Hotărârea nr. 278/2018

278/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 278/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007243/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007243/08.05.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. 11.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007243/08.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 45/26.10.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 08/ 29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 11 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. 5U SEROR S.R.L. conform Contarctului de Cesiune nr. 1/02.05.2018, întocmit conform Proiectului nr. 16-TRZ-17 , realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E, sub rezerva dotarii in mod obligatoriu cu lift (la cladiri cu regim de inaltime peste P+3E);
- Funcţiune predominanta: locuinţe colective;
- Înălţime maximă: Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;
Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E;
Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax.loc.col.= 35%; POTmax.parcaj demisol= 45%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 2,0(inclusiv parcaj demisol);
- Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere);
- Retragerea faţă de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 10 m;
- Retragerea faţă de limita de la SE: minim 7 m;
- Retragerea din aliniamentul prelungirii de perspectiva a DE 494 modernizat de cca. 5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 07-SER-17), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., cu respectarea distantei minime H/2 fata de aliniamentul opus;
- Spaţii verzi: minim 25% - spaţii verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 11/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 - 12m), prin accese cu raze de 6 m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3565/ 02.11.2017;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1257/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59925/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.
Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.
Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie..
Terenul reglementat în suprafaţă de 4832 mp este înscris în C.F. nr. 442123 Timişoara, nr. cad. 442123, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.(CIF: 37171271);
Art. 4: Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.
Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zona predominant rezidentiala - LOCUINŢE COLECTIVE" strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timişoara şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C. P.I. Timis;
- Beneficiarului S.C. 5U SEROR S.R.L. ;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Nume

Semnătura

Șef proiect

Arh. Baia D.

Proiectat

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Desenat

Arh. Onet A.Beneficiar: Orlescu Contantin Robert Cristian

Proiect nr.:

Amplasament:    Timisoara, str. Tristan Tzara

Amplasament:    C.F. nr. 442123 Timisoara

16-TRZ-17

Titlu proiect:

Faza:

Zona predominant rezidentiala LOCUINTE COLECTIVE

PUZ

Titlu planșă:

Planșa nr:

PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR

04
Situatia existenta

Situatia propusa

%

mp

Terenul reglementat

4 832 mp

100%

4 832

Suprafata construita locuinte max.

-

35%

1 691,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje

-

40%

1 932,80

Spatiu verde minim

-

25%

1 208,00

POT max. (inclusiv parcaj demisol)

-

45%

CUT max. (locuinte)

1,5

CUT max.(inclusiv parcaj demisol)

-

2,0

Regim de inaltime maxim

-

S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E


S.C. 5U STAMP S.R.L.

5U STAMP                       Timișoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 proiectare complexă în construcții civile și industriale          E-mail: 5ustamptm@gmail.com

Beneficiar: Orlescu Contantin Robert Cristian Amplasament:    Timisoara, str. Tristan Tzara

Amplasament:    C.F. nr. 442123 Timisoara

Proiect nr.:

16-TRZ-17

Nume

Semnătura

Scara:

1:1000

Titlu proiect:

Zona predominant rezidentiala LOCUINTE COLECTIVE

Faza:

PUZ

Șef proiect

Arh. Baia D.

Proiectat

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Data:

Februarie

2018

Titlu planșă:

REGLEMENTARI URBANISTICE-ZONIFICARE

Planșa nr:

03

Desenat

Arh. Onet A.Nr.Cad. 433709


A 487/1 S=8564mp (neintabulat)


HORNBACH

P


1 nr

4|ol

îl

PUZ - in lucru "Zona predominant rezidentiala-


S/D+P+3E - S/D+P+6E POT max. locuinte = 35% CUT max. locuinte = 1,5


PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -


V

A

1 00

1,50

3,50

3,50

1,50

1,00

12,00

Profil stradal reglementat prin PUD aprobat prin

H.C.L. Dumbravita nr. 27/2013 si prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006 Scara 1:300


PTT 2PTT 70Nume

Semnătura

Șef proiect

Arh. Baia D.

Proiectat

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Desenat

Arh. Onet A.


LEGENDA


Limita UAT Timisoara / Dumbravita


Limita teren reglementat


Constructii pt maxim 2 familii


Zona locuinte colective / constructii pt locuinte colective


Zona servicii / constructii pt servicii si comert


Zona de unitati si terenuri agricole in intravilan


Teren extravilan, conform PUG aprobat prin

H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L .Timisoara nr. 131/2017


Zona servicii reglementate prin documentatii PUZ aprobate


Circulatii auto-pietonale existente


Circulatii auto-pietonale reglementate prin documentatii PUZ aprobate / propuse prin noul PUG


Spatii verzi de aliniament cu arbori reglementate prin documentatii PUZ aprobate


Zona predominant rezidentiala LOCUINTE COLECTIVE


SITUATIA EXISTENTA


Proiect nr.:


16-TRZ-17


Faza:


PUZ


Planșa nr:

02-o

_

— —

—H

_

— —

—B

H '! !<

-

— —

Rezervor atmosferic ape pluviale - proiectat


Semnătura

Șef proiect

Arh. Baia Dragos

Proiectat

Ing. Orlescu Cristian

Desenat

Arh. Onet Alexandra


Extras Noul PUG Timișoara Etapa 3, Revizia 3

Extras PUZ - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Zona Calea Aradului - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -

Extras PUG Timisoara

aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 157/2002, prelungit prin H.C.L. Timisoara nr. 131/2017

Teren intravilan

C.F. nr. 442123 Timisoara

STEREN = 4832 mp

5U STAMP

proiectare complexă în construcții civile și industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L.

Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981 E-mail: 5ustamptm@gmail.com

Beneficiar: Orlescu Contantin Robert Cristian

Proiect nr.:

16-TRZ-17

Amplasament:

Timisoara, str. Tristan Tzara

C.F. nr. 442123 Timisoara

Nume

Semnătura

Scara:

Titlu proiect:

Zona predominant rezidentiala

Faza:

PUZ

Șef proiect

Arh. Baia D.

LOCUINTE COLECTIVE

Proiectat

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Data:

Februarie

2018

Titlu planșă:

INCADRARE IN TERITORIU

Planșa nr:

Desenat

Arh. Onet A.

01

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: + 4 0 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2017-020907/22.02.2018

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „ ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE”;

 • -  Amplasament: Strada Tristan Tzara, CF 442123, cad 442123, Timișoara;

 • -  Beneficiar: ORLESCU CONSTANTIN ROBERT CRISTIAN;

 • -  Proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018-02.02.2018.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

- Strada Tristan Tzara: nr.7, ap. 2, nr. 9, ap. 1, ap. 2, nr. 11 ap. 1, nr. 10, ap. 3, nr. 6 ap.

6, nr. 16 ap. 4, nr. 16, nr. 3, nr. 32, nr. 12 ap. 1, nr. 13 ap. 1, nr. 14, nr. 37 ap. 2; Strada Eugen Coseriu nr. 8;

Strada Rozelor nr. 24B ap. 5, nr. 21, nr. 34, nr. 20 ap. 2;;

Strada Liliacului nr. 1 ap. 8, ap. 4, ap. 7;

Strada Arinului nr. 68;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L, organizata in data de 23.01.2018, intre orele 14,30 - 15,30, la sediul PMT - Direcția de Urbanism, s-au prezentat 7 persoane din partea publicului interesat. Au fost formulate obiecții cu nr. de înregistrare: UR2018-001451/31.01.2018 - Baldea Simona Bogdan, precum si 1 sesizare transmisa in format electrinic de către Mitrea Ion Daniel in data de 25.01.2018.


Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: + 4 0 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internetzwww. primariatm.ro

S-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, din partea proprietarilor imobilelor din zonă (localitatea Dumbravita), vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal ,, ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE”, Strada Tristan Tzara, CF 442091, cad 442091, Timișoara.

La toate aceste sugestii si obiecții din partea publicului, proiectantul documentației PUZ a răspuns prin adresele : UR2018-002011/08.02.2018 si UR2018-002014/08.02.2018.

Conform acestui răspuns din partea proiectantului:

 • A. Sesizări legate de problema aglomerării țesutului urban al zonei, reclamate de:

 • > d-na BREAZ Adriana „Proiectul in forma actuala asigura supraaglomerarea zonei”;

 • > d-na BALDEA Simona „Nu intelegem beneficiile zonei si direct ale noastre (proprietarii) prin modificarea regimului de inaltime ... Solicitam pastrarea regimului de inaltime existent”, respectiv prin adresa inregistrata cu nr. UR2018-001451 din 31.01.2018;

 • > d-na VAIDA Anamaria „In urma discuției cu proiectantul nu vad nici un motiv obiectiv viabil pentru modificarea regimului de inaltime, cerut prin noul PUZ. Dezechilibru teritorial... lipsa dezvoltare durabila”, respectiv prin adresa inregistrata cu nr. RU2018-000026 din 29.01.2018;

 • > d-nul GYORGY Zoltan „PUZ-ul propus nu se incadreaza in tesutul zonei, creând aglomerație intr-o zona de locuințe unifamiliale si locuințe colective cu regim P+IE+Er”;

 • > d-nul MITREA Daniel - adresa transmisa electronic in data de 25.01.2018.

Răspuns:

In primul rând dorim sa subliniem ca imobilele se afla in municipiul Timișoara, strada Tristan Tzara, identificate cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, iar conform Planului Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 613/2006 sunt in zona propusa pentru servicii, teren afectat de sistematizarea zonei (lărgire drumuri existente) POTmax, = 50%; spatii verzimin. 20%. Conform cap. 3.5. Zonificare funcționala - Reglementari - Bilanț teritorial -Indici caracteristici, pentru zona propusa de servicii s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentații de urbanism, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de inaltime si Funcțiunea finala, astfel in momentul actual nu este reglementat regimul de inaltime, coeficientul de utilizare a terenului si nici funcțiunea zonei din care fac parte imobilele cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091.

Prin Planul Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 613/2006, pentru zona de locuințe unifamiliale s-a reglementat Coeficientul de Utilizare al Terenului (CUT) max. 1.5, coeficient preluat in documentațiile de urbanism pentru reglementarea imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, pentru funcțiunea propusa de locuințe colective.

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030, tel: + 4 0 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

Aspectul arhitectural al zonei este specific ariilor urbane, nou constituite la periferia marilor aglomerații urbane. Zonele de locuit compacte, majoritatea pe teritoriul administrativ al Comunei Dumbravita sunt interpatrunse in partea sudica de zona de servicii/comert dezvoltata pe teritoriul administrativ al Municipiului Timișoara.

începând cu 2004 si continuând pana in prezent pentru zona limitrofa străzilor Marginii si Ștefan Procopiu s-au elaborat si aprobat o serie de documentații de urbanism care au definit caracterul zonei: locuințe individuale/colective cu regim de inaltime variabil de la P+IE+Er -S+P+4E+Er atingând punctual regim de inaltime de S+P+9E+Er (clădire de locuințe colective existenta pe strada Marginii nr. 2) si servicii/comert (centrele comerciale HORNBACH, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timișoara, DECATHLON). Mare parte din ele s-au concretizat prin construcții aflate in exploatare sau in diferite stadii de execuție.

Conform art. 31 din Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525 din 1996 actualizata, autorizarea construcțiilor se face cu respectarea inaltimii medii a clădirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferența de inaltime sa depaseasca cu mai mult de doua niveluri clădirile imediat invecinate. In sensul prezentului regulament, clădirile imediat invecinate sunt cele amplasate alaturat, de aceeași parte a străzii. In acest sens dorim sa precizam ca, imobilele reglementate cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091 nu se învecinează alaturat, pe aceeași parte a străzii cu nici o clădire, semnatarii sesizărilor fiind locuitori in majoritate ai Comunei Dumbravita, fie de pe partea cealalta a străzii Tristan Tzara (locuințe colective in regim P+IE+Er) fie ai străzilor adiacente Liliacului, Rozelor, Eugen Coseriu sau Horia Holubei (locuințe individuale sau colective in regim maxim D+P+IE+Er).

In temeiul aceluiași regulament fac excepție construcțiile ce sunt cuprinse in planuri urbanistice zonale, aprobate conform legii.

Conform art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teriroriului si urbanismul, actualizata, art.32 alin.(5) lit.(a) scopul Planului Urbanistic Zonal este de a stabili reglementari noi cu privire la: regimul de construire, funcțiunea zonei, inaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei.

