Hotărârea nr. 277/2018

277/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 277/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007246/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-007246/08.05.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007246/08.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de oportunitate nr. 41/26.10.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 06/ 29.03.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 12 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - "Locuinţe colective şi funcţiuni complementare", strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. VALERAM S.R.L. , întocmit conform Proiectului nr. 10-IIB-17, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
Pentru UTR 1 - zona locuinte colective:
- Regim de construire: maxim P+1E+Er - P+3E+Er, sub rezerva dotarii in mod obligatoriu cu lift (la cladirile peste P+3E)
- Funcţiune predominanta: locuinţe colective;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 30%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1.4;
- Înălţime maximă: Hmax. cornisa Er =10m; Hmax.=12m pt. regimul de inaltime max. P+1E+Er;
Hmax. cornisa Er =16m; Hmax.=18m pt. regimul de inaltime max. P+3E+Er;
- Spatii verzi minim 25% - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 12 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri fata de limite:
- 6 m regim de aliniere la strada Constructorilor;
- minim H/2 dar nu mai putin de 6 m fata de limta de la Nord-Vest;
- minim H/2 dar nu mai putin de 3 m fata de limta de la Sud-Est;
- minim 8 m fata de str. Mircea Dimitrie Ratiu;
- minim 10 m fata de limta de la Sud-Vest;
- 6 m regim de aliniere la drumul propus P.U.Z. aprobat cu H.C.L. nr. 472/28.10.2008;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu pentru accesarea parcajelor propuse si de pe strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, modernizata (profil de 16m), prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

Pentru UTR 2 - zona functiuni complementare (servicii, comert):
- Regim de construire: maxim P+1E -P+1E+Er/ S+P+1E+Er;
- Funcţiune predominanta: functiuni complementare locuirii;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax. = 50%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1.5;
- Înălţime maximă: Hmax. cornisa Er = 10 m; Hmax.= 12 m;
- Spatii verzi minim 15% - conform Deciziei etapei de incadrare nr. 12 din 13.02.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Retrageri fata de limite:
- cca. 10 m regim de aliniere la strada Ion Ionescu de la Brad, conform P.U.D. aprobat prin H.C.L. nr. 304/31.07.2004;
- minim H/2 dar nu mai putin de 5 m fata de limta de la Nord-Vest;
- minim H/2 dar nu mai putin de 3 m fata de limta de la Sud-Est;
- minim 10 m fata de limta de la Nord-Est;
- Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. I. I. de la Brad, prin acces cu raza de 5.50 m conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

- Hmaxim = 18 m (cota absoluta 111.27 mdMN) - conform Avizului de principiu nr. 34272/1595 din 14.02.2018 al Autoritatii Aeronautice Civile Romane.
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acestora, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1256/08.12.2017 şi Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 58343/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.
Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).
Autorizaţia de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de Acţiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timişoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timişoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timişoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

Art. 4: Autorizaţiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 10-IIB-17, planşa nr. 04 - ,,Proprietatea asupra terenurilor" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

Art. 5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuinţe colective si functiuni complementare" strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timişoara, şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Genarale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- O.C. P.I. Timis;
- Beneficiarului S.C. VALERAM S.R.L. ;
- Proiectantului S.C. 5U STAMP S.R.L.;
- Mass / media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

str. Constructorilor - INEL IV (profil 16 m) avizat prin CC nr. DT2013-002574/2013 si aprobat cu HCL Timisoara nr. 578 din 2013


C.F. nr. 404859 Timișoara

nr. cad. <404859

S teren = 969 mp zona prevazuta pentru locuri de parcare conC. PUD "Ansamblu de jocuinte colective si servicii "aprobat prin HCL Timișoara nr. 304 din 2007


Documentatie de urbanism in lucru - faza A.O. "PUZ ZONA LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE"

proiectant S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.


Cad. 441780


Cad. 441781


d. 426998


Loc de joaca


Locuinte colective existente

P+2E+Er

11 apartamente

13 locuri de parcare


Locuinte colective/exist P+2E+Er 11 apartamente 02 13 locuri de parcare


Cad. 443406


Cad. 443407


PUZ - LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE


Dum propus prin PUZ aprobat prin HCL nr. 472/2008 (profil 16 m)


Locuințe colective existe)


482500


24,


Cad. 404328


Cad. 404233 ș /

Restaurant /

Terasa/ Cazan S+P+1E+Er


Cad. 404332^


Sala sport P+1E+Er


_____l___fa__________a rJ13.

PUZ-UTR2 Funcțiuni complementare P+1E / S+P+1E+Er / P+1E+Er Hmax. cornișa Er = 10m H max. = 12m

'^J/ 7       /

482400


421496,


winte colective / P+3E+Er /


Locuinte colective

*    P+2E+Er

(in curs de executie AC nr. 1792/2015) 110pQrtamente

13 locurtde^parcare


1. 443408


Dum propus prin PUZ - I.I. de la Brad aproCet prin HCn at. 186/2003 (profil 24 m)


LEGENDA
Limita teren reglementat

Limita unitati teritoriale de referinta (UTR 1 si UTR 2)

Zona locuinte pentru max. 2 familii existenta

Zona locuinte colective existenta

Zona propusa pentru max. 2 familii si funct. complementare, prin PUZ aprobat cu HCL nr. 186/2003

Locuinte pentru max. 2 familii existente

Locuinte colective existente

Constructii pentru servicii si comert existente

Circulatii auto/pietonale existente cu imbracaminte asfaltica

Zona verde de aliniament

Drum pietruit existent

Circulatii / parcaje propuse prin documentatii de urbanism aprobate Constructii pentru servicii si comert propuse

Constructii pentru locuinte colective propuse

Circulatii auto/pietonale, parcaje propuse UTR1/UTR 2

Zona verde propusa UTR 1/UTR2

Loc de joaca

Acces auto propus


’ Spatii imert/biroi

P+1E


"PUD Ansamblu de locuinte colective si servicii" aprobat prin H.C.L. nr. 304/2007


Cad 426116


Beneficiar:


S.C. VALERAM S.R.L.


Proiect nr.:


5U STAMP

proiectare complexa in construcții civile si industriale

S.C. 5U STAMP S.R.L. Timisoara, Str. Bucovinei Nr.63a, Reg.Com.J35/2504/2011 C.I.F. 29340981

E-mail: 5ustamptm@gmail.com

Nume

Semnatura

Sef proiect

Arh. Baia D.

Proiectat

Arh. Baia D./ Arh. Folea D.

Desenat

Arh. Baia D./ Arh. Onet A.

Scara:

1:1000

Data:

Februarie 2018


Amplasament: Timisoara, str. I.I.Brad, nr. 9 si 11B, Jud. Timis, nr. cad. 413263, 413236, 404859

Titlu proiect:


LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE


Titlu plansa:

PROPUNERE DE MOBILARE

URBANISTICA


10-IIB-17


Faza:


PUZ


Plansa nr:

05


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-007246/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective si funcțiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-007246/08.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, prin care se propune realizarea unei zone cu locuinte colective si functiuni complementare.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-007246/04.05.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara,

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 41/26.10.2017 si de Avizul Arhitectului Sef nr. 06/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2293/25.05.2017 cu termen de valabilitate prelungit pana la 24.05.2019, precum si Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș cu nr. 12 din 13.02.2018;

Documentația Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada 1.1. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, beneficiar S.C. VALERAM S.R.L., proiectant S.C. 5U STAMP S.R.L., a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna decembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în 15.02.2018, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-020904/15.02.2018;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Locuințe


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

colective si funcțiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, se încadreaza in Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modificat prin HCL nr. 183/2017), in baza Dispozitiei Primarului nr. 92/15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publica;

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective si funcțiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, este elaborat de proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L., proiect nr. 10-IIB-17, la cererea beneficiarului S.C. VALERAM S.R.L.

Terenul reglementat in cadrul PUZ „Locuințe colective si funcțiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din str. I.I. de la Brad pentru imobilul identificat cu nr. cad. 413263, respectiv din str. Constructorilor si Mircea Dimitrie Ratiu, pentru imobilele identificate nr. cad. 413236 si 404859, fiind delimitat la N-V de parcele proprietate privata, partial libere de constructii, partial cu fond construit, la S-V de str. I.I. de la Brad, la S-E de str. Mircea Dimitrie Ratiu si parcele proprietate privata, cu fond construit, iar la N-E de str. Constructorilor.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat în suprafață totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timișoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timișoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timișoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective cu regim de inaltime de variabil P+1E+Er -P+3E+Er, pentru UTR 1 si o zona de functiuni complementare (servicii/comert) cu regim de inaltime de variabil P+1E - S+P+1 E+Er, pentru UTR 2.

Accesul auto si pietonal pe terenul reglementat se va asigura prin realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la str. Mircea Dimitrie Ratiu si noua strada propusa cu prospect de 16 m, propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, pentru functiunea de locuire colectiva, respectiv racordata la str. I.I. de la Brad, pentru functiunea conexa locuirii (servicii/comert), conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3581/ 02.11.2017.


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Obținerea Autorizației de Construire este conditionata de realizarea locurilor de parcare necesare functiunii propuse exclusiv pe parcela detinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr.157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr.131/2017 aferenta P.U.G., și în conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

UTR 1 - locuinte colective

 • - Regim de construire: maxim P+3E+Er pe terenul spre str. Mircea Dimitrie Ratiu si maxim P+1E+Er pe terenul delimitat de strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 si

UTR 2.

