Hotărârea nr. 284/2018

284/22.05.2018 pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 284/22.05.2018
pentru respingerea Proiectului de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 10967/10.05.2018 privind oportunitatea Proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10966/10.05.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului juridic din data de16.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10966/10.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si Ordinul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr.700/2014- privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara;
Avand in vedere prevederile art. 2 din Hotararea Consiliului Local nr. 34/2010 privind terenurile inscrise in C.F. nr.1 si C.F. nr.2 Timisoara, precum si cele transcrise in alte carti din C.F. nr.1 si C.F. nr.2 Timisoara, fac parte din domeniul public al Municipului Timisoara.
Avand in vedere Procesul - Verbal al sedintei in plen a Consiliului Local al Municipiului Timisoara din data de 22.05.2018;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
Avand in vedere faptul ca Proiectul de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara nu a intrunit conditiile impuse de prevederile art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotarare privind aprobarea operatiunilor de dezlipire si alipire a imobilelor care formeaza incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" in vederea reglementarii situatiei juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazar, Timisoara.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana ;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ANEXA 1.36


Nr. cadastral

Suprafața masurata(mp)

Adresa imobilului

428383

1514

Str.Plato, Loc. Timișoara

Cartea Funciara nr.

428383

UAT              Timișoara

PLAN DE AMPLSAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI CU PROPUNEREA DE DEZLIPIRE

SCARA 1:500


Tabel de mișcare parcelara pentru dezlipire imobil

Situația actuala (înainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. cad.

Suprafața CF(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad. nou

Suprafața CF(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

428383

1514

Dr

Drum intravilan -str. Plato

LOT1

4^ 53 J3

941

Dr

Drum intravilan - str. Plato

LOT 2

’  573

Dr

Drum intravilan - str. Plato

Total

1514

-

-

1514

-

-ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. UR2017-15070/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018                     a Primarului Municipiului Timișoara și

privind aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", în vederea reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timișoara;

Având în vedere adresa UR2017-15070/14.09.2017 prin care S.C. BLACK LIGHT S.R.L. ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de dezlipire a imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 2) și ulterior alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", în vederea reglementării incintei Colegiului;

Având în vedere C.U. nr. 3363/04.08.2017 pentru dezlipire și alipire, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală de dezlipire întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 și avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. SC2017-15070/09.10.2017, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. UR2017-15070/05.10.2017 și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. UR2017-15070/09.10.2017 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Având în vedere adresa nr. UR2018-5936/13.04.2018 prin care SC BLACK LIGHT SRL face observația că numele (numerele) loturilor dezlipite conform CU nr. 3363/04.08.2017 (și planul anexă), LOT 1 în suprafață de 573 mp și LOT 2 în suprafață de 941 mp au fost inversate când s-au importat în programul e-terra 3 al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, dar suprafețele au rămas identice, rezultând loturile cu numele (numerele): LOT 2 cu nr. cad. 445386, în suprafață de 573 mp și LOT 1 cu nr. cad. 445385, în suprafață de 941 mp, și astfel au fost avizate la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017;

Documentația pentru alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" este elaborată de proiectantul S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017.

Terenurile care urmează să fie reglementate prin operațiunea de dezlipire și alipire sunt situate în Timișoara, în arealul Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", delimitate la Sud de str. Ghe. Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată și la Est de incinta I.S.P.E., str. Borsec, clădire C1 în regim de înălțime 4E+M, situată în str. Franz List.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situației din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeș, secțiunea C3 și D3, a planului de dezlipire a nr. top. 1046/1, a documentației pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 în favoarea ISPE.

Scopul prezentei documentații este efectuarea dezlipirii terenului aprobat prin C.U. nr. 3363/04.08.2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara. După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", pentru ca ulterior să se reglementeze și situația juridica a costrucțiilor în cartea funciară.

Imobilul dezlipit în baza C.U. nr. 3363/04.08.2017 este situat în localitatea Timișoara, str. Plato, identificat prin nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 2), în suprafață de 1514 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara. Acest imobil se dezmembrează în 2 loturi conform C.U. nr. 3363/04.08.2017, LOT 1 în suprafață de 941 mp, respectiv LOT 2 în suprafață de 573 mp.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru dezlipire și alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", str. Gheorghe Lazăr, Timișoara;

Documentația topo-cadastrală de dezlipire a fost întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 și avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017.

