Hotărârea nr. 275/2018

275/22.05.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 275/22.05.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-005313/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-005313/23.04.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018-005313/23.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de initiere nr. 02/23.02.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 02/ 01.02.2018, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 03 din 12.01.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara, având ca beneficiar pe S.C. LMV S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 136/2016, realizat de SC VLADAX CONSULTING SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regimul de înălţime de maxim = S+P+1E, S+P+5E, S+P+5E+Er; Hmax = 21m; Hmax cornisa = 18,00m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-003392/19.10.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, POTmax= 50% (pentru functiuni complementare P+1E) si POTmax = 40% (pentru functiunea de locuire E2 - E5), CUT max= 3,0; Spatii verzi amenajate minim 30,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 03/12.01.2018 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş - suprafaţa de spaţii verzi va fi amenajată şi întreţinută.În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public.
Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 424769 nr. cad. 424769 (CF vechi nr. 34728 nr. top. 27472), str. Mangalia nr. 1, teren intravilan în suprafaţă de 879 mp, având categoria de folosinţă: curţi construcţii, proprietar fiind S.C. LMV S.R.L.

Art.4: Autorizaţiile de construire se vor putea elibera doar după realizarea în prealabil a operaţiunilor reglementate prin documentaţia de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 136/2016, planşa nr. A05 - ,,Obiective de utilitate publica" şi asigurarea tuturor utilităţilor necesare investiţiei în conformitate cu Planul de acţiune asumat;

Art.5: După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentaţiei PUZ şi RLU aferent, hotărârea însoţită de documentaţie va fi transmisă către oficiul de cadastru şi publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2^1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.6: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Construire imobil S+P+5E+Er, locuinte si spatii cu alta destinatie, realizare accese noi (auto si pietonale), modernizare si amenajare parcela" - str. Mangalia nr. 1, Timişoaraşi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. LMV S.R.L.;
- S.C. VLADAX CONSULTING S.R.L.
- O.C.P.I. Timis.
- Mass-media locale;Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


\    87.55

î

Depozit

parter

3p| Su.x4str.\ Mangalia m H\\ l

S-3 ij-^8r55 J

Y-/ 87. 55 87 .2

7.82                           Depozit

parter

7 J « L* ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*** ,/ 88.58 ♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦*


SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Sef proiect

arh. Sabin Raciu

Proiectat

arh. Demidov Sergiu

Desenat

arh. Demidov Sergiu

Verificat

arh. Sabin Raciu


Beneficiar:    SC LMV SRL

Amplasament : Jud. Timis Mun. Timișoara

Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

PR./AN 136/ 2016

Titlu proiect : Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe si spatii cu o alta destinație,realizare accese noi (auto si pîetonale),modernizare si amenajare parcela

FAZA

P.U.Z.

Titlu plansa : POSIBILITATI DE MOBILARE

PL.NR.

A 06JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

Bd. Constantin Diaconovici toga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@>primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Nr. UR2017-008213/18.07.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

Documentația: PUZ - „CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+Er, LOCUINȚE SI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE ), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA”;

Amplasament: str. Mangalia nr. 1, Timișoara;

 • -  Beneficiar: MEICI MARIUS

 • -  Proiectant: SC VLADAX CONSULTING SRL

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 08.06.2017 -02.07.2017.

In acest scop, beneficiarul documentației a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primăriei Municipiului Timișoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificați cetățenii ale căror proprietăți sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

Proprietar imobil - Str. Budai Deleanu nr. 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41 ;

Asoc de proprietari - Str. Transilvania nr. 3 - sc A + B, ni'. 5, nr. 9 sc. A+B;

Asoc de proprietari - Str. Pogonici nr. 2 sc. A+B, nr. 4, nr. 6 ;

Asoc de proprietari - Str. Clăbucet nr. 9 sc. A+B, nr. 11, nr. 13, nr. 15 ;

Asoc de proprietari - Str. Vlăsiei nr. 2 sc. A+B, nr. 4;

Asoc de proprietari - Aleea Gorunului nr. 4 sc. A+B, nr. 3, nr. 4 ;

Asoc de proprietari - Aleea Smeurișului nr. 1 sc. A+B, nr. 2 sc. A+B, nr. 4 ;

Asoc de proprietari - Aleea Cetinei nr. 1, nr. 3;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La întâlnirea cu proiectantul SC VLADAX CONSULTING SRL, organizata in data de 20.06.2017, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et.


JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA

Biroul Avizare Conformități P U G / PUD/ PUZ

B d . Constantin Diaconovici toga, nr. 1, 300030, tel: +40 256 408435

e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

2, au participat din partea publicului 6 persoane interesate de aceasta investiție, care au formulat sugestii proiectantului SC VLADAX CONSULTING SRL.

La aceste sugestii din partea publicului, proiectantul documentației PUZ - „Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe și spații cu altă destinație, realizare accese noi (auto și pietonale), modernizare și amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrată cu nr. UR2017- 010893/06.07.2017.

Conform acestui răspuns din partea proiectantului:

1. Referitor la inexistența trotuarului pietonal ce mărginește latura vestică a proprietății, gardul din prefabricate împiedică vizibilitatea în unghiul de 90° dintre străzile Gorunului și Mangalia

Prezentul proiect nu prevede amenajări sau reconfigurări ale spațiului public adiacent proprietății, astfel profilul stradal existent nu poate fi modificat. Referitor la gardul care va împrejmui proprietatea beneficiarului, soclul acestuia nu va depăși 50 cm înălțime, iar partea superioară a cestuia nu va otura viyibilitatea.

2. Referitor la locurile de parcare

Soluția de mobilare propusă prin PUZ, prevede un subsol cu radier general, ce urmează a adăposti locurile de parcare necesare investiției, conform prevederilor legale, respectiv pentru spațiile cu altă destinație (SAD-uri) de la nivelul parterului, se vor amenaja locuri de parcare supraterane conform planșei nr. A06-,,Reglementări urbanistice”, aferentă PUZ „Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe și spații cu altă destinație, realizare accese noi (auto și pietonale), modernizare și amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timișoara..

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe și spații cu altă destinație, realizare accese noi (auto și pietonale), modernizare și amenajare parcelă”, str. Mangalia nr. 1, Timișoara, beneficiar MEICI MARIUS, a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

Z?' direcȚJAI^ITECT ȘEF

/£          Sdrin CIURARIU

' dezvolW1 //1/1

\ URBAȚrt /7/^\ \ k /!

CONSILIER Liliana IO VAN

Red - L.I. -2ex

PLAN DE ACȚIUNE

In vederea implementa rtea investiilor propuse prin

Planul urbanistic zonal (PUZ) "PUZ-CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+Er LOCUINȚE SI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE,REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETON ALE) MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA "

Generat de imobilul jud. Timiș, mun. Timișoara, str. Mangalia nr.l

identificat prin CF. nr. 424769 nr.cad.424769- 879 MPInvestitor, MEICi MARIUSBeneficiar: MEIC1 MARIUS

Conform Avizului de inițiere 02/23.02.2017

Nr crt

Obiective de utilitate publica, operațiuni cadastrale si notariale

Implementare investiții publice, efectuare operațiuni cadastrale si notariale

Denumire obiective utilitate publica, operațiunilor cadastrale si notariale si a investițiilor propuse

Evaluare estimativa a costurilor (RON)

Responsabil finanțare

Etape de realizare a investițiilor si operațiunilor cadastrale/notariale (perioada preconizata)

1.

Asigurarea utilitatifor necesare obiectivului

38.000

investitor

Observație: Se vor menționa: efectuarea operațiunilor cadastrale si notariale după aprobarea PUZ (dezlipire parcele, intabulare, trecerea in domeniul public a terenurilor prevăzute prin PUZ), in corelare cu etapele de proiectare, obținere a autorizațiilor de construire si execuție a lucrărilor de investiții publice propuse in

PUZ si cu stabilirea responsabilității pentru fiecare acțiune in parte.