 • - Funcțiune predominanta: locuințe colective;

 • - Înălțime maximă: Hmax. cornișă Er = 16 m si Hmax. = 18 m pentru regim de inaltime P+3E+Er;

Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m pentru regim de inaltime P+1E+Er;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim:   POTmax. = 30%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,4;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Retragerea din aliniamentul str. Constructorilor de 6 m (regim de aliniere);

 • - Retragere minima de 8 m de la str. Mircea Dimitrie Ratiu;

 • - Retragerea din aliniamentul str. propuse prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 (regim de aliniere);

 • - Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 6 m;

 • - Retragerea față de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m;

 • - Retragerea față de limita de la SV: minim 10 m;

 • - Spații verzi: minim 25% - spații verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr.

12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;

 • - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu pentru accesarea parcajelor propuse si de pe strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, modernizata (profil de 16m), prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UTR 2 - funcțiuni complementare (servicii/comert)

 • - Regim de construire: maxim S+P+1E+Er pe terenul spre str. I. I. de la Brad si maxim P+1E pe terenul spre UTR 1.

 • - Funcțiune predominanta: functiuni complementare (servicii/comert);

 • - Înălțime maximă: Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim:   POTmax. = 50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,5;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Retragerea din aliniamentul str. I. I. de la Brad de cca. 10 m (regim de aliniere conform PUD aprobat cu H.C.L. Timisoara nr. 304/2007);

 • - Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 5 m;

 • - Retragerea față de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m;

 • - Retragerea față de limita de la NE: minim 10 m;

 • - Spații verzi: minim 15% - spații verzi amenajate conform Deciziei de Incadrare nr. 12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;

 • - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. I. I. de la Brad, prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1256/08.12.2017 și Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 58343/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr.

4                                 Cod FP 53-01, ver. 2


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de Acțiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1.  Analizarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. VALERAM S.R.L., întocmit conform proiectului nr. 10-IIB-17, realizat de S.C. 5U STAMP S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

UTR 1 - locuinte colective

 • - Regim de construire: maxim P+3E+Er pe terenul spre str. Mircea Dimitrie Ratiu si maxim P+1E+Er pe terenul delimitat de strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 si UTR 2.

 • - Funcțiune predominanta: locuințe colective;

 • - Înălțime maximă: Hmax. cornișă Er = 16 m si Hmax. = 18 m pentru regim de inaltime P+3E+Er;

Hmax. cornișă Er = 10 m si Hmax. = 12 m pentru regim de inaltime P+1E+Er;


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - Procent de ocupare al terenului maxim:   POTmax. = 30%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,4;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Retragerea din aliniamentul str. Constructorilor de 6 m (regim de aliniere);

 • - Retragere minima de 8 m de la str. Mircea Dimitrie Ratiu;

 • - Retragerea din aliniamentul str. propuse prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008 (regim de aliniere);

 • - Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 6 m;

 • - Retragerea față de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m;

 • - Retragerea față de limita de la SV: minim 10 m;

 • - Spații verzi: minim 25% - spații verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr.

12/13.02.2018 a Agentiei de protectie a Mediului Timis;

 • - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu pentru accesarea parcajelor propuse si de pe strada propusa prin PUZ aprobat prin H.C.L. Timisoara nr. 472/2008, modernizata (profil de 16m), prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

UTR 2 - functiuni complementare (servicii/comert)

 • - Regim de construire: maxim S+P+1E+Er pe terenul spre str. I. I. de la Brad si maxim P+1E pe terenul spre UTR 1.

 • - Funcțiune predominanta: functiuni complementare (servicii/comert);

 • - Înălțime maximă: Hmax. corniȘă Er = 10 m si Hmax. = 12 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim:   POTmax. = 50%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax. = 1,5;

 • - În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • - Retragerea din aliniamentul str. I. I. de la Brad de cca. 10 m (regim de aliniere conform PUD aprobat cu H.C.L. Timisoara nr. 304/2007);

 • - Retragerea față de limita de la NV: minim H/2 dar nu mai putin de 5 m;

 • - Retragerea față de limita de la SE: minim H/2 dar nu mai putin de 3 m;

 • - Retragerea față de limita de la NE: minim 10 m;


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

 • - Spații verzi: minim 15% - spații verzi amenajate conform Deciziei de încadrare nr. 12/13.02.2018 a Agenției de protecție a Mediului Timis;

 • - Accese: accesul pietonal si rutier la obiectivele propuse se va asigura de pe str. I. I. de la Brad, prin acces cu raza de 5.50m conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT2017-3581/ 02.11.2017;

 • - Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare obiectiv în parte la faza D.T.A.C. in conformitate cu Art. 33 și Anexa 5 din R.G.U.; pentru staționarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;

 • - Echipare tehnico-edilitară: pentru obiectivele propuse se vor asigura toate utilitățile necesare funcționării acestora, respectându-se condițiile impuse prin Avizul pentru rețele existente nr. 1256/08.12.2017 și Avizul tehnic privind asigurarea furnizarii utilitatilor de apa si canal nr. 58343/DT-ST din 22.11.2017 - S.C. Aquatim S.A.

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de Acțiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

 • 3.  Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat în suprafață totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timișoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timișoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timișoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 10-IIB-17, planșa nr. 04 -


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM ȘI DEZVOLTARE URBANĂ BIROU AVIZARE CONFORMITATI PUG/PUD/PUZ

Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , 300030, tel/fax +40 256 408341

e-mail:institutiaarhitectuluisef@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

„Proprietatea asupra terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat nr. UR2017-019622 din 05.12.2017.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ „Locuințe colective si funcțiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „ Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii plenului consiliului local.

ARHITECT SEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Steluta URSU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

UR2018-007246/08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective si funcțiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timișoara

Descrierea situatiei actuale

Terenul reglementat in cadrul PUZ “Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, este situat în partea de nord a Municipiului Timisoara, avand acces din str. Ion Ionescu de la Brad si Mircea Dimitrie Ratiu, delimitat la N-V de parcele proprietate privata, partial libere de constructii, partial cu fond construit, la S-V de str. I.I. de la Brad, la S-E de str. Mircea Dimitrie Ratiu si parcele proprietate privata, cu fond construit, iar la N-E de str. Constructorilor.

Terenul reglementat în suprafață totala de 8697 mp este înscris în C.F. nr. 413263 Timișoara, nr. cad. 413263, C.F. nr. 413236 Timișoara, nr. cad. 413236 si C.F. nr. 404859 Timișoara, nr. cad. 404859, fiind proprietatea S.C. VALERAM S.R.L.

Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, propune dezvoltarea unei zone cu locuinte colective si functiuni complementare.

Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentatia PUZ „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, a fost obținut Certificatului de Urbanism nr. 2293/25.05.2017 - prelungit pana la data de 24.05.2019, Decizia etapei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului Timiș cu nr. 12 din 13.02.2018 prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu, si de Avizul Arhitectului Sef nr. 06/29.03.2018;

Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective si functiuni complementare” strada I. I. de la Brad, nr. 9 si 11B, nr. cad. 413263, 413236 si 404859, Timisoara, având ca beneficiar pe SC VALERAM SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR                                          Pentru conformitate date tehnice

NICOLAE ROBU                         ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate si, dacă se impune, în nota de fundamentare.                                                 Cod FO53-03,Ver.2

ROMANIA           Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-007246/08.05.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

11.05.2018

AVIZ

Ha raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective și funcțiuni complementare ” , str. LI. de la Brad, nr. 9 și 11B, nr. cad 413263, 413236 și 404859 Timișoara

Având în vedere adresa înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017 prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronunță serviciul nostru, precum si prevederile art. 36 din Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism prin prezentul vă facem cunoscut că din examinarea cărților funciare anexate rezultă următoarea situație juridică:

- CF nr.413263 Timișoara, nr. cad 413263 , terenul în suprafață de 3.864 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, cât și construcția menționată sub nr. Al.l sunt proprietatea S.C. VALERAM SRL Timișoara beneficiara documentației, interdicție de înstrăinare, grevare (incluzând orice sarcini sau transmiterea oricărui dezmembrământ al dreptului de proprietate), închirierea, dezmembrarea, alipire, demolare, construire, restructurare, amenajare a imobilului adus în garanție, fără acordul scris al băncii - în favoarea RAIFFEISENBANK S.A.

 • - CF nr. 413236 Timișoara, nr. cad 413236, terenul în suprafață de 3.864 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. VALERAM SRL Timișoara beneficiara documentației, nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

 • - CF nr. 404859 Timișoara, nr. cad 404859, terenul în suprafață de 969 mp, categoria de folosință curți construcții, intravilan, este proprietatea S.C. VALERAM SRL Timișoara beneficiara documentației, nu sunt înscrise sarcini, notate litigii ori alte mențiuni.

Prin adresa nr. 97/27.04.2018 RAIFFEISENBANK S.A. Agenția Simion Bărnuțiu, comunică acordul cu privire la aprobarea prin hcl a Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective și funcțiuni complementare ” , pentru amplasamentul situat în Timișoara, str. LI. de la Brad, nr. 9 și 11B, imobile identificate prin CF nr. 413263, cad 413263, 41323-C1 Timișoara, conform proiectului nr. 10-IIB-17.

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. UR2018-007246/08.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective și funcțiuni complementare ” , str. LI. de la Brad, nr. 9 și 11B, nr. cad 413263, 413236 și 404859 Timișoara cu privire la titlul asupra terenului, beneficiara documentației având calitatea de proprietar asa cum rezultă din C.F. nr. 413263, 413236, 404859 Timișoara cu privire la imobilul ce se reglementează.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuințe colective și funcțiuni complementare ” , str. LI. de la Brad, nr. 9 și 11B, nr. cad 413263, 413236 și 404859 Timișoara si nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala cu modificările si completările ulterioare.

Prezentul aviz are ca premisa legalitatea si valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentație, nu privește indicii urbanistici propuși (regim de înălțime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC

DANIELA ȘTEFAN

Cod FO53-13,Ver.l

LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE

AMPLASAMENT:

Timișoara, str. I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B

C.F. nr. 413263 Timisora, nr. cad. 413263;

C.F. nr. 413236 Timisora, nr. cad. 413236;

C.F. nr. 404859 Timisora, nr. cad. 404859;

BENEFICIAR:

S.C. VALERAM S.R.L.