In sensul legilor enumerate mai sus soluția urbanistica propusa prin documentațiile de urbanism, pentru imobilele cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, a urmărit mobilarea terenului cu locuințe colective dispuse in mai multe corpuri de clădiri, perimetral parcelei, cu regim de inaltime variabil, de la S/D+P+3E (2 nivele supraterane fata de clădirile existente in regim P+IE+Er pe partea opusa a străzii Tristan Tzara), la S/D+P+5E spre strada nou propusa si accent volumetric spre strada Marginii, in regim de inaltime S/D+P+6E (adiacent centrelor comerciale SELGROS si HORNBACH).

Conform art.3, Cap. I din OMS nr. 119/2014, amplasarea clădirilor destinate locuințelor se va realiza astfel incat insorirea acestora si a clădirilor invecinate va avea o durata de minimum 1!4 ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit, din clădire si din locuințele invecinate. In

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , n r . 1, 300030, tel: >40 256 408435

e-mail.dezvoltareurbana@primariatm.ro, in ternet:www. primariatm.ro

cazul in care proiectul de amplasare a clădirilor evidențiază ca distanta dintre clădirile invecinate este mai mica sau cel puțin egala cu inaltimea clădirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin.(l).

După cum se poate vedea din planșele grafice „Reglementari urbanistice - Zonificare" a documentațiilor de urbanism, pentru reglementarea imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, zona de implantare a construcțiilor este stabilita cu aliniament la 5 m fata de strada Tristan Tzara, astfel incat distanta de 22m, dintre clădirile invecinate, este mai mare decât inaltimea clădirii propuse la strada Tristan Tzara (S/D+P+3E), care este 16 m.

 • B. Sesizări legate de problema traficului generat in zona, reclamate de:

 • > d-na BREAZ Adriana „Nu exista drumuri suficiente pentru traficul preconizat”;

 • > d-na BALDEA Simona „Creșterea aglomerației rutiere, blocarea accesului stradal ...” respectiv prin adresa inregistrata cu nr. UR2018-001451 din 31.01.2018;

 • > d-na VAIDA Anamaria „Suprasolicitarea infrastructurii”;

 • > d-nul MUNTEAN Marcel „Nu sunt de acord. O sa fie trafic foarte mare. Tristan Tzara nu o sa faca fata traficului”;

 • > d-nul LIUBA Mircea „ Traficul in zona nu se va putea gestiona in mod fluent”.

Răspuns:

Din punct de vedere al circulației in zona, propunerea de reglementare a imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091 a fost corelata cu vecinătatea adiacenta, preluând tramele stradale stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate in zona (Planul Urbanistic Zonal aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 613/2006, respectiv Noul PUG Etapa 3, Revizia 3), astfel:

 • - modernizarea străzii Tristan Tzara si a DE 491 conform prevederilor PUZ aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 613/2006 la profil de 12m (PTT 1), asigurând legătură directa cu str. Marginii;

 • - modernizarea DE 494 conform propunerilor din PUZ aprobat prin H.C.L. Timișoara nr. 613/2006 la profil de 8m (PTT 2);

 • - modernizarea in perspectiva a străzii Marginii la 4 benzi de circulație, cu profil estimat de 24m (PTT 70), conform Noul PUG, etapa3, revizia 3.

De asemenea, in scopul fluidizării traficului in zona, am rezervat o suprafeta de teren (cca. 705 mp) in perspectiva realizării legăturii străzii Marginii cu strada Tristan Tzara, la profil de 12m (PTT 1'), pentru continuarea fireasca a străzii Liliacului. Aceasta legătură (noua strada) va prelua din fluxurile de trafic din zonele de locuit, si le va dirija, pe str. Marginii, spre artera Calea Adarului.

Astfel, nefiind necesara extinderea structurii rutiere existente/reglementate in procedura de avizare, nu a fost solicitat studiul de trafic de către forurile avizatoare. Soluția rutiera, respectiv modul de asigurare a locurilor de parcare au primit avizul Comisie de Circulație

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

nr. DT2017-003565/02.11.2017 ( pentru imobilul nr.cad. 442123), respectiv avizul Comisie de Circulație nr. DT2017-003564/02.11.2017 (pentru imobilul nr.cad. 442091).

In concluzie structura rutiera propusa a fi realizata prin documentațiile de urbanism pentru reglementarea imobilelor cu nr.cad. 442123 si nr.cad. 442091, poate fi considerata un beneficiu adus tuturor locuitorilor din zona, nu doar al viitorilor locuitori ai ansamblului de locuințe colective propus.

 • C. Sesizări legate de asigurarea utilităților in zona, reclamate de:

 • > d-na VAIDA Anamaria „Suprasolicitarea infrastructurii”;

 • > d-nul LIUBA Mircea „ Utilitățile zonei nu permit asa multe apartamente in zona”.

Răspuns:

Pentru documentația P.U.Z - ZONA PREDOMINANT REZIDENȚIALA - LOCUINȚE COLECTIVE, in mun. Timișoara, str. Tristan Tzara, nr.cad. 442123 au fost emise de către furnizorii de utilitati următoarele avize:

 • - Aviz Tehnic nr. 59925/DT-ST/22.11.2017 emis de SC AQUATIM SA, privind asigurarea furnizării utilităților de apa si canal, in următoarea soluție tehnica :

 • •  debitul de apa solicitat in breviarul de calcul va fi asigurat de la rețeaua publica de apa potabila prin extinderea rețelei existente pe str. Ștefan Procopiu (sector mun. Timișoara) si realizarea branșamentelor de apa.

® evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea publica prin extinderea canalizării existente pe str. Ștefan Procopiu (sector mun. Timișoara) si realizarea racordurilor.

 • - Aviz de amplasament favorabil nr. 200410996/17.11.2017 emis de E-Distributie Banat SA, privind furnizarea energiei electrice. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivelor, se va solicita către UO MTJT Timișoara Municipal un aviz tehnic de racordare.

 • - Aviz de principiu nr. 5677/05.12.2017 emis de Delgaz Grid SA, privind furnizarea gazelor naturale, prin racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent pe strada Tristan Tzara.

Pentru documentația P.U.Z - ZONA PREDOMINANT REZIDENȚIALA - LOCUINȚE COLECTIVE, in mun. Timișoara, str. Tristan Tzara, nr. cad. 442091 au fost emise de către furnizorii de utilitati următoarele avize:

 • - Aviz Tehnic nr. 59924/DT-ST/22.11.2017 emis de SC AQUATIM SA, privind asigurarea furnizării utilităților de apa si canal, in următoarea soluție tehnica :

 • •  debitul de apa solicitat in breviarul de calcul va fi asigurat de la rețeaua publica de apa potabila prin extinderea rețelei existente pe str. Ștefan Procopiu (sector mun. Timișoara) si realizarea branșamentelor de apa.

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel: > 4 0 255 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

• evacuarea apelor uzate menajere se va face la canalizarea publica prin extinderea canalizării existente pe str. Ștefan Procopiu (sector mun. Timișoara) si realizarea racordurilor.

 • - Aviz de amplasament favorabil nr. 200412266/17.11.2017 emis de E-Distributie Banat SA, privind furnizarea energiei electrice. Pentru alimentarea cu energie electrica a obiectivelor, se va solicita către UO MTJT Timișoara Municipal un aviz tehnic de racordare.

 • - Aviz de principiu nr. 5677/05.12.2017 emis de Delgaz Grid SA, privind furnizarea gazelor naturale, prin racordarea la sistemul de distribuție a gazelor naturale existent pe strada Tristan Tzara.

Prin procedura de implicare si consultare a publicului in elaborarea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului nu se urmărește colectarea acordului privind investiția sau obținerea unor „beneficii directe” ale locuitorilor din zona, cat dezbaterea in vederea configurării optime a investiției cu precădere in raport cu vecinătățile.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ ZONA PREDOMINANT REZIDENTIALA-LOCUINTE COLECTIVE ”, Strada Tristan Tzara, CF 442123, cad 442123, Timișoara, beneficiar ORLESCU CONSTANTIN ROBERT CRISTIAN, a fost finalizată și se va putea

B d . Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax + 40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www.primariatm.ro

MINUTA

DEZBATERII PUBLICE din data de 15 FEBRUARIE 2018

a Planurilor Urbanistice Zonale:

 • >  “Zonă predominant rezidențială-locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442123

 • >  “Zonă predominant rezidențială-locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442091

în data de 15 FEBRUARIE 2018 Direcția Generală de Urbanism și Dezoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, a organizat dezbaterea publică a documentațiilor de urbanism de tip PUZ: “Zonă predominant rezidențială - locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442123 și “Zonă predominant rezidențială - locuințe colective”, str. Tristan Tzara nr. cad. 442091.

La dezbaterea publică au participat:

 • • din partea beneficiarilor S.C. 5U SEROR S.R.L.: d-nul Orlescu Constantin Robert Cristian;

 • • din partea personaelor interesate: d-na Vaida Ana Maria și Bâldea Simona, d-nul Muntean Marcel, Liuba Mircea și Bercea Octavian.

Din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezoltare Urbană - Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ: d-nul Emilian Sorin Ciurariu - Arhitect Șef, d-na Steluța Ursu, Liliana Iovan și Monica Mitrofan - consilieri.

Proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L.: d-nul arh. Baia Dragoș Daniel.

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: La început am să dau cuvântul proiectantului care o să prezinte pe scurt proiectul după care, am să vă rog ca fiecare dintre dumneavoastră să vă spuneți punctul de vedere pentru care ați venit aici și numele ca să putem redacta procesul verbal. Dau cuvântul echipei de proiectare, vă rog o succintă prezentare, și a ceea ce s-a desfășurat până acuma în etapa de consultare.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Bună ziua, mă numesc Baia Dragoș și sunt proiectantul acestui proiect. Probabil știți dar o să repet, proiectul nostru se referă la cele două parcele pe care le arăt aici pe ecran, care se află pe Tristan Tzara și conform PUZ-ului din 2006, 613 per 2006, pe terenurile astea s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentații de urbanism, adică orice facem pe terenul asta, trebuie să facem o documentație de urbanism. Nu se mai poate face un PUD, se face PUZ. Deci orice am fi făcut, că făceam P+l, P+2, P+6, noi trebuia să facem o documenție de urbanism, și din această cauză am făcut proiectul ăsta. Acum, știți despre ce e vorba, dacă aveți întrebări, sau alte întrebări față de cele de data trecută, noi suntem aici.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.roz internet:www. primariatm.ro

D-na Vaida Ana Maria: Bună, numele meu este Vaida Ana Maria, stau pe Eugen Coșeriu numărul 1, am cumpărat terenul în 2003, fiind zona aceasta, zona Aradului sere, fiind prevăzută sub același PUZ. Ne-am mutat din Timișoara ca să scăpăm de aglomerație, să ne mutăm într-o zonă rezidențială. Am renunțat la școli, transport în comun pentru ca să stăm într-o zonă rezidențială unde să nu avem probleme cu traficul, cu parcările, cu așa mai departe. Bun, principala mea problemă este schimbarea regimului de înălțime, am fost și data trecută la ședința cu beneficiarii, proiectanții, respectivii doi domni, așa, și mi-am exprimat părerea că nu văd nici un beneficiu adus zonei și orașului, nu neapărat locatarilor direct, așa cum s-a insinuat în răspunsul pe care l-am primit, l-ați transmis primăriei, ci așteptăm ca zona să se dezvolte într-un mod viabil și într-un mod propice acestui oraș de cinci stele ... nu !?!... am înțeles data trecută din discuțiile cu domnul Dragoș că, a fost, care este obligativitatea modificării PUZ-ului, am prins, am prins ideea, dar nu am prins ideea necesității modificării regimului de înălțime. Am povestit data trecută despre acel CUT, tot nu am înțeles, singurul obiectiv care se va atinge prin aceasta modificare de înălțime este așa cum spuneați dumneavoastră configurarea optimală a investiției, adică nu contează locuitorii, beneficiarii, dacă nu sunt beneficii directe dar, suntem interesați de configurarea optimală a investiției. Sunteți de acord că?

Proiectant arh. Baia Dragoș: Normai că sunt de acord.

