Hotărârea nr. 29/2018

29/30.01.2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timişoara
Hotararea Consiliului Local 29/30.01.2018
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2028 /30.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2029 din data de 30.01.2018 al Serviciului Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din 30.01.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 2029/30.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii, publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr. 269/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Teatrului German de Stat Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

SERVICIUL RESURSE UMANE

NR. SC2018- 2029 / 30.01.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018- 2028 /30,01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara;

Facem următoarele precizări:

în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr.269/2009, cu modificările si completările ulterioare;

Față de cele de mai sus , apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ȘEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA A URELIAN/Q /

Cod FO53-01,Ver.l

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR: SC2018- 2028 /30.01.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Privind aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara

Sectiuneaa2-a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

în contextul legislativ actual conferit de Ordonanța de Urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultura, aprobata prin Legea nr.269/2009, cu modificările si completările ulterioare, concursul de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timisoara-unitate de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Timișoara- se organizează în conformitate cu prevederile unui regulament de organizare și desfășurare aprobat de Consiliulu Local al municipiului Timișoara.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Aprobarea regulamentului cadru de de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara asigură condițiile legale pentru ocuparea postului de manager, stabilind : modul de organizare si funcționare a comisiei de concurs, modul de analizare si notare a proiectelor de management, stabilirea rezultatelor finale ale concursului, precum si modul de soluționare a contestațiilor.

 • 3. Alte informații —-

 • 4. Concluzii

Propunem aprobarea aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara, conform anexei nr.l- parte integrantă din prezenta hotărâre.Cod FO53-()3,Vcr. 1

REGULAMENT

de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de management

CAP. I

Dispoziții generale

ART. 1

Concursul de proiecte de management pentru Teatrul German de Stat Timișoara aflată în subordînea Consiliului Local al Municipiului Timișoara - Municipiul Timișoara -Primarul Municipiului Timișoara denumita în continuare autoritatea, se organizează în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanța de urgență, coroborate cu prevederile prezentului regulament-cadru.

ART. 2

 • (1) Concursul de proiecte de management se desfășoară conform cerințelor cuprinse în anunțul public, al cărui conținut este stabilit de autoritate, întocmit cu respectarea prevederilor legale din ordonanța de urgență, publicat pe pagina de internet a instituției și a autorității și afișat la sediul celor două entități,

 • (2) Anunțul public cuprinde:

...a) condițiile .de participare la concursul de. proiecte, de management; .......... _   _______________________________ ...

 • b) caietul de obiective;

 • c) regulamentul de organizare a concursului de proiecte de management întocmit conform prezentului regulament-cadru;

 • d) calendarul concursului, cu precizarea termenului/perioadei pentru fiecare etapă;

 • e) actele necesare înscrierii la concursul de proiecte de management care fac obiectul dosarului de concurs;

 • f) bibliografia;

 • g) informații (privind condițiile tehnice de redactare a proiectului de management și condițiile de prezentare a acestuia și orice alte informații considerate necesare unei mai bune înțelegeri a cerințelor conclusului).

CAP. II

Organizarea și funcționarea comisiei de concurs

ART. 3

 • (1) Pentru desfășurarea concursului de proiecte de management, la nivelul autorității se înființează o comisie de concurs, în funcție de specificul instituției.

 • (2) Comisia de concurs este desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz, și este compusă din reprezentanți ai. autorității, în proporție de o treime, și din specialiști în domeniul de activitate a instituției, în proporție de două treimi. Prin același act administrativ se desemnează și secretariatul comisiei de concurs.

 • (3) Desemnarea specialiștilor prevăzuți la alin. (2) se face de către autoritate ținând cont de domeniile de activitate prevăzute în legile speciale care reglementează activitatea specifică a fiecărei instituții pentru care se organizează concursul,

 • (4) Membrii comisiei de concurs și membrii secretariatului comisiei de concurs au obligația de a depune, la momentul luării la cunoștință a actului administrativ de desemnare în comisie, o declarație de confidențialitate și imparțialitate, potrivit modelului prevăzut în anexa la prezentul regulament-cadru. Declarațiile se păstrează la dosarul cuprinzând documentele ce privesc organizarea concursului.