FAZA DE PROIECTARE:

PLAN URBANISTIC ZONAL

DATA ELABORARII:

FEBRUARIE 2018

SC 5U STAMP SRL

Timișoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981


FOAIE DE CAPAT

Denumirea proiectului

LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

Amplasament

Timișoara, str. I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B C.F. nr. 413263 Timisora, nr. cad. 413263; C.F. nr. 413236 Timisora, nr. cad. 413236; C.F. nr. 404859 Timisora, nr. cad. 404859;

Beneficiar

S.C. VALERAM S.R.L.

Proiectant general

Urbanism

S.C. 5U STAMP S.R.L.

Timișoara, str. Bucovinei, nr. 63A arh. BAIA Dragos

Numar de proiect

10-IIB-17

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC ZONAL

Data elaborării

FEBRUARIE 2018

SC 5U STAMP SRL

Timișoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981

15

J

Pr. Nr. 10-IIB-17

LISTA Șl SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Urbanism                            Arh. FOLEA Doru

Arh. BAIA Dragos

Arh. ONET Alexandra

Ing. Orlescu Cristian

SC 5U STAMP SRL

Timișoara, str. Bucovinei, Nr. 63A

J35/2504/2011

CIF: RO29340981


Pr. Nr. 10-IIB-17

VOLUMUL I

MEMORIU DE PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  Denumirea proiectului

  LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  Amplasament

  Timisoara, str. I.I. de la Brad, nr. 9 si 11B C.F. nr. 413263 Timisora, nr. cad. 413263; C.F. nr. 413236 Timisora, nr. cad. 413236; C.F. nr. 404859 Timisora, nr. cad. 404859;

  Beneficiar

  S.C. VALERAM S.R.L.

  Faza de proiectare

  PLAN URBANISTIC ZONAL

  Data elaborarii

  FEBRUARIE 2018

  • 1.2. OBIECTUL LUCRARII

Prezenta documentație s-a intocmit in vederea elaborării pe terenul studiat in suprafața totala de 8697 mp a unui proiect in faza Plan Urbanistic Zonal care propune solutii si reglementari in scopul realizarii unor constructii pentru locuinte colective si functiuni complementare.

Astfel, se stabilesc conditii pentru:

 • -   utilizarea functionala a terenului, in relatie cu functiunile din zona;

 • -   trasarea si profilarea viitoarelor drumuri de acces, in relatie cu strazile relementate prin documentatiile de urbanism aprobate/in curs de aprobare;

 • -   modul de ocupare al terenului si conditiile de realizare a constructiilor;

 • -   amenajarea teritoriului in corelare cu cadrul natural si cadrul construit existent.

 • 1.3. SURSE DOCUMENTARE

Pentru elaborarea acestei documentatii s-au studiat planurile urbanistice aprobate in zona adiacenta amplasamentului, precum si planurile de urbanism cu caracter director care stabilesc directiile de dezvoltare ale teritoriului:

 • -   Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timișoara nr. 105/27.03.2012 -privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - I.I. de la Brad aprobat prin nr. HCL 186/2003;

 • -   Plan Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 11, aprobat prin HCL Timisoara nr. 304/31.07.2007;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuinte sociale, Timisoara, str. I.I. de la Brad, Baza RATT, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 472/2008;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 15, aprobat prin HCL Timisoara nr. 545/2008;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Locuinte si functiuni complementare, Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 1/a, aprobat prin HCL Timisoara nr. 212/2010;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Locuinte colective si servicii, Timisoara, str. Constructorilor, nr. 4a, 4b, 4c si str. I. I. de la Brad, nr. 5, aprobat prin HCL Timisoara nr. 76/2011;

 • -   Noul Plan Urbanistic General, Etapa 3, revizia 3;

 • -   Ridicarea topografica pentru zona studiata.

Elaborarea documentatiei s-a realizat in baza urmatoarelor documente:

 • -   Legea nr. 350/2001 modificata prin OUG nr. 100/2016, privind amenajarea teritoriului si urbanismul, actualizata;

 • -  H.G. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicata si alte documente sau norme cu caracter de reglementare.

 • 2. STUDIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII URBANISTICE

 • 2.1. Evoluția zonei

In prezent, situl studiat, aflat in zona nordica a terenului administrativ al Municipiului Timisoara, la limita cu terenul administrativ al Comunei Dumbravita, este reglementat prin PUZ -

 • 1.1. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003, zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare (imobilele identificate prin C.F. nr. 413263 Timisoara si C.F. nr. 413236

Timisoara), respectiv prin PUD Ansamblu de locuinte colective si servicii aprobat prin HCL nr. 304/2007 - zona pentru locuri de parcare (imobil identificat prin C.F. nr. 404859 Timisoara).

Aspectul arhitectural al zonei este specific ariilor urbane, cu functiune preponderent rezidentiala, nou constituite la periferia marilor aglomeratii urbane. Zonele de locuit, compacte sunt interpatrunse cu zone industriale, dezvoltate in perioada comunista, majoritatea dezafectate in prezent si aflate in plin proces de reconversie functionala.

 • 2.2. INCADRAREA IN LOCALITATE

Terenul studiat se afla in partea de nord a Municipiului Timisoara, in UTR. 24 conform Planului Urbanistic General.

Terenul este delimitat astfel:

 • -   Nord-Est: str. Constructorilor, drum cu imbracaminte asfaltica si profil transversal variabil min. 7,45 m;

 • -   Sud-Est: strada Mircea Dimitrie Ratiu (drum fara imbracaminte asfaltica, profil transversal 7m), respectiv parcele proprietate privata, cu fond construit, regim de inaltime P+2E+Er/D+P+2E+Er;

 • -   Sud-Vest: str. I.I. de la Brad, drum cu imbracaminte asfaltica si profil transversal variabil min. 9,50 m;

 • -   Nord-Vest: parcele proprietate privata, partial libere de constructii, partial cu fond construit (locuinte pentru max. 2 familii/cladire pentru servicii);

 • 2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

Nu sunt prezente elemente ale cadrului natural care ar putea interveni in modul de organizare urbanistica sau care ar trebui puse in valoare.

Date climatologice

Sub aspect climatic localitatea Timisoara prezintă următoarele date mai importante (prin asimilare cu Timișoara) :

 • a. Temperatura aerului : - media lunară maximă : +(21-22)0 C -iulie

 • - media lunară minimă : -(1-2)0 C - ianuarie

 • - maxima absolută : +400C-

 • - minima absolută : -350C -

 • b.  Precipitații :         - media anuală : 600-700 mm

 • c.  Adîncimea de îngheț ...0,70 m.

 • 2.4. Circulatia rutiera -situație existentă

In prezent, accesul rutier la amplasament este asigurat din str. I.I. de la Brad pentru imobilul identificat cu nr. cad. 413263, respectiv din str. Constructorilor si Mircea Dimitrie Ratiu, pentru imobilele identificate cu nr. top. 2206/1-2207-2208/1/3 si nr. cad. 413236, strazi ce fac parte din rețeaua majora de circulație a Municipiului Timisoara.

 • 2.5. Ocuparea terenurilor

Principalele caracteristici ale functiunilor ce ocupa zona studiata

Repartizarea pe folosinta si functiuni a suprafetei zonei studiate conform C.F. este in prezent cea de curti constructii intravilan pentru o suprafata de 8697 mp.

Amplasamentul este alcatuit din 3 parcele, identificate prin:

 • -   Parcela identificata prin C.F. nr. 413263 Timisoara, nr. cad. 413263 constand in teren intravilan, categoria curti constructii, in suprafata de 3864 mp si constructia cu nr. cad. 413263-C1, cu functiune spatiu comercial cu suprafata de 98 mp. (parcela cu front la str. I. I. de la Brad);

 • -  Parcela identificata prin C.F. nr. 404859 nr. top. 2206/1-2207-2208/1/3 constand in teren intravilan, categoria de folosinta altele cu suprafata de 969 mp.

 • -  Parcela identificata prin C.F. nr. 413236 Timisoara nr. cad. 413236 constand in teren in intravilan, categoria curti constructii, cu suprafata de 3864 mp, (parcela cu front la str. Constructorilor);

Relationari intre functiuni

In prezent zona studiata se afla intr-o zona de conflenta functionala, functiunea predominant de locuire este interpatrunsa spre nord est de fosta zona industriala, in prezent in reconversie functionala in spatii pentru servicii si comert (Supermarket Lidl, Hotel Mara, Valeram , Birouri Hella) si locuire (Ansamblu Adora Forest - str. Constructorilor, nr. 38, Rivende Constructorilor, Residence - str. Constructorilor, nr. 16).

Gradul de ocupare a zonei cu fond constituit

Pe amplasamentul ce face obiectul documentatiei exista o cladire in suprafata de 98 mp pentru servicii si comert (sediul SC VALERAM SRL), platforma betonata, mare parte a terenului fiind liber, acoperit de vegetatie spontata joasa crescuta haotic. In vederea realizarii obiectivului se propune desfiintarea acesteia in baza unei Autorizatii de Desfiintare.

Asigurarea cu spatii verzi:

In stadiul actual, nu exista zone de spațiu verde amenajat. Nu exista riscuri naturale in zona.