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

Regulament local de urbanism (R.L.U.) aferent PUZ "IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUINTE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE) MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA"

Timisoara, jud. TIMIS

Denumire proiect

"CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINATIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" CONFORM AVIZULUI DE INITIERE NR.02 DIN 23.02.2017

Amplasament

Beneficiar Proiect Urbanism

MUN. TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ SC LMV SRL

NR. 136/2016

SC FABRICA DE PROIECTE SRL arh. Sabin Raciu

Proiectare de arhitectura

SC VLADAX CONSULTING SRL arh.Sergiu Demidov

Str. prof. Mircea Neamtu nr.24

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

1. Rolul R.L.U.

 • 1.1. Regulamentul local de urbanism (RLU) aferent P.U.Z. este o documentație cu caracter de reglementare care cuprinde prevederi referitoare la modul de utilizare a terenurilor, de realizare și utilizare a construcțiilor pe întreg teritoriul studiat. Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament (permisiuni și restricții), sunt obligatorii la autorizarea executării construcțiilor în limitele teritoriului ce face obiectul PUZ.

 • 1.2. Prezentul regulament local de urbanism explicitează și detaliază prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic Zonal.

 • 1.3. Regulamentul local de urbanism constituie act de autoritate al administrației publice locale și a fost aprobat pe baza avizelor obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 453/2001, pentru modificarea Legii 50/1991, de către Consiliul Judetean al Judetului Timis.

 • 1.4. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai în condițiile în care modificările nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism; aprobarea unor modificări ale Planului Urbanistic Zonal și implicit ale Regulamentului local de urbanism se poate face numai cu respectarea filierei de avizare - aprobare pe care a urmat-o și documentația inițială.

 • 1.5. Dacă prin prevederile unor documentații pentru părți componente ale teritoriului studiat se schimbă concepția generală care a stat la baza Planului Urbanistic Zonal și Regulamentului Local de Urbanism aprobat, este necesară elaborarea din nou a acestei documentații, conform prevederilor legale.

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

Regulamentul local de urbanism se aplică, în cazul de fata, la terenul cu o suprafata de 879 mp, înscris în CF nr.424769 nr.top: 424769, situat pe teritoriul municipiului Timisoara, în partea de sud-vest.

2. Baza legala a elaborarii

Prezentul regulament local de urbanism este intocmit in conformitate cu legea nr. 50/1991 (cu modificarile ulterioare) privind autorizarea executarii constructiilor si HG nr. 525/95 (cu modificarile ulterioare) privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism.

Continutul documentatiei este conform cu regulamentarea “Ghid pentru elaborarea regulamentelor locale de urbanism” indicativ GM-007-2000 aprobata cu ord. MLPAT nr. 21/N/10.04.2000.

In aplicarea prezentului regulament local de urbanism, este obligatorie colaborarea lui cu prevederile legilor, actelor normative si reglementarilor in domeniu considerate conexe acestuia.

Alte acte normative cu referiri in domeniu, ulterioare intocmirii prezentului regulament vor fi considerate in aplicare, drept complementare a celor din anexa si vor fi respectate conform prevederilor din cuprinsul acestora. Nerespectarea unei prescriptii legale in vigoarea unei Autorizatii de Construire nu poate fi justificata prin prevederi ale regulamentului.

În cadrul Regulamentului local de urbanism se preiau toate prevederile cuprinse în documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului aprobate conform legii, în cazul de fată: Planul Urbanistic General al municipiului Timisoara;

3. Domeniul de aplicare

Regulamentul local de urbanism se aplică în proiectarea si realizarea tuturor constructiilor si amenajărilor amplasate pe terenul care face obiectul P.U.Z.

Zonificarea functională propusă prin P.U.Z. va asigura compatibilitatea dintre destinatia constructiilor si functiunea dominantă a zonei si este prezentată în plansa Reglementări urbanistice. Pe baza acestei zonificări s-au stabilit conditiile de amplasare si conformare a constructiilor ce se vor respecta în cadrul fiecărei zone functionale.