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Doriți să vi se răspundă la fiecare subiect sau exprimați toate problemele dumneavoastră, să îmi spuneți cum să facem să fim eficienți.

D-na Vaida Ana Maria: Nu știu, adică, nu știu care sunt procedurile, eu nu sunt obișnuită a primăriei. Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Procedural la acest tip de consultare, dezbatere publică, fiecare cetățean își exprimă un punct de vedere și proiectantul sau beneficiarul, în cazul ăsta, înțeleg că sunt doar proiectanții și beneficiarul, așa, pot să dea răspunsuri de așa natură încât dialogul să ducă înspre lămurirea celor două poziții divergente care au dat naștere la aceasta consultare. Nu înseamnă că vom judeca, nu înseamnă că vom trage concluzii, înseamnă doar că avem o platformă democratică și civilizată în care să așezăm problemele și să găsim eventuale punți de legătură, spre rezolvarea lor.

D-na Vaida Ana Maria: Ok, am să spun până la final observațiile mele, care, referitor la acest răspuns primit în urma întâlnirii de data trecută. Chiar dacă nu sunt un vecin pe aceeași parte, oricum bănuiesc că contează părerile noastre, e mai greu să aveți vecini de aceeași parte, că am înțeles că ăia ar fi cei mai importanți, ținând cont că în spate aveți un teren și aveți ca vecini direcți doar doi, adica e foarte complicat. Așa, unul din argumentele pe care le-ați adus aici ar fi fost că o să aveți un aliment la cinci metri față de stradă și asta nu va fi o problemă cu nimic, cu umbrirea sau altceva, vreau să vă reamintesc că pe Eugen Coșeriu și în zona unde există PUZ-ul vechi aliniamentul era la 5,5 metri și nu erau blocuri O altă observație ar fi legată de faptul că în această notă, sau cum să-i spun, vă referiți în continuare și insistați asupra zonei Marginii, strada Marginii, că este o stradă în care se vor face blocuri cu, sunt făcute două blocuri cu nouă etaje și vor fi blocuri cu zece etaje, vreau din nou să vă reamintesc că nu stau pe zona Marginii, eu m-am mutat într-o zona rezidențială, unde faceau și acestea două parte, iar pe strada Marginii, momentan este o singură casă, care bănuiesc că funcționează ca și atelier auto sau ceva de genul asta, așa că, comparația nu cred că își are rostul, între zona în care


ROMÂNIA

JUDEfUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, n r . 1 , 300030, tel/fax +40 2S6 408435 e-mail:dezvoltareurbana(â>primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

locuim noi și strada Marginii. într-adevăr ne-am pus problema mare ce se va întâmpla cu traficul, în continuare este o mare problemă pentru că vor fi 180 de apartamente, da știu respectați legea se cere o singură loc de parcare pentru o singură mașină de apartament, dar revin, cine se mută în acea zonă nu poate să se descurce cu o singură mașină, faptul că din nou în acest PUG, care încă nu este aprobat, dar este de atâția ani nu se cere decât un loc de parcare plus cincișpe la sută de apartament, cred că este o anomalie pentru zonele atât de alătura, de departe de orice școală, orice mijloc de transport în comun și așa mai departe. Dumneavoastră arătați aici, la un moment dat că sunt niște disfuncționalități. In, scuze, în acest memo, așa și de circulație și funcționale și cu toate astea răspunsul pe care îl dați, ne explicați că toate astea funcționează perfect, că dumneavoastră nu vă bazați decât pe niște chestii pe hârtie care arată foarte bine. Cam atâtea vreau să spun, și aș vrea, aș fi vrut să exprim părerile pe care le am cuiva cu putere de decizie, da și nu unui beneficiar care are ca prim scop doar optimizarea costurilor, deci acolo, dacă ne dorim într-adevăr un oraș cât de cât locuibil. Atât am avut de spus. Mulțumesc.

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Un răspuns, dacă îl aveți, dacă-1 reiterați sau ...

Proiectant arh. Baia Dragoș: Legat de circulații, așa ca un beneficiu adus zonei, orice investiție nu văd ce beneficiu ar trebui să aducă zonei prin construirea de locuințe, fiind o zonă de locuire, beneficii directe mă refer, dar prin intermediul circulațiilor care le-am propus, ăsta ar putea fi un beneficiu, un beneficiu adus atât locuințelor care le propunem noi, cât și zonei, pentru că noi

D-nul Muntean Marcel: Care beneficiu? Că nu am înțeles

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Nu. Vă rog să respectați protocolul. Puteți pune întrebări, dacă nu ați înțeles, dar fiecare pe rând.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Aici avem trecută doar una dintre parcele, cealaltă este în partea stângă a ei. Acum, noi am propus unirea, prelungirea străzii iMarginii cu Liliacului pe parcela noastră, asta ar fi un punct bun pentru zonă pentru că se decongestionează un pic circulația care altfel se face doar pe Tristan Tzara, cu toată zona aia de sus. în situația asta se poate face direct. Acum ce propunem noi, poate ar putea teoretic nici să nu folosească strada Tristan Tzara pentru că ar avea strada asta de aici, care se modernizează și se unește cu strada Marginii, plus strada asta pe care am propus-o pe zona asta, deci teoretic investiția propusă de noi e, ar putea funcționa fără să aibă acces la strada Tristan Tzara, deci nu văd de ce acesta ar putea fi ăsta un punct de aglomerare în zonă, pentru că aglomerarea nu se produce din cauza a ceea ce propunem noi, toată zona asta de sus este locuită și sunt multe străzi care toate dau în astea două, de fapt într-una singură, Ștefan Procopiu, care dă în Aradului. Noi propunem o alternativă, o stradă paralelă cu Procopiu care se duce tot în zona de oraș. Ca și circulații nu cred că o să fie mai mult sau mai puțină aglomerație în zonă de cât este în momentul de față. Gândiți-vă că la zona asta de supermarketuri Selgros, Auchan sunt aproximativ 2.000 de parcaje, 2.000 de mașini, v-ați gândit că poate și din cauza asta se produc aglomerări în zonă? 200 -180 de parcaje pe care le propunem noi față de 2000 câte sunt în imediata vecinătate, e foarte puțin.

D-na Bâldea Simona: Să înțeleg că strada care face legătura între Tristan Tzara și Marginii va fi stradă cu două sensuri de circulație sau cu sens unic?JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROUL AVIZARE CONFORMITĂȚI PUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax + 40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www. primar iatm.ro

aproximativ egală cu ce aveți dumneavoastră, poate puțin mai mică. De ce dumneavoastră vreți să faceți 180 de apartamente, din moment ce acolo 70 s-au făcut și oricum este înghesuială?

Proiectant arh. Baia Dragoș: Este opțiunea beneficiarului să construiască ce dorește, nu să facă ce e în zonă neapărat. Dacă legea ne permite să construim aici locuințe colective cu un regim de înălțime, hai să zic, nu exagerat.

D-nul Muntean Marcel: Ba, este exagerat din punctul nostru de vedere.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Nu, pentru că în imediata apropiere noi avem propus un P+3, peste stradă.

D-nul Muntean Marcel: Dumneavoastră cum o să prelungiți Liliacului din moment ce jumătate din strada aceea nu este pe parcela dumneavoastră, aveți în vedere să cumpărați și parcela de lângă?

Proiectant arh. Baia Dragoș: Nu, eu pot să fac propuneri doar pe terenul pe care îl am eu.

D-nul Muntean Marcel: Exact, deci nu puteți să faceți până la Margini.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Dar pot să propun.

D-nul Muntean Marcel: Puteți propune, da, dacă nu puteți face. E pot să propun să îmi iau elicopter ca să plec de acasă, dar nu o să pot să îmi iau niciodată.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Păi, gândiți-vă că ar putea fi parcela dumneavoastră asta din dreapta.

D-nul Muntean Marcel: Da, da și eu nu o să vreau să o cedez deocamdată, că nu vreau să fac nimic pe ea, vreau să cresc fân. Cum puteți dumneavoastră să faceți șosea pe terenul meu.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Și terenul ăsta va fi studiat la rândul lui.

D-nul Muntean Marcel: Dar când? Asta e întrebarea, când? Dumneavoastră ați zis că veniți cu beneficiu că prelungiți strada Liliacului, dar asta nu o să puteți face pentru că parcela numai jumătate e a dumneavoastră, jumătate nu e a dumneavoastră, deci pică partea asta cu prelungirea.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Una dintre ele se poate face direct, asta se va și executa.

D-nul Muntean Marcel: Nu, că nici aia nu, partea dinspre Hombach nu este a dumneavoastră.

Proiectant arh. Baia Dragoș: Conform comisiei de circulație putem face drumul ăsta, ca să putem face legătura cu Margini de aici.

D-nul Muntean Marcel: Nu. Aveți acte pe drumul acela? Aveți autorizație de construcție pentru drum?

Proiectant arh. Baia Dragoș: în urma PUZ-ului o să avem. Deocamdată e un PUZ în discuție.

D-nul Muntean Marcel: Și încă o întrebare, la mine distanța de la Tristan Tzara până la mine în casă este de aproximativ șase metri jumate. Dumneavoastră de ce vreți să oferiți numai cinci metri jumate, fiind și Timișoara? Partea de Dumbrăvița este retragerea mai mare decât ce le oferiți dumneavoastră.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, n r . 1, 300030, tel/fax + 40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Beneficiar Orlescu Cristian: Dacă îmi permiteți, Cristian Orlescu sunt și reprezint beneficiarul. Pe partea de Dumbrâvița, într-adevăr este o retragere de șase metri dacă rețin bine, poate nu de șase metri jumate, a fost stabilită prin alt regulament de urbanism fiind alt teritoriu și prin alt PUZ. în PUZ-ul de care vorbim noi, pe care și lucrăm acum, retragerea este de cinci metri față de stradă.

D-na Vaida Ana Maria: Bună, pentru PUZ-ul vechi era de cinci metri jumate pentru Timișoara, că știu că aveți o problemă cu Dumbrâvița, pentru Timișoara era de cinci metri jumate. Asta doar așa revin, ca să vă reiterez. Ce putem face domnul arhitect pentru aceste proiecte care se fac pe niște supoziții, cum că ar fi Procopiu o stradă cu două, cu patru benzi, două pe sens, știți foarte bine că nu este așa, știți foarte bine că asta poate dura foarte mult timp sau poate nu se va face niciodată. Ce putem să facem? Marginii la patru benzi, este la două benzi și nici măcar acolo nu au fost în stare să facă un unghi de 90 de grade la colț la Hornbach, este acolo așa o chestie, în care nu pot trece două mașini una pe lângă alta. Ce putem face? Care ar fi modalitățile să cerem să se dea autorizații doar pe ceea ce există, nu pe supoziții care probabil nu se vor întâmpla niciodată, niciodată.