Principalele disfunctionalitati:

Analiza situației existente a relevat următoarele disfunctionalitati:

 • -   Parcele cu fronturi inguste, ce limiteaza din punct de vedere urbanistic, prin conditiile de construibilitate impuse;

 • -   Zona neomogena, aflata in plina reconversie functionala, existand punctual situri industriale dezafectate (Floradex Timis SA, Confort SA) incompatibile cu dezvoltarea preconizata in zona;

 • -  Configurarea precara a structurilor rutiere in zona. Desi au fost propuse si aprobate prin documentatii de urbanism, modernizari ale tramelor stradale existente si reconfigurari ale acestora, pana in prezent acestea nu au fost realizate fizic. Un impediment major ar fi creat de existenta unor imobile cu fond construit anterior, care nu au asigurate conditii de rezervare a terenurilor necesare pentru modernizarea strazilor existente, atat in cazul str. I. I. de la Brad cat si str. Constructorilor;

 • 2.6. Echiparea edilitară

Gabaritele si traseul retelelor existente in zona sunt precizate in cadrul avizelor eliberate de catre detinatorii de utilitati.

 • 2.6.1. Alimentarea cu apă - situație existenta

Conform avizului tehnic de amplasament emis de Aquatim, in zona exista retele de alimentare cu apa, atat pe str. I.I. de la Brad, cat si str. Constructorilor.

 • 2.6.2. Canalizare - situație existentă

In zona studiata exista retele de canalizare, pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor, fapt confirmat de avizului tehnic de amplasament emis de Aquatim.

 • 2.6.3. Alimentarea cu energie termica - situație existentă

Conform avizului de amplasament, Colterm nu detine in zona amplasamentului retele termice.

 • 2.6.4. Alimentare cu gaze naturale - situație existentă

Exista retea de alimentare cu gaze naturale in zona studiata, pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor, conform aviz DELGAZ.

Avand in vedere prevederile actelor normative si a instructiunilor in vigoare, lucrarile de dezvoltare ale retelelor de distributie si de racordare a obiectivelor industriale se pot face numai in baza cotelor de gaze naturale aprobate , respectiv si de solicitarile agentilor economici din zona.

 • 2.6.5. Telefonie - situație existentă

In zona aflata in studiu, TELEKOM nu are amplasate retele de comunicatii electronice care sa fie afectate de lucrarile de construire.

 • 2.6.6. Alimentarea cu energie electrica - situatia existenta

Exista retea de alimentare cu energie electrica LES MT in zona, pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor, conform aviz ENEL Distributie Banat.

Pe str. I.I. de la Brad exista o LEA 20 kV aflata in exploatare, care impune o zona de protectie 12 m din ax, in cadrul careia nu se vor putea implanta constructii.

Pe str. Constructorilor exista o LES 20/0,4kV aflata in exploatare.

 • 2.6.7. Depozitare deșeuri menajere - situație existenta

Pe amplasamentul din str. I.I. de la Brad, nr. 9, funcționează in prezent SC VALERAM SRL, care are ca obiect de activitate comercializarea diferitelor tipuri de materiale de construcții si instalații. Pentru preluarea deseurilor menajere societatea detine contract cu RETIM Ecologic Service SA.

 • 2.7. Probleme de mediu - situație existentă

Pana in 1990, terenurile aflate in zona studiata aveau fie un caracter industrial fie agricol. Explozia investitiilor in perioada 2000-2007 a contribuit la sporirea solicitarilor de suprafete de teren dedicate dezvoltarii de zone rezidentiale la periferia orasului, ceea ce a condus la un proces firesc de schimbare a statutului terenurilor prin aprobarea de planuri urbanistice. Terenurile cu destinatie agricola au fost introduse in intravilan si au devenit construibile, iar terenurile cu folosinta industriala au intrat intr-un amplu proces de reconversie functionala.

In consecinta, nu se poate vorbi despre valoarea cadrului natural existent ci de asigurarea prin strategii urbanistice a unui balans optim intre suprafetele construite si zonele cu spatii verzi, in concordanta cu reglementarile in vigoare si cu spiritul imbunatatirii factorilor de mediu si a calitatii vietii.

La nord de str. Constructorilor (UAT Comuna Dumbravita) sunt aprobate parcelari noi, avand edificate locuinte unifamiliale individuale, cu regim de inaltime P+M/P+2E+M. La est sunt edificate imobile de locuinte colective in regim P+2E+Er si D+P+2E+Er, la sud de str. I.I. de la Brad imobile cu fond contruit - locuinte colective in regim de inaltime P+4E si individuale in regim de inaltime P+1E. Zona studiata este insa lipsita de factori de poluare majori.

In vecinatate nu exista agenti economici cu activitate cu impact semnificativ asupra mediului, sau alte elemente, care nu sunt compatibile cu functiunea propusa prin PUZ. Nu exista un micro-ecosistem valoros pe suprafața studiata. In perimetrul studiat nu se regăsesc monumente ale naturii.

In vederea depistarii surselor de poluare existente in zona s-a impus relevarea modului și tipului de poluare pentru fiecare componentă a mediului: apa, aer, sol, zgomot etc.

Calitatea aerului - este in general satisfăcătoare, surse de poluare majore nu exista. Calitatea solului - nu exista surse majore de poluare, solul nu poate fi afectat decât într-o masură neglijabilă. Calitatea apei - nu este influențată de nici un factor poluant. Apa potabilă este salubră din punct de vedere fizic, chimic, bacteriologic, etc.

Poluarea fonică este generata de zgomotul produs de circulația pe str. I.I. de la Brad si pe str. Constructorilor.

Efectele poluarii in zona studiată pot fi atenuate prin luarea unor masuri de protectie riguroase, respectiv - plantatii arbori, rezolvare canalizare si ape uzate menajere, igienizare si salubrizare.

2.8.OPTIUNI ALE POPULAȚIEI

Prezenta documentatie propune solutii si reglementari in scopul acomodarii unor constructii cu functiune pentru locuire colectiva si functiuni conexe acesteia (servii/comert).

Initiativa de promovare a PUZ - Locuinte colective si funcțiuni complementare a fost adusa la cunostinta publicului prin afisarea informatiilor pe siteul Primariei Municipiului Timisoara si pe amplasament, precum si publicarea in presa, in ziarul Renasterea Banateana.

In acest scop populația va putea trimite observații si sugetii inițiatorului PUZ si va putea participa la intalnirea cu proiectantul conform Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului

 • 3.PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

 • 3.1. Concluzii ale studiilor de fundamentare - Elemente de temă

Abordarea studiului acestei zone a fost precedată de studierea si actualizarea elementelor operate in ultimii ani in zona.

In principal, zona este destinata functiunii de locuire colectiva si functiunilor complementare, asa cum atesta documentatiile de urbanism aprobate in proximitatea amplasamentului:

 • -  Plan Urbanistic Zonal - I.I. de la Brad aprobat prin nr. HCL 186/2003;

 • -   Plan Urbanistic de Detaliu - Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I.

I. de la Brad, nr. 11, aprobat prin HCL Timisoara nr. 304/31.07.2007;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuinte sociale, Timisoara, str. I.I. de la Brad, Baza RATT, Timisoara, aprobat prin HCL nr. 472/2008;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Ansamblu de locuinte colective si servicii, Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 15, aprobat prin HCL Timisoara nr. 545/2008;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Locuinte si functiuni complementare, Timisoara, str. I. I. de la Brad, nr. 1/a, aprobat prin HCL Timisoara nr. 212/2010;

 • -   Plan Urbanistic Zonal - Locuinte colective si servicii, Timisoara, str. Constructorilor, nr. 4a, 4b, 4c si str. I. I. de la Brad, nr. 5, aprobat prin HCL Timisoara nr. 76/2011;

In conformitate cu prevederile noului PUG, zona este de tip ULic - zone de urbanizare locuinte individuale, semi colective si colective mici.

Prin configurarea și funcțiunile propuse, soluția creează legaturi cu vecinataile, stimuland dezvoltarea partii de nord a Municipiului Timisoara.

Avand in vedere cele prezentate, consideram ca solutia propusa se integreaza perfect in functiunea zonei si poate satisfice cerintele actuale ale investitorilor din zona.

 • 3.2. Prevederi ale P.U.G.

In conformitate cu Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timișoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată, in vigoare la data realizarii prezentei documentatii, amplasamentul studiat este situat in UTR 24 - zona propusa pentru locuinte si funcțiuni complementare.

In prezent, situl studiat, este reglementat prin PUZ - I.I. de la Brad aprobat prin HCL nr. 186/2003, zona de locuinte pentru maxim doua familii si functiuni complementare (imobilele identificate prin CF nr. 413263 Timisoara si CF nr. 413236 Timisoara), respectiv prin PUD Ansamblu de locuinte colective si servicii aprobat prin HCL nr. 304/2007 - zona prevazuta pentru locuri de parcare (imobil identificat prin CF nr. 404859 Timisoara).

 • 3.3. Valorificarea cadrului natural

Din punct de vedere al valorificarii cadrului nu se impune luarea de masuri speciale.

Zona studiată beneficiaza de un cadru natural favorabil, terenul este plan, fara vegetatie inalta. In realizarea solutiei urbanistice se va avea in vedere mentinerea/realizarea unui spatiu verde corelat cu suprafata carosabila si pietonala.

 • 3.4. Modernizarea circulatiei - propuneri in zona studiata

Din punct de vedere a circulatiei terenul se afla intr-o zona cu potential de viitor, amplasamentul fiind situata adiacent viitoarelor dezvoltari ale retelelor de circulatii reglementate anterior prin documentatii de urbanism.

In acest scop, amplasamentul studiat a fost corelat cu vecinantea adiacenta, propunerile din prezenta documentație tinand cont de trama stradala propusa, aliniamentele stradale si restrictiile stabilite prin documentațiile de urbanism aprobate in zona, respectiv de structura urbana propusa prin noul PUG.

