâni", precum şi a serviciului social "Compartimentul de îngrijire la domiciliu" cuprinse în Anexele nr. 7.1 şi 7.2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Socializare şi Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor", cuprins în Anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Zi pentru asistenţa integrată a adicţiilor", cuprins în Anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de Incluziune social şi relaţia cu minorităţile", cuprins în Anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12: Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului social "Centrul de suport pentru situaţii de urgenţă/criză", cuprins în Anexa nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 13: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 14: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


ROMANIA


1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Nr.6639/21.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și

funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asisteă Sociaa Municipiului Timișoara, precum și s-a aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au obligația adoptării hotărârilor consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectoarelor municipiului București/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute de prezenta hotărâre.”

And în vedere complexitatea, diversitatea și noile responsabilități atribuite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în conformitate cu H.G. nr.797/2017, motim necesitatea modificării și aprobării organigramei, statului de funcții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la art.4 alin.(3) este prevăzut:

”Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de asistenți personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilități aflate în familie, cu planul individual de servicii în implementare, precum și cu măsurile luate în letură cu adultul cu handicap, un manager de caz la 50 de persoane rstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de asistență și îngrijire, precum și un responsabil de caz la 300 de persoane îndreptățite la beneficii de asistență socială acordate pe baza testării veniturilor.

And în vedere avizul nr.25035/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor


2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

 • 1. Înființarea următoarelor Centre: Centrul de zi pentru Copiii Străzii, Centrul de Zi pentru asistența integrată a adicțiilor, Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități

 • 2. Modificarea denumirilor următoarelor Centre: Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal, Centrul de Incluziune social și relația cu minoritățile, Centrul de suport pentru situații de urgență/criză.

 • 3. Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara .

 • 4. Modificarea și aprobarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare pentru tipurile de servicii conform H.G. nr.867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorul serviciilor sociale, precum și regulamentele-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

 • 5. Aprobarea componenței colegiului Director precum și a regulamentului de organizare și funcționare al acestuia.

 • 6. Modificarea statului de funcții al Direcției de Asistență Socilă a Municipiului Timișoara.

 • 7. Modificarea numărului de posturi la Centre/Complexe/Servicii pentru respectarea prevederilor H.G. nr.797/2017, în cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

 • 2. Alte informatii - nu este cazul

 • 3. Concluzii

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

PRIMAR, NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1

Nr.6638/21.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și s-a aprobarea Organigrama și Statul de funcții pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și s-a aprobat regulamentele de organizare și funionare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență socială și a structurii orientative de personal, la art.6 alin.(1) se prevede:” ..au obligația adoptării horârilor consiliului local/consiliului județean/consiliului local al sectoarelor municipiului București/Consiliului General al Municipiului București pentru conformare cu prevederile art. 41 și art. 113-116 din Legea nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, și adoptarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asisteă socială în baza regulamentelor- cadru prevăzute de prezenta hotărâre.”

Având în vedere complexitatea, diversitatea și noile responsabilități atribuite Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în conformitate cu H.G. nr.797/2017, motivăm necesitatea modificării și aprobării organigramei, statului de funcții, și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, precum și, aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate. În H.G. nr.797/2017 la art.4 alin.(3) este prevăzut:

Art.4. (3) La structura de personal prevăzută la alin. (2) se adaugă, după caz, un responsabil de caz la 50 de cazuri pentru copiii pentru care se află în implementare un plan de servicii, un manager de caz la 100 de asistenți personali, un manager de caz la 50 de persoane adulte cu dizabilități aflate în familie, cu planul individual de servicii în implementare, precum și cu măsurile luate în legătucu adultul cu handicap, un manager de caz la 50 de persoane vârstnice pentru care este în implementare un plan individualizat de asisteă și îngrijire, precum și un responsabil de caz la 300 de persoane îndreptățite la beneficii de asistență socială acordate pe baza testării veniturilor.

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al AgențieiNaționale a Funcționarilor Publici;

I.      Avănd în vedere cele menționate Organigrama și Statul de Funcții ale Direcției de Asistență

Socială a Municipiului Timișoara se vor modifica, prin suplimentarea numărului total de posturi cu 70 dintre care 6 posturi funcții publice și 64 posturi contractuale, cu mențiunea că sunt deservite 750 posturi de asistenți personali reprezentați în Organigramă dar care nu se regăsesc în Statul de Funcții.

 • 1.  Introducerea în Organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara ca și organ de conducere alături de Directorul General a Colegiului director conform prevederilor H.G. nr.797/2017 , Anexa 2, art.12.

 • 2.  Înființarea unui post de Directorului general adjunct post contractual de conducere, pentru coordonarea activitățiilor de specialitate: Complex de Servicii Pentru Copii "Sf. Nicolae", Centrul de Recuperare Pentru Copii Cu Dizabilitați "Podul Lung", Complex de Servicii Pentru Persoane Adulte Cu Dizabilitati, Centrul de Asistență Și Recuperare Pentru Persoane Aflate In Dificultate, Complex de Servicii Pentru Persoane Vârstnice "Sf.Arh. Mihail Si Gavril, Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber Clubul Pensionarilor, Căminul Pentru Persoane Vârstnice Inocențiu M. Klein", Complex de Servicii "Sf. Francisc", Centrul de Incluziune Sociala și Relatia cu Minoritatile, Centrul de Suport Pentru Situații De Urgeă/Criză.

 • 3.  Se reorganizează activitatea Directorului General Adjunct - funcție publică în sensul că va coordona activitățile de achiziții publice, contabilitate, buget, finae, beneficii sociale țși administrative. Solicităm modificarea menționată datorită următoarelor: gestionarea unui buget anual de 92.191.930 lei, acordarea de beneficii sociale în valoare de 221.000 lei și salarii către asistenții personali și indemnizații în valoare de 51.320.530, respectiv gestionarea unui patrimoniu în valoare de 4.162.082 ’lei.

 • 4.  Înființarea Centrului de Zi pentru Copiii Străzii în cadrul Complexului de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”, cu un număr - 4 posturi contractuale de execuție(2 posturi educatori, un post asistent medical și un post asistent social) - tip serviciu social: centre de zi copii: Copii în familie, copii separați sau în risc de separare de rinți, cod Nomenclator 8891 CZ-C-V. Noua atribuție a Direcției de Asistență Sociaa Municipiului Timișoara este prevăzută la art.8 alin.(1) lit.b) din H.G. nr.797/2017.

 • 5.  Suplimentarea cu un post contractual de execuție a structurii Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități. Se desființează un post vacant de asistent social și se înființează două posturi : un post medic specialist și un post fiziokinetoterapeut.

Datorită dotărilor obținute prin Proiectului de reabilitare a Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități „Podul Lung” centrul dispune de o sală cu bazin de înot pentru realizarea gimnasticii medicale - foarte benefică în recuperarea motorie a copiilor cu dizabilități, săli de kinetoterapie, electroterapie și psihomotricitate.

 • 6.  În cadrul Complexului pentru pentru Persoane Adulte cu Dizabilități se modifică denumirea structurii Compartiment de Îngrijire la Domiciliu prin Asistent Personal în Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități- tip serviciu social: Servicii de îngrijire la domiciu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependență , cod Nomenclator 8810 ID IV -

Se înființează Unitatea de Îngrijire la Domiciu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități în cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități - 16 posturi contractuale de execuție (10 posturi îngrijitor la domiciliu, 2 posturi asistent social, un kinetoterapeut, un asistent medical, un psiholog și un inspector de specialitate) tip serviciu social: Servicii de îngrijire la domiciu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități și persoane aflate în situație de dependență, cod Nomenclator 8810 ID-I.

Serviciul va acorda ajutor persoanelor cu dizabilități din familie, pentru realizarea activităților de bază și instrumentale ale vieții zilnice.

 • - ajutor pentru activitățile de bază ale vieții zilnice: igienă corporală, îmbrăcare și dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire și hidratare, transfer și mobilizare, deplasarea în interior, comunicare;

 • - ajutor pentru activități instrumentale ale vieții zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activități de menaj, însoțirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activități de administrare și gestionare a bunurilor, activiți de petrecere a timpului liber.

Se înființează Managementul de Caz Persoane Adulte cu Dizabilități în cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilități - 7 posturi contractuale de execuție (4 posturi inspector de specialitate, 2 posturi asistent social și un referent).

In perioada: ianuarie-decembrie 2017 Pentru Comisia de incadrare in grad de handicap s-au intocmit 2.208 anchete sociale dintre care: 1186 anchete sociale de incadrare in grad de handicap,972 anchete sociale pentru revizuirea incadrarii in grad de handicap; 19 anchete sociale pentru admitere in centre rezidentiale; 31 anchete sociale solicitate de alte judete.

Se desființează Centrul de Asistență în Comunitate din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități - persoanele angajate pe aceste locuri de muncă vor fi repartizate pe alte locuri de muncă cu respectarea nivelului posturilor și a pregătirii profesionale.

 • 7.  Se suplimentează numărul de posturi la Complexul de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril”, cu 12 posturi contractuale de execuție, după cum urmează:

-Centrul de Zi pentru Bătrâni -se suplimentează cu 2 posturi contractuale, după cum urmează: kinetoterapeut principal care va avea următoarele atribuții - Evaluare, reevaluare, activități de kinetoterapie individuală și asistent medical cu următoarele atribuții -Monitorizare stare de sănătate a beneficiarilor din centru.

-Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu - Se suplimentează cu 10 posturi contractuale de execuție : 1 îngrijitor la domiciliu. 1 pshiolog, inspector de specialitate II, 1 asistent social, 5 referenți și 1 șofer.

Suplimentarea posturilor este justificată și de înființarea activității de Teleasistență în cadrul Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, care presupune monitorizarea beneficiarilor de la distanță și respectiv de respectarea standardelor de cost privind îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice în conformitate cu H.G.978/2015 - Anexa 4.

 • 8.  Se suplimentează numărul de posturi la Centrul de Socializare și Petrecerea Timpului Liber -Clubul Pensionarilor cu 3 posturi contractuale de execuție: cu 1 educator, 1 asistent medical și 1 asistent social.

 • 9.  Se reorganizează Centrul de Incluziune Socială în Servicii de Asistență Comunitară-Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile. Propunem modificarea denumirii centrului din Centrul de Incluziune Socială în Servicii de Asistență Comunitară-Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile în conformitate cu prevederile H.G. nr.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotării Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale și datorită transferului responsabilităților compartimentului de mediere socială. Se suplimentează cu 3 posturi contractuale de execuție- de mediator sanitar, mediator școlar și psiholog specialist.

 • 10. Se reorganizează Centrul de Primire în Regim de Urgență în Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză prin suplimentarea cu 11 posturi contractuale de execuție (7 educatori, un șofer, 1 asistent medical, 1 infirmiera, 1 inspector de specialitate) și transformarea celor 2 posturi de animatori socio-educativi în educatori principal M. Propunem modificarea denumirii centrului din Centrul de Primire în Regim de Urgență în Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză în conformitate cu prevederile H.G. nr.584/2016 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2014, și a Hotării Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale.

Prin HCL nr. 472 din data de 20.12.2017, respectiv HCL 76 din data de 23.02.2018, Consiliul Local a aprobat bugetul pentru achiziționarea a 12 containere sociale la capitolul de investiții.

 • 11. Se înființează Centrul de Zi pentru Asistența Integrată a Adicțiilor - conform art.8 din Anexa nr.2 din H.G. nr.797/2017 - cu 8 posturi contractuale (7 posturi contractuale de execuție: 2 posturi asistent social, 2 posturi de psiholog, 2 posturi de educator și un post de asistent medical și un post de conducere-șef centru), tip serviciu social: centre de zi pentru asistea integrată a adicțiilor, cod Nomenclator 8899 CZ-AD-III.

 • 12. La Compartimentul Audit Public- se reduce o funcție publică de execuție - auditor vacant.

 • 13. Se modifică denumirea Compartimentului Control Intern în Compartimentului Control Intern Managerial.

 • 14. Se modifică denumirea Compartimentului Consiliere Cetățeni în Compartimentul Relații cu Publicul - și se suplimentează numărul de posturi cu un post contractual de execuție. Propunem modificarea denumirii din Compartiment Consiliere Cetățeni în Compartimentul Relații cu Publicul în conformitate cu H.G. 797/2017 Anexa 2 - art.11, alin.(1) lit.c).