 • (5) Membrii comisiei de concurs și membrii secretariatului comisiei de concurs au obligația păstrării confidențialității informațiilor de care iau cunoștință pe durata derulării concursului, potrivit legii.

 • (6) Nu poate avea calitatea de membru în comisia de concurs persoana care se află în următoarele situații:

 • a) este soț, rudă sau afin, până la gradul al IV-lea inclusiv, cu persoanele care au competența legală de a numi membri în comisia de concurs, cu ceilalți membri ai comisiei sau cu candidații participanți la concurs;

 • b) a avut în ultimii 2 ani sau are în perioada de derulare a procedurii de concurs raporturi contractuale încheiate cu instituția publică de cultură pentru care se organizează concursul de proiecte de management;

 • c) a avut în ultimii 2 ani sau are relații cu caracter patrimonial, direct sau indirect prin soț/soție, cu oricare dintre candidați.

 • (7) Statutul de membru în comisia de concurs este incompatibil cu cel de membru în comisia de soluționare a contestațiilor.

 • (8) în cazul existenței unui caz de incompatibilitate, membrul comisiei de concurs, respectiv membrul secretariatului, comisiei de concurs este obligat să informeze de îndată autoritatea, care va dispune înlocuirea acestuia în comisie.

 • (9) în situația în care un membru al comisiei de concurs, respectiv al secretariatului comisiei de concurs nu a depus declarația prevăzuta la alin. (4) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la alin. (8), autoritatea va dispune, prin ordin/dispoziție, încetarea calității de membru al comisiei de concurs și înlocuirea acestuia.

 • (10) încălcarea dispozițiilor alin. (4) și (8) va atrage, după caz, răspunderea civila ori penală, potrivit legii.

ART, 4

 • (1) Comisia de concurs are următoarele atribuții principale:

 • a) stabilește punctajul, echivalent notelor, pe baza propunerilor privind grila de evaluare a proiectelor de management primite de la secretariat;

 • b) analizează proiectele de management depuse de candidați, acordă punctajul potrivit grilei de evaluare, notează fiecare candidatură, atât pentru calitatea proiectului/proiectelor, cât și pentru înterviu/interviuri;

 • c) stabilește rezultatul concursului pe baza rezultatelor fiecărei etape notate, potrivit prevederilor prezentului regulament;

 • d) elaborează un raport asupra notelor acordate candidaților și câștigătorului concursului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, cu respectarea intervalului prevăzut în ari. 11 alin. (2) llt. d) din ordonanța de urgență;

 • e) certifică, prin semnătură, toate actele și documentele întocmite de secretariatul comisiei de concurs;

 • (2) Ponderea criteriilor și subcriteriilor echivalentă notelor pentru grila de evaluare a proiectelor de management și a interviului este validată de către membrii comisiei.

.ART. .5--........-  ............................................. ............-______    _________________________________ ..

 • (1) Membrii comisiei de concurs au obligația exercitării mandatului cu respectarea următoarelor principii:

 • a) aplicarea corectă a legii;

 • b) prioritatea interesului public;

 • c) asigurarea egalității de tratament al candidaților;

 • d) principiul profesionalismului, prin îndeplinirea mandatului cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine și conștiinciozitate;

 • e) principiul imparțialității și independenței, care obligă la o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, social sau de altă natură în exercitarea mandatului;

 • f) principiul nediscriminării pe criterii etnice, de gen sau de convingeri politice ori religioase;

 • g) principiul integrității morale.

 • (2) Membrii comisiei de concurs au următoarele obligații:

 • a) să cunoască prevederile ordonanței de urgență, prevederile prezentului regulament-cadru, precum și conținutul caietului de obiective elaborat de autoritate;

 • b) să aducă la cunoștința autorității orice ingerință în activitatea lor din partea unor persoane fizice sau juridice care ar putea să le afecteze independența sau imparțialitatea ori ar putea crea suspiciuni cu privire la acestea;

 • c) să participe la ședințele de lucru, stabilite potrivit procedurii de concurs, și să respecte confidențialitatea deliberărilor și a datelor cu caracter personal, în condițiile legii;

 • d) să reia procedura notării în cazul prevăzut Ia art. 10 alin. (5) din prezentul regulament-cadru;

 • e) să nu își exprime public opinia cu privire la procedurile aflate în derulare;

 • f) sa evite orice contact individual cu candidați! pe întreaga durată a desfășurării procedurilor și etapelor concursului;

 • g) să informeze de îndată autoritatea în cazul existenței unui caz de incompatibilitate.