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Eu pot doar să vă spun două aspecte, primul este legat de obligativitatea preluării continuării străzii, pe care ei au făcut-o, asta a fost impusă de comisia de urbanism, a fost una din condiții, condiție care încearcă să genereze un anumit pas al străzilor din zonă și să lege cumva modul de urbanizare al Dumbrăviței de modul de urbanizare al Timișorii. A fost o condiție imperativă, nu au avut cum să nu o preia, chiar dacă vine acuma cea de a doua și a treia discuție. Cea de a doua discuție este că în două unități teritoriale administrative diferite, nu există un document unificator între două unități, nu există, nu avem un plan de amenajare a zonei periurbane care să țină cont de relationările între unul și altul. Nu se impune ierarhic niciodată o abordare, singurul organism care de obicei arbitrează și ia decizii este consiliul județean în general prin avizul lor și prin comisia lor tehnică. întotdeauna când faci un plan urbanistic trebuie să vezi mai mult și într-o perioadă asta era obligatoriu, dar cum legea 350 s-a schimbat de câteva ori ani în ultimii ani și în ultimii zece ani de treizeci de ori, au existat momente când se cerea reglementare fie pe suprafețe mai mari, fie între drumuri existente, indiferent de situația în care acestea s-ar putea și când anume s-ar putea dezvolta. Așa că răspunsul la a treia problemă este că noi trebuie să prevedem ce se va întâmpla chiar dacă nu se întâmplă acum, nu avem ce face, am avut zeci de situații și emisiuni televizate și procese în care mi s-a reproșat că am cerut proiectanților să deseneze ce se întâmplă în altă parte decât ei pot reglementa. Nu va avea caracter de reglementare, dar va avea caracter de recomandare, asta înseamnă că atunci când următorul dezvoltator sau următorul moment de intervenție investițională în zonă va veni către autoritatea locală îi vom arăta ce are de făcut, vrea bine, nu vrea mai așteptăm. Din păcate politica de dezvoltare urbană a României nu permite impunerea dezvoltării urbane de către administrațiile locale, ci administrația locală poate să își ia măsuri de prevedere și aici aveți de-a face cu măsuri de prevedere. Deci eu, în partea de vest a Europei, pe frontiera olandeză să zicem, pe acolo dezvoltările se fac de către autoritatea locală care invită investitorii din zonă și spun, uite vrem să facem asta, asta e planul, astea sunt nevoile comunității și voi descurcați-vă, e în România postcomunistă acest lucru nu s-a putut impune deși s-a încercat prin lege de câteva ori, așa cum v-am spus și în condițiile acestea ne aflăm pe un teritoriu de frontieră în care organismul de echilibrare poate fi Comisia Tehnică a Consiliului Județean, poate fi am spus și în care fiecare dintre noi poate fără să ne punem problema vreodată că suntem unii împotriva celorlalți, că dacă stăm să ne gândim Dumbrâvița a devenit cea mai bogată comună din România

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primar iatm.ro, internet:www.primariatm.ro

pentru că s-au mutat timișorenii acolo, nu pentru că a avut o creștere extraordinară a populației locale cu o cultură și cu o civilizație specifică. In condițiile astea, în lipsa unei reglementări precise zone periurbane sau metropolitane, că nu există în România o asemenea lege, autoritatea locală are putere discreționară de decizie. Eu nu am comentat niciodată nici PUZ-ul, nici PUG-ul Dumbrăviței, nici incapacitatea lor de a genera conexiuni cu Timișoara, am preferat să nu am această poziție pentru că s-ar fi simțit o anumită autoritate a orașului asupra comunității. în realitate însă eforturile de conectare din această zonă le-a făcut Timișoara, nu Dumbrăvița. Ambele eforturi de conectare a Dumbrăviței în această zonă a Timișorii le-a făcut Timișoara. Și mai mult de atât nu pot să vă spun acum, dar v-am confirmat că solicitarea de conectare cu o rețea din zona de nord a Timișorii cu zona de nord a Dumbrăviței a fost impusă de comisia noastră tehnică, nu a trebuit să așteptăm să ne zică Consiliul Județean ce și cum. Legat de ce se va întâmpla mai departe vom vedea, e o zonă dinamică, e o zonă în care se preconizează să ajungă autostrada pentru că ați văzut și dumneavoastră dacă aveți treabă să ieșiți din Timișoara ați văzut cum s-au plantat și stâlpii aia, adică politicile de colaborare sunt incredibile pe accesul pe autostrada. O să avem un alt acces pe autostrada, direct în Calea Aradului, acces de care vor beneficia cred foarte mulți pentru că se va face pe drum expres, nu se va face pe o singură bandă strâmtă și atunci, cumva, vrem, nu vrem suntem legați, iar zona aceasta va fi o zonă prin care se va intra și se va ieși de pe accesul asta pe autostradă mult mai facil decât de pe celălalt. Probabil că această investiție este una din cele care urmează, e un alt tip de abordare, dacă acolo s-a abordat într-o locuire colectivă pe unități mici și cu un număr de apartamente aici, sunt unități mai mari cu un confort mai scăzut.

D-na Vaida Ana Maria: Atunci eu ca și locuitor al Timișoarei care de bună încredere mă mut într-o zonă rezidențială și investesc în acea zonă rezidențială și în locuința mea, și așa mă aflu într-o situație în care cum spuneți, cineva bazîndu-se pe niște supoziții încearcă să dezvolte o zonă, da e treaba Consiliului Județean, am mers la ei și ne-au spus că, știți până nu pleacă hârtiile de la primărie noi nu putem face nimica, deci suntem într-un cerc vicios.

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Nu, nu suntem într-un cerc vicios.

D-na Vaida Ana Maria: Pentru mine suntem, că nu știu cum am putea să ies din el în mod normal, nu optim și nu favorabil, ci pur și simplu într-o stare normală, și nu știu ce să fac pentru că știți și dumneavoastră chestiile cu parcările, atîtea discuții, chestiile cu aglomerația și nu se face nimic din păcate, ok nu avem nimic personal cu nici unul dintre beneficiari, nu așa se pune problema, nu mă interesează că sunt ei sau sunt alții, tot ce am cerut, cel puțin eu personal să se păstreze regimul de înălțime, nu cred că este o chestie aberantă, adică în momentul în care mă mut într-o zonă în care primăria îmi promite, că orice PUZ este o promisiune, asta va fi o zonă rezidențială și mă trezesc în câțiva ani că cineva care care eludează legea își face blocuri lângă casa mea, așa și pentru că nu am fost acasă m-am trezit după șase luni când am venit că am un bloc lângă casă și nu mai pot să fac nimica, iar acum a doua oară se încearcă iarăși crearea de blocuri în zonă e chestia aia cu precedentul după ce s-a făcut precedentul nu mai poți să-l oprești, iar noi suntem în momentul ăsta să încerc să nu se creeze precedentul. Ce pot să fac, legea este așa cum e, fiecare o interpretează cum îi pică bine.

Arhitect Șef Emilian Sorin Ciurariu: Pot să vă confirm că legea va fi respectată, nici nu s-a pus problema să discutăm despre altceva, atâta numai că dinamica dezvoltării urbane a căpătat în Timișoara și în împrejurimi valențe neașteptate, adică comunele limitrofe Timișoarei și-au mărit

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

intravilanul de cinci ori, fără să aibă un plan serios de a compensa această mărime și mărire cu infrastructură sau cu capacități care să dea naștere unei calități a vieții și ăsta este un lucru care și pentru noi a fost la început o problemă, să zicem de discutat și în final ne-am dat seama că această dinamică aparține unor vectori care nu pot fi gestionați prin planuri urbanistice, n-ai cum să gestionezi într-un plan pe care îl generezi să zicem în cazul cel mai fericit în cinci ani de zile, cu valabilitate zece ani, tendințe imobiliare care se nasc și dispar într-un orizont de timp de doi sau trei ani și atunci trebuie să ai acest instrument asupra căruia ne aplecăm noi azi, și anume planul urbanistic zonal care la rândul lui permite o anumită flexibilitate investițională, dar permite în același timp și o platformă democratică de dezbateri cum e asta și cum sunt și alte momente, care să genereze la un moment dat o bună cunoaștere a vecinătăților, a intențiilor și în final să genereze un document perfect legal, reiterez nu se va pune problema să existe vreo formulă de promovare, dar ceea ce spuneam și anume câștigul democratic pe care acești ani l-au adus încoace ne obligă să dezbatem, ne obligă să încercăm să înțelegem, ne obligă să luăm decizii, indiferent dacă aceste decizii sunt favorabile sau nefavorabile cuiva, în așa măsură încât să asigurăm un echilibru al dinamicii și când mă refeream la partea asta de CJ, mă refeream la obligativitatea, nu la să spunem o poziție oarecum distantă. Ei sunt obligați ca să aibă o poziție tranșantă privitor la ceea ce se întâmplă pe frontiera unităților teritoriale administrative, fiind singurul organism abilitat să gestioneze asemenea situații. Pe de altă parte noi am avut aproape întotdeauna o atitudine de o anumită rezervă privitor la dezvoltările și la promisiunile adiacente, uitați-vă nu numai la Dumbrăvița, uitați-vă la Giroc, cum se termină Timișoara, cum încep blocurile în Giroc. Adică eu îmi închei orașul în sud printr-un cartier de case și în cinci metri mă trezesc cu blocuri, la sud de casele alea și atunci nu am de ales, sunt în situația în care trebuie să accept că această dinamică se tratează democratic. Nu pot să îmi exprim opiniile personale, sunt obligat să le exprim numai pe alea legale și asta o să fac, aici din punctul de vedere al lucrurilor pe care dumneavoastră le-ați ridicat, multe dintre ele nu sunt legate de acest PUZ, sunt legate de ceea ce am încercat eu să vă spun și anume de o slabă instrumentare a gestiunii de vecinătate între două UAT- uri, dar nu înseamnă că nu există pârghii, și nu înseamnă că nu am putea avea un dialog la un alt moment și un alt nivel privitor la, să vă dau un exemplu existența unei linii de transport în comun care ar deservi deopotrivă orașul și care ar putea să facă o buclă în această zonă pentru că am o dezvoltare de retale majoră în această zonă și care să fie accesibilă și locuitorilor din această parte a Dumbrăviței, deci soluții s-ar putea găsi pentru decongestionare, noi suntem tributari momentului în care autoturismul nu mai este un lux, suntem tributari momentului în care vehiculul personal devine un mod de viață și de expresie, în condițiile astea orașul suferă, vecinătățile suferă, cei care s-au mutat pentru calitatea locuirii în periurban sunt obligați, și-o spun cu toată responsabilitatea, să-și asigure singuri această pulsiune cu centrul orașului și în condițiile astea suntem undeva la mijlocul drumului și încercăm să găsim soluții și eu vă spun în afară de PUZ-ul de acum, care el, ar trebui să ne focalizăm pe problematicile care le propune și să vedem ce opinii avem, asta e o problemă care trebuie rezolvată și eu cred că o putem rezolva dacă pe partea de transport public vă adresați către societatea metropolitană de transport și s-ar putea să apară o linie metropolitană care să facă o buclă aici și care să meargă până în centru, nu văd o problemă, nu un troleibuz cu stâlpi în mijlocul drumului, deci chestia aia va rămâne în istoria dezvoltăriilor noastre.

D-na Vaida Ana Maria: Momentan nu ne putem descurca nici măcar pietonal, că nu sunt trotuare, până la mijloc de transport în comun, ce cale lungă e.

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408435 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet: www.primariatm.ro

D-nul Muntean Marcel: Exact, chiar asociatul dumneavoastră domnul Boris a calculat locurile de parcare chiar la blocurile de lângă mine neluînd în calcul trotuarul acolo, deci eu la mine ia casă am trotuar în fața casei, dânsul a calculat loc de parcare în loc de trotuar, deci despre ce vorbim, exact aceeași situație o să fie și la dumneavoastră, sunt convins.

Beneficiar Orlescu Cristian: Dacă îmi permiteți aș dori să revenim la subiectul acestei dezbateri, respectiv cele două PUZ-uri, aș începe cu ce a spus doamna Ana Maria, modificarea regimului de înălțime, aș dori să se înțeleagă că prin acest prin aceste proiecte, că vorbim de amândouă, nu se modifică regimul de înălțime, ci se stabilește regimul de înălțime. Am ales un regim de înălțime, nu a fost stabilit dacă vă uitați în documentația din 2006 aprobată prin HCL numărul 613, pentru această zonă s-a stabilit întocmirea de documentații de urbanism pentru stabilire regim de înălțime, CUT și funcțiune finală. Prin documentația inițială din 2016 s-au aprobat doar procentul de ocupare al acestor terenuri, 50%, respectiv zonele verzi în cuantum de 20%. în documentațiile de urbanism propuse de noi procentul de ocupare al terenului a fost diminuat de la 50% la 40%, respectiv 45% pentru parcaje și 35% pentru funcțiunea de locuire colectivă, iar spațiile verzi au fost majorate de la 20 la 25%, având chiar zone compacte în procent, spun eu, de peste 15% de zone verzi pe care puține dezvoltări reușesc să le atingă. Referitor la CUT, regim de înălțime și funcțiune finală acea documentație de urbanism 613 din 2006 prevede clar obligativitatea de întocmire de documentații de urbanism. Punctual, regimul de înălțime adiacent străzii Tristan Tzara, am propus un regim de înălțime demisol, parter și trei etaje, pe latura cealaltă a străzii Tristan Tzara găsim locuințe colective, adică aceeași funcțiune, cu regim de înălțime parter, etaj și etaj retras, respectăm prevederea regulamentului general de urbanism articolul 31, daca rețin bine, de a depăși cu maxim două niveliri clădirile adiacente, nu de cealaltă parte a străzii. Tot referitor la regimul de înălțime, crește treptat, P+4, P+5 până la P+6, spre centrele comerciale Selgros și Decathlon. Dumneavoastră încontinuu vorbiți de acel P+6, pot să vă spun că distanța de la acel P+6, până la locuințele colective, adică cu aceeași funcțiune, de pe Tristan Tzara este de minim 60 metri, iar față de locuirea rezidențială de care vorbiți dumneavoastră, peste strada Ștefan Procopiu, adică pe străzile Horia Hulubei, Eugen Coșeriu și Tristan Tzara este de 120 metri, minimă, de la acel P+6 până la case. Eu vă spun, că am măsurat-o pe proiectul nostru și distanța minimă, repet, de la P+6 până la zona rezidențială de care dumneavoastră vorbiți este de 120 de metri.