 • 15. Se înființează Servicii de Management de Caz pentru Copil și Familie. Număr total de posturi 23 (17 funcții publice de execuție, 5 posturi contractuale de execuție și un post funcție publică de conducere -șef serviciu). Acesta va avea în subordine trei componente coordonate de șef serviciu ( post nou înființat - funcție publică), :

-Evaluare și Monitorizare Copil cu Dizabilități - Structură nou înființată care va avea în structură 9 posturi, 8 posturi funcții publice și un post contractual de execuție. Personalul este format din 5 posturi preluate din cadrul Compartimentului Monitorizare Centre de Asistență Socială desființat, iar 3 posturi sunt reduse de la Serviciul Beneficii Sociale și un post de la Serviciul Administrativ. Funcționarii publici din cadrul Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială/Serviciul Beneficii Sociale vor fi numiți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, actualizată. Activitatea se desfășoară în conformitate cu Ordinul 1985/1305/5805/2016 Art. 23 (1) Evaluarea socială se realizează de către Responsabil Caz Prevenire. În prezent la nivelul Municipiului Timișoara sunt înregistrați în grad de Handicap un număr de aprox. 800 copii și respectiv pentru un număr de 200 copii cu cerințe educaționale speciale în decursul anului 2017 s-au efectuat evaluări.

-Prevenirea Separării Copilului de Familie - Structură nou înființat care va avea în structură 9 posturi funcții publice și un post personal contractual. Personalul este format din 7 posturi preluate din cadrul Compartimentului Monitorizare Centre de Asistență Socială, se suplimentează cu un post de psiholog și un post de consilier superior de la Serviciul Beneficii Sociale. Funcționarii publici din cadrul Compartimentul Monitorizare Centre de Asistență Socială/ Serviciul Beneficii Sociale vor fi numiți în baza art.100 alin.d) din Legea nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor publici, actualizată. Prin misiunea sa autoritatea publică locală prin serviciile sociale acordate de Direcție destinate protecției și promovării drepturilor copilului sunt cele de prevenire a separii copilului de părinții săi, precum și cele menite să îi sprijine pe aceștia în ceea ce privește creșterea și îngrijirea copiilor, inclusiv servicii de consiliere familială, organizate în condițiile legii, în conformitate cu H.G. 797/2017 art.8 alin.(6).

-Compartimentul pentru Prevenirea și Combaterea Violenței Domestice - Structură nou înființată care va avea în structură 3 posturi personal contractual (2 posturi de psiholog și un post de asistent social) . în conformitate cu art.8 alin.(2) din H.G. 797/2017 : Serviciile sociale acordate de Direcție destinate prevenirii și combaterii violenței domestice pot fi: centre de primire în regim de urgență a victimelor violenței domestice, centre de recuperare pentru victimele violeei domestice, locuie protejate, centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violeei domestice, centre pentru servicii de informare și sensibilizare a populației și centre de zi care au drept obiectiv reabilitarea și reinserția socială a acestora, prin asigurarea unor măsuri de educație, consiliere și mediere familială, precum și centre destinate agresorilor.

 • 16. Serviciul Strategii Programe va avea în structură 17 posturi (1 post șef serviciu funcței publică, 11 posturi funcții publice de execuție și 5 posturi personal contractual de execie) și va avea în subordine două componente coordonate de șef serviciu după cum urmează: Compartimentul Relația cu ONG și Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică.

-Se modifică denumirea Compartimentului Relația cu Societatea Civilă și alți Actori Sociali în Compartimentul Relația cu ONG - număr total de 6 posturi ( Se înființează 3 posturi funcții publice de execuție (2 posturi de consilier superior și un post de consilier asistent)și se desființează 2 posturi contractuale de execuție. Se înfiiează 3 posturi funcții publice, deoarece atribuțiile posturilor se încadrează în prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind statutul Funcționarilor publici și anume: a) punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative; e) gestionarea resurselor umane și a resurselor financiare; Acest compartiment monitorizează fondurile alocate de autoritatea publică locală pentru subvenționarea activității ONG-urilor. În anul 2018 compartimentul gestionează un buget de 8.039.567,76 lei. ’

-Se înființează Compartimentul Monitorizare/Analiză Statistică, cu un număr total de 2 posturi contractuale( 2 posturi inspector de specialitate). În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) lit.a) 1) Structura organizatorică cuprinde structura orientativă de personal și compartimentarea Direcției. (2) Compartimentarea Direcției poate fi următoarea: a) compartimentul monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență socială și incluziune socială; Acest Compartiment va prelucra datele rezultate în urma cercetării nevoilor sociale în comunitate precum și va realiza bază de date cu beneficiarii.

 • 17. Biroul Resurse Umane se reorganizează în Serviciul Resurse Umane și va avea un număr total de posturi -10 posturi (un post de conducere-șef serviciu - funcție publică și 8 posturi funcții publice de execuție și un post contractual de execuție) prin suplimentarea cu 2 posturi după cum urmează: 1 funcție publică de execuție și transformarea funcției publice vacante de Șef Birou în Șef Serviciu și un post contractual de execuție. Serviciul Resurse Umane va fi format din 8 posturi (un post șef serviciu -funcție publică și 7 posturi funcții publice de execuție) și va avea în subordine Compartimentul Sănătate și Securitate în Muncă care are în componența un post contractual de execuție și un post funcție publică de execuție.

 • 18. Se reduce numărul posturilor la Serviciul Beneficii Sociale - cu 4 posturi.

Serviciul Beneficii Sociale va avea în componență 19 posturi( 1 post șef serviciu - funcției publică și 11 posturi funcții publice de execuție și 7 posturi personal contractual de execie). Serviciul Beneficii Sociale va fi format din 12 posturi (un post șef serviciu - funcție publică și 11 posturi funcții publice de execuție) și va avea în subordine Compartimentul Plăți indemnizați/asistență personali care are în componența 7 posturi contractuale de execuție, compartiment nou înființat - (5 posturi inspector de specialitate, un post casier și un post referent).

Sunt deservite în organigrama un număr de 750 posturi de asistenți personali care nu se regăsesc în Statul de Funcții al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara

 • 19. Se suplimentează numărul de posturi la Serviciul Achiziții Publice, cu o funcție publică de execuție (funcție publică consilier superior). Volumul de activitate a Serviciului de Achiziții Puclice din cadrul DAS Timisoara a crescut proporțional cu dezvoltarea numarului de centre/servicii din subordinea instituției și implicit cu creșterea numarului de beneficiari ai serviciilor sociale. Din perspectiva proceselor de achiziție publică, comparativ cu anul precedent, există o creștere atât a cantității produselor/serviciilor/lucrarilor solicitate prin referatele de necesitate, cât și o creștere a valorilor estimate aferente a acestora. În consecință, spre deosebire de anul 2017, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a H.G. nr. 395/2016 care reglementează normele metodologice de aplicare a Legii nr.98/2016, complexitatea procedurilor de achiziție publica a crescut iar acest aspect implică necesitatea unui personal cu calificare superioară și cu experiență, care să asigure buna funcționare a serviciului.

 • 20. Se reduce numărul de posturi la Serviciul Administrativ - cu 2 posturi contractuale de execuție.

II.     Modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a

Municipiului Timișoara precum și aprobarea și modificarea Regulamentelor de Organizare și Funcționare ale serviciilor sociale furnizate.

În Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara se va completa:

-cu atribuțiile prevăzute în Anexa 2 din H.G. 797/2017 referitor la administratrea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor de asistență socială.

 • - cu atribuțiile colegiului director prevăzute în Anexa 2 la art.15 alin.(5) din H.G. 797/2017.

 • - se modifică și se completează atribuțiile directorului general în conformitate cu art.16 din H.G. 797/2017.

 • - se modifică și se completează atribuțiile directorului general adjunct personal contractual.

 • - se completează cu atribuțiile directorului general adjunct funcție publică.

 • - Se introduc atribuții noi pentru Centrul de Zi pentru Copiii Stzii din cadrul Complexului de Servicii Sf. Nicolae.

 • - Se modifică numărul posturilor și se completează atribuțiile Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung”.

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități pentru cele 3 componente din organigramă- Servicii la Domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal, Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, Management de caz persoane adulte cu dizabilități.

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal a Complexului de Servicii pentru Persoane vârstnice Sf. Arh Mihail și Gavril.

 • - Se introduc atribuțiile și structura de personal al Centrului pentru Asistență Integrată a Adicțiilor.

 • - Se modifică structura de personal și se completează cu atribuții Centrul de Socializare și petrecere a timpului liber - Clubul Pensionarilor

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal pentru Servicii de asistență comunitară -centrul de incluziune sociala si relatia cu minoritatile.

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal a Centrul de suport pentru situații de urgență/criză.

 • - Se modifică structura de personal și se completează cu atribuții Compartimentul Audit Intern.

 • -  Se modifică structura de personal și denumirea Compartimentului Relații cu Publicul (fostul Compartimentul Consiliere Cetățeni).

 • - Se completează cu atribuțiile și structura de personal Servicii Management de Caz pentru Copil și Familie cu trei componente - Evaluarea și monitorizarea copilului cu dizabilități, prevenirea separări copilului de familie și compartiment prevenirea și combaterea violenței domestice.

 • - Se modifică denumirea și se completează cu atribuții Compartimentul Control Intern Mangerial.

 • - Se modifică și se completează atribuțiile și structura de personal din cadrul Serviciului Strategii Programe - Compartiment relația cu ONG și Compartiment Monitorizare/Analiză Statistica.

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Resurse Umane.

 • - Se modifică atribuțiile la Serviciul Contabilitate Buget Finanțe.

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Achiziții Publice.

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Beneficii Sociale cu 2 componente -Compartiment plăți-indemnizații/asistență personali și Asistenți Personali

 • - Se modifică atribuțiile și structura de personal la Serviciul Administrativ.

III.    Aprobarea regulamentelor serviciilor sociale furnizate

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare din cadrul Complexului de servicii pentru copii ”Sf. Nicolae”: a serviciului social „Centrul de zi pentru Copiii Stzii, cuprins în anexa nr.

4.1 care face parte integrantă din prezenta horâre.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare a serviciului social “Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung” cuprins în anexa nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-Se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități a serviciului social „Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal”, precum și a serviciului social „Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități”, cuprinse în anexele nr.6.1 și 6.2 care fac parte integrantă din prezenta hotăre.

-Se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare din cadrul Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” a serviciului social: ”Centrul de Zi pentru Bătrâni”, precum și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în anexele nr. 7.1 și 7.2 care fac parte integrantă din prezenta horâre.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare a serviciului social ”Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber Clubul Pensionarilor”, cuprins în anexa nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotăre.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social ” Centrul de Zi pentru Asistența Integrată a Adicțiilor”, cuprins în anexa nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare a serviciului social ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile”, cuprins în anexa nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare a serviciului social ”Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză”, cuprins în anexa nr. 11 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Având în vedere avizul nr.25035/2018 al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

Raportat la cele invocate,

PROPUNEM:

Modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform anexelor la prezentul Raport de Specialitate, după cum urmează:

 • -   Se modifica și se aproba Organigrama Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara,conform Anexei 1;

 • -   Se modifica și se aproba Statul de Functii al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, conform Anexei 2.

 • -   Se modifică și se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, cuprins în anexa nr. 3.1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

- Se aprobă componența colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara compus din : Viceprimarul de resort, Secretarul UAT, 2 Consilieri locali, Directorul General DAS, Directorul General Adjunct servicii sociale, Director general Adjunct economic-administrativ, șef serviciu benefici sociale, șef serviciu Strategii programe, Directorul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse și Directorul Directia Scoli, Spitale, Baze Sportive și Institutii Culturale - Compartimentul Scoli, președintele Serviciciului de Ajutor Maltez - Filiala Timișoara, președintele Federației Caritas a Diacezei,. Secretariatul Colegiului Director va fi asigurat de către o persoadin cadrul Compartimentului Relații cu Publicul, Asistență Juridică este asigurată de către un consilier juridic din cadrul Compartimentului Juridic, iar asistenta economică va fi asigurată de către un consilier din cadrul Serviciului Contabilitate-Buget-Finanțe, conform Anexei nr.3.2. care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • -   Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare din cadrul Complexului de Servicii pentru Copii ”Sf. Nicolae”: a serviciului social „Centrul de zi pentru Copiii Străzii, cuprins în anexa nr. 4.

 • -   Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social “Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități ”Podul Lung” cuprins în anexa nr. 5 .

 • -   Se aprobă Regulamentele de organizare și funcționare din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități a serviciului social „Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal”, precum și a serviciului social Unitate de Îngrijire la Domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități”, cuprinse în anexele nr.6.1 și 6.2 .

 • -   Se aproRegulamentele de organizare și funcționare din cadrul Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” a serviciului social: ”Centrul de Zi pentru Bătrâni”, precum și a serviciului social „Compartimentul de îngrijire la domiciliu” cuprinse în anexele nr. 7.1 și 7.2.

 • -   Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social ”Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul Pensionarilor”, cuprins în anexa nr. 8 .

 • - Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare a serviciului social ” Centrul de Zi pentru Asistența Integrată a Adicțiilor”, cuprins în anexa nr. 9.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funionare a serviciului social ”Centrul de Incluziune Socială și Relația cu Minoritățile”, cuprins în anexa nr. 10.

-Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului social ”Centrul de Suport pentru Situații de Urgență/Criză”, cuprins în anexa nr. 11.

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

SERVICIUL STRATEGII PROGRAME, SERVICIUL CONTABILITATE BUGET FINANȚE CODRUȚA DORINA DARIDA              ELENA BĂDĂU

BIROUL RESURSE UMANE

MIHAI RODICA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

Anexa nr. 11 la HCLMT nr.........................

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUATII DE URGENTA/ DE CRIZA

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social "Centrul de suport pentru situații de urgenta/ de criza".

Înființarea Centrul de suport pentru situații de urgenta/criza a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta.

Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funcționării Centrului de suport pentru situații de urgenta/ de criza cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea              a              contractului,               drepturi               și               obligații.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali,vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza, cod serviciu social 8899 CZ-PN-II, înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timisoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul administrativ în mun. Timișoara, str. loan Plavosin, nr. 21, si sediul social în mun. Timișoara, Bulevardul Regele carol I, nr.10.

Sediul serviciului social: Timisoara, str. Nicolae Popescu nr. 1 (fostă Homorod)

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrului de suport pentru situații de urgenta/de criza este de a furniza servicii sociale pentru prevenirea situațiilor de risc, a unor situații de dificultate, vulnerabilitate ori dependenta, generatoare de marginalizare sau excluziune sociala, în scopul menținerii, refacerii sau dezvoltării capacităților individuale, pentru depășirea unei situații de nevoie socială și a creșterii calității vieții și promovării integrării sociale a persoanelor aflate in situație de urgenta/ de criza.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA "

,,In slujba oamenilor

Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza oferă servicii sociale următoarelor categorii de beneficiari:

 • -   Familii aflate in situații de urgenta/de criza

 • -   Familii cu copii aflate in situații de urgenta/de criza

 • -  Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala

 • -  Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului

 • -  Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare

 • -  Persoane aflate în situație de criză/ de urgență in urma unor calamitați naturale

 • -  Persoane lipsite din varii motive de adăpost

 • -  Victime ale violentei in familie

 • -   Alte persoane aflate in situații de urgenta/de criza .

Scopul serviciului social este realizat prin următoarele activității:

 • -   Consiliere și informare socială

 • -   Sprijin in obtinerea documentelor de identitate si a altor documente de stare civila

 • -   Consiliere si informare psihologica si suport emotional

 • -   Evaluare si asistenta medicala primara,

 • -   Activitati socio- medicale primare, servicii de ingrijire medicala

 • -   Activitate sociala stradala

 • -   Evaluare si elaborare Plan de interventie

 • -   Mediere sociala in vederea facilitarii accesului la alte tipuri de servicii functie de nevoile identificate

 • -   Identificarea de urgenta a unui spatiu locativ temporar atunci cand situatia impune acest lucru

 • -   Igiena personala: igienizare, deparazitare, echipare

 • -   Cazare temporara

 • -    Acordare de masa (serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la Complexul de servicii sociale “Sf. Francisc”- serviciul social Cantina Sociala)

 • - în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în

valoare de 12 lei pentru maxim 21 de zile pe lună (pentru centre de zi)

 • -   în cazul mesei la cantina socială publică serviciile se decontează luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 16,6 lei pentru maxim 31 de zile pe lună (pentru centre rezidențiale de as. și reinteg.).

 • -   Prin Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnice, lit. B, nr.2 "Cantinele de ajutor social - Nivelul alocației zilnice de hrană lei/zi și persoană - 12,00 lei" și nr. 3 "Alte instituții publice de asistență sociala cu regim rezidential sau semirezidențial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu dizabilități -Nivelul alocației zilnice de hrană - lei/zi și persoană - 16,6.", sumele pot fi indexate ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specifică.

 • -   Cazare temporara in perioada sezonului rece pentru persoanele fara adapost si a celor din spatii neincalzite in vederea prevenirii deceselor prin hipotermie

 • -   Dupa caz distributie alimente si ajutoare material

 • -   Activitati socio-administrative

- Alte activitati functie de particularitatea cazurilor

Capacitatea Centrului de suport pentru situatii de urgenta/de criza este de:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   80 de locuri la servicii de zi

 • -   21 de locuri de cazare temporara.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2)   Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 6

 • (3) Serviciul social "Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza" este înființat prin:

 • a) Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017 privind înființarea Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Funcții pentru aceasta precum si Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcții si Regulamentului de Organizare si funcționare a Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, precum si aprobarea regulamentelor de organizare si funcționare ale serviciilor sociale furnizate pentru aceasta.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asistență socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialității și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

 • p) colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 • (1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza sunt:

 • a)  Familii aflate in situații de urgenta/de criza

 • b) Familii cu copii aflate in situații de urgenta/de criza

 • c) Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala

 • d) Tineri proveniți din sistemul de protecție al copilului

 • e) Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare

 • f)  Persoane aflate în situație de criză/ de urgență in urma unor calamitați naturale

 • g) Persoane lipsite din varii motive de adăpost

 • h) Victime ale violentei in familie

 • i)  Alte persoane aflate in situații de urgenta/de criza.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - Cererea de admitere - are forma scrisă (formular tip care se găsește la sediul unității), este adresată centrului și este semnata de beneficiar si aprobata de către seful de centru

 • - după caz, actele de identitate ale persoanei

 • - fisa de evaluare inițiala

 • (b) Criteriile de eligibilitate:

 • - persoane aflate în situație de criză/ de urgență identificate pe raza Municipiului Timișoara, sau a județului Timiș cu sau fără acte de identitate valabile;

 • (c) Criterii de prioritate in accesare serviciilor:

 • - familiile cu copii cu domiciliul in municipiul Timișoara

 • - victimele violentei domestice cu domiciliul in municipiul Timișoara

 • - persoane aflate în situație de criză/de urgență in urma unor calamitați naturale, a unor situații de forța majora, cu domiciliul in municipiul Timișoara

 • - in perioada sezonului rece au prioritate la serviciile sociale cu cazare, persoanele fora adăpost si cele din spatii neîncălzite in vederea prevenirii deceselor prin hipotermie.

 • (d) Decizia de admitere:

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

După analizarea dosarului/situației solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea șefului de centru , cu avizul directorului general adjunct.

 • (e) Modalitatea de încheiere a contractului de servicii si modelul acestuia

Contractul de furnizare servicii se încheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, după aprobarea deciziei de admitere.

Contractul de furnizare servicii se încheie pe o perioada de 6 luni pentru beneficiarii serviciilor de zi si respectiv pentru o perioada de 3 luni pentru beneficiarii serviciilor cu cazare.

Contractul de furnizare servicii este întocmit de către asistentul social, este avizat de către Compartimentul juridic al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara, este semnat de către Directorul General al Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si beneficiar. Contractul de furnizare servicii se întocmește in doua exemplare unul pentru fiecare parte.

 • (f) Modalitatea de stabilire a contribuției: nu este cazul

 • (g) Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii secțiunea Încetarea contractului, după cum urmează:

 • A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale

Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare și funcționarea Centrului de suport pentru situații de urgenta/de criza;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

 • g) nerespectarea de către beneficiar a oricărei dintre obligațiile prevăzute in contractul de furnizare servicii.

 • B. Prin încetarea contractului de servicii sociale

Motivele de încetare a contractului:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată;

 • e) decesul beneficiarului;

g) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislația în vigoare privind acordarea serviciilor sociale.

La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socială;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dezabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familială, socială, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) să respecte prevederile prezentului regulament;

 • e) să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenție;

 • f) să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe toxice la întâlnirile stabilite cu personalul angajat al instituției;

 • g) de a avea un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivități;

 • h) sa informeze in prealabil personalul instituției, cazurile in care din motive personale întemeiate, (îmbolnăvire, parasirea localității), renunța temporar la serviciile furnizate de către Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza

ARTICOLUL 10

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora;

 • 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale;

 • 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor;

 • 5. Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 6. Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare și a beneficiarilor;

 • 7. Monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Prezentarea activităților centrului în comunitate ;

 • 2. Prezentarea activităților centrului, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din municipiul Timișoara cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ;

 • 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează;

 • 4. Încheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate;

 • 5. Elaborarea de rapoarte de activitate;

6.Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

 • 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității;

 • 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instruirea personalului cu privire la acestea;

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • 3. Facilitarea participării beneficiarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor;

 • 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare;

 • 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului;

 • 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

 • 7. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

 • 8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;

 • 9. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angajaților;

 • 10. Evaluarea anuală a activității angajaților.

 • e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • 2. Întocmirea de referate de necesitate;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 3. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • 4. Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesionala a personalului;

ARTICOLUL 11

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza funcționează cu un număr total de

17 angajați, din care:

 • a) personal de conducere: șef centru 1

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 14 (1 inspector de specialitate - asistenta sociala; 1 asistent social, 1 psiholog, 9 educatori, 1 asistent medical, 1 infirmiera);

 • * Serviciile medicale sunt completate de personal de specialitate din cadrul Centrului pentru persoane fără adăpost, conform atribuțiilor stabilite in fisa postului.

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 2 (1 șofer, 1 inspector de specialiate);

 • * Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finanțe, juridic, de achiziții,etc. sunt asigurate de către serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara.

 • d) voluntari:0

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/ 5,95

ARTICOLUL 12

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere:

a) șef de centru;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfecționare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor

persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

o) întocmește proiectul bugetului propriu al serviciului

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

 • q) facilitează încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

 • r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență.

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • a) asistent social (263501);

 • b) psiholog (263411);

 • c) infirmiera(532103)

 • d) asistent medical ( 325901)

 • e) educator ( 341202);

 • f) alt personal de specialitate în asistență socială - inspector de specialitate asistenta sociala (242203 )

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistentul social (263501) îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • -  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • -  evaluează situația de criză a persoanelor, grupurilor marginalizate, precum și a posibilităților reale de intervenție;

 • -  diagnostichează corect problemele socio-umane pe care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc crescut le au într-o anumită perioadă de timp și în anumite circumstanțe sociale și economice;

 • -  promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activități, servicii profesionalizate de prevenire și protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate;

 • -  evaluează și analizează, în caz de necesitate, condițiile locative și sociale a familiilor social defavorizate și contribuie la ameliorarea situației de criză;

 • -  întocmește și realizează planuri individualizate de asistență a beneficiarilor aflați în situație de risc;

 • -  perfectează actele și completează dosarul beneficiarului cu acuratețe, perseverență și corectitudine, ținând cont de confidențialitatea informației referitor la viața particulară a beneficiarului;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -  întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor în conformitate cu cerințele stabilite;

 • -  contribuie la examinarea și soluționarea propunerilor, cererilor, petițiilor și reclamațiilor cetățenilor;

 • -  colaborează cu structurile guvernamentale, serviciile de resort, cât și cu organizațiile ne-guvernamentale întru soluționarea problemelor beneficiarilor;

 • -  contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare

 • -  urmărește atingerea obiectivelor instituției;

 • -  intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea instituției de către organele competente sau orice persoana interesata;

 • -  menține o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primăriei Timișoara, cu fundațiile și asociațiile care au contract de colaborare cu Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si cu orice alta instituție care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale, pe baza aprobării date de directorul general;

 • -  sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • -  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • -  face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației

 • -  alte atribuții conform fișei postului.

Inspector de specialitate asistenta sociala(242203) - îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • -   asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;

 • -   evaluează situația de criză a persoanelor, grupurilor marginalizate, precum și a posibilităților reale de intervenție;

 • -  diagnostichează corect problemele socio-umane pe care persoanele vulnerabile sau grupurile cu risc crescut le au într-o anumită perioadă de timp și în anumite circumstanțe sociale și economice;

 • -  promovează un sistem coerent de programe, măsuri, activități, servicii profesionalizate de prevenire și protejare a persoanelor, familiilor, grupurilor aflate temporar în dificultate;

 • -   evaluează și analizează, în caz de necesitate, condițiile locative și sociale a familiilor social defavorizate și contribuie la ameliorarea situației de criză;

 • -   întocmește și realizează planuri individualizate de asistență a beneficiarilor aflați în situație de risc;

 • -  perfectează actele și completează dosarul beneficiarului cu acuratețe, perseverență și corectitudine, ținând cont de confidențialitatea informației referitor la viața particulară a beneficiarului;

 • -   întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor în conformitate cu cerințele stabilite;

 • -   contribuie la examinarea și soluționarea propunerilor, cererilor, petițiilor și reclamațiilor cetățenilor;

 • -  colaborează cu structurile guvernamentale, serviciile de resort, cît și cu organizațiile ne-guvernamentale întru soluționarea problemelor beneficiarilor;

 • -   contribuie la dezvoltarea serviciilor sociale comunitare

 • -   urmărește atingerea obiectivelor instituției;

 • -   intervine in strada in regim de urgenta la sesizarea instituției de către organele competente sau orice persoana interesata;

 • -   menține o colaborare strânsă cu serviciile abilitate ale Primăriei Timișoara, cu fundațiile și asociațiile care au contract de colaborare cu Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara si cu orice alta instituție care își desfășoară activitatea în domeniul asistenței sociale, pe baza aprobării date de directorul general;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;

 • -  întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;

 • -   face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației

 • -   alte atribuții conform fișei postului.