ART. 6

 • (1) Mandatul de membru al comisiei de concurs încetează în următoarele situații:

 • a) după finalizarea concursului de proiecte de management;

 • b) în cazul încălcării prevederilor legale și ale prezentului regulament-cadru;

 • c) în caz de nerespectare a angajamentelor cuprinse în declarația privind confidențialitatea și imparțialitatea;

 • d) renunțarea din propria inițiativă la mandat, comunicată în scris autorității;

 • e) retragerea motivata a mandatului membrului de către autoritatea sau instituția care l-a desemnat;

 • f) în situația în care membrul comisiei de concurs nu a depus declarația prevăzută Ia art. 3 alin. (4) sau nu și-a îndeplinit obligația prevăzută la art. 3 alin. (8);

 • g) deces;

 • h) alte situații prevăzute de lege.

 • (2) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc înainte de începerea primei etape, autoritatea desemnează o altă persoană, cu respectarea prevederilor art. 16 alin. (2) din ordonanța de urgență.

 • (3) în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b)-h), dacă au loc după începerea primei etape, autoritatea va relua procedura de concurs, cu respectarea prevederilor art. 9 din ordonanța de urgență.

 • (4) în cazul imposibilității fizice/obiective a îndeplinirii atribuțiilor asumate de către un membru al comisiei, autoritatea, după caz, poate prelungi termenele stabilite pentru desfășurarea etapelor de concurs, cu respectarea termenelor prevăzute de art. 9 din ordonanța de urgență.

ART. 7

Secretariatul comisiei de concurs este format din câte un reprezentant al compartimentului de specialitate, dacă acesta există, al compartimentului juridic, al compartimentului economic și al compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de lucru al autorității,

ART, 8

Secretariatul comisiei de concurs are următoarele atribuții:

 • a) asigură condițiile tehnico-organizatorice pentru desfășurarea concursului;

 • b) verifică legalitatea și conformitatea documentelor depuse de candidați;

 • c) solicită candidaților, în perioada selecției de dosare, ori de câte ori este necesar, informații sau alte documente relevante, din categoria celor solicitate prin anunțul public;

 • d) comunică rezultatele;

 • e) elimina din concurs, pe bază de proces-verbal, dosarele de concurs incomplete și pe cele care conțin documente neconforme cu cerințele din anunțul public, precum și proiectele de management care conțin indicii*!) privind identitatea autorului, conform art. 13 din ordonanța de urgență, și îi înștiințează pe candidații în cauză;

 • f) identifică generic și aleatoriu fiecare proiect în parte prin atribuirea unui număr fiecăruia, menționând acest aspect în procesul-verbal de selecție a dosarelor, în vederea asigurării confidențialității asupra identității autorilor proiectelor de management;

- _g)_ce_rtifică, pentru conformitatea cu originalul, copiile actelor din dosarul de concurs, pe baza, documentelor originale;

 • h) pune la dispoziția membrilor comisiei formularul pentru declarația de confidențialitate și imparțialitate spre a fi semnat, precum și lista candidaților;

 • i) transmite membrilor comisiei proiectele de management ale candidaților ale căror dosare au fost admise, asigurând confidențialitatea identității autorilor;

 • j) transmite comisiei propuneri privind ponderea fiecărui criteriu și a subcriteriilor acestora, astfel încât notarea să se realizeze prin acordarea unei aprecieri exacte pentru fiecare între bare/răspuns;

 • k) întocmește la solicitarea comisiei de concurs puncte de vedere de specialitate referitoare la proiectele de management;

 • l) centralizează documentele necesare efectuării plății indemnizației membrilor comisiei și secretariatului acesteia, precum și documentele privind decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, conform, prevederilor legale în vigoare;

 • m) întocmește contracte civile de prestări de servicii pe baza cărora vor fi remunerați membrii comisiei de concurs, ai comisiei de soluționare a contestațiilor și ai secretariatului;