După analizarea celor prezentate mai sus, de către comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara, se propune spre aprobare dezlipirea și apoi alipirea imobilelor, astfel:

  • •   dezlipirea imobilului cu nr. top. 1046/1, înscris în C.F. nr. 428383 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 2), proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, în 2 loturi: LOT 1 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445385, în suprafață de 941 mp și LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafață de 573 mp, conform documentatiei topo-cadastrale întocmite de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 si avizată de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobilairă Timis cu nr. 168248/12.09.2017, care va constitui Anexa la hotărâre; .

  • •   alipirea imobilelor LOT 2 - imobil teren intravilan cu nr. cad. 445386, în suprafață de 573 mp rezultat în urma dezlipirii, cu parcelele identificate prin:

nr. top. 1035/3, în C.F. nr. 435509 Timișoara (Nr C.F. vechi: 2), în suprafață de 1431 mp,

nr. top. 1036/1, înscris în C.F. nr. 428642 Timișoara (Nr C.F. vechi: 833), în suprafață de 42 mp,

nr. top. 1039, înscris în C.F. nr. 428650 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 527

nr. top. 1040, înscris în C.F. nr. 428658 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 518

nr. top. 1042, înscris în C.F. nr. 428644 Timișoara (Nr C.F. vechi: 16244), în suprafață de 486 mp,

nr. top. 1043, înscris în C.F. nr. 421763 Timișoara (Nr C.F. vechi: 756), în suprafață de 492 mp,

nr. top. 1044, înscris în C.F. nr. 428659 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 488

nr. top. 1045, înscris în C.F. nr. 428385 Timișoara (Nr C.F. vechi: 739), în suprafață de 496 mp,

nr. top. 1047, înscris în C.F. nr. 428394 Timișoara (Nr C.F. vechi: 767), în suprafață de 508 mp,

nr. top. 1048/1, înscris în C.F. nr. 428382 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 437 mp,

nr. top. 1055/1, înscris în C.F. nr. 428377 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 410 mp,

nr. top. 1056, înscris în C.F. nr. 428399 Timișoara (Nr C.F. vechi: 609), în suprafață de 505 mp,

nr. top. 1057, înscris în C.F. nr. 428371 Timișoara (Nr C.F. vechi: 2), în suprafață de 1783 mp,

nr. top. 1058, înscris în C.F. nr. 428661 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 501

nr. top. 1059, înscris în C.F. nr. 428662 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 493

nr. top. 1060, înscris în C.F. nr. 428663 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 494

nr. top 1061, înscris în C.F. nr. 428411 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 844

nr. top. 1062, înscris în C.F. nr. 428372 Timișoara (Nr C.F. vechi: 1), în suprafață de 834

nr. top. 1063, înscris în C.F. nr. 428624 Timișoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 828 mp,

nr. top. 1064, înscris în C.F. nr. 428625 Timișoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 854 mp,

nr. top. 1065, înscris în C.F. nr. 428626 Timișoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 503 mp,

nr. top. 1066, înscris în C.F. nr. 428627 Timișoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 505 mp,

nr. top. 1067, înscris în C.F. nr. 428628 Timișoara (Nr C.F. vechi: 34), în suprafață de 493 mp,

rezultând un LOT NOU - teren intravilan, în suprafață de 15045 mp, proprietatea Primăriei Municipiului Timișoara, care va constitui Anexă la hotărâre.

Responsabilitatea identificarii corecte a planului cadastral (de carte funciara) si a determinarilor topografice-intocmirea planului de amplasament si delimitarea imobilului, respectiv a limitei imobilului data de punctele de contur- revine persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru- conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI- completat cu Ordinul nr.1340/2015/ANCPI, privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, în cazul de față S.C. BLACK LIGHT S.R.L.