D-na Vaida Ana Maria: Cum am spus, nu respectați nici măcar aliniamentul de pe aceeași parte a străzii Tristan Tzara care continuă în partea cealaltă.

Beneficiar Orlescu Cristian: O să continui cu aliniamentul în acest caz. Aliniamentul stabilit pe străzile Horia Hulubei, Eugen Coșeriu, a fost stabilit prin alte documentație de urbanism. Este posibil să fie 5,5 metri, dar în documentația de urbanism aprobată, pot să deschid acum de pe site-ul primăriei, să vă arăt planșa de reglementări. Eu am deschis pe telefon, am vrut să verific, pentru ca atât de mult a-ți insistat, aș putea să vă arăt. Aș putea să vorbesc între timp, referitor la coeficientul de utilizare al terenului, coeficient reglementat prin documentațiile de urbanism propuse de noi. Prin documentația din 2006, HCL numărul 613, coeficientul de utilizare al terenului aprobat pentru locuințele individuale din acea zonă a fost de 1,5 iar coeficientul pentru funcțiunea de locuire colectivă pe care o propunem noi este aceelași de 1,5. îmi pare rău, nu reușesc să conectez laptop-ul să vă arat acest lucru, dar dacă vă este suficient vă arăt pe telefonul meu, aici am reușit să deschid.

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

UR2018-007243/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala -

LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007243/08.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, prin care se propune realizarea unei zone predominant rezidentiale cu locuinte colective.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007243/04.05.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 45/26.10.2017 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 08/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2943/03.07.2017, precum si Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș cu nr. 11 din 13.02.2018;

La intalnirea cu proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L, organizata in data de 23.01.2018, intre orele 14,30 - 15,30 la sediul PMT - Directia de Urbanism, s-au prezentat 6 persoane din partea publicului interesat. Au fost formulate obiectii avand numerele de inregistrare: UR2018-1451/31.01.2018 - Baldea Simona, RU2018-26/29.01.2018 - Vaida Anamaria, si adresa transmisa electronic in data de 25.01.2018 - Mitrea Daniel.

La aceste sesizari, proiectantul a raspuns prin adresa: UR2018-002011/08.02.2018.

Prin cererea cu numarul RU2018-000026/29.01.2018, doamna Vaida Anamaria depune la registratura Primariei Municipiului Timisoara o solicitare de organizare a unei dezbateri publice pe marginea acestei documentatii de urbanism. Ca atare, in data de 15.02.2018 a fost organizata dezbatere publica pentru documentatia P.U.Z. - „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, la

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

care au participat 5 persoane. Acestia si-au exprimat nemultumirea fata de propunerea beneficiarului de realizarea a locuintelor colective.

Documentația Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidențiala -LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, beneficiar S.C. 5U SEROR S.R.L. (conform Contractului de Cesiune nr. 1 din 02.05.2018 incheiat intre Orlescu Constantin Robert Cristian si S.C. 5U SEROR S.R.L.), proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna decembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, pe perioada căreia s-au formulat sugestii si obiecții din partea publicului cu privire la aceasta investiție, atât din partea persoanelor participante la intalnirea cu proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., organizata in data de 23.01.2018 la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, înregistrate la Directia Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara cu nr. UR2018-1451/31.01.2018 - Baldea Simona, RU2018-26/29.01.2018 - Vaida Anamaria, si adresa transmisa electronic in data de 25.01.2018 - Mitrea Daniel.

La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2018-002011/08.02.2018.

Etapa 2 - etapa elaborarii propunerilor PUZ si RLU aferent, de informare si consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 pentru documentația Planul Urbanistic Zonal „ Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara a fost finalizata prin afisarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara in data de 22.02.2018 a Raportului informarii si consultarii publicului cu nr. UR2017-020907/22.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentatia PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin hCl nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., proiect nr. 16-TRZ-17, la cererea beneficiarului S.C. 5U SEROR S.R.L.

Terenul reglementat in cadrul PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din strada Tristan Tzara, fiind delimitat la N-V de parcele proprietate privata, libere de constructii, la S-V de teren extravilan neinscris in Cartea Funciara, care nu a fost atribuit in baza Legii Fondului Funciar persoanelor indreptatite cu titlu de proprietate si nu face parte din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, afectat de modernizarea str. Marginii (PTT70) conf. Noului PUG, Etapa 3, Revizia 3, la S-E de drum de pamant DE 491, iar la N-E de str. Tristan Tzara.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidențiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață de 4832 mp este înscris în C.F. nr. 442123 Timișoara, nr. cad. 442123, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective cu regim de inaltime de variabil S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura din strada Tristan Tzara si DE 491 modernizate (PTT1 - 12m), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3565/ 02.11.2017.

Obtinerea Autorizatiei de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., și în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

 • - Regim de construire: maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E;

 • - Funcțiune predominanta: locuințe colective;

 • - Înălțime maximă:      Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;

Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E; Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim:   POTmax.loc.col.= 35%; POTmax.parcaj demisol= 45%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 2,0(inclusiv parcaj demisol);

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

- Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere);

 • - Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 10 m;

 • - Retragerea față de limita de la SE: minim 7 m;

 • - Retragerea din aliniamentul prelungirii de perspectiva a DE 494 modernizat de cca. 5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 07-SER-1 7), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., cu respectarea distantei minime H/2 fata de aliniamentul opus;

 • - Spații verzi: minim 25% - spații verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 11/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;

 • - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 - 12m), prin accese cu raze de 6m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3565/ 02.11.2017;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1257/08.12.2017 și Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59925/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de Acțiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent,

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidențiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Analizarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. 5U SEROR S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 16-TRZ-17, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

 • - Regim de construire: maxim S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E;

 • - Funcțiune predominanta: locuințe colective;

 • - Înălțime maximă:      Hmax.atic= 14m; Hmax.= 16m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+3E;

Hmax.atic= 20m; Hmax.= 22m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+5E; Hmax.atic= 23m; Hmax.= 25m pt. regimul de inaltime max. S/D+P+6E;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim:    POTmax.loc.col.= 35%; POTmax.parcaj demisol= 45%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax.loc.col.= 1,5; CUTmax.= 2,0(inclusiv parcaj demisol);

 • - Retragerea din aliniamentul str. Tristan Tzara de 5 m (regim de aliniere);

 • - Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 10 m;

 • - Retragerea față de limita de la SE: minim 7 m;

 • - Retragerea din aliniamentul prelungirii de perspectiva a DE 494 modernizat de cca. 5 m (regim de aliniere) corelat cu PUZ (pr. nr. 07-SER-17), intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., cu respectarea distantei minime H/2 fata de aliniamentul opus;

 • - Spații verzi: minim 25% - spații verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 11/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;

 • - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1 - 12m), prin accese cu raze de 6m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3565/ 02.11.2017;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;

- Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1257/08.12.2017 și Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 59925/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de Acțiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață de 4832 mp este înscris în C.F. nr. 442123 Timișoara, nr. cad. 442123, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 16-TRZ-17, planșa nr. 04 -,,Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat nr. UR2017-019619 din 05.12.2017.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA D I R E C T I A  G E N E R A L Ă D E  U R B A N I S M Ș I  D E Z V O L T A R E  U R B A N Ă

B I R O U A V I Z A R E  C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d .  C o n s t a n t i n  D i a c o n o v i c i  L o g a ,  n r . 1 ,  3 0 0 0 3 0 ,  t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1

e - m a i l : i n s t i t u t i a a r h i t e c t u l u i s e f @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

UR2018-007243/08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidențiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timisoara

Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timisoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din strada Tristan Tzara, delimitat la NV de terenuri proprietate privata, la SV teren extravilan neintabulat, la NE de str. Tristan Tzara, iar la SE de drum de pamant DE 491.

Terenul reglementat în suprafață de 4832 mp este înscris în CF 442123 Timișoara, nr. cad 442123, fiind proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timisoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective.

Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timisoara, a fost obținut Certificatului de Urbanism nr. 2943/03.07.2017, Decizia etapei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș cu nr. 11 din 13.02.2018 prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu, si de Avizul Arhitectului Sef nr. 08/29.03.2018;

Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zona predominant rezidentiala - LOCUINȚE COLECTIVE” strada Tristan Tzara, nr. cad. 442123, Timisoara, având ca beneficiar pe SC 5U SEROR SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.                                                Cod FO53-03,Ver.2


Loc d

H y


Extindere zona rezidențiala cu funcțiuni complementare si servicii - SERE aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 613/2006

1 nr

420911


PLAN URBANISTIC ZONAL

Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE -


LEGENDA

Zona de unitati si terenuri agricole in intravilan


Teren extravilan, conform PUG aprobat prin

H.C.L. Timisoara nr. 157/2002 prelungit prin

H.C.L .Timisoara nr. 131/2017

Circulatii auto-pietonale existente


Circulatii auto-pietonale reglementate prin documentatii PUZ aprobate / propuse prin noul PUG

Spatii verzi de aliniament cu arbori reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Zona servicii reglementate prin documentatii PUZ aprobate

Constructii pt. locuinte colective si dotari aferente (activitati/ functiuni tertiare) - propuse


Acces auto - propus


1^1         Platforma depozitare deseuri menajere - propusa


Loc de joaca-propus


S.C. 5U STAMP S.R.L.

Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a

Reg. Com. J35/2504/2011 C.I.F. 29340981

E-mail: 5ustamptm@gmail.com


Beneficiar: Orlescu Contantin Robert Cristian


Amplasament:


Timisoara, str. Tristan Tzara

C.F. nr. 442123 Timisoara


Proiect nr.:

16-TRZ-17


Nume

Semnătura

Șef proiect

Arh. Baia D.

Proiectat

Arh. Baia D./ Arh Folea D.

Desenat

Arh. Onet A.

Data:

Februarie 2018


Scara:

1:1000


Titlu proiect:

Zona predominant rezidentiala LOCUINTE COLECTIVE


Titlu planșă:

PROPUNERE DE MOBILARE URBANISTICA


Faza:

PUZ


Planșa nr:

05


ROMANIA           Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007243/08.05.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

11.05.2018

AVIZ

Ha raportai de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zonă predominant rezidențială LOCUINȚE COLECTIVE” , str. Tristan Tzara , nr. cad 442123, Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea CF nr. 442123 Timișoara rezultă următoarea situație juridică:

- terenul în suprafață 4.832 mp, nr. cad. 442123, categoria de folosință curți construcții, intravilan este proprietatea S.C ”5U SEROR ” SRL.

De asemenea, din examinarea cărții funciare (datate 23.04.2018 ) mai sus individualizate rezultă că nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Conform Contractului de cesiune nr. 1 din 02.05.2018 atașat documentației dl. Orlescu Constantin Robert Cristian beneficiar al documentației a cesionat documentațiile, avizele și acordurile emise în vederea elaborării, avizării și aprobării Planului Urbanistic Zonal “ Zonă predominant rezidențială LOCUINȚE COLECTIVE”, str. Tristan Tzara, nr. cad 442123, Timișoara identificat prin CF nr. 442123 Timișoara către Societatea Comercială “5U SEROR ”S.R.L. care are calitatea de proprietar al terenului reglementat și care în baza contractului de cesiune a preluat toate drepturile și obligațiile ce decurg din documentațiile, avizele și acordurile aprobării PUZ-ului.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-007243/08.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zonă predominant rezidențială LOCUINȚE COLECTIVE” , str. Tristan Tzara , nr. cad 442123, Timișoara, cu privire la titlul asupra terenului, Societatea Comercială “5U SEROR ”S.R.L. având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 442123 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Zonă predominant rezidențială LOCUINȚE COLECTIVE” , str. Tristan Tzara , nr. cad 442123, Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l

Zona predominant rezidentiala - LOCUINTE COLECTIVE

AMPLASAMENT:

Timisoara, str. Tristan Tzara

C.F. nr. 442123 Timisora, nr. cad. 442123

BENEFICIAR:

ORLESCU Constantin Robert Cristian

FAZA DE PROIECTARE:

PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII:

FEBRUARIE 2018

Pr. Nr. 16-TRZ-17

FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului

Amplasament

Beneficiar

Proiectant general

Numar de proiect

Faza de proiectare


Zona predominant rezidentiala

- LOCUINTE COLECTIVE

Timisoara, str. Tristan Tzara

C.F. nr. 442123 Timisora, nr. cad. 442123

ORLESCU Constantin Robert Cristian

S.C. 5U STAMP S.R.L.