 • n) participă la ședințele comisiei, fără drept de vot;

 • o) consemnează în procesele-verbale redactate la sfârșitul fiecărei etape a concursului nota fiecărui candidat;

 • p) invită comisia de concurs la reluarea procedurii de notare în cazul prevăzut la art. 10 alin. (5);

 • q) aduce la cunoștința candidaților, în scris, nota obținută în prima etapă a concursului, în termen de 24 de ore de la încheierea acesteia, și asigură afișarea acesteia la sediul autorității și al instituției publice de cultură, precum șl pe pagina de internet a instituției publice de cultură, după caz;

 • r) calculează nota fiecărui candidat și redactează procesul-verbal final al concursului, la care se anexează raportul comisiei;

 • s) aduce la cunoștința candidaților, în scris, rezultatul concursului, în termenul prevăzut Ia art. 19 alin, (8) din ordonanța de urgență, și asigură afișarea acestuia la sediul autorității și al instituției publice de cultură, precum și pe pagina de internet a autorității, după caz;

ș) asigură transmiterea contestațiilor către comisia de soluționare a contestațiilor;

 • t) asigură aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, a listei nominale a candidaților și a altor informații de interes public, în termenul prevăzut de art. 20 alin. (4) din ordonanța de urgență;

CAP. III

Analiza și notarea proiectelor de management

ART. 9

 • (1) Membrii comisiei studiază individual proiectele de management primite în format electronic și/sau pe suport hârtie de la secretariat și completează notele acordate în grila de evaluare individuală a membrului comisiei, întocmită pentru fiecare candidat.

 • (2) Analizarea și notarea proiectelor de management se fac pe baza criteriilor generale prevăzute Ia art. 12 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum șl pe baza subcriteriilor prevăzute în caietul de obiective întocmit de autoritate.

 • (3) în evaluarea proiectelor de management se va urmări modul în care proiectul de management răspunde cerințelor caietului de obiective, avându-se în vedere următoarele criterii generale de analiză și notare a proiectelor de management:

 • a) analiza socioculturală a mediului în care își desfășoară activitatea instituția și propuneri privind evoluția acesteia în sistemul instituțional existent;

 • b) analiza activității instituției publice de cultură și, în funcție de specific, propuneri privind îmbunătățirea acesteia;

 • c) analiza organizării instituției publice de cultură și propuneri de reorganizare și/sau restructurare, după caz;

 • d) anaiiza situației economic o-financiare a instituției publice de cultura;

 • e) strategia, programele și planul de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice a instituției publice de cultură, conform sarcinilor formulate de autoritate;

 • f) o previziune a evoluției economico-fmanciare a instituției publice de cultură, cu o estimare a resurselor financiare ce ar trebui alocate de către autoritate, precum și a veniturilor instituției ce pot fi atrase din alte surse.

 • (4) Lucrările și dezbaterile din cadrul comisiei sunt confidențiale, cu excepția etapei interviului, care are caracter public.

 • (5) Comisia își desfășoară activitatea în ședințe, organizate la sediul autorității, în cadrul cărora membrii acesteia:

 • a) analizează caietul de obiective și stabilesc punctajul și grila dc evaluare pentru criteriile șl subcritcriilc în baza cărora se notează proiectele de management și interviul;

 • b) dezbat, analizează și notează proiectele de management - pentru prima etapă a concursului;

 • c) acordă note pentru cea de-a doua etapă a concursului - susținerea, în cadrul interviului, a proiectelor de

management de către candidații admiși;_____________ .... ______________......_____________________________.___________________________

 • d) elaborează cu sprijinul secretariatului comisei raportul asupra notelor acordate candidaților și câștigătorului concursului și face recomandări privind perioada pentru care se încheie contractul de management, dacă este cazul.

 • (6) Data și locul de desfășurare a ședințelor sunt anunțate de către secretariat cu cel puțin 24 ore înainte de desfășurarea acestora.

 • (7) Participarea membrilor comisiei de concurs la ședințele acesteia este obligatorie, sub sancțiunea eliminării din comisie și pierderea indemnizației pentru prestația depusă în calitate de membru.

 • (8) Interviul se înregistrează de către autoritate pe suport audio sau se consemnează în rezumat de către secretariatul comisiei și este semnat la final de către candidați.