Astfel, solutia de configurare a structurii rutiere se va realiza avand ca punct de plecare reglementarile urbanistice aprobate in zona:

 • -   rezervare teren (cca. 345 mp) in perspectiva realizarii unei strazi propuse prin PUZ aprobat prin HCL nr. 472/2008 (profil 16 m), drum amplasat paralel cu strazile I.I. de la Brad si Constructorilor, intre depoul RATT si prelungirea str. Holdelor (propusa prin PUZ aprobat prin HCL nr. 186/2003 cu profil de 24 m);

 • -   realizarea in perspectiva a traseului Inelului IV de circulatie al Municipiului Timisoara (profil 16 m), conform Aviz Comisie de circulatie nr. DT2013-002574/2013 si HCL Timisoara nr. 578/2013, tronson Calea-Sever Bocu (Timisoara) - str. Tiblesului (Comuna Dumbravita);

 • -   modernizarea in perspectiva a strazii I.I. de la Brad, la 4 benzi de circulatie , cu profil estimate de 20 m (PTT 16), conform Noului PUG, etapa3, revizia 3

Pentru deservirea rutiera a viitoarelor dezvoltari rezidentiale si functiuni complementare se propune realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la str. Mircea Dimitrie Ratiu si noua strada propusa cu prospect de 16 m, mentionata mai sus, pentru functiunea de locuire colectiva, respectiv racordata la str. I.I. de la Brad, pentru functiunea conexa locuirii (servicii/comert).

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Organizarea circulatiilor interioare se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Vor fi respectate caile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in Normativul P118/1998.

Pentru lucrarile rutiere s-a obtinut avizul Comisiei de Circulatie DT2017-003581/2017.

Amenajarile propuse prin PUZ, nu afecteaza reteaua de transport in comun existent in zona.

 • 3.5.Zonificare funcțională - reglementări, bilanț teritorial, indici urbanistici

Din punct de vedere urbanistic se propun 2 unitati teritoriale de referinta:

UTR 1 - Locuințe colective

Zona de locuințe colective dezvoltata in partea nordica a amplasamentului, pe parcelele identificate prin nr. cad. 413236 si nr. top. 2206/1-2207-2208/1/3 si partial pe parcela nr. cad. 413263, cu accesibilitate de pe str. Mircea Dimitrie Ratiu si in viitor de pe strada nou propusa cu racord in prelungirea strazii Holdelor.

Solutia urbanistica propusa, urmareste mobilarea UTR 1 cu locuinte colective in regim max. P+3E+Er pe terenul dintre str. Constructorilor si strada nou propusa, respectiv locuinte colective in regim max. P+1E+Er pe terenul delimitat de strada nou propusa si UTR 2.

 • - Hmax. cornișă et. retras = 10,00 m /16,00 m;

 • - H max = 12,00 m / 18,00 m;

UTR 2 - functiuni conexe - servicii si comerț

Zona de servicii si comerț dezvoltata in partea sudica a amplasamentului studiat, pe parcela nr. cad. 413263, cu accesibilitate de pe str. I.I. de la Brad.

Solutia urbanistica propusa, urmareste mobilarea UTR 2 cu cladiri pentru servicii si comert in regim max. P+1E - P+1E+Er - S+P+1E+Er la frontul stradal dinspre I.I. de la Brad.

 • - Hmax cornișă et. retras = 10,00 m;

 • - Hmax =12,00 m;

Amplasarea construcțiilor pe parcela

Construcțiile se vor amplasa in interiorul perimetrului limitei de implantare a construcțiilor care defineste zona de implantare a constructiilor.

UTR 1 - Locuințe colective

Limita zonei de implantare a cladirilor este:

 • -   aliniament 6 m retragere fata de limita de proprietate la str. Constructorilor si strada propusa (profil 16 m);

 • -   la H/2 min. 6 m fata de limita NV de proprietate a UTR 1;

 • -   la min. 8 m fata de str. Mircea Dimitrie Ratiu;

 • -   la H/2 min. 3m fata de limita SE de proprietate a UTR 1, la sud de strada propusa (profil

16 m);

 • -   la min. 10 m fata de limita SV de proprietate a UTR 1;

UTR 2 - funcțiuni complementare - servicii si comerț

Limita zonei de implantare a cladirilor este:

 • -  aliniament cca. 10 m retragere conf. PUZ aprobat cu HCL nr. 304/2007 la strada Ion lonescu de la Brad;

 • -   la H/2 min. 5 m fata de limita NV de proprietate a UTR 2;

 • -   la min. 10 m fata de limita NE de proprietate a UTR 2;

 • -   la H/2 min. 3m fata de limita SE de proprietate a UTR 2;

Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse prin prezenta documentatie, posturile de transformare si alte cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Sistematizarea pe verticală

Este obligatorie corelarea cotelor terenului sistematizat cu parcelele vecine, pastrand posibilitatea evacuarii apelor meteorice la canalele existente pentru indepartarea excesului de umiditate.

Bilanțul teritorial s-a intocmit comparativ - situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

mp

%

mp

Terenul reglementat

8697,00

100

8697,00

Suprafața teren UTR 1 (Locuințe colective)

0

60,99

5304,00

Suprafata teren UTR 2 (Funcțiuni complementare - servicii, comerț)

0

35,05

3048,00

Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

0

3,96

345

UTR 1

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

%

mp

%

mp

Terenul reglementat UTR 1

-

100

5304,00

Suprafata construita max.

(Locuințe colective)

0

0

30

1591,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje

0

0

45

2386,80

Suprafata spatiu verde min.

0

0

25

1326,00

UTR 2

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

%

mp

%

mp

Terenul reglementat UTR 2

-

100

3048,00

Suprafața construita max.

(Funcțiuni complementare)

3,22

98

50

1524,00

Suprafata pietonala, auto si parcaje

0

0

35

1066,80

Suprafata spatiu verde min.

0

0

15

457,20

Indici urbanistici existenti:

Procent de ocupare a terenului (POT)

3,22%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

0,03

Indici urbanistici propuși:

UTR 1 - Locuințe colective

Procent de ocupare a terenului (POT)

Max. 30%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Max. 1,4

UTR 2 - Funcțiuni complementare

Procent de ocupare a terenului (POT)

Max. 50%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Max. 1,5

 • 3.6.DEZVOLTAREA ECHIPĂRII EDILITARE

Pentru investiția propusa se vor asigura toate utilitatile necesare funcționarii acesteia: branșament la reteaua publica de alimentare cu apa potabila, racord la sistemul centralizat de canalizare, electricitate, gaz si telefonie.

 • 3.6.1. Alimentare cu apa -Situatie propusa

Alimentarea cu apa potabila a cladirii se face de la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta pe str. Mircea Dimitrie Ratiu (retea de apa existenta 0125 mm) si pe str. I.I. de la Brad (retea de apa existenta 0200 mm).

Reteaua exterioara de distribuție a apei trebuie sa asigure consumatorilor debitul maxim orar si sarcina hidrodinamica necesara. Fiecare cladire va fi prevazuta cu bransament individual.

Retelele exterioare de distributie a apei cuprind:

 • -   conducte principale de distributie ;

 • -  conducte de serviciu care transporta apa de la conductele principale la punctele de bransamente.

Pentru asigurarea necesarului de apa potabila se va obtine de la detinatorul de utilitati avizul de principiu pentru racordul de apa, prevazandu-se de catre acesta si punctele de racord necesare.

Determinarea cantitatii de apa potabila

Determinarea debitelor de apa s-a facut pe baza SR 1343-1-2006 astfel:

Pentru UTR 1 - locuințe colective 1

Qzi med = ^^Z N(i) ° qs(i)      [mc/zi]

Ni - numarul de utilizatori

Ni = 120 persoane

qs - debitul specific ( litri /consumator si zi )

qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg - debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi

qp - debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi

 • a) Debitul zilnic mediu de apa 1

Qzi med =      ° 120 (150 + 50) = 24 mc/zi

 • b) Debitul zinic maxim de apa

1

Qzi max = ]f.f.f.Z [N(i) ° q(i) ° Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi - abaterea valorii consumului zilnic

Kzi = Qzi max/Qzi med = 1,20

1

Qzi max =       ° 120 (150+50) ° 1,20 = 28,80

 • c) Debitul orar maxim de apa 1         1

Qo.max = ,        — Z N(i) ° qs(i) ° Ko ° Kzi   [mc/zi]

Ko - coeficient de variatie orara a debitului

Ko = 3 (pentru 120 locuitori)

11

Qo.max = 7T7T ° — ° 120(150+50) ° 3 ° 1,20 = 3,6 mc/h

Pentru UTR 2 - funcțiuni complementare 1

Qzi med = ^^Z N(i) ° qs(i)      [mc/zi]

Ni - numarul de utilizatori

Ni = 100 persoane

qs - debitul specific ( litri /consumator si zi )

qs = qg+qp ( litri/ consumator si zi )

qg - debit specific pentru nevoi gospodaresti qg = 150 l/ore.zi

qp - debit specific pentru nevoi publice qp = 50 l/om.zi

 • a) Debitul zilnic mediu de apa 1

Qzi med =      ° 100 (150 + 50) = 20 mc/zi

 • b) Debitul zinic maxim de apa

1

Qzi max = ]f.f.f.Z [N(i) ° q(i) ° Kzi (i)] [mc/zi]

Kzi - abaterea valorii consumului zilnic

Kzi = Qzi max/Qzi med — 1,20

1

Qzi max —       o 100 (150+50) o 1,20 — 24

 • c) Debitul orar maxim de apa

1         1

Qo.max 11,111,   — I N(i) o qs(i) o Ko o Kzi    [mc/zi]

Ko - coeficient de variație orara a debitului

Ko — 3 (pentru 100 locuitori)

11

Qo.max 7T7T o0 100(150+50) o 3 o 1,20 — 3 mc/h

_L kzkzkz

Sisteme de incalzire propuse

Se prevede pentru intreg ansamblul independenta energetica privind furnizarea caldurii si a apei calde de consum prin prevederea de centrale termice proprii.