Psihologul (263411) îndeplinește în principal, următoarele atribuții:

 • -  Pune in aplicare prevederile legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament

 • -  Actualizarea permanentă a cunoștințelor de specialitate și a celor legate de domeniul sociale;

 • -   Selectează și aplică instrumentele și tehnicile psihologice în funcție de subiectul și de scopul investigației;

 • -   Prelucrează și interpretează rezultatele testelor aplicate;

 • -  Elaborează profilul psihologic al fiecărui beneficiar luat în evidență;

 • -   Stabilește nevoile psiho-sociale ala beneficiarilor referiți;

 • -  Stabilește, împreună cu ceilalți membri ai echipei multidisciplinare din care face parte măsurile pentru realizarea Planului individualizat de intervenție

 • -   Tine evidența cazurilor alocate și urmărește respectarea termenelor pentru rezolvare;

 • -  Oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului;

 • -  Oferă sprijin în identificarea de alternative la instituționalizare și se implică în rezolvarea problemelor legate de (re)integrarea familială, socială ori socio-profesională a beneficiarilor vizați de aceste alternative; propune rețeaua de sprijin și lucrează cu aceasta;

 • -   Stimulează și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor maltratării prelungite, având ca rezultat integrarea într-o viață normală;

 • -   Participa la activitatea de intervenție in strada

 • -   Schimbul continuu de informații relevante cu șeful de centru, cu asistenții sociali și alte persoane abilitate, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarului;

 • -   alte atribuții conform fișei postului.

Educator (341202) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • -   activează numai în interesul superior al beneficiarilor centrului,

 • -   urmărește atingerea obiectivelor programului în care este responsabilizată să lucreze;

 • -   participa la întocmirea Planului Individualizat de Intervenție

 • -   ținerea evidenței cazurilor alocate și urmărirea respectării termenelor pentru rezolvare;

 • -  se consultă permanent cu echipa multidisciplinară, asistentul social, cu psihologul, cu personalul medical și cu alte persoane având competențe în rezolvarea eficientă a cazurilor din cadrul centrului, având permanent în vedere interesul superior al beneficiarilor;

 • -   supraveghează si participa la igienizarea și deparazitarea beneficiarului care se prezintă pentru a solicita servicii sau a celor aduși de către organele abilitate;

 • -  pentru beneficiarii neautonomi, are responsabilitatea de a asigura servicii de igienizare personala (schimbare pampers, schimbarea hainelor, a lenjeriilor de pat, etc),

 • -  efectuează activitatea de curtenie a spatiilor de cazare (daca beneficiarii nu pot desfășura astfel de activități) si a spatiilor comune

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -  în momentul în care beneficiarul solicită admiterea în centru, aduce la cunoștința acestuia prevederile Regulamentului de organizare si funcționare, Cartei drepturilor si obligațiilor, Ghidului beneficiarului;

 • -  organizează și conduce Programul de curățenie și igienizare periodic,

 • -   organizează și participă la activitățile de întreținere, reparații, de înfrumusețare și de personalizare a spațiilor centrului;

 • -    desfasoara activitati de educație extracuriculara,

 • -   desfasoara activitati de terapie ocupaționala

 • -   participa împreuna cu beneficiarii la activității culturale organizate in comunitate

 • -   desfasoara activitati de recreere si socializare

 • -   în toate activitățile urmărește formarea la beneficiari a unui comportament și a unui vocabular civilizat, a autonomiei individuale conform dezideratului social;

 • -  formează și consolidează la beneficiari deprinderi de autoservire și autogospodărire, igienă personală, de comportare civilizată

 • -  este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de îngrijire, cognitive și de comunicare ale beneficiarilor, cu respectarea normelor deontologice;

 • -  întocmește referate de necesitate pentru dotarea cu cele necesare a beneficiarilor și a încăperilor în care aceștia își desfășoară activitatea pe care le înaintează șefului de centru;

 • -   previne furturile, distrugerile și actele antisociale de orice fel, fiind primul gestionar al crizelor și tensiunilor intra și intergrupale;

 • -  consemnează în Fișa de monitorizare a serviciilor sau în registrele de evidență a programelor de recuperare/reabilitare participarea beneficiarilor la activitățile de integrare/reintegrare socială recomandate și la celelalte activități prevăzute în planul de intervenție;

 • -  consemnează în Registrul de evidență a abuzurilor și a incidentelor deosebite orice eveniment care face obiectul acestor consemnări;

 • -   alte atribuții conform fișei postului.

Asistent medical (325901) îndeplinește în principal, următoarele atribuții

 • - răspunde de activitatea de asistenta medicala acordata beneficiarilor centrului pe care ii are in îngrijire

 • - desfășoară activitățile planificate prin Planul individualizat de intervenție

 • - asigura respectarea recomandărilor cuprinse in biletele de ieșire din spital, in scrisorile medicale si planurile de recuperare (de asistenta îngrijire)

 • - efectuează și/sau supraveghează administrarea tratamentului medicamentos către beneficiari;

 • - supraveghează deparazitarea si igienizarea beneficiarului la intrarea acestuia in servicii;

 • - însoțește beneficiarii la control medical;

 • - periodic evaluează medical, în limita competențelor sale toți beneficiarii din cadrul centrului; când constată probleme ale stării de sănătate a acestora îi prezintă medicului sau îi însoțește la spital;

 • - verifică zilnic starea de curățenie a centrului;

 • - verifică zilnic modul în care se efectuează servirea mesei în cadrul centrului;

 • - ține evidența consumului de medicamente și ia toate măsurile pentru o bună gestionare a acestora;

 • - realizează programe de educație pentru sănătate cu beneficiarii;

 • - alte atribuții conform fișei postului.

Infirmiera (532103)

- efectuează curtenia, igienizarea si dezinfecția containerelor sociale

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -  efectuează igienizarea veselei si a tacâmurilor, oalelor ( prin spălare, dezinfectare, ștergere si fierbere) conform normelor de igiena in vigoare - precum si ordinea si curtenia in oficii si a dulapurilor de vase;

 • -  aerisește, schimba si aranjează paturile;

- înlocuiește si transporta lenjeria murdara la spălătorie in condițiile stabilite ( saci de plastic separați ) si primește lenjeria curata ;

 • -  asigura administrarea alimentației pentru beneficiarii care sunt in incapacitatea de a se autoservi

 • -  efectuează toaleta beneficiarilor imobilizați (schimba scutecul de unica folosința, imbracat-dezbracat, spălat)

 • -  sprijină activitatea medicala

 • -  alte atribuții conform fișei postului.

ARTICOLUL 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ asigura activitățile auxiliare ale serviciului social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza:

 • a) Șofer

 • b) Inspector de specialitate - administrativ

Activitățile de gospodărie, întreținere-reparații, deservire sunt asigurate de la nivelul furnizorului de servicii sociale Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.

ARTICOLUL 12

Finanțarea centrului

 • (1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, finanțarea serviciului social Centrul de suport pentru situații de urgenta/de criza are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • (2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a) bugetul local al Municipiului Timișoara,

 • b) donații, sponsorizări

 • c) fonduri externe rambursabile si nerambursabile

 • d) alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Director General

Jr.Rodica Surducan

Avizat juridic Ciprian Erceanu


Întocmit, Șef Centru Delia Murariu

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ROMANIA

1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


,,In slujba oamenilor


MODEL CONTRACT pentru furnizarea de servicii sociale în cadrul Centrului de suport pentru situatii de urgenta/de criza

Părțile contractante:

 • 1 .........................................................................................,                  (numele întreg al furnizorului de

servicii sociale)acronim ........................, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în

..................., str..................... nr......., județul/sectorul ...............,codul de înregistrare fiscală ..................., contul nr....................... deschis laTrezoreria/Banca ......................, certificatul de acreditare seria ...... nr.

.........,

reprezentat de domnul/doamna ....................,  având funcția de ..........................,în  calitate de

...............................................................................;

și

 • 2

(numele beneficiarului de servicii sociale) denumit în continuare beneficiar, domiciliat/locuiește în localitatea ........................,str............... nr

județul/sectorul.............................., codul numeric personal................, posesor al B.I./C.I. seria .... nr

eliberat/eliberată la data de .......... de Secția de poliție ......., reprezentat prin domnul/doamna

..............,domiciliat/domiciliată în localitatea........., str......nr. ..., județul/sectorul........,posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ... nr....., eliberat/eliberată la data de ......... de Secția de poliție .......,  conform

............................................................(se va menționa actul care atestă calitatea de reprezentant) nr........................./data

 • 1. având în vedere:

 • - Certificat de acreditare seria AF nr. 003748/24.08.2017

 • - acte normative

 • - dispoziții de aprobare.......................

 • - Cerere de admitere nr

 • -  Fișa de evaluare sociomedicală a nevoilor individuale nr

 • -   Planul individualizat de asistență și îngrijire

 • - alte documente care stau la baza acordării serviciilor sociale (cerere, fisa monitorizare etc.)

 • 2. convin asupra următoarelor:

 • 1. Definiții:

  • 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

  • 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată,acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prevăzută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflată în situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

 • 1.4. servicii sociale - ansamblu de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzutede Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie afurnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale dupăacordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 1.6. revizuirea sau completarea planului individualizat de asistență și îngrijire -modificarea sau completarea adusă planului individualizat pe baza rezultatelor reevaluăriisituației beneficiarului de servicii sociale;

 • 1.7. contribuția beneficiarului de servicii sociale - cotă-parte din costul total alserviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizorul de servicii sociale, în funcție de tipulserviciului și de situația materială a beneficiarului de servicii sociale, și care poate fi înbani, în servicii sau în natură;

 • 1.8. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe carebeneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplinivalorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 1.9. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric șimaterial, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanțăobligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiilelegii;

 • 1.10. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modificărileaduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voința părților, întemeiul prevederilor unui act normativ;

 • 1.11. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datoreazăgreșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului șicare face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 1.12. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, astării actuale de dezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale,precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specificeprofesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării suntcunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale șiidentificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 1.13. planul individualizat de asistență și îngrijire - ansamblul de măsuri și serviciiadecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectuăriievaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil șiprocedurile de acordare a serviciilor sociale;

 • 1.14. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale dedezvoltare și de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care augenerat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și aprognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specificedomeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

 • 2. Obiectul contractului

2.1 Obiectul contractului il constituie furnizarea urmatoarelor servicii:

 • -   Consiliere si informare sociala

 • -   Sprijin in obtinerea documentelor de identitate si a altor documente de stare civila

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • -   Consiliere si informare psihologica si suport emoțional

 • -  Evaluare si asistenta medicala primara,

 • -   Activitati socio- medicale primare, servicii de ingrijire medicala

 • -   Activitate sociala stradala

 • -  Evaluare si elaborare Plan de interventie

 • -   Mediere sociala in vederea facilitarii accesului la alte tipuri de servicii functie de nevoile identificate

 • -   Identificarea de urgenta a unui spatiu locativ temporar atunci cand situatia impune acest lucru

 • -   Igiena personala: igienizare, deparazitare, echipare

 • -  Cazare temporara si acordare de hrana

 • -  Dupa caz distributie alimente si ajutoare material

 • -   Activitati socio-administrative

 • -   Alte activitati functie de particularitatea cazurilor

 • 2.2. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

 • -   evaluarea initiala

 • -   implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat de intervenție(de asistenta si ingrijire)

 • -   reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

 • -   revizuirea planului individualizat de interventie (de asistenta si ingrijire) în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

 • 2.3.Prin semnarea contractului de față beneficiarul, respectiv furnizorul de servicii sociale, își asumă angajamentul de a respecta obiectivele stabilite, de comun acord.

 • 3. Costurile serviciilor sociale acordate și contribuția beneficiarului de servicii sociale

  • 3.1. Costul total pe lună al serviciilor sociale prevăzute la pct. 2 este de:.............lei/lună.