Funcțiuni permise : subsol - spatii tehnice si parcaje, parter si etajul 1 - locuire sau funcțiuni si spatii cu alta destinatie , etajele 2-5 si etajul retras - locuire

Functiuni interzise: pentru zona studiata urmatoarele functiuni sunt strict interzise: depozite deseuri,agro-zootehnice, industriale, servicii poluante de tip benzinarii, spalatorii sau service auto, benzinarii.

4. Reguli cu privire la pastrarea integritatii mediului si protejarea patrimoniului natural si construit

 • 4.1. Parcelarea:

Parcelarea este operațiunea de divizare a unei suprafețe de teren în minimum 4 loturi alăturate în vederea realizării de noi construcții. ■ Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum cu acces public (sau cu servitute de trecere), având caracteristicile necesare pentru a permite accesul mijloacelor de stingere a incendiilor. ■ Clădirile de locuit colective sau cu funcțiuni de comerț, servicii, mixte pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație.

 • 4.2. Aspectul exterior al clădirii:

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

 • 4.2.1. Autorizația de construire poate fi refuzată dacă o construcție prin situare, arhitectură, dimensiuni și aspect exterior este în măsură să aducă prejudicii caracterului și intereselor vecinătăților.

 • 4.2.2. Acoperisul cladirii va avea pantele majore orientate in sensul indicat pe plansa de Reglementari; inclinatia acoperisurilor va fi cuprinsa intre 2-30 de grade;

 • 4.2.3. Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ ca și cele principale și în armonie cu acestea.

 • 4.2.4. Materialele pentru finisaj exterior vor fi de bună calitate, cu rezistență mare în timp și specifice cadrului arhitectural de tip urban. Este interzisă utilizarea lor impropie.

 • 4.2.5. Materialele de construcție destinate a fi acoperite nu pot fi lăsate aparente în exteriorul clădirii sau pe împrejmuiri.

 • 4.2.6. Împrejmuirile vor trebui sa participe la ameliorarea aspectului exterior atât prin alegerea materialelor și esențelor vegetale, cât și prin calitatea execuției.

 • 4.2.7. Mobilierul urban, reclamele, semnalele se vor executa din materiale adecvate folosinței propuse și în concordanță stilistică cu caracterul arhitectural al zonei în care se amplasează. Volumul și poziția acestora nu va stânjeni traficul auto sau pietonal.

 • 4.2.8. Autorizarea și executarea construcțiilor va avea în vedere păstrarea calității mediului natural și al echilibrului ecologic.

 • 4.3 Zone construite protejate: Nu este cazul.

5. Reguli cu privire la siguranta constructiilor si la apararea interesului public:

 • 5.1. La proietarea constructiilor se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, Legea 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, normativul P118 privind siguranta la foc a constructilor precum si normative specifice de proiectare pe specialitati sau tip functiune.

Prin prevederile prezentului PUZ au fost reglementate accese carosabile in zona si parcaje conform plansei A03 - Reglementari urbanistice, si a avizului Comisiei de Circulatie 3393/19.10.2017.

 • 5.2. Protecția față de poluare și alte riscuri - Pentru construirea clădirilor și instalațiilor în zona se vor lua măsuri pentru evitarea poluării mediului și de diminuare a altor riscuri.

 • 5.3 Expunerea la riscuri naturale. Autorizarea executarii constructiilor sau a amenajarilor in zonele expuse la riscuri naturale, cu exceptia acelora care au drept scop limitarea efectelor acestora, este interzisa.

 • 5.4 Expunerea la riscuri tehnologice. Autorizarea executării constructiilor în zonele de servitute si de protectie ale sistemelor de alimentare cu energie electrică, conductelor de gaze, apă, canalizare, căilor de comunicatie si a altor asemenea lucrări de infrastructură este interzisă.