In consecinta se prevad urmatoarele tipuri de surse termice pentru obiectivele din ansamblul de locuinte :

 • - centrale termice proprii pentru fiecare apartament si spatiu servicii/comert in parte;

Toate centralele termice vor avea cazane cu randamente ridicate (peste 92%) rezultand astfel emisii reduse de noxe.

Arzatoarele cazanelor vor functiona cu combustibil gazos (gaze naturale) furnizate de reteaua de distributie a mun. Timisoara.

 • 3.6.2. Retea canalizare - Situatie propusa

Canalizare ape uzate menajere

Deversarea apelor uzate menajere se face la reteaua de apa a localitatii Timisoara, existenta in proximitea amplasamentului pe str. Mircea Dimitrie Ratiu (Dn — 315 mm) si str. I.I. de la Brad (Dn

 • - 600 mm). Racordurile la canalizarea orasului se vor face cu teava PVCkg Dn—200 mm. Se va realiza cate un camin de racord pentru fiecare cladire.

Sistemul de canalizare cuprinde:

 • -   racordulde canalizare a instalatiilor de canalizare interioara la canalizare exterioara;

 • -   retele de canalizare menajera exterioara;

 • -   retele de canalizare pluviala exterioara;

 • -  guri de deversare a apelor meteorice.

Debitul de apa uzata evacuata la canalizare este:

Qzi can. med. UTR1 — 0,80 o 120 — 96 mc/zi

Qzi can. med. UTR2 — 0,80 o 100 — 80 mc/zi

Canalizare pluviala

Apele uzate pluviale colectate de pe acoperisul constructiilor vor fi colectate si deversate la un rezervor de retentie ape pluviale. Pentru fiecare unitate teritoriala de referinta, apele pluviale de pe platformele rutiere si parcaje vor fi preluate prin intermediul rigolelor si vor fi dirijate spre un separator de hidrocarburi iar apoi colectate intr-un rezervorul de retentie ape pluviale. Apele din rezervoarele de ape pluviale sunt folosite la udarea spatiilor verzi, respectiv descarcate la canalizarea mun. Timisoara, prin pompare la 30 min. dupa terminarea ploii torentiale.

Categoria de importanta

Categoria de importanta a fost 'încadrata conform HGR nr. 766/11.1997 și Legea privind calitatea 'in construcții - Legea 10/24.01.1995 - categoria C-Normala.

încadrarea in clasa de importanta

încadrarea lucrarilor 'n clasa de importanta, a fost facuta 'n conformitate cu STAS 4273/83 dupa cum urmeaza:

 • -    conform tabel 1 - clasa de importanta III

 • -    conform tabel 8 - categoria constructii hidrotehnice 3

 • 3.6.2. Alimentare cu energie electrica - Situatie propusa

Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor propuse, se va realiza prin interceptare LES MT in exploatare existenta pe str. Constructorilor si str. I.I. de la Brad.

Se propune realizarea de bransamente in cablu subteran.

Toate lucrarile se vor realiza pe baza proiectelor elaborate de SC ENEL DISTRIBUȚIE BANAT SA sau alti proiectanti autorizati si se vor executa de catre firme atestate ANRE pentru acest tip de lucrari.

 • 3.6.3. Alimentare cu gaze naturale - Situatie propusa

Alimentarea cu gaze naturale se va face de la statiile de reglare-masurare existente in zona.

 • 3.7. Obiective de utilitate publica

Obiectivele de utilitate publica se vor realiza de regula pe terenurile din domeniul public. Obiectivele de utilitate publica sunt: retelele edilitare (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaz metan si energie electrica), care vor deveni publice dupa realizare.

In vederea realizarii obiectivelor propuse, suprafetele de teren destinate modernizarii structurii rutiere vor deveni domeniu public, dupa realizare, conform plansa grafica 04 - Circulația terenurilor.

 • 3.8. Imbunatatirea mediului de viata urban

Conform studiilor si memoriului de specialitate, amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va face in zone sigure, locuintelor terenuri salubre. Terenurile nu prezinta risc de alunecari de teren, inundatii sau avalanse.

In conformitate cu memoriul tehnic, alimentarea cu apa potabila se va face in conformitate cu normele legale in vigoare.

Colectarea, indepartarea si neutralizarea apelor reziduale menajere si a apelor meteorice se va realiza printr-un sistem de canalizare, conform proiectuluide specialitate.

Amplasarea cladirilor destinate locuintelor se va realiza astfel incat insorirea acestora si a cladirilor invecinate va avea o durata de minimum 1 % ore la solstitiul de iarna pentru incaperile de locuit.

In cadrul fiecarei parcele destinate amplasarii cladirilor de locuinte se asigura:

 • -  platforme pentru depozitarea recipientelor de colectare selectiva a deseurilor menajere, care vor fi amenajate la distanta de min. 10 m de ferestrele locuintelor, vor fi imprejmuite , imprejmuite, cu asigurarea unei pante de scurgere si vor fi prevazute cu system de spalare si sifon de scurgere racordat la canalizare;

 • -   spatiu de joaca pentru copii, amenajate si echipate cu mobilier urban specific, realizat conform normelor in vigoare, astfel incat sa fie evitata accidentarea utilizatorilor;

 • -   spatii amenajate pentru gararea si parcarea autovehiculelor populatiei din zona, situate la distante de min. 5 m de ferestrele camerelor de locuit.

 • 4. CONCLUZII - MASURI ÎN CONTINUARE

La baza criteriilor de intervenție, reglementari si restricții impuse au stat următoarele obiective principale:

 • -  realizarea unei dezvoltări urbane corelata cu necesitățile actuale ale pietei, cu legislația in vigoaresi cu tendintele de dezvoltare urbana ale orașului;

 • -  corelarea cu planurile urbanistice aprobate pana in prezent;

 • -  asigurarea amplasamentelor si amenajarilor pentru obiectivele solicitate prin tema;

 • -  rezolvarea coroborata a problemelor urbanistice, edilitare, rutiere si de mediu.

Prezentul PUZ are un caracter de reglementare ce expliciteaza si detaliaza prevederile referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de amplasare, realizare si conformare a constructiilor pe zona studiata.

întocmit Arh.BAIA Dragos                                Verificare Arh. FOLEA Doru

15

SC 5U STAMP SRL

J

Timisoara, str. Bucovinei, Nr. 63A J35/2504/2011

CIF: RO29340981

Pr. Nr. 10-IIB-17

VOLUMUL II

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

I. INTRODUCERE

Art. 1. Rolul RLU

Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent PUZ este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare si utilizare a constructiilor pe intreg teritoriul studiat. Prescriptiile cuprinse in prezentul Regulament (permisiuni si restrictii) sunt obligatorii la autorizarea executarii constructiilor in limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

Prezentul regulament local de urbanism expliciteaza si detaliaza prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administratiei publice locale si a fost aprobat pe baza avizelor obtinute in conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991.

Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai in conditiile in care modificarile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificari ale Planului Urbanistic Zonal si implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat- o si documentatia initiala. Daca prin prevederile unor documentatii pentru parti componente ale teritoriului studiat se schimba conceptia generala care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal si Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesara elaborarea din nou a acestei documentatii, conform prevederilor legale.

Art. 2. Baza legala a elaborarii

La baza elaborarii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal sta:

 • •  Legea privind circulatia juridica a terenurilor nr. 54/1998;

 • •  Legea privind expropierea pentru cauza de utilitate publica nr. 33/1994;

 • •  Legea privind calitatea in constructii nr. 10/1995 (republicata);

 • •  Legea privind protectia mediului nr. 137/1995 (republicata);

 • •  Legea privind regimul juridic al drumurilor nr. 82/1998;

 • •  Legea privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia nr. 213/1998;

 • •  Codul Civil;

 • •  Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena a recomandarilor privind modul de viata al populatiei;

 • •  Planul Urbanistic General al Municipiului Timisoara aprobat prin HCL nr. 131/24.04.2017 privind modificarea Art. 1 din HCL Timișoara nr. 105/27.03.2012 - privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat prin HCL nr. 157/28.05.2002, modificată;

 • •  Etapa 3 PUG - în curs de aprobare;

 • •  Aviz de oportunitate Nr. 41 din 26.10.2017;

 • •  Ghid privind metodologia de elaborare si continutul cadru al PUZ- indicativ GM-010-2000, aprobat prin Ordin MLPAT nr. 176/N/16.08.2000;

Art. 3. Domeniul de aplicare

Domeniul de aplicare al prezentului Regulamentul local de urbanism se aplica in proiectarea si realizarea tuturor construcțiilor si amenajarilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Impartirea teritoriului in unitati teritoriale de referinta s-a facut conform plansei Reglementari urbanistice - zonificare, care face parte integranta din prezentul regulament. Pe baza acestei zonificari s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor ce se vor respecta in cadrul fiecarei zone functionale.

Prevederile PUZ si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ, odata aprobate, constituie act de autoritate al administratiei publice locale.

 • II.    REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUAPRE A TERENURILOR

Art. 4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

Terenul care face obiectul prezentului Plan Urbanistic Zonal nu detine patrimoniu natural sau construit.

Art. 5. Reguli cu privire la siguranta c-tiilor si la apararea interesului public

Art. 5.1. Siguranta in constructii

Toate lucrarile de constructii pot fi autorizate doar cu respectarea prevederilor legale privind siguranta in constructii intre care se amintesc urmatoarele considerate ca prioritare, fara ca enumerarea sa fie limitativa:

 • - Legea nr. 50/1991 cu modificarile ulterioare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii inclusiv Normele metodologice pentru aplicare in vigoare la data eliberarii Autorizatiei de Construire;

 • - Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;

 • - H.G.R. nr. 264/1994 privind aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii;

 • - H.G.R. nr. 925/1995 privind Regulamentul de verificare si expertizare tehnica a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor, inclusiv instructiunile de aplicare aprobate prin ord. MLPAT nr. 77/N/1996.