 • (9) Persoanele care doresc să asiste la etapa interviului*2) vor depune o solicitare în acest sens la secretariatul comisiei de concurs, în care vor preciza datele personale de identificare, cu cel puțin 24 ore înainte de desfășurarea acestuia. Persoanele care asistă în acest mod la etapa interviului nu au dreptul să intervină în cadrul discuțiilor și/sau să înregistreze pe orice suport fizic modul de derulare a interviului.

ART, 10

 • (1) Notarea se face prin acordarea de către fiecare membru al comisiei de note, de la 1 (unu) la 10 (zece), pentru fiecare etapă.

 • (2) La punctajul aferent notei se iau în calcul doar primele două zecimale.

 • (3) Media notelor acordate de membrii comisiei pentru fiecare probă în parte reprezintă rezultatul probei pentru fiecare candidat.

 • (4) Rezultatul final al fiecărei candidaturi se calculează prin media aritmetică a notelor acordate candidatului de fiecare membru al comisiei.

[Rezultatul final] = (nota 1 + nota 2 + nota 3 + nota 4 -t- nota x)/x

x - nr. membrilor comisiei stabilit de autoritate pentru respectivul concurs

 • (5) în situația în care se înregistrează diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, se va relua notarea. Procedura notării se reia ori de câte ori se constată că există diferențe mai mari de 2 puncte între notele acordate de membrii comisiei de concurs, pentru fiecare etapă în parte.

 • (6) Sunt declarați admiși și pot susține interviul candidații ale căror proiecte de management au obținut, în prima etapă a concursului, nota minimă 7.

 • (7) Este declarat câștigător candidatul care a obținut cea mai mare medie, cu condiția ca aceasta să fie de minimum 7.

 • (8) în cazul în care mai mulți candidați obțin medii egale, este declarat câștigător candidatul care a obținut nota cea mai mare la interviu.

 • (9) în cazul în care doi sau mai mulți candidați obțin medii egale, atât la evaluarea proiectului de management prezentat, cât și la interviu, comisia de concurs va introduce o probă scrisă pentru departajare din bibliografia de concurs.

 • (10) în cazul în care nîciun candidat nu a obținut o medie de minimum 7, procedura de concurs se reia în termen de maximum 30 de zile, cu respectarea dispozițiilor art. 8 și 9 din ordonanța de urgență.

 • (11) în cazul în care câștigătorul concursului de proiecte, din motive personale, renunță, în scris, la calitatea de manager, înainte de semnarea contractului de management, sau dacă părțile nu convin asupra clauzelor contractului de management în termen de 30 de zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința publică a rezultatului final al concursului, ordonatorul principal de credite are dreptul să negocieze cu următorul clasat, în vederea încheierii contractului de management, cu condiția ca acesta să îndeplinească prevederile art. 19 alin.

 • (3)-(6) din ordonanța de urgență.

CAP. IV

Soluționarea contestațiilor

ART. 11

Candidați! nemulțumiți pot depune contestații asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului la compartimentul de specialitate sau, acolo unde acesta nu există, la compartimentul de resurse umane din cadrul autorității, în termenul stabilit prin calendarul de concurs, termen care nu poate depăși 5 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoștința candîdaților a rezultatului concursului.

ART. 12

 • (1) Contestațiile se soluționează în termen de 3 zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea contestațiilor, stabilit prin calendarul de concurs, conform prevederilor legale în vigoare.

 • (2) Comisia de soluționare a contestațiilor este alcătuită dintr-un număr impar de membri, numiți/desemnați prin ordin sau dispoziție a autorității.

 • (3) Nu pot face parte din comisia de soluționare a contestațiilor membrii care au făcut parte din comisia de concurs sau din secretariatul comisiei de concurs.

.. (4). Membrilor comisiei de,soluționare a contestațiilor li se aplică în mod corespunzător prevederile art. 3, art. 5 și art, 6 alin. (1).

 • (5) Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • a) verifică respectarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea contestației;

 • b) verifică măsura în care contestația este formulată cu privire la modul de respectare a procedurii privind organizarea și desfășurarea concursului;

 • c) analizează contestația depusă;

 • d) întocmește procesul-verbal al ședinței comisiei de soluționare a contestațiilor;

 • e) comunică contestatarului și autorității rezultatul soluționării contestației.

