Hotărârea nr. 285/2018

285/22.05.2018 privind propunerea de schimbare a destinatiei cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea demolarii
Hotararea Consiliului Local 285/22.05.2018
privind propunerea de schimbare a destinatiei cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea demolarii


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC 2018 - 11884/21.05.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -11884/21.05.2018, al Serviciului Scoli Spitale;
Avand in vedere Avizul din data de 21.05.2018, al Serviciului Juridic, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 11884/21.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr. 1/2011, privind educatia nationala, art. 112, alin (6);
In conformitate cu art.7 din Anexa la Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinatiei bazei materiale a institutiilor si unitatilor de invatamant preuniversitar de stat, precum si conditiile necesare acordarii acestuia;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata,


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba propunerea de schimbare a destinatiei cladirii in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situata in Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, inscrisa in CF nr. 427376 Timisoara, in vederea demolarii.

Art. 2: Dupa finalizarea lucrarilor de demolare, terenul va ramane in domeniul public al Municipiului Timisoara si va face parte din baza materiala a invatamantului preuniversitar de stat.

Art. 3: Schimbarea de destinatie in vederea demolarii, va opera de la data emiterii avizului conform de catre Ministerul Educatiei Nationale.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli - Spitale, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Incepand cu data prezentei se revoca Hotararea Consiliului Local nr. 21/02.02.2016, privind schimbarea destinatiei imobilului (cladire si teren) proprietatea publica a Municipiului Timisoara ramas liber in care si-a desfasurat activitatea Gradinita cu program prelungit nr. 14, situat in Timisoara, b-dul 16 Decembrie 1989 (fost b-dul 6 Martie nr. 28) din spatiu pentru invatamant in spatiu pentru activitati recreativ-sportive si darea in administrare cu titlu gratuit catre Colegiul National Banatean Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis:
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA       '

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 - //#■£*?/£< c~5~ left


EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE


Privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28,

înscrisă în CFnr. 427376 Timișoara, în vederea demolării

In prezent, activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 14 se desfășoară în imobilul din str. Al. Odobescu nr. 56 A, deoarece clădirea din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, în care și-a desfășurat activitatea această unitate de învățământ, este într-o stare avansată de degradare, prezentând grave probleme de structură, și este în pericol iminent de a se autodemola, peretele fațadă fiind deja înclinat, Totodată, starea fizică a acestei clădiri pune în pericol inclusiv pietonii de pe strada adiacentă. Datorită acestor motive soluția tehnică optimă este de a demola această construcție.

Având în vedere Hotărârea nr. 140/17.05.2018, transmisă prin adresa nr. 5589/18.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 11859/18.05.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a aprobat schimbarea destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării;

Pentru a demara operațiunea de demolare este necesară schimbarea de destinație a construcției, având în vedere prevederile legale în vigoare, respectiv:

  • -  Ordinul nr. 5.819/2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă - art. 7.

  • -   Legea nr. 1/2011 privind educația națională, art. 112, alin. (6):

Față de cele expuse mai sus, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării.


PRIMAR


VICEPRIMAR


Nicolae Robu


Dan Diaconu


ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE


Anca Lăudatu


Cod FO53-03, ver. 2


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE

SC2018 - /W/^z' oC’Z&fP

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CFnr. 427376 Timișoara, în vederea demolării

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării,

Facem următoarele precizări:

  • 1.     în prezent, activitatea Grădiniței cu program prelungit nr. 14 se desfășoară în imobilul din str. Al. Odobescu nr. 56 A. Clădirea din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, în care și-a desfășurat activitatea această unitate de învățământ, este într-o stare avansată de degradare și este un pericol iminent, peretele fațadă fiind deja înclinat, inclusiv pentru siguranța pietonilor de pe strada adiacentă. Totodată, menționăm faptul că pentru această clădire a fost elaborată de către S.C. EXPERT S.R.L., societate specializată în domeniu, o expertiză tehnică în care se arată faptul că structura clădirii prezintă fisuri în pereții structurali și fundații, degradări ale elementelor structurale ale șarpantei, ale planșeului de peste parter, ale pereților interiori și exteriori, ale învelitorii, în concluzie sunt probleme de structură la întreaga clădire.

Datele tehnice prezentate mai sus au determinat luarea hotărârii de a demola clădirea în care și-a desfășurat activitatea grădinița cu program prelungit nr. 14.

  • 2.  în programul de dezvoltare aferent anului 2018, parte integrantă a bugetului de venituri și cheltuieli la nivelul Primăriei Municipiului Timișoara, aprobat prin HCL nr. 76/23.02.2018, este prevăzută, ca obiectiv de investiții, realizarea unui bazin de înot și a unei săli de sport pe amplasamentul fostei grădinițe.

Deoarece se consideră imperios necesară demolarea clădirii fostei grădinițe și, ulterior, demararea obiectivului de investiții, se va revoca HCL nr. 21/02.02.2016, privind schimbarea destinației imobilului (clădire și teren) proprietatea publică a Municipiului Timișoara rămas liber în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situat în Timișoara, b-dul 16 Decembrie 1989 (fost b-dul 6 Martie nr. 28) din spațiu pentru învățământ în spațiu pentru activități recreativ-sportive și darea în administrare cu titlu gratuit către Colegiul Național Bănățean Timișoara.

Pentru demararea acțiunii de demolare este necesară schimbarea de destinație a clădirii fostei grădinițe, conform cu legislația în vigoare, respectiv:

Ordinul nr. 5.819 / 2016, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și condițiile necesare acordării acestuia, anexă -art. 7:

- Legea nr. 1/2011 privind educația națională, art. 112, Alin.(6).

în acest sens, prin Hotărârea nr. 140/17.05.2018, transmisă prin adresa nr. 5589/18.05.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018 - 11859/18.05.2018, Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș a aprobat schimbarea destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării.

Menționăm faptul că în urma aprobării hotărârii de consiliu local, fundamentată în prezentul raport, se va solicita avizul conform de la Ministerul Educației Naționale pentru schimbarea destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării. Schimbarea de destinație va opera de la data obținerii avizului conform.

După finalizarea lucrărilor de demolare, terenul va rămâne în domeniul public al Municipiului Timișoara și va face parte din baza materială a învățământului preuniversitar de stat, conform Ordinului nr. 5.819/2016.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care și-a desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în CF nr. 427376 Timișoara, în vederea demolării, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.


Consilier

Gabriela Tamaș