  • 3.2. *) Costul pe lună pentru fiecare serviciu social acordat este după cum urmează:

 • - pentru.....................................costul pe lună este de.............

(serviciul social/serviciile sociale)

*) Costurile serviciilor sociale pot fi prevăzute cu acordul părților în anexa la contract.

 • 3.3. **) Contribuția beneficiarului pentru serviciile sociale primite este după cum urmează:

 • - pentru.....................................contribuția este...................

(serviciul social/serviciile sociale)            (în bani/în natură)

**) Valoarea contribuției beneficiarului de servicii sociale este stabilită în urmaprocesului de evaluare complexă.

 • 3.4. Contribuția beneficiarului de servicii sociale nu va influența acordarea serviciilorsociale și nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieși din starea de dificultate.

 • 4. Durata contractului

  • 4.1. Durata contractului este de la data de................până la data de..............

  • 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

  • 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție și în planul individualizat;

  • 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

  • 5.3. revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

 • 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

  • 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

  • 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

  • 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

  • 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

  • 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

  • 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

  • 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

  • 7.4. să fie receptiv și să țină cont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

  • 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • - oricărei modificări de drept a contractului;

 • 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul individualizat de asistență și îngrijire exclusiv în interesul acestuia;

 • 7.7. să respecte, conform legii, confidențialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;

 • 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 7.9. să utilizeze contribuția beneficiarului de servicii sociale exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor legate de acordarea serviciilor sociale;

 • 7.10. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

 • 8. Drepturile beneficiarului

  • 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul deservicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului deservicii sociale.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul individualizat de asistență și îngrijire;

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • ■  drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • ■  modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

 • ■  oportunității acordării altor servicii sociale;

 • ■  listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • ■  regulamentului de ordine internă;

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de intervenție, dacă ele există;

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

 • g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 9. *) Obligațiile beneficiarului:

  • 9.1. să participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului individualizat de asistență și îngrijire;

  • 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială,medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

  • 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului individualizat de asistență și îngrijire;

  • 9.4. să contribuie la plata costurilor serviciilor sociale primite cu o cotă-parte din costul total al serviciului/serviciilor acordat/acordate de furnizor, conform pct. 3.3 și 3.4;

  • 9.5. să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

  • 9.6. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

  • 9.7. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct. 6.4;

*) Obligațiile beneficiarului de servicii sociale se vor completa, după caz, cu alte obligații specifice tipurilor de servicii sociale prevăzute în prezentul contract.

 • 10. *) Soluționarea reclamațiilor

  • 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

  • 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

  • 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor,consultând atât beneficiarul de servicii sociale, cât și specialiștii implicați în implementarea planului individualizat de asistență și îngrijire și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

  • 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației,acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instanței de judecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul intern o procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,In slujba oamenilor

 • 11. Litigii

  • 11.1. Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabilă.

  • 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 • 12. *) Rezilierea contractului

*) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

 • 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale,exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor către beneficiarul de servicii sociale.

 • 13. Încetarea contractului

  • 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată.

 • 14. Dispoziții finale

  • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

  • 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

  • 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

  • 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

  • 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

  • 14.6. Măsurile de implementare a planului individualizat de asistență și îngrijire se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii.

  • 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului individualizat de asistență și îngrijire, Direcția generală de asistență socială și protecția copilului și Serviciul public de asistență socială vor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

*) Anexele la contract:

 • a) planul individualizat de asistență și îngrijire;

 • b) fișa de reevaluare a serviciilor sociale acordate beneficiarului de servicii sociale;

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

kOMÂNIA


,,In slujba oamenilor

 • c) planul revizuit de asistență și îngrijire.

*) Părțile contractante pot stabili de comun acord și alte tipuri de anexe.

 • •  Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale/domiciliul beneficiarului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 • •  O copie a prezentului contract va fi transmisă Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială de către furnizorul de servicii sociale.

Director General;

Jr. Rodica Surducan

Șef Centru,


Reprezentant legal,

Consilier juridic,

Erceanu Ciprian


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA         •: ș .• „V..;..

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                     ,9,8-20,sl

,,In slujba oamenilor

Anexa 8 la HCLMT nr.din

REGULAMENT

de organizare și funcționare a serviciului social de zi Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

ART. 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, înființat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 218 din 27.06.2017, precum și Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara. Regulamentul de Organizare și Funcționare este aprobat în vederea asigurării funcționării centrului cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informii privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.

ART. 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social ”Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor”, cod serviciu social 8810 CZ-V-II înființat și administrat de furnizorul Direcția de Asistentă Socială Timisoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul în mun. Timișoara, Bulevardul General I. Dragalina, nr.38-42, tel 0256/452089.

ART. 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de Socializare și Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor este de prevenire și/sau limitare a unor situații de dificultate și vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socia, promovând participarea persoanelor vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, la viața socială și la cultivarea relațiilor interumane. Beneficiarii centrului sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

Ansamblul de activități realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum și celor speciale, individuale sau de grup, sunt următoarele:

1. Activități de informare a comunității și respectiv a propriilor beneficiari /membrilor de familie;


DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                               împreuna

,,In slujba oamenilor

 • 2. Activități de întocmire a dosarului personal al benficiarilor care vizeaza admiterea/ încetarea furnizarii serviciilor;

 • 3. Activități de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor;

 • 4. Activități de integrare /reintegrare sociala cu scopul prevenirii marginalizarii sociale pentru persoanele varstnice prin activitati de petrecere a timpului liber, activitati paractice, activități cultural - artistice, grupuri de discuții, etc.

 • 5. Activități de recuperare și reabilitare funcțională prin:

 • •  kinetoterapie ( recuperare/reabilitare fizică),

 • •  ședințe de consiliere psihologiindividuală și de grup

 • •  consultații medicale, monitorizarea stării de sănătate, consiliere și educie pentru sănătate și îndrumare medicală.;

 • 6. Activități de informare socială, îndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate, consiliere socială.

 • 7. Activități/servicii suport: asigurarea unei gustari.

ART. 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de:

 • - Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările ulterioare,

 • - Legea nr.17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului,

 • - Legea nr. 19 din 12.01.2018 privind aprobarea Ordonanței de urgeă a Guvernului nr.34/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 17/2000 .

 • - Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice pentru perioada 2015 - 2020

 • (2) Standard minim de calitate aplicabil:

-Ordin MMFPSPV nr. 2126/05.11.2014 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale, Anexa nr.6 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte.

 • (3) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, este înființat prin Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017, precum și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 388 din 17.10.2017 privind modificarea și aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

ART. 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

(1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asisteă socială, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com

,,In slujba oamenilor

specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie, la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

(2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c)  asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e)  ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, țindu-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu;

 • f)  încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și implicarea activă a acestora în solionarea situațiilor de dificultate;

 • g) asigurarea unei interveii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • h) asigurarea confideialității și a eticii profesionale;

 • i)  asistarea persoanelor aflate în situații de dificultate și vulnerabilitate socia, prin implicarea în identificarea, înțelegerea, evaluarea corectă și soluționarea problemelor individuale;

 • j)  evitarea oricărei forme de discriminare bazate pe rasă, etnie, sex și orientare sexuală, statut marital, convingeri politice sau religioase, deficiență fizică sau psihică, situație materială și/sau orice altă preferiă, caracteristică, condiție sau statut.

 • k) promovarea principiului justiției sociale prevăzute de actele normative în vigoare;

 • l)  egalitatea șanselor privind accesul persoanelor asistate la informații, servicii, resurse și participarea acestora la procesul de luare a deciziilor;

 • m) respectarea demnității individului, unicității și valorii fiecărei persoane;

ART. 6

Beneficiarii serviciilor sociale

1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor sunt:

 • a) persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, cu domiciliul/reședința în Municipiul Timișoara.

 • b) de pe lista de așteptare cu prioritate vor fi admise în centru, persoanele rstnice ale căror venituri nu depășesc salariul minim pe economie.

(2) Condițiile de acces/admitere în centrele de zi sunt următoarele:

 • a) Acte necesare pentru admiterea in centru:

- cererea de admitere semnata de beneficiar


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com

,,In slujba oamenilor

 • - copie după buletin de identitate sau carte de identitate

 • - copie sau original cupon de pensie din ultima lună (pentru pensionari).

 • - adeverintă de la medic de familie cu:

 • - diagnosticele persoanei

 • - aviz epidemiologic

 • b) Criteriile de eligibilitate

Criteriile de eligibilitate sunt următoarele:

 • - persoana să aibă domiciliul/reședința în municipiul Timișoara,

-persoana vârstnică care are împlinită rsta de pensionare stabilită de lege

 • - persoana să nu sufere de boli contagioase sau psihice

 • - persoana să fie independentă

 • - să se afle într-o situație care să conducă la marginalizare sau excluziune socială (prevenție) sau să prezinte o situație de marginalizare și izolare/excluziune socială (intervenție).

 • c) Decizia de admitere/respingere

Decizia de admitere/respingere se ia în urma propunerilor înaintate de echipa multidisciplinară, este avizată de șeful de centru și aprobată de directorul general adjunct responsabil cu coordonarea serviciilor sociale.

 • d) Modalitatea de încheiere a contractului de furnizare de servicii și modelul acestuia

Contractul de acordare servicii sociale in Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, este încheiat între beneficiar și Direcția de Asistență Socială Timișoara, Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, pe perioadă de un an cu posibilitatea de prelungire. Contractul este în conformitate cu modelul aprobat prin Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale.

e) Modalitatea de stabilire a contribuției beneficiarului

Serviciile oferite în cadrul Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor sunt gratuite.

Contribuția beneficiarului nu este una de ordin financiar, ci de activizare cu primordialitate, potrivit căreia, măsurile de asistență sociaau ca obiectiv final prevenirea marginalirii/excluziunii/izolării sociale precum și evitarea menținerii într-o situație de marginalizare prin implicarea beneficiarului în procesul de acordare a serviciilor psiho-sociale și de petrecere a timpului liber.

Costul serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor se stabilesc anual prin Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local, elaborat de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara și aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA         •: ș .• „V..;..

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                     ,9,8-20,sl

,,In slujba oamenilor

(3) Condiții de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii, la secțiunea "Încetarea contractului”

Conform standardelor minime de calitate, centrul deține o procedură proprie privind încetarea acordării serviciilor către beneficiar, disponibilă la sediul furnizării serviciului.

Motivele de încetare a contractului sunt :

-acordul ilor privind încetarea contractului;

-scopul contractului a fost atins;

-forța majoră, dacă este invoca;

-decesul beneficiarului;

-expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul.

La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor;

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bade rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socia;

 • b) li se asigure păstrarea confidențialității asupra informațiilor furnizate și primite;

 • c) să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • d) fie informati cu privire la drepturile sociale, serviciile primite;

 • e) să li se comunice drepturile si obligatiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale ;

 • f) să fie protejati împotriva riscului de abuz si neglijare;

 • g) să-si exprime liber opinia cu privire la serviciile oferite;

 • h) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • i) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra regulamentului;

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situația socială si medicală;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situația lor personală;

 • d) respecte prevederile prezentului regulament;

 • e) de a avea o ținută decentă, igienă corporală adecvată și un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivități;

 • f) de a nu consuma alcool si de a nu frecventa centrul în stare de ebrietate;

 • g) de a avea un comportament decent, de a respecta at colegii cât și personalul, făconversații sau remarci nepoliticoase care pot leza altă persoană.

 • h) de a menține și întreține ordinea, curațenia și bunurile centrului;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com ,,In slujba oamenilor

6) Capacitatea Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber- Clubul Pensionarilor este de maxim 70 beneficiari/zi. Ținând cont de specificul centrului, pot fi admiși un număr de maxim 200 de beneficiari care vor fi programați în funcție de nevoi și timpul disponibil al acestora în concordanță cu capacitatea centrului.

ART. 7

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrul de Socializare si Petrecerea Timpului Liber - Clubul Pensionarilor sunt urmatoarele:

a. De furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea urmatoarelor activități:

 • 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. Activități pentru prevenirea marginalizării sociale și sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială pentru persoane vârstnice care au împlinit vârsta de pensionare stabilită de lege, constând în:

 • - activități de socializare și petrecere a timpului liber - jocuri de scrabble, șah, table, rummy, jocuri distractive, citirea presă, cărți, reviste, urmărirea programe radio sau TV, excursii, vizite, sărbătorirea zilelor de naștere și a altor sărbători/evenimente speciale, plimri în aer liber, parcuri,participare la evenimente culturale,schimburi intergenerationale);

-activități practice (autogospodărire, lucru manual, confecționat obiecte decor, tricotat, quilling, etc);

 • - activitati de reintegrare/integrare sociala - consiliere (individuala si/sau de grup) si sprijin emotional pentru depasirea sitiuatiei de izolare sociala.