Având în vedere prevederile legale, respectiv Legea nr. 7/1996, Ordinul nr. 700/2014 modificat prin Ord. nr. 1171/2017, expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind dezlipirea și alipirea parcelelor din arealul Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Arhitect Șef                                                                                Șef Birou B.D.U.

Emilian Sorin Ciurariu                                                                     Doina Purdea

CONSILIER B.B.D.U.

Oana Racolța

Cod FO53-01, ver. 2


Sc°a/a lnaltime P!


trotuar asfalt


drurn bet


C6 - Teren sport (suprafața asfalt)


suprafața betonata


PLAN DE SITUAȚIE CU PROPUNEREA DE ALIPIRE SCARA 1:500


° O

X—

o 11


suprafața betonata

nr.cadastral nou

S=15045mp


1

r

J


C7 - Teren sport (suprafața betonata)


parcare dalata


Construcție


suprafața betonata


“76775^


Str. Mih/ul Poltâ


CI - Clădire școala in regim de inaltime P+3E


trotuar asfalt


Blv.Gheorghe Lazar


1096/3


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA SCARA 1:5000


SCFRUCTUS SA


GRADINA 80TANșantier m lucru


fSC MODElM t ’ i i


PLAN PARCELAR DUPĂ ALIPIRE  SCARA 1:1W0


Str. Mb/uM Polit


$

1

z


SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF.

Nr. cadastral

Descrierea imobilului

Supraf. CF (mp)

înscrieri privitoare la proprietate

înscrieri privitoare la sarcini

Observații

A. Conform CF

Etapa II - alipire

435509

1035/3

Teren intravilan, str. Mihai Pălit

1431

1803/13.07.1949

Act nr.

Intabulare drept de proprietate, posesor la localizare cumpărare, unificare, schimb, donație, dobândit prin convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMMISOARA

nu sunt

428642

1036/1

Teren intravilan, str. Brutus nr. 3

42

80163/23.05.2013

Act normativ nr. HG. 849/19.10.2009, emis de Guvern

intabulare drept de proprietate dobândit prin lege cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428650

1039

Teren intravilan situat in str

Mihai Polit, nr. 1

527

371/16.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, schimb, unificare, donație

intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428658

1040

Teren intravilan situat in str

Mihai Polit, nr. 3

518

371/16.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, schimb, unificare, donație

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428644

1042

Teren intravilan situat in str

Platon, nr. 8

486

83894/29.05.2013

Act normativ nr. HG NR. 849. din 19.10 2009, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI

Intabulare. drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

421763

1043

Teren intravilan situat in str

Mihai Polit, nr. 5

492

128234/29.08.2012

Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA DOMENIUL PUBLIC

nu sunt

428659

1044

Teren intravilan situat in str

Mihai Polit, nr. 7

488

371/16.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428385

1045

Teren intravilan situat in str

Plato, nr. 10

496

79481/22.05.2013

Act normativ nr. HG NR 849, din 19.10.2009, emis de GUVERNUL ROMÂNIEI

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

445386

1046/1/1

Teren intravilan, str. Plato

573

1803/13.07.1949

Act

intabulare drept de proprietate, posesor la localizare, cumpărare, schimb, unificare, donatiune, dobândit prin convenție, cota actuala 1/1 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

provenit din dezlipirea : imobilului inscris in CF nr.

428383 I

428394

1047

Teren intravilan, str. Plato nr. 7

508

77907/14.04.2017

act normativ nr. HG. nr. 977/24.09.2002 emis de Guvern

ntabulare drept de proprietate, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428382

1048/1

Teren intravilan, str. Plato nr. 5

437

371/16 02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMA.RJA.M.U.N.ICIPIULUJ TIMIȘOARA

nu sunt

428377

1055/1

Teren intravilan, str. Gheorghe Lazar nr. 22

410

371/16.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428399

1056

Teren intravilan situat in str

Gheorghe Lazar, nr. 24

505

87632/04.06.2013

Act normativ nr. HG NR. 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428371

1057

Teren intravilan situat in str Divizia 9 Cavalerie

1783

1803713.07.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, schimb, unificare, donatiune ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428661

1058

Teren intravilan situat in str

Divizia 9 Cavalerie, nr. 27

501

371716 02 1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428662

1059

Teren intravilan situat in str

Mihai Polit, nr. 9

493

371716.02.1949   ~ ~

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428663

1060

Teren intravilan situat in str.