Timisoara, str. Bucovinei, nr. 63A

arh. BAIA Dragos

16-TRZ-17

PLAN URBANISTIC ZONAL

Pr. Nr. 16-TRZ-17


LISTA DE SEMNATURI

Urbanism


arh. urb. FOLEA Doru

arh. BAIA Dragos arh. ONET Alexandra ing. ORLESCU C-tin R. Cristian

Pr. Nr. 16-TRZ-17

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

DENUMIREA INVESTIȚIEI: Zona predominant rezidențiala - LOCUINȚE COLECTIVE

AMPLASAMENT: Timisoara, str. Tristan Tzara

C.F. nr. 442123 Timisora, nr. cad. 442123

BENEFICIAR: ORLESCU Constantin Robert Cristian

PROIECTANT GENERAL: S.C. 5U STAMP S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE: PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII: FEBRUARIE 2018

1.1.   OBIECTUL LUCRĂRII

Prezenta documentatie s-a intocmit in vederea elaborarii pe terenul studiat in suprafata de 4832 mp a unui proiect in faza Plan Urbanistic Zonal care propune solutii si reglementari in scopul realizarii unor constructii pentru locuinte colective si dotari aferente.

Astfel, se stabilesc conditii pentru:

 • -   utilizarea funcționala a terenului, in corelare cu documentația de urbanism - PUZ in lucru - pr. nr. 07-SER-17, proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L. si in relație cu funcțiunile din zona;

 • -   modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

 • -   amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

1.2.  SURSE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in zona adiacenta amplasamentului, precum si planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL Timisoara nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timișoara nr. 105/27.03.2012 -privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006;

 • -   Plan Urbanistic de Detaliu - Construire imobil P+1E+M Spatii de depozitare si apartamente de serviciu aprobat prin HCL Timisoara nr. 350/2013;

 • -   Plan Urbanistic de Detaliu - Hala presatri servicii si depozitare aprobat prin HCL Timisoara nr. 365/2014;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Construire centru comercial DECATHLON, servicii si birouri aferente aprobat prin HCL Timisoara nr. 323/2010;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr. 42/2004;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Calea Aradului Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr. 358/2008;

 • -   Plan Urbanistic de Detaliu - Reconfigurare zona rezidentiala cu functiuni complementare aprobat prin HCL Dumbravita nr. 27/2013.

 • -  Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, Revizia 3;

 • -  Aviz de Oprtunitate nr. 45 din 26.10.2017;

 • -  Ridicarea topografica pentru zona studiata.

Elaborarea documentatiei s-a realizat in baza urmatoarelor documente:

 • -  Legea nr. 350/2001 modificata prin OUG nr. 100/2016, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

 • -  H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • 2.    STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

  • 2.1.   EVOLUȚIA ZONEI

In prezent, situl studiat, aflat in zona nordica a teritoriului administrativ al Municipiului Timisoara este reglementat prin PUZ - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006, ca zona propusa de servicii pentru care s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentatii de urbanism, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de inaltime si Functiunea finala. Teren afectat de sistematizarea zonei (largire drumuri existente). POT max. = 50%; Spatii verzi min. = 20% .

Aspectul arhitectural al zonei este specific ariilor urbane, nou constituite la periferia marilor aglomeratii urbane. Zonele de locuit, compacte sunt interpatrunse cu zone de servicii. Incepand cu 2004 si continuand pana in prezent pentru zona limitrofa strazilor Marginii si Stefan Procopiu s-au elaborat si aprobat o serie de planuri urbanistice care au definit caracterul zonei: locuinte individuale/colective cu regim de inaltime variabil de la P+1E+Er - S+P+Er+Er atingand punctual regim de inaltime de S+P+9E+Er si servicii/comert (centrele comerciale HORNBACH, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, DECATHLON). Mare parte din ele s-au concretizat prin constructii aflate in exploatare sau in diferite stadii de executie.

De asemenea aceasta expansiune a proiectelor de dezvoltare pentru aceasta zona a conturat adiacent str. Marginii si str. Grigore Alexandrescu (Inel IV) un puternic nucleu de noi locuinte colective (in parte executate) cu regim de inaltime variabil de la D+P+5E+Er la P+10E+Er.

2.2.  INCADRAREA IN LOCALITATE

Zona studiata în prezenta documentație se află situata in partea de nord a orașului Timișoara, intre str. Tristan Tzara si str. Marginii.

Terenul este delimitat astfel:

 • -  Nord-Vest: parcele proprietate privata, libere de constructii, avand reglementata prin PUD aprobat prin HCL Timisoara nr. 365/2014, functiunea de servicii respectiv PUD aprobat HCL Timisoara nr. 350/2013, functiunea depozitare si apartamente de serviciu;

- Sud-Vest: teren extravilan neinscris in Cartea Funciara, care nu a fost atribuit in baza Legii Fondului Funciar persoanelor indreptatite cu titlu de proprietate si nu face parte din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, afectat de modernizarea str. Marginii (PTT70) conf. Noului PUG, Etapa 3, Revizia 3;

- Nord-Est: str. Tristan Tzara, drum cu imbracaminte asfaltica de cca. 7 m (reglementat prin PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12 m);

- Sud-Est: drum de pamant DE 491 (reglementat prin PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12 m);

2.3.  ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Nu sunt prezente elemente ale cadrului natural care ar putea interveni in modul de organizare urbanistica sau care ar trebui puse in valoare.

Date climatologice

Sub aspect climatic localitatea Timisoara prezintă următoarele date mai importante:

 • a. Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21-22)0 C - iulie

- media lunară minimă : -(1-2)0 C - ianuarie

- maxima absolută : +400C

- minima absolută : -350C

 • b.  Precipitații :         - media anuală: 600-700 mm

 • c. Adîncimea de îngheț - 0,70 m.

2.4.   CIRCULATIA RUTIERA - situație existentă

In prezent, accesul rutier la parcela este asigurat din str. Tristan Tzara, drum racordat la rețeaua majora de circulație (Calea Aradului si Inel IV de circulație - str. Gr. Alexandrescu) prin intermediul str. Stefan Procopiu si str. Marginii.

Zona este deservita de mijloace de transport in comun, care asigura legatura cu centrul si cu alte arii ale orașului.

 • 2.5.  OCUPAREA TERENURILOR

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Categoria de folosinta a imobilului reglementat conform cartii funciare este cea de curti constructii in intravilanul extins al Municipiului Timisoara.

Imobilul liber de sarcini, consta in teren in suprafata de 4832 mp, inscris in C.F. nr. 442123 Timisoara, nr. cad. 442123, aflat in proprietatea S.C. 5U SEROR S.R.L.

Terenul este acoperit de vegetatie spontana joasa crescuta haotic.

Relationari intre functiuni

In prezent zona studiata se afla intr-o zona de conflenta functionala, functiunea predominant de locuire este interpatrunsa spre nord-vest si sud-vest de zona de servicii/comert.

Gradul de ocupare a zonei cu fond constituit

Terenul studiat este liber de constructii. În situatia actuala, procentul de ocupare al terenului (POT) este de 0,00%, coeficientul de utilizare al terenului (CUT) fiind de 0,00.

Asigurarea cu spatii verzi

In stadiul actual, nu exista zone de spațiu verde amenajat. Nu exista riscuri naturale.

Principalele disfunctionalitati

Analiza situatiei existente a relevat urmatoarele disfunctionalitati:

 • a) de circulație: configurarea precara a structurilor rutiere in zona. Desi au fost propuse si aprobate prin documentatii de urbanism, modernizari ale tramelor stradale existente, pana in prezent acestea nu au fost realizate fizic.

 • b) functionale: zona aflata la limita administrativa a Municipiului Timisoara si existenta in sud-vestul parcelei studiate a unor terenuri nescrise in Cartea Funciara.

2.6. ECHIPAREA EDILITARA

Gabaritele si traseul retelelor existente in zona sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre detinatorii/furnizorii de utilitati.

2.6.1. Alimentarea cu apa - situația existenta

Conform avizului tehnic de amplasament emis de S.C. Aquatim S.A., in zona exista retea de alimentare cu apa in sistem centralizat, pe str. Stefan Procopiu (0125 mm).

2.6.2. Canalizare - situația existenta

In zona studiata exista canalizare publica, pe str. Stefan Procopiu (Dn 400 mm), fapt confirmat de avizului tehnic de amplasament emis de S.C. Aquatim S.A.

2.6.3. Alimentarea cu caldură - situatia existenta

Conform avizului de amplasament, S.C. Colterm S.A. nu detine in zona amplasamentului retele termice si de apa rece hidrofor.

2.6.4. Alimentare cu gaze naturale - situatia existenta

Exista obiective ale sistemului de distributie a gazelor naturale in zona studiata, pe str. Tristan Tzara, conform aviz S.C. DELGAZ Grid S.A.

2.6.5. Telefonie - situația existenta

In zona aflata in studiu, TELEKOM nu are amplasate retele de comunicatii electronice.

2.6.6. Alimentarea cu energie electrica - situatia existenta

Exista in exploatare retea electrica de distributie LES MT 20kV in zona, pe str. Tristan Tzara, conform aviz S.C. ENEL Distributie Banat S.A.

2.7. PROBLEME DE MEDIU - situația existenta

Pana in 1990, terenurile aflate in zona studiata aveau un caracter agricol. Explozia investitiilor dupa 2000 a contribuit la sporirea solicitarilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale si servicii la periferia orasului, ceea ce a condus la un proces firesc de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de documentatii urbanistice. Terenurile extravilane cu destinatie agricola au fost introduse in intravilan si au devenit construibile.

In consecinta, nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite si zonele cu spatii verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si cu spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii.

La nord de str. Tristan Tzara, pe terenul administrativ al Comunei Dumbravita sunt aprobate parcelari noi, avand edificate predominant locuinte colective si izolat locuinte unifamiliale, cu regim de inaltime P+M/P+1E+Er/P+2E. La sud si sud-vest sunt edificate imobile cu functiune de servicii/comert (centrele comerciale HORNBACH, SELGROS CASH & CARRY, AUCHAN NORD Timisoara, DECATHLON).

Zona studiata este lipsita de factori de poluare majori. In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-ecosistem valoros pe suprafața studiata. In perimetrul studiat nu se regasesc monumente ale naturii.

In vederea depistarii surselor de poluare existente in zona s-a impus relevarea modului și tipului de poluare pentru fiecare componentă a mediului: apa, aer, sol, zgomot etc.

Calitatea aerului este in general satisfăcătoare, surse de poluare majore nu exista.

In privinta calitatii solului nu exista surse majore de poluare, solul nu poate fi afectat decât într-o masură neglijabilă.

Calitatea apei nu este influențată de nici un factor poluant. Apa potabilă furnizata in sistem centralizat este salubră din punct de vedere fizic, chimic, bacteriologic, etc.

Poluarea fonică este generata de zgomotul produs de circulația de pe str. Marginii si str. Stefan Procopiu.

Efectele poluarii in zona studiata pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie riguroase, respectiv plantatii arbori, extinderea conductelor de canalizare pluviala si ape uzate menajere, igienizare si salubrizare.

2.8. OPȚIUNI ALE POPULAȚIEI

Prezenta documentatie propune solutii si reglementari in scopul acomodarii unor constructii cu functiune predominanta pentru locuire colectiva. Initiativa de promovare a PUZ a fost adusa la cunostinta publicului prin afisarea informatiilor pe siteul Primariei Municipiului Timisoara si pe amplasament, precum si publicarea in presa locala, in ziarul Renasterea Banateana.