 • - grupuri de discuții tematice (teme: medicale, sociale, distractive),

 • - activitati artistice (teatru, dans, audiții muzicale, pictura, etc ).

 • 3. Activități de evaluare /reevaluare /planificare si monitorizare, constând în:

-activități de întocmire a dosarului personal al benficiarilor: vizeaza admiterea/incetarea furnizarii serviciilor ( procedura de admitere, dosar personal inclusiv intocmirea contractului de furnizare servicii, arhivare, procedura de incetare a furnizarii serviciilor );

-activitati de evaluare/planificare/reevaluare/monitorizare a furnizarii serviciilor (procedura de evaluare/reevaluare/planificare/monitorizare psiho-sociala a nevoilor individuale a benficiarilor/situatiei de dificultate in care se alfla acestia,   intocmire plan de intervetie, intocmire planificare activitati, fise

monitorizare);

 • 4. Activitati de recuperare și reabilitare funcțională, constând în:

 • -  evaluarea motriciții și autonomiei funcționale

 • -  kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică), acompaniere și consiliere kinetoterapeutică .

 • -  evaluare psihologică

 • -  ședințe de consiliere psihologică (individuală și de grup) și suport emoțional.

 • -  antrenament cognitiv (individual și de grup

 • -  consultații medicale, monitorizarea stării de sătate, consiliere și educație pentru sănătate și îndrumare medicală.

5. Activități de consiliere, informare socială și îndrumare socio-administrativă, constând în:

 • -   activități de consiliere socială,

 • -   activități de informare socială, îndrumare pentru accesarea servicilor din comunitate.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA         •: ș .• „V..;..

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                     ,9,8-20,sl

,,In slujba oamenilor

 • -   organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea și implicarea comuniții în probematica persoanelor vârstnice.

 • -   activități de promovare a voluntariatului

 • 6. Activități/servicii suport: asigurarea unei gustari zilnice

b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. activitati de promovare în comunitate a serviciilor sociale oferite,

 • 2. elaborarea de materiale informative pe suport scris: pliante, brosuri, articole sau buletine informative,

 • 3. actualizarea site-ului Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara cu informatii legate de procedurile de admitere si serviciile oferite de centru,

 • 4. prezentarea activităților centrului instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitatea socială sau activități conexe

 • 5. consemnarea activitatilor de informare in registru de informare beneficiari,

 • 6. elaborarea de rapoarte de activitate;

c) de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1.  Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferie privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

 • 2.  Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității

 • 3.  Promovarea și aplicarea unor măsuri de protejare a beneficiarilor din cadrul centrului împotriva

orirei   forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare, tratament inuman sau

degradant;

 • 4.  Participare sociala și implicarea comunitara prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații.

d) de asigurare a caliții serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instuirea personalului cu privire la acestea;

 • 2. Realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • 3.  Facilitarea particirii beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor;

 • 4. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului;

 • 5. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

 • 6. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și solionarea cazurilor de abuz și neglijare;

 • 7. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;


DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                               împreuna

,,In slujba oamenilor

 • 8.  Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angajaților;

 • 9. Asigurarea de spatii igienico sanitare suficiente și accesibile pentru benficiari și personal

 • e) de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1.  întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achizitii al furnizorului de servicii sociale;

 • 2.  întocmirea de propuneri pentru invesții;

 • 3.  întocmirea de referate de necesitate;

 • 4. întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesională a personalului;

 • 5.  întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor;

 • 6.  evaluarea anuală a angajatilor

ART. 8

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

1) Serviciul social Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor funcționează cu un număr de 8 angajati, conform prevederilor prezentei Hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, din care:

 • a) personal de conducere: șef centru 1;

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență: 7;

 • c) activitătile administrative, gospodărire, întrinere - reparații sunt asigurate de personalul Biroului Administrativ din cadrul Directiei de Asistentă Socială Timisoara.

 • 2) Raportul angajat - beneficiar este de 8,75

 • 3) Personalul de specialitate reprezintă minimum 80% din totalul personalului

ART. 9

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere este:

a) șef de centru ;

 • (2) Atribuțiile sefului de centru sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfeionare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale socieții civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a caliții serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să spundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com

,,In slujba oamenilor

 • f) asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la înlri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activiți sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țași din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asisteă socială de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;

 • n) participa la intocmirea proiectul bugetului propriu al centrului impreuna cu servciul buget contabilitate;

p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoștință atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;

q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;

r) alte atribuții prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 • (3) Funcțiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

 • (4) Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvei cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologie, asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 • (5) Sancționarea disciplinară sau eliberarea din funcție a conducătorilor instituției se face în condițiile legii.

ART. 10

Personalul de specialitate de îngrijire și asistență. Personal de specialitate și auxiliar

 • (1) Personalul de specialitate este:

 • •   2 asistenți sociali (263501)

 • •  psiholog (263411);

 • •  kinetoterapeut (226405)

 • •   inspector de specialitate (242203);

 • •  educator (341202)

 • •  asistent medical (325901)

 • (2) Atribuții ale personalului de specialitate:

Asistent social


DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                               împreuna

,,In slujba oamenilor

 • -   evalueaza situatia sociala a persoanelor care solicita servicii, precum si a posibilitatilor reale de interventie;

 • -   promoveaza un sistem coerent de programe, masuri, activitati, servicii profesionalizate de prevenire si protejare a persoanelor aflate in situatie de marginalizare sociala;

 • -   perfectează actele și comletează dosarul beneficiarului cu acuratețe, perseverea și corectitudine, ținând cont de confidențialitatea informiei, referitor la via particulară a beneficiarilor;

 • -   întocmește rapoarte cu privire la situația beneficiarilor;

Psiholog

 • -   selectează și aplică instrumentele și tehnicile psihologice în funcție de subiectul și de scopul investigației;

 • -   prelucrează si interpretează rezultatele testelor aplicate;

 • -   elaborează profilul psihologic al fiecarui beneficiar luat în evidență;

 • -   stabilește nevoile psiho/sociale ale beneficiarilor referiți;

 • -   stabilește impreună cu ceilalți membrii ai echipei multidisciplinare din care face parte, măsurile pentru atingerea obiectivelor stabilite in planul de intervenție;

 • -   oferă sprijin în completarea dosarului beneficiarului;

 • -   stimulează și valorizează beneficiarii pentru creșterea stimei de sine și diminuarea consecințelor marginalizării sociale;

Kinetoterapeut

 • -   verifică periodic starea beneficiarilor din cadrul centrului de zi, deficitele si rezervele existente, precum si capacitățile restante;

 • -   selectează exercițiile zilnice in funcție de acesta, combinate cu vârsta si gradul de pregătire fizică și răspunde de realizarea acestora;

 • -  elaborează programe de recuperare motorie, refacerea sau menținerea amplitudinea de mișcare, tonifierea musculară, refacerea coordonării, ameliorarea echilibrului, creșterea distanței de mers, creșterea capacității de efort, gimnastica respiratorie, etc pentru fiecare beneficiar în parte;

 • -   măsoară tensiunea arterială a persoanelor care participă la exercițiile de kinetoterapie, înainte de efectuarea programului de kinetoterapie, si înregistrează datele intr-un caiet special creat pentru aceasta și în funcție de datele inițiale înregistrate, stabilește daca persoana vârstnică poate participa sau nu la efectuarea exercițiilor;

Inspector de specialitate

 • -   organizeaza impreună cu echipa multidisciplinară serbări tradiționale sau cu ocazia a diverse

evenimente din viața comunității;

 • -   formează și consolidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum și a obiectelor și spatiilor de folosință comună;

 • -  este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor;

 • -   participă la ședințele echipei multidisciplinare și face propuneri pentru întocmirea planului de intervenție.

 • -   organizează sesiuni de informare și discuți tematice.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA         •: ș .• „V..;..

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                     ,9,8-20,sl

,,In slujba oamenilor

 • -  organizează campanii de informare și promovare în comunitate, încurajând activitățile de voluntariat.

 • -   organizează și coordonează activițile practice, grupurile de discuții și activitățile artistice din centru.

Educator

 • -   participă la organizarea de serbări tradiționale sau cu ocazia a diverse evenimente din viața comunității;

 • -   formează și consolidează la beneficiari deprinderi de socializare, de petrecere a timpului în mod plăcut si util, de comportare civilizată, de păstrare in ordine a lucrurilor personale precum și a obiectelor și spatiilor de folosință comună;

 • -  este în permanență atent și răspunde oportun nevoilor de comunicare ale beneficiarilor;

Asistent medical

 • -  asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor medicale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile;

 • -   răsunde de activitatea de asistență medicală acordată beneficiarilor centrului pe care îi are în îngrijire în perioada programului de funcționare al centrului.

 • -   desșoară activitățile planificate prin Planul individualizat de intervenție.

 • -   realizează programe de educație pentru sănatate cu beneficiarii;

ART. 11

Personalul administrativ, gospodărie, întreținere-reparații, deservire

Personalul administrativ care asigură activitătile auxiliare este asigurat de alte servicii specializate ale Direciei de Asistenă Socială Timisoara.

ART. 12

Finanțarea centrului

 • 1) În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puțin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 • 2) Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

 • a. bugetul local al Municipiului Timisoara;

 • b. donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară și din străinătate;

 • c. fonduri externe rambursabile și nerambursabile;

 • d. alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

Director General

jr. Rodica SURDUCAN

Avizat juridic                                                           Întocmit

Ciprian ERCEANU                                           Șef centru

Emilia Vilceanu


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com

,,In slujba oamenilor

CONTRACT pentru acordarea de servicii sociale în cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber -Clubul Pensionarilor

Părțile contractante:

1. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acronim DASMT, denumit în continuare furnizor de servicii sociale, cu sediul în Timișoara, str. loan Plavoșin, nr.21, județul Timiș, Tel: 0356/416050, fax:0356416049, codul de înregistrare fiscală 38056416049, certificatul de acreditare seria AF nr. 003748, reprezentată de doamna jr. Rodica Surducan, având funcția de Director General.

Și

 • 2. Doamna/Domnul......................., denumit/ă în continuare beneficiar, domiciliat/ă în localitatea Timișoara,

str. -, nr.-, bl.-, sc.-, et.2 , ap.-, județul, codul numeric personal..............................., posesor/e al C.I. seria

..........., nr....................., eliberat la data de.............................de către SPCLEP Timișoara.

având în vedere:

 • - cererea de admitere nr...................................

 • - decizia de admitere nr.........................................

 • - procedura de admitere în Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber -Clubul Pensionarilor;

 • - Regulamentul de Organizare și Funcționare al Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber -Clubul Pensionarilor;

 • - Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 73/2005

 • - Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor rstnice nr. 2126/2014

convin asupra următoarelor:

 • 1. Definiții:

  • 1.1. contractul pentru furnizarea de servicii sociale - actul juridic încheiat între o persoană fizică sau juridică, publică ori privată, acreditaconform legii să acorde servicii sociale, denumită furnizor de servicii sociale, și o persoană fizică aflată în situație de risc sau de dificultate socială, denumită beneficiar de servicii sociale, care exprimă acordul de voință al acestora în vederea acordării de servicii sociale;

  • 1.2. furnizor de servicii sociale - persoana fizică sau juridică, publică ori privată, acreditată conform legii în vederea acordării de servicii sociale, prezută la art. 11 din Ordonanța Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

  • 1.3. beneficiar de servicii sociale - persoana aflaîn situație de risc și de dificultate socială, împreună cu familia acesteia, care necesită servicii sociale, conform planului de intervenție revizuit în urma evaluării complexe;

  • 1.4. servicii sociale - ansamblu de suri și aiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau de dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalirii și


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA         •: ș .• „V..;..