 • 5.5 Asigurarea compatibilitătii functiunilor.Autorizarea executării constructiilor se face cu conditia asigurării compatibilitătii dintre destinatia constructiei si functiunea dominată a zonei.

 • 5.6 Procentul de ocupare a terenului. In cazul prezentului regulament, POT si CUT se stabilesc pentru o zonă predominant de functiunea servicii, si se prevede POT maxim de 50% pentru functiuni de servicii si de functiuni complementare pe care le vom intilni doar la nivelul parter si eventual etajul I si 40% pentru functiunea de locuire si CUT maxim 3.00. Balcoanele, bovindourile sau terasele tip “loggie” cu o adincime maxima de 1.2 m

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

dispuse la o inaltime mai mare de 3.00 m fata de cota trotuar NU vor fi introduse in

calculul POT si CUT conform Legii 350 /2001 - Anexa 2 - definire POT si CUT

 • 5.7 Lucrări de utilitate publica. Autorizarea executării altor constructii pe terenuri care nu au fost rezervate în prezentul Plan Urbanistic Zonal pentru realizarea de lucrări de utilitate publică, este interzisă.

Autorizarea executării lucrărilor de utilitate publică se face pe baza documentatiilor de urbanism aprobate conform legii.

6. Reguli de amplasare si retragerile minime obligatorii

 • 6.1. Aliniamentul este limita dintre domeniul public și domeniul privat. Construcțiile trebuie să fie amplasate în retragere față de aliniamentul existent cu minim 0-6 m, maxim 10 m - conform cu prevederile plansei de Reglementari Urbanistice, cu condiția respectării zonelor de protecție a drumurilor și rețelelor, delimitate conform legii, daca este cazul.

Pentru nivelele superioare etajele 1-5 este admisa realizarea de console in scopul amenajarii de balcoane sau terase acoperite, cu conditia ca adincimea acestora sa nu depasasca de 1.4m. Inaltimea acestora trebuie sa fie minim 3,2 m fata de cota trotuarului.

 • 6.2. Amplasarea construcțiilor unele în raport cu altele pe aceeași parcelă

Intrucit obiectul prezentei documetatii reprezinta o singura parcela retragerile propuse vor fi in concordanta cu situatia existenta a constructiilor adiacente

 • 6.3. Amplasarea construcțiilor în raport cu limitele separatoare ale parcelei

Distanța minimă de la o construcție până la cel mai apropiat punct al limitei separatoare laterale este de 1,90 m, conform Codului Civil

Distanța minimă de la o construcție până la limita separatoare posterioară va fi de minimum 5m.

 • 6.4. Amplasarea construcțiilor noi se va face cu respectarea distanțelor minime obligatorii față de drumul public, funcție de intensitatea traficului și categoria străzii (conform STAS 10009-88 referitor la limite admisibile ale nivelului de zgomot).

 • 6.5. Igiena și confortul urban se realizează prin respectarea normelor de însorire și iluminat natural. Autorizarea executării construcțiilor se face în condițiile respectării art.11 din Ordinul 536/1997 al ministrului sănătății pentru aprobarea Normelor de igienă și a recomandărilor privind mediul de viață al populației.

La amplasarea constructiei se vor respecta :

 • -   normele de insorire si iluminat natural;

 • -   Prin avizele detinatorilor de utilitati din zona amplasamentului nu sunt impuse retrageri sau restrictii.

 • 6.6. Amplasarea construcțiilor în raport cu căile de circulație.

 • In cazul constructiei propuse aceasta se va amplasa pe limita de proprietate in

cazul strazii Budai Deleanu ( 4 benzi )

 • In cazul strazii Mangalia, fiind o parcela de colt, se va amplasa pe limita de

proprietate conform plansei de reglementari urbanistice

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

7. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

 • 7.1. Orice construcție trebuie să fie accesibilă printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Vor fi respectate căile de intervenție pentru mașinile de pompieri prevăzute in NORMATIVUL P 118/2016. Autorizarea executării construcțiilor se va face cu respectarea prevederilor RGU.