Proiectele care insotesc cererea pentru autorizarea unor lucrari de constructii vor cuprinde toate elementele necesare in care sa fie specificate masurile luate pentru asigurarea conditiilor de siguranta privind realizarea si exploatarea constructiilor.

Art. 5.2. Expunerea la riscuri naturale

Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

Pentru construirea cladirilor se vor lua masuri pentru evitarea poluarii mediului si de diminuare a altor riscuri ce pot rezulta din activitatea desfasurata.

Art. 5.3. Expunerea la riscuri tehnologice

Autorizarea executarii constructiilor in zonele de servitude si de protective ale sistemelor de alimentare cu energie electrica, conductelor de gaze, apa, canalizare, cailor de comunicatie si a altor asemenea lucrari de infrastructura este interzisa.

Art. 5.4. Asigurarea echiparii edilitare

Autorizarea lucrarilor de constructii se va face doar in cazul existentei posibilitatii de racordare la retelele de apa, canalizare si energie electrica, in sistem local, colectiv sau centralizat.

Lucrarile de racordare si de bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

Retelele de alimentare cu apa, canalizare, gaze, energie electrica si drumuri sunt proprietatea publica a orasului.

Art. 5.5. Asigurarea compatibilitatii funcțiunilor

Autorizarea executării construcțiilor se face cu condiția asigurării compatibilitatii dintre destinația construcției si functiunea dominanta a zonei ce face obiectul PUZ.

Conditiile de amplasare a constructiilor in functie de destinatia acestora in cadrul zonei de fata sunt prevazute in cap. II, Art. 6.

Art. 6. Reguli de amplasare si retrageri minime obligatorii

Art. 6.1. Orientarea fata de punctele cardinale

Autorizarea executării constructiilor se va face cu respectarea reglementarilor in ceea ce privește insorirea conform normelor si recomandarilor cuprinse in RGU aprobat cu HG 525/1996 si OMS privind normele de idiena nr. 119/2014.

Se recomanda ca in cazul cladirilor in care se desfasoara o activitate zilnica (administrativa, comerciala) sa aiba asigurata iluminarea naturala a spatiilor pentru birouri si a celor pentru public. Amplasarea constructiilor de locuinte va fi astfel facuta incat pentru toate incaperile de locuit amplasate pe fatada cea mai favorabila să se asigure durata minima zilnica de insorire de 1 % h;

Se recomanda pentru fiecare cladire posibilitatea dublei orientari pentru spatiile interioare, evitandu-se orientarea exclusiv spre nord;

Art. 6.2. Amplasarea fata de aliniament

Amplasarea constructiilor fata de aliniament (limita dintre domuniul public si cel privat) se va face conform plansei grafice Reglementari urbanistice, in interiorul zonei construibile delimitate, respectand retragerile impuse.

Spatiul de retragere va putea fi folosit pentru parcaje, circulatii auto si pietonale, imprejmuiri, aparate de intrare, rampe de acces in subsol, amenajari exterioare, spatii verzi, lucrari edilitare .

Vor face exceptie de la regulile de amplasare propuse posturile de transformare si alte cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii edilitare, care vor putea fi amplasate si in afara zonelor de implantare.

Art. 6.3. Amplasarea in interiorul parcelei

Se vor respecta toate prevederile art. 24 - R.G.U. si cap. II 6 al R.L.U. Constructiile se vor amplasa in interiorul limitei de implantare a constructiilor conform plansei grafice Reglementari urbanistice-zonificare.

Amplasarea constructiilor in raport cu altele de pe aceeasi parcela se va face tinand cont de profilul functional al acestora, in asa fel incat sa nu fie umbrite spatiile constructiilor invecinate care pretind iluminare naturala. De regula distanta dintre doua cladiri va avea asigurata inaltimea cladirii celei mai inalte.

Exceptie fata de regulile mai sus mentionate se aplica in cazul cabinelor de poarta, a posturilor de transformare si a altor cladiri, destinate utilitatilor sau echiparii ediliare.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca se respecta distantele minime necesare interventiilor in caz de incendiu prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind modul de viata al populatiei - OMS nr. 119/2014.

Art. 7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Art. 7.1. Accese carosabile

Executia strazilor si a lucrarilor de sistematizare se va face dupa caz in etape de investitie, pe baza unui program corelat cu programul de constructii si instalatii respectandu-se prevederile tehnice de executie din norme si standarde.

Orice constructie trebuie sa fie accesibila printr-un drum public sau privat avand caracteristicile necesare pentru a satisfice exigentele de securitate, aparare contra incendiilor si protectiei civile.

Pentru deservirea rutiera a viitoarelor dezvoltari rezidentiale si functiuni complementare se propune realizarea acceselor prin raze de 6 m, racordate la str. Mircea Dimitrie Ratiu si noua strada propusa cu prospect de 16 m, menționata mai sus, pentru funcțiunea de locuire colectiva, respectiv racordata la str. I.I. de la Brad, pentru functiunea conexa locuirii (servicii/comert).

In incinta se vor prevedea circulatii auto, pietonale si parcaje. Organizarea circulatiilor interioare se va face in functie de configurarea si pozitionarea finala a constructiilor propuse in fazele ulterioare de proiectare (DTAC, DT).

Art. 7.2. Accese pietonale

Este obligatorie asigurarea acceselor pietonale la cladiri, chiar daca acestea se marcheaza cu vopsea pe suprafetele de platforme si drumuri, care trebuie sa includa si gabaritele acestora, in cazul in care nu sunt realizate distinct.

Art. 8. Asigurarea echipării edilitare

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul existentei posibilitatii de racord la retelele existente de apa, instalatiile de canalizare si de energie electrica.

Extinderile de retele publice sau maririle de capacitate a retelelor edilitare publice se realizeaza de catre investitor sau beneficiar.

Lucrarile de racordare si bransare la reteaua edilitara publica se suporta in intregime de investitor sau beneficiar.

Se recomanda ca toate retelele stradale: alimentare cu apa, energie electrica, gaze naturale, telecomunicatii sa se realizeze subteran.

Art. 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenurilor pentru construcții

Art. 9.1. Parcelarea

Pentru a fi construibil un teren trebuie sa fie accesibil dintr-un drum, avand caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor.

Cladirile de locuit colective si cele pentru functiunile complementare pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu avand acces direct dintr-o circulatie cu acces public sau pot fi grupate pe un teren utilizat in comun cu accesele asigurate din circulatia publica prin intermediul unor circulatii private.

Suprafetele necesare pentru deschideri de strazi, alei vor trece in domeniul public (conform plansei Proprietatea asupra terenurilor).

Art. 9.2. Inaltimea constructiilor

Regimul de inaltime impus constructiilor este max. P+3E+Er pentru locuinte colective respectiv max. S+P+IE+Er pentru constructiile cu functiune complementara locuirii - servicii, comert.

Se va urmari respectarea prevederilor art. 30, alin. 1 din RGU privitor la evitarea unei diferente mai mari de 2 nivele intre constructiile direct invecinate „autorizarea executarii constructiilor se face cu respectarea inaltimii medii a cladirilor invecinate si a caracterului zonei, fara ca diferenta de inaltime sa depaseasca cu mai mult de 2 niveluri cladirile imediat invecinate”.

Inaltimea maxima a constructiilor la ultima cornisa este stabilita astfel: locuinte colective in regim de inaltime P+3E+Er este 16,00 m respectiv functiuni complementare in regim de inaltime max. S+P+IE+Er - 10,00 m.

Art. 9.3. Aspectul exterior al constructiilor

Sunt interzise constructiile ce reprezinta pastise ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. Constructiile prin conformare, volumetrie si aspect exterior, nu vor trebui sa intre in contradictie cu aspectul general al zonei si nu vor deprecia valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii. Culorile pentru fatade vor fi armonizate, fiind evitate culorile stridente;

Art. 9.4. Procentul de ocupare al terenului

In cadrul prezentului regulament se stabilesc:

UTR 1 Locuinte colective POT max. 30%; CUT max. 1,4

UTR 2 Functiuni complementare POT max. 50%; CUT max. 1,5

Art. 10. Reguli cu privire la amplasarea de spatii verzi si imprejmuiri

Art. 10.1. Parcaje

Staționarea vehicolelor corespunzătoare utilizării construcțiilor trebuie sa fie asigurata in afara spatiilor publice.

Numarul de locuri de parcare se determina in functie de destinatia si de capacitatea constructiilor, dupa cum urmeaza:

 • -    Locuinte colective: 1,15 locuri de parcare/apartament;

 • -    Functiuni complementare: pentru constructii ce inglobeaza spatii diferite destinatii pentru care exista norme diferite de dimensionare a parcajelor, conform anexei 2 la RLU “Norme locale privind determinarea numarului locurilor de parcare”.

 • -    Intrarile si iesirile la parcaje si garaje vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza.

Art. 10.2. Spatii verzi si plantate

Autorizarea executarii constructiilor va fi permisa numai in cazul mentinerii sau crearii de spatii verzi si plantate, in functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform normativelor in vigoare.

In cadrul prezentului regulament se stabilesc:

UTR 1 Locuinte colective: zone verzi - 25%

UTR 2 Functiuni complementare: zone verzi - 15%

Aceste spatii verzi vor fi asigurate sub forma de spatii verzi amenajate.

Spatiile verzi se vor asigura in concordanta cu prevederile OMS nr. 119/2014.

Art. 10.3. Imprejmuiri

Aspectul imprejmuirilor trebuie sa participe la ameliorarea aspectului exterior general, prin volumetrie, alegerea materialelor de constructie si prin calitatea executiei.