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                     ,9,8-20,sl

,,In slujba oamenilor

excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții, definite în condițiile prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 68/2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările și completările ulterioare;

 • 1.5. reevaluarea situației beneficiarului de servicii sociale - activitatea obligatorie a furnizorului de servicii sociale de a evalua situația beneficiarului de servicii sociale după acordarea de servicii sociale pe o anumită perioadă;

 • 1.6. revizuirea sau completarea planului de intervenție - modificarea sau completarea adusă planului de intervenție pe baza rezultatelor reevaluării situației beneficiarului de servicii sociale;

 • 1.7. obligațiile beneficiarului de servicii sociale - totalitatea îndatoririlor pe care beneficiarul de servicii sociale și le asumă prin contract și pe care le va îndeplini valorificându-și maximal potențialul psiho-fizic;

 • 1.8. standarde minimale de calitate - ansamblul de cerințe privind cadrul organizatoric și material, resursele umane și financiare în vederea atingerii nivelului de performanță obligatoriu pentru toți furnizorii de servicii sociale specializate, aprobate în condițiile legii;

 • 1.9. modificări de drept ale contractului de acordare de servicii sociale - modifirile aduse contractelor de acordare de servicii sociale în mod independent de voia părților, în temeiul prevederilor unui act normativ;

 • 1.10. forța majoră - eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinii acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea acestuia;

 • 1.11. evaluarea inițială - activitatea de identificare/determinare a naturii cauzelor, a stării actuale de integrare sociaa beneficiarului de servicii sociale, precum și a prognosticului acestora, efectuată prin utilizarea de metode și tehnici specifice profesiilor sociale, de către furnizorul de servicii sociale. Scopurile evaluării sunt cunoașterea și înțelegerea problemelor cu care se confruntă beneficiarul de servicii sociale și identificarea măsurilor inițiale pentru elaborarea planului inițial de măsuri;

 • 1.12. planul de intervenție - ansamblul de măsuri și servicii adecvate și individualizate potrivit nevoilor sociale identificate ca urmare a efectrii evaluării complexe, cuprinzând programarea serviciilor sociale, personalul responsabil și procedurile de acordare a serviciilor sociale;

 • 1.13. evaluarea complexă - activitatea de investigare și analiză a stării actuale de integrare socială a beneficiarului de servicii sociale, a cauzelor care au generat și care întrețin situația de dificultate în care acesta se află, precum și a prognosticului acestora, utilizându-se instrumente și tehnici standardizate specifice domeniilor: asistență socială, psihologic, educațional, medical, juridic.

 • 2. Obiectul contractului

2.1.Obiectul contractului îl constituie acordarea de servicii sociale prin asigurarea următoarelor activități:

 • a) activități de informare a comunității și respectiv a propriilor beneficiari;

 • b) activități de întocmire a dosarului personal al beneficiarilor care vizează admiterea/ încetarea furnizării serviciilor;

 • c) activități de evaluare/ planificare/ reevaluare/ monitorizare a furnizării serviciilor;

 • d) activități de integrare/ reintegrare socială cu scopul prevenirii marginalizarii sociale prin activități de petrecere a timpului liber, activități practice, activiți cultural- artistice, grupuri de discuții etc;

 • e) activitați de recuperare și reabilitare funcțională ( kinetoterapie, consiliere psihologică)

 • f) activități pentru menținerea și supravegherea sănătății;

 • g) serviciu suport- asigurarea unei gustări

 • 3. Contribuția beneficiarului


DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                               împreuna

,,In slujba oamenilor

- pentru serviciile acordate în cadrul Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor, contribuția este de 0 (zero) lei/lună .

 • 4. Durata contractului

  • 4.1. Durata contractului este de 1 an, încend cu data de..................până la data de........................

  • 4.2. Durata contractului poate fi prelungită cu acordul părților și numai după evaluarea rezultatelor serviciilor acordate beneficiarului de servicii sociale și, după caz, revizuirea planului de interveie.

 • 5. Etapele procesului de acordare a serviciilor sociale:

  • 5.1. implementarea măsurilor prevăzute în planul de intervenție;

  • 5.2. reevaluarea periodică a situației beneficiarului de servicii sociale;

  • 5.3. revizuirea planului de intervenție în vederea adaptării serviciilor sociale la nevoile beneficiarului.

 • 6. Drepturile furnizorului de servicii sociale:

  • 6.1. de a verifica veridicitatea informațiilor primite de la beneficiarul de servicii sociale;

  • 6.2. de a sista acordarea serviciilor sociale către beneficiar în cazul în care constată că acesta i-a furnizat informații eronate;

  • 6.3. de a utiliza, în condițiile legii, date denominalizate în scopul întocmirii de statistici pentru dezvoltarea serviciilor sociale.

  • 6.4. de a realiza, utiliza și difuza imaginea beneficiarului în orice acțiune care are scopul de a promova activitatea Direiei de Asistență Socială a Municipiului Timișoara;

 • 7. Obligațiile furnizorului de servicii sociale:

  • 7.1. să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului în acordarea serviciilor sociale, precum și drepturile beneficiarului de servicii sociale, rezultate din prezentul contract;

  • 7.2. să acorde servicii sociale prevăzute în planul de interveie, cu respectarea acestuia și a standardelor minimale de calitate a serviciilor sociale;

  • 7.3. să depună toate diligențele pentru a asigura beneficiarul de continuitatea serviciilor sociale furnizate, în cazurile de încetare a prezentului contract prevăzute la pct. 12.1 și 13.1 lit. a) și d); asigurarea continuității serviciilor sociale se va realiza și prin subcontractare și cesiune de servicii sociale;

  • 7.4. să fie receptiv și să țicont de toate eforturile beneficiarului de servicii sociale în îndeplinirea obligațiilor contractuale și să considere că beneficiarul și-a îndeplinit obligațiile contractuale în măsura în care a depus toate eforturile;

  • 7.5. să informeze beneficiarul de servicii sociale asupra:

 • - conținutului serviciilor sociale și condițiilor de acordare a acestora;

 • - oportunității acordării altor servicii sociale;

 • - listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • - regulamentului de ordine internă;

 • - orirei modificări de drept a contractului;

 • 7.6. să reevalueze periodic situația beneficiarului de servicii sociale, și, după caz, să completeze și/sau să revizuiască planul de intervenție, exclusiv în interesul acestuia;

 • 7.7. să respecte, conform legii, confideialitatea datelor și informațiilor referitoare la beneficiarul de servicii sociale;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIUL UI TIMIȘOARA         •: ș .• „V..;..

DIRECȚIA DE ASISTENTĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ’ ’ • ••• • Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor

Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089,        ROMÂN IA

email-c.clubulpensionarilor@gmail.com                     ,9,8-20,sl

,,In slujba oamenilor

 • 7.8. să ia în considerare dorințele și recomandările obiective ale beneficiarului cu privire la acordarea serviciilor sociale;

 • 7.9. de a informa serviciul public de asistență în a cărui rază teritorială locuiește beneficiarul asupra nevoilor identificate și serviciilor sociale propuse a fi acordate.

 • 8. Drepturile beneficiarului

  • 8.1. În procesul de acordare a serviciilor sociale prevăzute la pct. 2, furnizorul de servicii sociale va respecta drepturile și libertățile fundamentale ale beneficiarului de servicii sociale.

  • 8.2. Beneficiarul are următoarele drepturi contractuale:

 • a) de a primi servicii sociale prevăzute în planul de intervenție;

 • b) de a i se asigura continuitatea serviciilor sociale atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate;

 • c) de a refuza, în condiții obiective, primirea serviciilor sociale;

 • d) de a fi informat, în timp util și în termeni accesibili, asupra:

 • ■   drepturilor sociale, măsurilor legale de protecție și asupra situațiilor de risc;

 • ■   modificărilor intervenite în acordarea serviciilor sociale;

 • ■   oportunității acordării altor servicii sociale;

 • ■   listei la nivel local cuprinzând furnizorii acreditați să acorde servicii sociale;

 • ■  regulamentului de ordine internă;

 • e) de a participa la evaluarea serviciilor sociale primite și la luarea deciziilor privind intervenția socială care i se aplică, putând alege variante de interveie, dacă ele există;

 • f) dreptul de a avea acces la propriul dosar;

 • g) de a-și exprima nemulțumirea cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 9. Obligațiile beneficiarului:

  • 9.1. participe activ în procesul de furnizare a serviciilor sociale și la reevaluarea și revizuirea planului de intervenție;

  • 9.2. să furnizeze informații corecte cu privire la identitatea și situația familială, medicală, economică și socială și să permită furnizorului de servicii sociale verificarea veridicității acestora;

  • 9.3. să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul planului de intervenție;

  • 9.4. să anunțe orice modificare interveniîn legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

  • 9.5. să respecte regulamentul de ordine internă al furnizorului de servicii sociale (reguli de comportament, program, persoanele de contact etc.).

  • 9.6. să nu pretindă nici un beneficiu material sau pecuniar ca urmare a aplicării prevederilor așa cum sunt ele prezentate la pct.6.4;

  • 9.7. de a avea o ținută decentă, igienă corporală adecvată și un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivități;

  • 9.8. Să anunțe orice modificare intervenită în legătură cu situația sa personală pe parcursul acordării serviciilor sociale;

  • 9.9. Să respecte regulamentul de organizare și funcționare a Centrului de Socializare si Petrecere a Timpului Liber- Clubul Pensionarilor;

 • 10.*) Soluționarea reclamațiilor


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com ,,In slujba oamenilor

 • 10.1. Beneficiarul are dreptul de a formula verbal și/sau în scris reclamații cu privire la acordarea serviciilor sociale.

 • 10.2. Reclamațiile pot fi adresate furnizorului de servicii sociale direct sau prin intermediul oricărei persoane din cadrul echipei de implementare a planului individualizat.

 • 10.3. Furnizorul de servicii sociale are obligația de a analiza conținutul reclamațiilor, consultând atât beneficiarul de servicii sociale, t și specialiștii implicați în implementarea planului de intervenție și de a formula răspuns în termen de maximum 10 zile de la primirea reclamației.

 • 10.4. Dacă beneficiarul de servicii sociale nu este mulțumit de soluționarea reclamației, acesta se poate adresa în scris Comisiei de mediere socială de la nivelul județului Timiș, care va clarifica prin dialog divergențele dintre părți sau, după caz, instaei de judecată competente.

*) Furnizorul de servicii sociale va avea înscrisă în regulamentul de ordine interioao procedură privind plângerile formulate de beneficiarii de servicii sociale, care va respecta pct. 10.1-10.3.

 • 11. Litigii

  • 11.1. Litigiile scute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea și încetarea ori alte pretenții decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de soluționare pe cale amiabi.

  • 11.2. Dacă după 15 zile de la începerea acestor proceduri neoficiale furnizorul de servicii sociale și beneficiarul de servicii sociale nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita Comisiei de mediere socială mijlocirea soluționării divergențelor sau se poate adresa instanțelor judecătorești competente.

 • 12. *) Rezilierea contractului.

  • 12.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat în mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a regulamentului de ordine interioară al furnizorului de servicii sociale;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acredirii furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor tre beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor tre beneficiarul de servicii sociale.

*) În funcție de natura serviciilor sociale oferite de către furnizorul de servicii sociale, părțile contractuale pot conveni asupra daunelor care se vor plăti de către părțile responsabile.

 • 13. Încetarea contractului

  • 13.1. Constituie motiv de încetare a prezentului contract următoarele:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată.


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Centrul de Socializare si Petrecere a Timpului Liber - Clubul Pensionarilor Bulevardul General I. Dragalina nr.38-42, tel-0256452089, email-c.clubulpensionarilor@gmail.com

,,In slujba oamenilor

 • 14. Dispoziții finale

  • 14.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii prezentului contract, de a conveni modificarea clauzelor acestuia prin act adițional numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract.

  • 14.2. Prevederile prezentului contract se vor completa cu prevederile legislației în vigoare în domeniu.

  • 14.3. Limba care guvernează prezentul contract este limba română.

  • 14.4. Prezentul contract va fi interpretat conform legilor din România.

  • 14.5. Furnizorul de servicii sociale realizează monitorizarea și evaluarea serviciilor sociale acordate.

  • 14.6. Măsurile de implementare a planului de interveie se comunică Direcției generale de asistență socială și protecția copilului și Serviciului public de asistență socială, conform legii.

  • 14.7. Pe baza raportului cu privire la rezultatele implementării planului de intervenție , Direcția generală de asistență socială și proteia copilului și Serviciul public de asistență sociavor monitoriza activitatea furnizorului de servicii sociale.

Prezentul contract de furnizare a serviciilor sociale a fost încheiat la sediul furnizorului de servicii sociale în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Director General,

Șef centru,


Beneficiarul serviciilor sociale,

Consilier juridic,

Anexa nr. 9 la HCLMT nr.........................

REGULAMENT de organizare și funcționare a serviciului social de zi CENTRUL DE ZI PENTRU ASISTENTA INTEGRATA A ADICȚIILOR

ARTICOLUL 1

Definiție

 • (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor.

Înființarea Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor a fost aprobată prin prezenta Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Regulamentul de organizare și funcționare a fost aprobat în vederea asigurării funionării Centrului de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, condițiile de încetarea a contractului, drepturi și obligații.

 • (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali,vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor, cod serviciu social 8899 CZ-AD-III,

înfiiat și administrat de furnizorul Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 003748, cu sediul administrativ în mun. Timișoara, str. loan Plavosin, nr. 21, si sediul social în mun. Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr.10.