Astfel publicul a trimis observatii si sugetii initiatorului PUZ, a participat la intalnirea cu proiectantul si la dezbaterea publica organizata la Primaria Municipiului Timisoara, conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului.

 • 3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1. CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE - elemente de temă

Abordarea studiului acestei zone a fost precedata de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona.

In principal, zona este destinata functiunii de locuire colectiva si functiuni complementare, asa cum atesta documentatiile de urbanism aprobate in proximitatea amplasamentului:

- Plan Urbanistic Zonal - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006;

 • - Plan Urbanistic de Detaliu - Construire imobil P+1E+M Spatii de depozitare si

apartamente de serviciu aprobat prin HCL Timisoara nr. 350/2013;

 • - Plan Urbanistic de Detaliu - Hala presatri servicii si depozitare aprobat prin HCL

Timisoara nr. 365/2014;

 • - Plan Urbanistic Zonal - Construire centru comercial DECATHLON, servicii si birouri

aferente aprobat prin HCL Timisoara nr. 323/2010;

 • - Plan Urbanistic Zonal - Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr. 42/2004;

 • - Plan Urbanistic Zonal - Calea Aradului Zona SERE II aprobat prin HCL Timisoara nr.

358/2008;

 • - Plan Urbanistic de Detaliu - Reconfigurare zona rezidentiala cu functiuni complementare

aprobat prin HCL Dumbravita nr. 27/2013;

 • - Locuinte colective si functiuni complementare, aprobat prin HCL Timisoara nr. 360/2008;

 • - Aviz de Oportunitate nr. 23/08.12.2016 Locuinte colective, comert si servicii.

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona este de tip ULiu - zona de urbanizare, locuinte cu regim redus de inaltime dipuse pe un parcelar de tip urban.

Prin configurarea și funcțiunile propuse, soluția creeaza legaturi cu vecinatatile, stimuland dezvoltarea partii de nord a Municipiului Timisoara.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca solutia propusa se integreaza perfect in functiunea zonei si poate satisfice cerintele actuale ale investitorilor din zona.

 • 3.2.   PREVEDERI ALE P.U.G.

In prezent, situl studiat, aflat in zona nordica a teritoriului administrativ al Municipiului Timisoara este reglementata prin PUZ - Extindere zona rezidentiala cu functiuni complementare si servicii, Calea Aradului - SERE aprobat prin HCL nr. 613/2006, ca zona propusa de servicii pentru care s-a instituit obligativitatea întocmirii de documentatii de urbanism, prin care se vor reglementa Coeficientul de Utilizare al Terenului, Regimul de inaltime si Functiunea finala. Teren afectat de sistematizarea zonei (largire drumuri existente). POT max. = 50%; Spatii verzi min. = 20% .

3.3.  VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale. Zona studiată beneficiaza de un cadru natural favorabil, terenul este plan, fara vegetatie inalta. In realizarea solutiei urbanistice se va avea in vedere realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala.

3.4.   MODERNIZAREA CIRCULAȚIEI - propuneri in zona studiata

Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor, amplasamentul fiind situat adiacent viitoarelor dezvoltari ale retelelor de circulatii reglementate anterior prin documentatii de urbanism.

In acest scop, amplasamentul studiat a fost corelat cu vecinantea adiacenta, propunerile din prezenta documentație tinand cont de trama stradala propusa, aliniamentele stradale si restrictiile stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate in zona, respectiv de structura urbana propusa prin Noul PUG, Etapa 3, Revizia 3.

Astfel, solutia de configurare a structurii rutiere se va realiza avand ca punct de plecare reglementarile urbanistice aprobate in zona:

- modernizarea str. Tristan Tzara si DE 491 conform prevederilor PUD aprobat prin HCL Dumbravita nr. 27/2013 si PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 12 m (PTT 1) si a str. Stefan Procopiu;

- modernizarea in perspectiva a strazii Marginii la 4 benzi de circulatie, cu profil estimat de 24 m (PTT 70), conform Noului PUG, Etapa 3, Revizia 3;

- modernizarea DE 494 conform prevederilor PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2006 la profil de 8 m (PTT 2) si prelungirea de perspectiva pana la str. Stefan Procopiu, pe imobilul cu nr. cad. A487/1 constand in teren extravilan, neintabulat, afectat de modernizarea str. Marginii (PTT70) conf. Noului PUG, Etapa 3, Rev. 3, care nu a fost atribuit in baza Legii Fondului Funciar persoanelor indreptatite cu titlu de proprietate si nu face parte din rezerva Comisiei Locale de Fond Funciar, realizand asfel o retea de circulatie care sa permita fludizarea traficului in zona amplasamentului, venind totodata si in intampinarea solicitarilor locuitorilor zonei, explimate in cadrul dezbaterii publice.

Accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe DE 491 si de pe str. Tristan Tzara, modernizate (PTT1), prin accese cu raze de 6m.

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje preponderent la demisolul cladirilor. Organizarea circulatiilor interioare se va face functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Vor fi asigurate caile de interventie pentru masinile de pompieri prevazute in NP 118/1998. Pentru lucrarile rutiere s-a emis avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-003565/2017. Amenajarile propuse prin PUZ, nu afecteaza reteaua de transport in comun din zona.

3.5.   ZONIFICARE FUNCTIONALA-REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI Functiunea dominanta a zon: predominant - locuinte colective cu dotari aferente.

Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel:

- Zona de locuinte colective: solutia urbanistica propune mobilarea terenului cu locuinte colective dispuse in mai multe corpuri de cladiri, perimetral parcelei, cu regim de inaltime variabil, de la S/D+P+3E spre str. Tristan Tzara (adiacent zonei de locuinte colective cu regim max. P+2E), la S/D+P+5E spre parcelele invecinate in partea nord-vestica si accent volumetric spre str. Marginii, regim de inaltime S/D+P+6E (adiacent centrelor comerciale DECATHLON, SELGROS; HORNBACH).

- Zona de circulatii: configurarea circulatiilor in incinta (drumuri, platforme si parcaje), cu racordarea la circulația auto propusa prin modernizarea DE 491 si str. Tristan Tzara.

- Zona spatii verzi.

Zonificarea functionala a zonei studiate s-a facut tinand cont de functiunea predominanta propusa si de proximitati urbanistice care impuneau constrangeri legate de functiune si/sau indici urbanistici.

Regimul maxim de inaltime

Regimul de inaltime maxim pentru constructiile propuse este:

- S/D+P+3E, cu H max. atic = 14 m ; H max. = 16 m;

- S/D+P+5E, cu H max. atic = 20m ; H max. = 22 m;

- S/D+P+6E, cu H max.atic = 23 m ; H max. = 25 m;

Amplasarea pe teren

Constructiile se vor amplasa in interiorul perimetrului limitei de implantare a constructiilor care defineste zona de implantare a constructiilor.

- fata de limita de nord-est: se va respecta retragerea din aliniament de 5 m, conform PUZ aprobat prin HCL Timisoara nr. 613/2013;

- fata de limita de sud-est se va respecta retragerea minima de 7 m, fata de DE 491 modernizat;

- fata de limita de sud-vest se va respecta retragerea din aliniament de cca. 5 m corelata cu PUZ in lucru - pr. nr. 07-SER-17 întocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L., asigurând distanta minima de H/2 fata de aliniamentul opus al prelungirii de perspectiva a DE 494 modernizat (PTT2);

- fata de limita de nord-vest se va respecta retragerea minima de H/2 fata de limita de proprietate, asigurand minim 10 m;

Zona de implantare a constructiilor este conform plansei Reglementari urbanistice-zonificare, anexata prezentei documentatii.

Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse prin prezenta documentatie, posturile de transformare si alte cladiri destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice pentru indepartarea excesului de umiditate.

Bilanțul teritorial s-a intocmit comparativ - situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

mp

%

mp

Terenul reglementat

4 832

100

4 832

Suprafata construita locuinte -max.

-

35%

1 691,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje

-

40%

1 932,80

Spatiu verde - min.

-

25%

1 208,00

Indici urbanistici

POT (inclusiv parcaj demisol)

-

45%

CUT (locuinte)

-

1,5

CUT (inclusiv parcaj demisol)

-

2,00

Regim de inaltime maxim

-

S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E

Inaltime maxima

Hmax. = 25 m (+119,24 mdMN / CTN + 94,24 mdMN)

Categoria de importanta

Categoria de importanta a fost 'încadrata conform HGR nr. 766/11.1997 și Legea privind calitatea 'in constructii - Legea 10/24.01.1995 - categoria C - Normala.

încadrarea in clasa de importanta

încadrarea lucrarilor 'n clasa de importanta, a fost facuta 'n conformitate cu NP 100 -2006 dupa cum urmeaza - clasa de importanta III.

3.6. DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitatile necesare functionarii: bransament la reteaua publica de alimentare cu apa potabila, racord la sistemul centralizat de canalizare, electricitate si gaz.

3.6.1. Alimentare cu apa - situatia propusa

Alimentarea cu apa potabila a obiectivelor se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, prin extinderea rețelei de apa existenta pe str. Stefan Procopiu (0125 mm).

Fiecare cladire va fi prevazuta cu bransament individual. Reteaua exterioara de distributie a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara. Determinarea cantitatii de apa potabila

Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

1

Qzi med = 1()()()Z N(i) oqs(i)        [mc/zi]

Ni - numarul de utilizatori

Ni = 150 persoane

qs - debitul specific ( litri /consumator si zi )

qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg - debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi

qp - debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi

 • a) Debitul zilnic mediu de apa

1

Qzi med = — o 100 (150 + 50) = 20 mc/zi

 • b) Debitul zinic maxim de apa

1

Qzi max = 1()()()Z [N(i)o q(i) o Kzi (i)]     [mc/zi]

Kzi - abaterea valorii consumului zilnic

Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

1

Qzi max = — o 150 (150+50) o 1,20 = 24

 • c) Debitul orar maxim de apa

11

Qo.max = | ()()() o Z N(i) o qs(i) o Ko o Kzi [mc/zi]

Ko - coeficient de variatie orara a debitului

Ko = 3 (pentru 150 locuitori)

11

Qo.max = -— oo 150(150+50) o 3 o 1,20 = 3 mc/h

Sisteme de incalzire propuse

Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii.

In consecinta se prevad tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte :

- centrale termice proprii pentru fiecare apartament;

Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe.

Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate prin bransamente la reteaua de distributie existenta pe str. Tristan Tzara.

3.6.2. Retea canalizare - situatia propusa

Canalizare ape uzate menajere

Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de canalizare a localitatii Timisoara, prin extinderea retelei de canalizare existenta in proximitea amplasamentului pe str. Stefan Procopiu (Dn 400 mm). Racordurile la canalizarea orasului se vor face cu teava PVC Dn200 mm. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire.

Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este:   Qzi can. med. = 0,80 0 150 = 120 mc/zi

Canalizare pluviala

Apele uzate pluviale colectate de pe acoperisul constructiilor vor fi colectate si deversate la un rezervor de retentie ape pluviale. Apele pluviale de pe platformele rutiere si parcaje vor fi preluate prin intermediul rigolelor si vor fi dirijate spre un separator de hidrocarburi iar apoi colectate in rezervorul de retentie ape pluviale. Apele din rezervorul de retentie ape pluviale sunt folosite la udarea spatiilor verzi, respectiv descarcate la canalizarea orasului, prin pompare la 30 min. dupa terminarea ploii torentiale.

3.6.3. Alimentare cu energie electrica - situatia propusa

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse, se va realiza prin interceptare LES MT 20kV in exploatare existenta pe str. Tristan Tzara. Se propune realizarea de bransamente prin pozare subterana. Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de S.C. ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A. sau de proiectanti autorizati si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari.

3.6.4. Alimentare cu gaze naturale - situatia propusa

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in zona. Avand in vedere prevederile actelor normative si a instructiunilor in vigoare, lucrarile de dezvoltare ale retelelor de distributie si de racordare a obiectivelor industriale se pot face numai in baza cotelor de gaze naturale aprobate, respectiv si de solicitarile agentilor economici.

3.7.   OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare.

3.8.  IMBUNATATIREA MEDIULUI DE VIATA URBAN

Conform studiilor si memoriului de specialitate, amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va face in zone sigure locuintelor, pe terenuri salubre. Terenurile nu prezinta risc de alunecari de teren, inundatii sau avalanse.

