Hotărârea nr. 283/2018

283/22.05.2018 privind trecerea in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea operatiunii de dezlipire a terenului intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 cu suprafata de 25000 mp. inscris in CF nr. 404605 Timisoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) in doua loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 in suprafata de 20600 mp. si Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan in suprafata de 4400 mp. situat in Timisoara str. Uranus nr. 14
Hotararea Consiliului Local 283/22.05.2018
privind trecerea in domeniul privat al Municipiului Timisoara si aprobarea operatiunii de dezlipire a terenului intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 cu suprafata de 25000 mp. inscris in CF nr. 404605 Timisoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) in doua loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 in suprafata de 20600 mp. si Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan in suprafata de 4400 mp. situat in Timisoara str. Uranus nr. 14


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-001935/16.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-001935/17.05.2018 - al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 -1935/22.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate CT 2018-001935/17.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere art. 78 din Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, art. 36 alin.1;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba trecerea in domeniul privat al Municipiului Timisoara a terenului situat in Timisoara, str. Uranus nr.14, inscris in CF 404605 Timisoara.

Art. 2: Se aproba operatiunea de dezlipire a terenului intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4, cu suprafata de 25000 mp. inscris in CF nr. 404605 Timisoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) in doua loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324, teren intravilan cu constructiile C1, C2, C3 si C4 in suprafata de 20600 mp. si Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan in suprafata de 4400 mp, conform documentatiei intocmita de P.F.A. ing. Hudema Cristian Petru, receptionata la O.C.P.I. Timisoara conform Referatului de Admitere nr. 86802/23.04.2018, care face parte din prezenta hotarare si constituie Anexa.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Nr. cadastral

Suprafața masurata a imobilului

Adresa imobilului

404605

25000mp

Strada Uranus, nr.14, Mun. Timișoara, Jud. Timiș

Nr. Carte Funciara

Unitatea Administrativ Teritoriala (UAT)

404605

TIMIȘOARA


Situația actuala (inainte de dezlipire)

Situația viitoare (după dezlipire)

Nr. Cad.

Suprafața

(mp)

Categoria de folosința

Descrierea imobilului

Nr. cad.

Nr. CAD. NOU

Suprafața

(mp)

Categ. de folosința

Descrierea imobilului

404605

25000

Cc

Teren intravilan si construcțiile: CI, C2, C3 si C4 [Centru Pedagogic Waldorf]

LOT 1

20600

Cc

Teren intravilan si construcțiile: CI, C2, C3 si C4 [Centru Pedagogic Waldorf]

LOT 2

4400

Cc

Teren intravilan

TOTAL

25000

_____

25000

--

Executant Ing.Dipl. Hudema Cristian Petru CERTIFICAI /X   DE

Confirm executarea măsurătorilor la teren, corectitudinea intocmirii documentației cadastrale si

Inspector

Confirm introducerea imobilului in baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral

corespondenta acesteia cu realitateeidin teren

CRISlMl-PETRU^/

Data. apr201&/.\     */

/ -ȚX

---------------———/—3-a———r.---__


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT2018-001935 /16.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafață de 4400 mp. situat în Timișoara str. Uranus nr.14.

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul acestui proiect aparține intravilanului Municipiul Timișoara, , conform PUG aprobat prin HCL nr.157/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat pe str.Uranus nr.14, identificat prin documentația cadastrală întocmită de P.F.A ing.Hudema Cristian Petru.

Identificarea limitei de proprietate a fost realizată de către P.F.A. ing.Hudema Cristian Petru pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este soluționarea situației juridice a terenului și operațiunea de dezlipire a terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3,și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara nr. cadastral 404605, (nr. top. vechi 29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafață de 4400 mp.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de P.F.A. ing.Hudema Cristian Petru, proiect nr.19/2018 pentru dezlipire imobil înscris în CF nr. 404605 Timișoara avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 86802/23.04.2018.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea trecerii în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului menționat.

PRIMAR                                           VICEPRIMAR

NICOLAE ROBU                                          IMRE FARKAS

PT. DIRECTOR D.C.T.D.D MIHAI BONCEA

Cod FO53-03, ver. 2

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT2018-001935 / 17.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cadastral 404605 (nr. top.vechi 29073/1/2,29089/2) în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafață de 4400 mp. situat în Timișoara str.

Uranus nr.14.

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-001935/16.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcțile C1,C2,C3și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325, tern intravilan în suprafață de 4400 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-001935/24.04.2018 prin care PFA ing. Hudema Cristian Petru, ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafață de 4400 mp.

Având în vedere documentația topo-cadastrală de alocare numere cadastrale în vederea dezlipirii, întocmită de către PFA ing.Hudema Cristian Petru, avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 86802/23.04.2018;

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri CT 2018-001935/15.05.2018, imobilul nu a fost revendicat conform L.10/2001.

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2018-001935/17.05.2018 rezultă că imobilul nu a fost solicitat conform L1/2000.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2018-001935/17.05.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Conform Decret nr. 477/1979 privind exproprierea unor terenuri și construcții în Municipiul Timișoara, terenurile respective au trecut în proprietatea Statului Român și în administrarea Municipiului Timișoara.

Conform Legii nr.18/1991 art. 36 alin.1 propunem trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr. 404605.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara și aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construciile C1,C2.C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafață de 4400 mp.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către PFA ing. Hudema Cristian Petru pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara și dezlipire a terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 în suprafață de 4400 mp.

PROPUNEM:

1. Aprobarea trecerii în domeniul privat al Municipiului Timișoara și dezlipirea terenului intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 cu suprafața de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 Timișoara în două loturi, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324 teren intravilan cu construcțiile C1,C2,C3 și C4 în suprafață de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren intravilan în suprafață de 4400 mp. avizată la OCPI conform Referatului de admitere, cu nr. 86802/23.04.2018 care face parte integrantă din prezenta hotărâre și constituie Anexa la prezenta hotărâre.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D                                        ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                               CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver 1


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

Nr.

86802

Ziua

23

Luna

04

Anul

2018


REFERAT DE ADMITERE

(Dezmembrare imobil)

Domnului/Doamnei FUNDAȚIA RUDOLF STEINER,

Domiciliul______________________________________

Referitor la cererea inregistrată sub numărul 86802 din data 23-04-2018, vă informăm:

Imobilul situat în Loc. Timișoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timiș, UAT Timișoara având numărul cadastral 404605 a fost dezmembrat în imobilele:

  • 1) 446324 situat în Loc. Timișoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 20600 mp;

  • 2) 446325 situat în Loc. Timișoara, Str Uranus, Nr. 14, Jud. Timiș, UAT Timișoara având suprafața măsurată 4400 mp;

Certific că informațiile din prezentul extras sunt conforme cu datele din planul cadastral de carte funciară al OCPI TIMIȘ la data: 23-04-2018.

Situația prezentată poate face obiectul unor modificări ulterioare, în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 dini