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor este de a furniza servicii sociale de asistență si reinsertie sociala a persoanelor consumatoare de alcool, tutun și droguri, precum și familiilor acestora. De asemenea, desfășoară activități de prevenire a consumului de droguri în ndul comunității. Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor oferă servicii sociale următoarelor categorii de beneficiari:

 • -   Adolescenți si tineri cu adicții

 • -   Adulți cu adicții

 • -   Familiile adolescenților/tinerilor/ si persoanelor cu adicții.

Scopul serviciului social este realizat prin acordarea următoarelor servicii/activități:

 • -   servicii de evaluare (medicală, psihologică și socială) a consumatorilor de tutun, alcool și droguri

 • -   servicii de management de caz (identificarea nevoilor beneficiarilor, identificarea serviciilor care pot fi oferite pentru a răspunde nevoilor consumatorilor de droguri care solicită servicii de asistență, stabilirea unui plan individualizat de asistență, monitorizarea și oferirea de suport pentru realizarea obiectivelor din planul individualizat)

 • -   servicii de asistență medicală (colaborează cu unități medicale în care se desșoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenței de tutun, alcool și droguri)

 • -   servicii de asistență psihologică (consiliere psihologică individuală sau de grup pentru consumatorii de droguri și familia acestora)

 • -   servicii de asistență socială (consiliere și orientare pentru rezolvarea problemelor sociale: găsirea unui loc de muncă, identificarea soluțiilor pentru rezolvarea problemelor locative, juridice)

 • -   prevenirea recăderii în consum și menținerea motivației privind reintegrarea socială a beneficiarilor, prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activitați de educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viă independentă, orientare școlară și profesională.

 • -   activități de sprijin, consiliere, educare etc. pentru părinți sau reprezentanți legali, precum și pentru alte persoane care au în îngrijire adolescenți/tinerii si persoane consumatore

 • -   campanii, activități de informare - educare - sensibilizare a populației în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool și droguri în școa, familie și comunitate

 • -   promovearea implicarii voluntarilor (elevi, studenți, specialiști) în activiți de prevenire

 • -   organizarea de cursuri, seminarii, conferințe pentru specialiștii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri (educație, promovarea sănătății, protecția drepturilor copilului, prevenirea criminalității, etc.)

 • -   colaborarea cu instituțiile și autoritățile publice locale, cu organizațiile neguvernamentale

 • -  distributia de materiale de informare-documentare specifice prevenirii consumului de droguri

 • -   posibilitatea acordării unei mese (serviciile de acordarea a mesei vor fi asigurate de la Complexul de servicii sociale “Sf. Francisc”- serviciul social Cantina Sociala -luând în calcul o alocație de hrană în valoare de 12 lei - conform Anexa, la Hotărârea 903/2014, Nivelurile alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituțiile și unitățile publice de asistență socială destinate lit. B, nr.2 "Cantinele de ajutor social - pentru maxim 21 de zile pe lună, suma care pote fi indexata ca urmare a modificărilor intervenite în legisla specific).

Capacitatea maximă a Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor este de:

-   100 beneficiari

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

 • (1)   Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare precum și ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

 • (2)    Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul ministrului muncii, familie, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2126, anexa 6

 • (3)   Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor este înfiiat prin prezenta hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul național de asisteă socia, precum și cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

 • (2) Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor sunt următoarele:

 • a) respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 • b) protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și întreprinderea de acțiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;

 • c) asigurarea proteiei împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;

 • d) deschiderea către comunitate;

 • e) asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;

 • f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;

 • g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont, după caz, de vârsta și de gradul său de maturitate, de discernământ și capacitatea de exercițiu, cu respectarea prevederilor legale in vigoare

 • h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;

 • i) asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;

 • j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza poteialului și abilităților persoanei beneficiare de a ti independent;

 • k) încurajarea inițiativelor individuale ale persoanelor beneficiare și a implicării active a acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;

 • l) asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;

 • m) asigurarea confidențialiții și a eticii profesionale;

 • n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaților legali cu privire la exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor de întreținere;

 • o) primordialitatea responsabilității persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacități de integrare socială și implicarea activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

(1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor sunt:

 • a) Adolescenți și tineri cu adicții

 • b) Adulți cu adicții

 • c)  Familiile adolescenților/tinerilor/ si persoanelor cu adicții.

 • (2) Condițiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

 • a) acte necesare:

 • - fisa de referire de caz din partea altor institutii

 • - fisa de autoreferire

 • - fisa de referire din partea familiei sau apartinatorilor persoanei care necesita servicii

 • - Cererea de admitere - are forma scrisă (formular tip care se găsește la sediul uniții), este adresată centrului și este semnata de beneficiar si aprobata de catre seful de centru

 • - dupa caz, actele de identitate ale persoanei

 • - fisa de evaluare initiala.

 • (b) Criteriile de eligibilitate:

 • - cazurile care se adreseaza centrului trebuie sa aiba domiciliul pe raza Municipiului Timisoara

 • (c) Criterii de prioritate in accesare serviciilor:

 • - au prioritate adolescenții și tinerii

 • (d)  Decizia de admitere: După analizarea dosarului/situației solicitantului șeful centrului propune aprobarea/respingerea cererii beneficiarului în baza unui referat de admitere/respingere elaborat de echipa multidisciplinară. Decizia de admitere/respingere în cadrul Centrului se ia la propunerea șefului de centru, cu avizul directorului general adjunct

 • (e) Modalitatea de incheiere a contractului de servicii si modelul acestuia

Contractul de furnizare servicii se incheie in forma scrisa conform modelului existent la nivelul Centrului, dupa aprobarea deciziei de admitere.

Contractul de furnizare servicii se incheie pe o perioada de 1 an.

Contractul de furnizare servicii este intocmit de catre asistentul social, este avizat de catre Compartimentul juridic al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, este semnat de catre Directorul General al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si beneficiar. Contractul de furnizare servicii se intocmeste in doua exemplare unul pentru fiecare parte.

 • (f) Modalitatea de stabilire a contribuției: nu este cazul

 • (3) Condițiile de încetare a serviciilor se regăsesc în Contractul de furnizare servicii sociale încheiat cu beneficiarii. Există două modalități prin care se face încetarea serviciilor.

A. Prin rezilierea contractului de servicii sociale

Constituie motiv de reziliere a contractului următoarele:

 • a) refuzul obiectiv al beneficiarului de servicii sociale de a mai primi serviciile sociale, exprimat in mod direct sau prin reprezentant;

 • b) nerespectarea în mod repetat de către beneficiarul de servicii sociale a Regulamentului de organizare și funcționarea Centrului de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor;

 • c) încălcarea de către furnizorul de servicii sociale a prevederilor legale cu privire la serviciile sociale, dacă este invocată de beneficiarul de servicii sociale;

 • d) retragerea autorizației de funcționare sau a acreditării furnizorului de servicii sociale;

 • e) limitarea domeniului de activitate pentru care furnizorul de servicii sociale a fost acreditat, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor tre beneficiarul de servicii sociale;

 • f) schimbarea obiectului de activitate al furnizorului de servicii sociale, în măsura în care este afectată acordarea serviciilor tre beneficiarul de servicii sociale.

 • g) nerespectarea de către beneficiar a orirei dintre obligațiile prevăzute in contractul de furnizare servicii.

B. Prin încetarea contractului de servicii sociale

Motivele de încetare a contractului:

 • a) expirarea duratei pentru care a fost încheiat contractul;

 • b) acordul părților privind încetarea contractului;

 • c) scopul contractului a fost atins;

 • d) forța majoră, dacă este invocată;

 • e) decesul beneficiarului;

 • g) beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile de acordare prevăzute de legislia în vigoare privind acordarea serviciilor sociale.

La încetarea acordării serviciilor se emite o Decizie privind încetarea serviciilor.

 • (4) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor au următoarele drepturi:

 • a) să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanță personală ori socia;

 • b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică;

 • c) să li se asigure păstrarea confideialiții asupra informațiilor furnizate și primite;

 • d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se mein condițiile care au generat situația de dificultate;

 • e) să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu;

 • f) li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime;

 • g) participe la evaluarea serviciilor sociale primite;

 • h) să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minori sau persoane cu dizabilități.

 • (5) Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor au următoarele obligații:

 • a) să furnizeze informații corecte cu privire la identitate, situație familia, socia, medicală și economică;

 • b) să participe, în raport cu vârsta, situația de dependență etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;

 • c) să comunice orice modificare intervenită în letură cu situația lor personală;

 • d) respecte prevederile prezentului regulament;

 • e) să respecte termenele și clauzele stabilite în cadrul Planului de intervenție;

 • f) să nu se prezinte în stare de ebrietate sau sub influența altor substanțe toxice la întâlnirile stabilite cu personalul angajat al institutiei;

 • g) de a avea un limbaj de comunicare corespunzător unei colectivități;

 • h) sa informeze in prealabil personalul institutiei, cazurile in care din motive personale intemeiate, (imbolnavire, parasirea localitatii), renunta temporar la serviciile furnizate de catre Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor

ARTICOLUL 10

Activități și funcții

Principalele funcții ale serviciului social Centrului de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor sunt următoarele:

 • a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;

 • 2. Furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcțională, supravegherea și menținerea sănătății beneficiarilor, în funcție de nevoile acestora;

 • 3. Acordă și alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor și resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale;

 • 4. Dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum și în încetarea acordării serviciilor;

 • 5. Realizează evaluarea beneficiarilor, precum și reevaluarea acestora respecnd termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social;

 • 6. Elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor;

 • 7. Monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice și a rezultatelor obținute.

 • b) De informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Prezentarea activităților centrului ;

 • 2. Prezentarea activităților centrului, instituțiilor și organizațiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ;

 • 3. Organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenția asupra activităților centrului și nevoilor sociale cărora li se adresează;

 • 4. Încheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate;

 • 5. Elaborarea de rapoarte de activitate;

6.Organizarea de activități de promovare în presă sau prin alte mijloace.

 • c) De promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:

 • 1. Organizarea și participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare;

 • 2. Organizarea de activități de sensibilizare și informare a comunității;

 • 3. Promovarea participării sociale și a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări și donații;

 • d) De asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Elaborarea procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor și instruirea personalului cu privire la acestea;

 • 2. Realizarea de evalri periodice a serviciilor prestate și măsurarea gradului de satisfacție a beneficiarilor;

 • 3. Facilitarea participării beneficiarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor și priorităților de dezvoltare în vederea creșterii calității serviciilor;

 • 4. Elaborarea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant și a Planului de Igienizare;

 • 5. Respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-și exprime opinia cu privire la aspectele care țin de activitatea centrului;

 • 6. Desfășurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii;

 • 7. Întreprinderea de acțiuni privind identificarea, semnalarea și soluționarea cazurilor de abuz și neglijare;

 • 8. Consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului;

 • 9. Întreprinderea de măsuri în vederea asigurării instruirii periodice și formării profesionale a angajaților;

 • 10. Evaluarea anuală a activității angajaților.

e) De administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:

 • 1. Întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziții al furnizorului de servicii sociale;

 • 2. Întocmirea de referate de necesitate;

 • 3. Întocmirea Planului de Amenajare și Adaptare a Mediului Ambiant;

 • 4. Întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfectionare profesionala a personalului;

ARTICOLUL 11

Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

 • (1) Serviciul social Centrul de zi pentru asistenta integrata a adicțiilor funcționează cu un număr total de 8 angajați, din care:

 • a) personal de conducere: șef centru 1

 • b) personal de specialitate de îngrijire și asistență; personal de specialitate și auxiliar: 7(2 asistenți sociali, 2 psiholog, 2 educatori, 1 asistent medical);

 • c) personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere-reparații, deservire: 0;

* Serviciile de resurse umane, contabilitate buget-finante, juridic, de achiziții, administrative, etc. sunt asigurate de catre serviciile de specialitate ale furnizorului de servicii Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Timișoara.

 • d) voluntari:0

 • (2) Raportul angajat/beneficiar este de: 1/ 12,5

ARTICOLUL 12

Personalul de conducere

 • (1) Personalul de conducere:

a) șef de centru;

 • (2) Atribuțiile personalului de conducere sunt:

 • a) asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu își îndeplinesc în mod corespunzător atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;

 • b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implemenrii obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;

 • c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfeionare;

 • d) colaborează cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale socieții civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;

 • e) întocmește raportul anual de activitate;

 • f) asigură buna desșurare a raporturilor de muncă dintre angajații serviciului/centrului;

 • g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;

 • h) desfășoară activiți pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;

 • i) ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălri ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;

 • j) răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul serviciului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;

 • k) organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;

 • l) reprezintă serviciul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și, după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țași din străinătate, precum și în justiție;

 • m) asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serv