Mihai Polit, nr. 11

494

371/16.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428411

1061

Teren intravilan situat in str.

Divizia 9 Cavalerie, nr. 25

844

371/16.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

428372

1062

Teren intravilan situat in str.

Divizia 9 Cavalerie, nr. 23

834

371716.02.1949

Act, posesor la localizare, cumpărare, expropriere, unificare si schimb, donatiune

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

nu sunt

; 425624

1063

Teren intravilan situat in str.

Divizia 9 Cavalerie, nr. 21

828

80207/23.05.2013

Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428625

1064

Teren intravilan situat in str.

Divizia 9 Cavalerie, nr. 19

854

80206/23.05.2013

Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428626

1065

Teren intravilan situat in str

Gheorghe Lazar, nr. 26

503

80187/23.05.2013

Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428527

1066

Teren intravilan situat in str.

Gheorghe Lazar, nr. 28

505

30186/23.05.2013

Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

428628

L ... J

1067

Teren intravilan situat in str.

Gheorghe Lazar, nr. 30

493

30184/23.05.2013

Act normativ nr. HG 849, din 19.10.2009, emis de GUVERN

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu sunt

TOTAL

15045

B. După alipire

nou

1035/3, 1036/1, 1039, |

1040, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046/1/1,

1047, 1048/1, 1055/1,1

1056, 1057, 1058,

1059, 1060, 1061,

1062, 1063, 1064,

1065, 1066, 1067

Teren intravilan situat in str. Gheorghe Lazar, nr. 22-30

15045

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1/1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniul public

nu suntmi

l —                            --Timișoara, str. Virtuții nr. 1

■     ■  •    a  —         Tel.: 0356 - 808 870

Fax:0356 - 808 871

Wte fiRb,    ***""T” Is Wlșs S S S           e-mail: offtce@blacklight.ro

Denumire proiect. Documentație in vederea obținerii Hotărârii Cinsilului Loca pentru alipire imobile, privind reglementarea incintei Colegiului Tehnic "Ion Mincu", str. Gheorghe Lazar 22-30, loc. Timișoara

Beneficiar: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. proiect 2616/2017

Sef proiect

ing. Loredana BEZNOSZKA

Scara 1:500 1:1000 1:1000 1:5000

Planșa:

Faza: HCL

întocmit

ing. Loredana BEZNOSZKA

Plan de situație cu propunerea de alipire Plan parcelar conform CF

Desenat

ing. Loredana BEZNOSZK^-

Plan parcelar după alipire Plan de incadrare in zona

Planșa

1

Verificat

Data septembrie 2017ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. SC2017-26157/23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipire a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu" în vederea reglementării situației juridice a cladirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timișoara

  • 1. Descrierea situației actuale

Terenurile care urmează să fie reglementate prin operațiunile de dezlipire și alipire sunt situate în Timișoara, în incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", delimitate la Sud de str. Ghe. Lazăr, la Nord de Grădina Botanică, la Vest de calea ferată și la Est de incinta Institutul de Studii și Proiectări Energetice, str. Borsec, clădire C1 în regim de înălțime 4E+M, situată în str. Franz List.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza situației din teren prin măsurători topografice, a planului parcelar Sarmeș, secțiunea C3 și D3, a planului de dezmembrare a nr. top. 1046/1 și a documentației pentru aplicarea H.G. nr. 834/1991 în favoarea I.S.P.E..

Imobilele proprietatea Municipiului Timișoara se vor reglementa prin operațiunile de dezlipire și alipire.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este dezlipirea terenului aprobat prin C.U. nr. 3363/2017 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara. După operarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. nr. 428383 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 2), se va proceda la alipirea imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", pentru ca ulterior să se înscrie construcțiile existente pe teren în cartea funciară.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2616/2017 și avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 168248/12.09.2017.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipre a imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic "arh. Ion Mincu", în vederea reglementării situației juridice.

PRIMAR                                                            Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU                                                              ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE ANCA LĂUDATU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2