Inaltimea recomandata a imprejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stalpii nu vor depasi 2 m. Acestea vor fi transparente spre strada.

Se admite ca in gruparile de cladiri realizate in condominiu, gardurile sa cuprinda intreaga grupare sau sa fie inlocuite cu un parapet de max. 60 cm, dublat de gard viu.

Se recomanda imprejmuiri vegetale sau transparente imbracate in vegetatie.

 • III. ZONIFICARE FUNCTIONALA

Art. 11. Unitati si subunitati functionale

In cadrul zonei studiate s-au identificat urmatoarele tipuri de unitati functionale:

 • -  UTR 1 - Zona rezidentiala - Lc subzona rezidentiala cu locuinte colective;

 • -  UTR 2 - Zona institutii publice si servicii de interes general - Isb subzone servicii de interes general (functiuni complementare: servicii, comert);

 • - Cai de comunicatie - C trama stradala propusa conform planurilor de urbanism aprobate in zona;

 • IV. PREVEDERI LA NIVELUL UNITATILOR SI SUBUNITATILOR FUNCTIONALE

UTR 1 -Zona rezidentiala - Lc subzona rezidentiala cu locuinte colective:

Utilizari premise:

 • -   locuinte colective, cu regim de inaltime P+1E+Er/P+3E+Er;

 • -  amenajari aferente locuintelor;

 • -   cai de acces carosabile si pietonale in incinta;

 • -   parcari la sol;

 • -   spatii plantate

 • -   constructii pentru echipare edilitara;

 • -   imprejmuiri.

Utilizări premise cu condiții: se permite schimbarea destinației apartamentelor, indiferent de amplasare, numai pentru categorii de functiuni, cuprinzand activitati pentru servicii specializate si practica profesionala privata cu grad redus de perturbare a locuirii si program de activitate de max. 12 ore/zi (intre 8-20), de exemplu: cabinet medicale, cabinet de avocatura, notariale, consultant, asigurari, agentii imobiliare. Schimbarea destinatiei apartamentelor se va face doar cu acordul vecinilor direct afectati.

Interdicții temporare de construire:

Necesitatea realizarii in zona a unor lucrari de utilitate publica impune ca eventualele dezmembrari si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si carosabile.

Interdictii definitive de construire:

Sunt interzise urmatoarele:

 • -  schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de discomfort pentru locatari cum ar fi functiuni de productie, jocuri electronice sau de noroc, ateliere de reparatii, depozite de marfa;

 • -  depozitare en gross;

 • -  garaje individuale in cladiri provizorii sau permanente independente;

 • -   constructii provizorii de orice natura;

 • -   statii de intretinere auto;

 • -  platforme de precolectare a deseurilor urbane;

 • -   lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

 • -  depozite de deseuri;

 • -  orice tipuri de activitati care genereaza noxe, vibratii, zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat.

UTR 2 - Zona institutii publice si servicii de interes general - Isb subzone servicii de interes general (functiuni complementare: servicii, comert);

Utilizari premise:

 • -   institutii, servicii, comert, birouri;

 • -   sedii ale unor companii si firme, servicii in diferite domenii;

 • -  comert cu amanuntul;

 • -   hoteluri, pensiuni, agentii de turism;

 • -   restaurant, cofetarii, cafenele, alimentatie publica;

 • -   constructii pentru sanatate: cabinet medicale, policlinici, farmacii;

 • -   locuinte de serviciu;

 • -   contructii pentru sport si recreere;

 • -   parcaje la sol, garaje supraterane si subterane;

 • -   lacasuri de cult;

 • -   spatii libere pietonale, pasaje pietonale acoperite;

 • -   spatii plantate;

 • -  constructii cu character provizoriu;

 • -  constructii pentru echiparea tehnico-edilitara;

 • -  cai de acces carosabile si pietonale

 • -   imprejmuiri

Utilizari premise cu conditii: baruri, jocuri electronice sau de noroc, cu conditia sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 08-24.

Interdicții temporare de construire:

Necesitatea realizării in zona a unor lucrări de utilitate publica impune ca eventualele dezmembrări si parcelari sa nu se faca fara asigurarea conditiilor de rezervare a suprafetelor de teren necesare realizarii acceselor pietonale si carosabile.

Interdicții definitive de construire:

Sunt interzise urmatoarele:

 • -  activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incommode prin traficul generat;

 • -  depozitare en gross;

 • -  statii de intretinere auto cu capacitatea de peste 5 masini;

 • -  platforme de precolectare a deseurilor urbane;

 • -   lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate;

 • -  ferme agro-zootehnice, abatoare

 • -  depozite de deseuri;

Cai de comunicatie - C trama stradala propusa conform planurilor de urbanism aprobate in zona;

Utilizari premise: constituire domeniu public;

 • V. UNITATI TERITORIALE DE REFERINȚA

In cadrul teritoriului s-au identificat 2 unitati teritoriale de referinta si o zona pentru constituirea domeniului public, delimitate conform plansei Reglementari urbanistice - zonificare.

Pentru acestea se aplica prevederile specific din cadrul prezentului regulament.

Bilantul teritorial s-a intocmit comparativ - situatia existenta si propusa:

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

mp

%

mp

Terenul reglementat

8697,00

100

8697,00

Suprafața teren UTR 1 (Locuințe colective)

0

60,99

5304,00

Suprafața teren UTR 2 (Funcțiuni complementare - servicii, comerț)

0

35,05

3048,00

Teren proprietate privata destinat renuntarii la dreptul de proprietate pentru constituirea domeniului public - propus

0

3,96

345

UTR 1

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

%

mp

%

mp

Terenul reglementat UTR 1

-

100

5304,00

Suprafata construita max.

(Locuințe colective)

0

0

30

1591,20

Suprafata pietonala, auto si parcaje

0

0

45

2386,80

Suprafata spatiu verde min.

0

0

25

1326,00

UTR 2

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA

PROPUSA

%

mp

%

mp

Terenul reglementat UTR 2

-

100

3048,00

Suprafața construita max.

(Funcțiuni complementare)

3,22%

98,00

50

1524,00

Suprafata pietonala, auto si parcaje

0

0

35

1066,80

Suprafata spatiu verde min.

0

0

15

457,20

Indici urbanistici existenti:

Procent de ocupare a terenului (POT)

3,22%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

0,03

Indici urbanistici propuși:

UTR 1 - Locuințe colective

Procent de ocupare a terenului (POT)

Max. 30%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Max. 1,4

UTR 2 - Funcțiuni complementare

Procent de ocupare a terenului (POT)

Max. 50%

Coeficient de utilizare a terenului (CUT)

Max. 1,5

 • VI. CONCLUZII

Soluția urbanistica adoptata reglementează din punct de vedere urbanistic zona studiata in prezenta documentatie.

Trasarea strazilor si a limitelor de parcele se va face pe baza de ridicari topometrice prin coordonate, datele putand fi puse la dispozitie proiectantului de specialitate, care va verifica si confirma corectitudinea trasarii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elemente obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomanda centralizarea informatiilor referitoare la operatiile ce vor urma avizarii PUZ- ului si introducerea lor in baza de date existenta, in scopul corelarii si mentinerii la zi a situatiei din zona.

întocmit Arh. BAIA Dragos

Verificat FOLEA DoruROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE C O N F O R M ITAT I P U G/ P U D/P U Z

Bd. Constantin Diaconovici loga, n r . 1,

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm,ro,

300030, tel: +40 256 403435

internet:www. primariatm.ro


UR2017-020904/15.02.2018

RAPORTULE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „ LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”;

Amplasament: Ion Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B, Timișoara;

 • -  Beneficiar: SC VALERAM SRL;

 • -  Proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L ;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018 - 02.02.2018. în acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Proprietar imobil: Strada Ion Ionescu de la Brad nr.: 4, IA, 1B, IC, 2, 3, 3B, 5, 7, 9,11,13,

Proprietar imobil: Henrieta Delavrancea Gibory nr.: 2,4, 6, 8-10,11,12,13, 14,15,16, Proprietar imobil: Strada Constructorilor: 1 2,14,16,

-Magazin LIDL;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de 1 persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. 5U STAMP S.R.L, organizata in data de 17.01.2018, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, nu s-a prezentat nici o persoana din partea publicului interesat. Nu au fost formulate obiecții/ sesizări.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului „ Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal PUZ - LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Ion Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B,

beneficiar SC VALERAM SRL, proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L., a fost finalizată și se va putea

începe circuitul legal de avizare.
ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA BIROU AVIZARE CONFORMITATIPUG/PUD/PUZ

B d . Constantin Diaconovici Loga, nr. 1 , e-mail:dezvoltareurbana@pr imariatm.ro,

300030, tel: +40 256 403435


înternetrwww. primariatm.ro


Nr. UR2017-020904/05.02.2018

REZULTATELE INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - „ LOCUINȚE COLECTIVE SI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”;

Amplasament: Ion Ionescu de la Brad nr. 9 si 11B, Timișoara;

 • -  Beneficiar: SC VALERAM SRL;

 • -  Proiectant: S.C. 5U STAMP S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.01.2018 -02,02.2018. In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

-Proprietar imobil: Strada Ion Ionescu de la Brad nr.: 4, IA, 1B, IC, 2, 3, 3B, 5, 7, 9,11,13,

-Proprietar imobil: Henrieta Delavrancea Gibory nr.: 2, 4, 6, 8-10,11,12,13,14,15,16,

-Proprietar imobil: Strada Constructorilor: 12, 14,16,

- Magazin LIDL;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de 1 persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. 5USTAMP S.R.L, organizata in data de 17.01.2018, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Direcția Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, nu s-a prezentat nici o persoana din partea publicului interesat. Nu au fost formulate obiecții/ sesizări.