 • 7.2. Accesele pietonale trebuie prevăzute pentru toate construcțiile și amenajările de orice fel. Zonarea funcțională a teritoriului trebuie să asigure corelarea diferitelor categorii de accese carosabile, accese pietonale și parcaje, corespunzător funcțiilor și caracterului urbanistic al zonei. Autorizarea executării construcțiilor și amenajărilor de orice fel este permisă în condițiile respectării prevederilor RGU.

 • 7.3. Execuția străzilor și a lucrărilor de sistematizare se va face respectându-se prevederile tehnice de execuție din normative și standarde.

 • 7.4. Staționarea vehiculelor corespunzătoare utilizării constructiei trebuie să fie asigurată în afara spațiilor publice. Autorizația de construire poate fi refuzată în situația imposibilității rezolvării staționării autovehiculelor necesare pentru funcțiunea respectivă. Este interzisă transformarea spațiilor verzi de aliniament în spații pentru parcaje. Suprafețele de staționare necesare vor fi stabilite cu respectarea prevederilor din H.G. 525/1996 și a normativelor în vigoare. Este admisa asigurarea de parcaje suplimentare ce vor deservi imobilul (in limita a 25 % din necesar) intr-o raza de 100 m, de amplasament caz in care beneficiarul va face dovada spatiului de parcaj fara a folosi spatii publice.

8. Reguli cu privire la echiparea edilitara

 • 8.1. Se vor respecta prevederile Regulamentului General de Urbanism care au ca scop creșterea confortului urban în localitate, prin obligația asigurării echipării tehnico-edilitare a noilor construcții.

Racordarea la rețelele tehnico edilitare existente: Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul existenței posibilității de racord la rețelele existente sau în cazul în care nu există posibilitate se vor avea în vedere următoarele posibilități:

 • se vor realiza soluții de echipare în sistem individual

 • beneficiarul se obligă să racordeze construcția la rețeaua centralizată, atunci când

aceasta se va executa. Realizarea de rețelele tehnico edilitare

 • extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice

se realizează de investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

 • lucrările de racordare și de branșare la rețeaua publică se suportă în întregime de

investitor sau beneficiar.

Rețelele de alimentare si racordurile la rețelele electrice, de apa, de canalizare, de gaze naturale, energie termică și cablu TV vor fi amplasate subteran.

 • 8.2. Conform legislației în vigoare, rețelele edilitare publice aparțin domeniului public, național sau local, după caz.

 • 9. Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si al constructiilor

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

 • 9.1. Pentru a fi construibil un teren trebuie să fie accesibil printr-un drum public având caracteristicile necesare pentru a satisface exigențele de securitate, apărarea contra incendiilor și protecției civile. Autorizarea executării construcțiilor se face cu respectarea prevederilor articolelor privind ocuparea terenului din R.G.U.

 • 9.2 Înăltimea constructiilor. Înăltimea maximă admisibilă este S+P+5E+Er;

 • 9.3 Aspectul exterior al constructiilor. Aspectul clădirii va fi subordonat cerintelor specifice unei diversităti de functiuni si exprimării prestigiului investitorilor, dar cu conditia realizării unui ansamblu compozitional care să tină seama de particularitătile sitului, de caracterul general al zonei.

Autorizarea executării constructiilor si a amenajărilor care prin aspect ahitectural -conformare si amplasarea golurilor, materiale utilizate, învelitoare, paletă cromatică, volumetrie si aspect exterior depreciază valoarea peisajului, este interzisă.

Fatadele laterale si posterioare ale clădirilor se vor tratate in mod obligatoriu la acelasi nivel calitativ cu cele principale si in armonie cu acestea.

10. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spatii verzi si imprejmuiri

 • 10.1. Suprafața spațiilor verzi și plantate se va stabili în corelare cu normele e igienă și protecția mediului si cu H.C.J. Timis nr. 87/14.12.2004, fiind de minim 5% din terenul ramas pt. amenajat in urma extragerii suprafetei necesare drumurilor, fara a lua in calcul spatiile verzi realizate in aliniamentul stradal

 • 10.2. Amenajarea spațiilor comune , realizarea spațiilor verzi și a mobilierului urban se va realiza numai pe bază de documentații de specialitate aprobate, a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, eliberate conform Legii nr. 50/1991 și a Legii 453/2001. Autorizația de construire va conține obligația creării de spații verzi amenajate. Este obligatorie amenajarea și plantarea spațiului verde. Suprafata de spatiu verde amenajat va fi in procent de 30 % din suprafata terenului studiat.

 • 10.3. Orice proiect de construire atrage după sine obligația de a trata terenul neconstruit și neamenajat cu spații verzi și de a planta minimum un arbore la fiecare 150 mp de teren neconstruit. Se va trata ca spațiu verde cel puțin 30% din suprafața totală a terenului.

 • 10.4. Se vor amenaja plantații de protecție, în special de-a lungul căilor publice.

 • 10.5. Parcaje. Numărul parcajelor se determină în functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform Regulamentului Local de Urbanism RLU aferent P.U.G. Timisoara. Stationarea autovehiculelor necesare functionării diferitelor activităti se admite numai în interiorul parcelei, în afara circulatiilor sau spatiilor publice. Amplasarea parcajelor si garajelor fata de cladirile invecinate se va face avandu-se in vedere asigurarea distantelor necesare securitatii depline in caz de incendiu, in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Intrarile si iesirile la parcaje si garaj vor fi astfel dispuse incat sa asigure o circulatie fluenta si sa nu prezinte pericol pentru traficul cu care se intersecteaza. Rampa de acces la garaj nu trebuie sa antreneze modificari la nivelul trotuarului, creand denivelari care ar putea provoca accidente pietonilor. Parcajele ce se vor crea în suprateran vor fi pe proprietate si vor fi delimitate de spatiul public prin bariere verzi. Este admisa asigurarea de parcaje suplimentare ce vor deservi imobilul (in limita a 25 % din necesar) intr-o raza de 100 m, de amplasament caz in care beneficiarul va face dovada spatiului pentru parcaj fara a folosi spatii publice.

 • 10.5. Împrejmuiri Înăltimea admisă a împrejmuirilor la drumurile publice va fi de maximum 1,30 m de la nivelul (terenului) trotuarului, iar stâlpii împrejmuirii nu vor depăsi 1.5 m. Acestea vor fi transparente spre stradă. Înăltimea maximă a soclului unei

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

împrejmuiri va fi de 30 cm de la nivelul trotuarului (terenului). Împrejmuirile de pe limitele laterale si posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,00 metri si vor fi opace sau transparente, în functie de preferintele de intimitate fată de vecinătăti.

11. Zone si subzone functionale

 • 11.1. Zonele funcționale s-au stabilit conform cerințelor documentației și sunt puse în evidență în planșa de REGLEMENTĂRI din P.U.Z.

 • 11.2.  În vederea asigurării compatibilității funcțiunilor, autorizarea executării construcțiilor se face pe baza analizei raportului între construcția propusă și structura funcțională a zonei, în cadrul documentațiilor de urbanism. Pentru integrarea în zonă a construcțiilor noi se va ține seama de Normele de Igienă aprobate cu ordinul Ministerului Sănătății nr.536/1997 art. 3-5.Art. 7-11, art. 13-15si OMS 119/2014.

 • 11.3. Subzonele funcționale sunt subdiviziuni ale zonelor funcționale cu funcțiuni specializate. Ele sunt marcate în cadrul unităților teritoriale de referință.

 • 11.4. Zona studiată în PUZ, care face obiectul Regulamentului Local de Urbanism are următoarele zone funcționale, fiecare zonă fiind reprezentată printr-o culoare în planșele de REGLEMENTARI URBANISITICE A03.