In conformitate cu memoriul tehnic, alimentarea cu apa potabila se va face in conformitate cu normele legale in vigoare.

Colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere si a apelor meteorice se va realiza printr-un sistem de canalizare, conform proiectelor de specialitate.

Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se realizeaza asigurand insorirea acestora si a cladirilor invecinate pe durata de min. 1% ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit.

In cadrul fiecarei parcele destinate amplasarii cladirilor de locuinte se asigura:

 • -  platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de min. 10 m de ferestrele locuintelor, imprejmuite cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu sistem de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare;

 • -  spatiu de joaca pentru copii, amenajat si echipat cu mobilier urban specific, realizat conform normelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

 • -  spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona, situate la distante de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit.

4. CONCLUZII - MASURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de interventie, reglementari si restrictii impuse au stat urmatoarele obiective principale:

 • -  realizarea unei dezvoltări urbane corelata cu necesitățile actuale ale pietei, cu legislația in vigoaresi cu tendintele de dezvoltare urbana ale orasului;

 • -  corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent;

 • -  asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

 • -  rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu.

Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

Intocmit Arh.BAIA Dragos                                Verificare Arh. FOLEA Doru

SC 5U STAMP SRL

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 16-TRZ-17


VOLUMUL II REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. INTRODUCERE

Art. 1. Rolul RLU

Regulamentul Local de Urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentatie cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul Regulament Local de Urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se face numai cu respectarea filierei de avizare-aprobare pe care a urmat-o si documentatia initiala. Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii

La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sta:

 • •  Legea privind circulația juridica a terenurilor nr. 54/1998;

 • •  Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;

 • •  Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata);

 • •  Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata);

 • •  Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 • •  Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 • • Codul Civil;

 • • Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

 • • Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timișoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată;

 • • Legea nr. 350/2001 (republicata si actualizata), Ordin nr. 2701/2010, HG nr. 525/1996;

 • • Aviz de oportunitate Nr. 45 din 26.10.17, HCL nr.140/2011 modif. prin HCL nr.183/2017;

 • • Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000.

Art. 3. Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al prezentului Regulament Local de Urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajarilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Impartirea teritoriului pe funcțiuni s-a facut conform planșei Reglementari urbanistice -zonificare, care face parte integranta din prezentul regulament. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor.

Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

 • II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR

Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit.

Art. 5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public

Art. 5.1. Siguranta in constructii

Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

 • - H.G.R. nr.925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si c-tiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin Ord. nr. 77/N/96. Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 5.2. Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Pentru construirea cladirilor se vor lua masuri pentru evitarea poluarii mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfasurata.

Art. 5.3. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

Art. 5.4. Asigurarea echiparii edilitare

Autorizarea lucrarilor de constructii se va face doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

Retelele de alimentare cu apa, canalizare, gaze, energie electrica si drumuri sunt proprietatea publica a orasului.

Art. 5.5. Asigurarea compatibilitatii functiunilor

Autorizarea executarii constructiilor se face cu conditia asigurarii compatibilitatii dintre destinatia constructiei si functiunea dominanta a zonei ce face obiectul PUZ.

Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul zonei sunt prevazute in cap. II, Art. 6.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Autorizarea executarii constructiilor se va face cu respectarea reglementarilor in ceea ce priveste insorirea conform normelor si recomandarilor cuprinse in RGU aprobat cu HG 525/1996 si OMS privind normele de idiena nr. 119/2014.

Se recomanda ca in cazul cladirilor in care se desfasoara o activitate zilnica (administrativa) sa aiba asigurata iluminarea naturala a spatiilor pentru birouri si a celor pentru public.

Amplasarea constructiilor de locuinte va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de locuit amplasate pe fatada cea mai favorabila să se asigure durata minima zilnica de insorire de 1 % h; Se recomanda pentru fiecare cladire posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitandu-se orientarea exclusiv spre nord.

Art. 6.2. Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea constructiilor fata de aliniament (limita dintre domuniul public si cel privat) se va face conform plansei grafice Reglementari urbanistice-zonificare, in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse:

 • - fata de limita de N-E se va respecta retragerea din aliniament de 5 m;

 • - fata de limita de S-V se va respecta retragerea din aliniament de cca. 5 m corelata cu PUZ in lucru - pr. nr. 07-SER-17 intocmit de S.C. 5U STAMP S.R.L.;

Spatiul de retragere va putea fi folosit pentru circulatii pietonale, imprejmuiri, aparate de intrare, amenajari exterioare, spatii verzi, lucrari edilitare.

Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse posturile de transformare si alte cladiri destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Art. 6.3. Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 - R.G.U. si cap. II 6 al R.L.U. Constructiile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei grafice Reglementari urbanistice-zonificare, astfel

 • - fata de limita de S-E se va respecta retragerea minima de 7 m, fata de DE 491 modernizat;

 • - fata de limita de N-V se va respecta retragerea minima H/2 fata de limita de proprietate, asigurand minim 10 m;

Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala.

Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul posturilor de transformare si a altor cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu, prevederile OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatie.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 7.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din norme si standarde.

Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare a satisfice exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Pentru deservirea rutiera a viitoarelor dezvoltari rezidentiale se propune realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la DE 491 si str. Tristan Tzara (PTT1 - 12 m).

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje preponderent la demisolul cladirilor. Organizarea circulatiilor interioare se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Art. 7.2. Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

Art. 8. Asigurarea echiparii edilitare

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, de canalizare, gaze naturale si de energie electrica.

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar.

Lucrarile de racordare si bransare la retelele edilitare publice se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

Se recomanda ca toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii sa se realizeze subteran.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru constructii

Art. 9.1. Parcelarea

Pentru a fi construibil un teren trebuie sa fie accesibil dintr-un drum public, avand caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Cladirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private.

Datorita pozitiei si configuratiei amplasamentului fata de trama stradala si geometriei zonei de implantare, se permite divizarea ulterioara in maxim 3 parcele, cu respectarea art. 30 din R.G.U. aprobat cu H.G. nr. 525/1996.

Art. 9.2. Inaltimea construcțiilor

Regimul de inaltime impus constructiilor este variabil, de la S/D+P+3E spre str. Tristan Tzara (adiacent zonei de locuinte colective cu regim max. P+2E), la S/D+P+5E spre parcelele invecinate in partea nord-vestica si accent volumetric spre str. Marginii, regim de inaltime S/D+P+6E (adiacent centrelor comerciale DECATHLON, SELGROS; HORNBACH)

Se va urmari respectarea prevederilor art. 30, alin. 1 din RGU privitor la evitarea unei diferente mai mari de 2 nivele intre constructiile direct invecinate „autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de 2 niveluri cladirile imediat invecinate”.

Regimul de inaltime maxim pentru constructiile propuse este:

 • -  S/D+P+3E, cu H max. atic = 14 m ; H max. = 16 m;

 • -  S/D+P+5E, cu H max. atic = 20m ; H max. = 22 m;

 • -  S/D+P+6E, cu H max. atic = 23 m ; H max. = 25 m.

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor

Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii. Culorile pentru fatade vor fi armonizate, fiind evitate culorile stridente.

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului

In cadrul prezentului regulament se stabilesc:

POT locuinte maxim 35%                     CUT locuinte maxim 1,5

POT (inclusiv parcaj demisol) maxim 45%        CUT (inclusiv parcaj demisol) maxim 2,0

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Art. 10.1. Parcaje

Stationarea vehicolelor necesare utilizarii constructiilor trebuie asigurata in interiorul parcelei. Numarul de locuri de parcare se determina in functie de destinatia si de capacitatea construcțiilor, cu respectarea prevederilor Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare. In cadrul prezentului regulament se stabilesc zone verzi minim 25%. Aceste spatii verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate.

Spatiile verzi de aliniament adiacente drumurilor publice realizate pentru deservirea investitiei se vor amenaja cu arbori, conform HCL Timisoara nr. 4/28.01.2003

Spatiile verzi se vor asigura in concordanta cu prevederile OMS nr. 119/2014.

Art. 10.3. Imprejmuiri

Aspectul imprejmuirilor trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior general, prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie si prin calitatea executiei.

Inaltimea recomandata a imprejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la nivelul trotuarului, iar stalpii nu vor depasi 2 m. Acestea vor fi transparente spre strada.

Se admite ca in gruparile de cladiri realizate in condominiu, gardurile sa cuprinda intreaga grupare sau sa fie inlocuite cu un parapet de maxim 60 cm, dublat de gard viu.

Se recomanda imprejmuiri vegetale sau transparente imbracate in vegetatie.

 • III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

Art. 11. Unitati si subunitati functionale

In cadrul zonei studiate se identifica o singura unitate functionala, ca zona predominant rezidențiala - Lc (locuințe colective) si dotari aferente (activitati/functiuni tertiare).

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

Zona predominant rezidentiala (Lc) - locuinte colective si dotari aferente (activitati/functiuni tertiare):

Utilizari premise:

 • - locuinte colective, cu regim de inaltime variabil S/D+P+3E spre str. Tristan Tzara (adiacent zonei de locuinte colective cu regim max. P+2E), la S/D+P+5E spre parcelele invecinate in partea nord-vestica si accent volumetric spre str. Marginii, regim de inaltime S/D+P+6E;

 • - amenajari aferente locuintelor;

 • - cai de acces carosabile si pietonale in incinta;

 • - parcari la sol si parcaje la subsolul/demisolul cladirilor de locuinte;

 • - spatii plantate, constructii pentru echipare edilitara si imprejmuiri.

Utilizari premise cu conditii:

 • - functiuni tertiare: comert alimentar si nealimentar, servicii de interes si cu acces public, servicii profesionale, cu indeplinirea conditiilor din RLU, cu ADC de max. 1000 mp, amplasate exclusiv la parterul constructiilor de locuinte. Accesul publicului cat si accesele de serviciu sa se faca separat de accesele locuintelor;

 • - activitati de tip tertiar ale locatarilor, desfasurate in interiorul locuintelor, fara conversie functionala, servicii profesionale/manufacturiere, prestate numai de catre proprietari/ocupanti, cu urmatoarele conditii: sa se desfasoare in apartamentul in cauza in paralel cu functiunea de locuire, suprafata ocupata de acestea sa nu depaseasca 30 mp, sa implice maxim 3 persoane, sa aiba acces public limitat, sa nu produca poluare fonica, chimica sau vizuala.

Utilizări interzise:

 • - activitati generatoare de discomfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, jocuri electronice sau de noroc, ateliere de reparatii, depozite de marfa;

 • - orice tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat;

 • - depozitare en gross;

 • - garaje individuale in cladiri provizorii sau permanente independente;

 • - constructii provizorii de orice natura;

 • - statii de intretinere auto;

 • - platforme de precolectare a deseurilor urbane sau depozite de deseuri;

 • - lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate.

V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINTA

In cadrul teritoriului reglementat se identifica o singura unitate functionala, ca zona predominant rezidentiala (Lc) - locuinte colective si dotari aferente (activitati/functiuni tertiare). Pentru aceasta se aplica prevederile specifice din cadrul prezentului regulament.

Bilanțul teritorial s-a întocmit comparativ - situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

mp

%

mp

Terenul reglementat

4 832

100

4 832

Suprafața construita locuinte -max.

-

35%

1 691,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje

-

40%

1 932,80

Spatiu verde - min.

-

25%

1 208,00

Indici urbanistici

POT (inclusiv parcaj demisol)

-

45%

CUT (locuinte)

-

1,5

CUT (inclusiv parcaj demisol)

-

2,00

Regim de inaltime maxim

-

S/D+P+3E - S/D+P+5E - S/D+P+6E

Inaltime maxima

Hmax. = 25 m (+119,24 mdMN / CTN + 94,24 mdMN)

VI. CONCLUZII

Solutia urbanistica adoptata reglementeaza din punct de vedere urbanistic zona studiata in prezenta documentatie.

Trasarea strazilor si limitelor de parcele se va face pe baza ridicarilor topografice in coordonate, datele putand fi puse la dispozitie proiectantului de specialitate, care va verifica si confirma corectitudinea trasarii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii PUZ-ului si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

Intocmit Arh. BAIA Dragos

Verificat FOLEA Doru