CAP. V

Rezultatul final al concursului

ART. 13

în termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestații sau, după caz, de la data soluționării acestora, rezultatul final al concursului, lista nominală a candîdaților și alte informații de interes public sunt aduse la cunoștința publică, prin grija autorității, prin afișaj la sediul autorității și al instituției, precum și pe pagina de internet a autorității și a instituției publice de cultură.

CAP. VI

Analizarea noului proiect de management al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9

ART. 14

 • (1) Prezentul capitol stabilește în conformitate cu prevederile art. 2 lit. b), art. 4, art. 19 alin, (5) și ale 431 din ordonanța de urgență procedura de analizare a noului proiect de management al managerului care a obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, în scopul verificării conformității noului proiect de management cu cerințele caietului de obiective întocmit de autoritate. Noul proiect de management care este conform cu cerințele caietului de obiective constituie baza încheierii unui nou contract de management.

 • (2) Analizarea conformității proiectului de management cu cerințele caietului de obiective se realizează prin stabilirea următorului calendar:

 • a) data depunerii proiectului de management de către manager;

 • b) perioada de analiză a proiectului de management - prima etapă;

 • c) susținerea noului proiect de management - a doua etapă;

 • d) data aducerii la cunoștința managerului a notei obținute și afișarea acesteia;

 • e) termenul de depunere și soluționare a contestațiilor;

 • f) aducerea la cunoștința publică a rezultatului final al analizării și a altor informații de interes public, după caz.

ART. 15

(1) Analizarea noului proiect de management al managerului, care a obținut, în urma evaluării finale, rezultate mai mari sau egale cu nota 9, se realizează de către o comisie de concurs, desemnată de autoritate prin ordin sau dispoziție, după caz.

 • (2) Organizarea și funcționarea comisiei de concurs, a secretariatului comisiei de concurs și a comisiei de contestație, din cadrul acestei proceduri speciale, respectă în mod corespunzător prevederile art. 3-7, ale art. 8, cu excepția lit. c), e), f) și g), și ale art. 16.

 • (3) Analizarea și notarea noului proiect de management se realizează cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art, 9-13, iar dacă proiectul de management a obținut ca urmare a evaluării nota minimă 7, managerului i se încheie un nou contract de management, în condițiile legii,

 • (4) în cazul în care, în urma analizării noului proiect de management depus, managerul nu a obținut minimum nota 7, autoritatea are obligația organizării unui concurs de proiecte de management, cu respectarea prevederilor legale.

CAP. VII

Dispoziții finale

ART. 16

Membrii comisiei de concurs, membrii comisiei pentru soluționarea contestațiilor, precum și membrii secretariatului vor beneficia, conform art. 52 din ordonanța de urgență, de o indemnizație în cuantum de 10% din indemnizația ordonatorului principal de credite, precum și de decontarea cheltuielilor de transport, cazare și diurnă, după caz, plătite din bugetul autorității, pe baza unor contracte civile de prestări de servicii, încheiate conform prevederilor Codului civil, _____ _                        ______ _

ART. 17                                       ...... ................ .........

Toate documentele aferente organizării și desfășurării concursurilor de proiecte de management se înregistrează și se păstrează în arhiva autorității, conform prevederilor legale în vigoare.

ART. 18

Prezentul regulament se completează cu prevederile legale în vigoare aplicabile.

ART. 19

Prevederile prezentului regulament pot fi aplicate, adaptate, în mod corespunzător, potrivit dispoziției autorității, și în cazul instituțiilor publice care sunt finanțate integral din venituri proprii, conform art. 1 alin.. (2) din ordonanța de urgență.

*1) Fiecare autoritate va detalia în anunțul public care sunt aspectele ce pot fi considerate indicii în sensul art. 13 din ordonanța de urgență, aplicabile atât pentru formatul pe suport hârtie, cât și pentru formatul electronic al proiectului de management.

*2) Fiecare autoritate va stabili măsuri cu privire Ia accesul persoanelor care doresc să asiste la etapa interviului, în funcție de spațiu, de condițiileTogistice, tehnice de care dispune.