Din punct de vedere funcțional zona este împărțită astfel:

M1-Zonă mixtă cu regim de construire închis adiacentă principalelor artere de trafic ( extras PUGTM)

Zonă cu funcțiuni mixte de tip subcentral dezvoltată în lungul principalelor artere de circulație ale municipiului.

Zona se remarcă printr-o structură funcțională heterogenă, caracterizată de mixajul între activitățile de interes general, cu acces public, ce tind să ocupe parterele și locuirea de tip colectiv situată la nivelele superioare ale imobilelor multifuncționale. Specific e modul de construcție urbană de tip închis, cu imobile situate în aliniament, cu regim mediu de înălțime, cu tendință de aliniere la cornișa situată la o înălțime de 18m. Structura urbană are un grad ridicat de omogenitate.

1.Conditionari primare

Intervențiile vizând restructurarea integrală sau parțială a unei parcele vor fi reglementate în mod obligatoriu prin PUD și vor avea în vedere asigurarea coerenței dezvoltării / ridicarea gradului de finisare urbană. Nu se admit intervenții care permanentizează corpurile parazitare sau pe cele care nu se încadrează în prevederile prezentului Regulament (reparații capitale, extinderi etc).

Având în vedere numeroasele situații atipice, ca și neregularitatea parcelarului, se recomandă elaborarea de PUZ pentru fiecare situație / UTR în parte. Acestea vor cuprinde de regulă un întreg UTR, limita minimă de reglementare acceptabilă fiind cvartalul.

PUZ sau PUD vor include și detalia în mod obligatoriu prevederile prezentului Regulament în ceea ce privește obiectivele și servituțile de utilitate publică, utilizarea funcțională, condițiile de amplasare, configurare și echipare a clădirilor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenului.

Pentru reglementările cu caracter definitiv specificat în cadrul prezentului Regulament nu se admit derogări prin intermediul PUZ sau PUD.

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

2.Utilizari permise

Structură funcțională mixtă incluzând locuire colectivă, activități administrative, de administrarea afacerilor, financiar-bancare, comerciale (terțiare), culturale, de învățământ, de sănătate cu caracter ambulatoriu, de turism etc.

Spațiile de locuit (apartamente ,spatii de cazare-turism) vor putea fi amplasate doar la etajele imobilelor. Prezența locuirii nu este obligatorie.

La imobilele noi, parterele spre spațiile publice vor avea în mod obligatoriu funcțiuni de interes pentru public.

3. Utilizari permise cu conditii

Conversia funcțională în cazul locuințelor situate la parterul clădirilor existente cu condiția asigurării accesului direct din spațiul public. Diferența de nivel între stradă și intrare va fi de maximum o treaptă. Eventuale diferențe de nivel până la cota parterului pot fi preluate doar în interior. Admisibilitatea deschiderii unui acces pe o fațadă nu e garantată, fiind determinată de configurația și arhitectura clădirii. Pentru activități cu acces public limitat (birouri etc) se admite accesul din gang sau, dacă locuirea nu e prezentă pe parcelă, din curtea imobilului.

Elemente aferente infrastructurii tehnico-edilitare, cu condiția amplasării acestora în subteran sau în afara spațiului public.

Instalații exterioare (de climatizare, de încălzire, pompe de căldură etc) cu condiția ca în funcționare acestea să producă un nivel de zgomot care să fie inaudibil la nivelul ferestrelor vecinilor.

Garaje publice sau private sub și supraterane în clădiri dedicate cu următoarele condiții: să nu ocupe frontul spre spațiul public (să fie amplasate în interiorul parcelei, în spatele unui tract dedicat altor funcțiuni)

accesul autovehiculelor să se realizeze acolo unde este posibil din străzi cu circulație redusă / secundare și să fie organizat astfel încât să nu perturbe traficul

Activități de tip terțiar ale locatarilor desfășurate în interiorul locuințelor, fără ca acest fapt să implice o conversie funcțională - servicii profesionale sau manufacturiere, conform Anexei 1 la prezentul regulament, prestate numai de proprietari/ocupanți, cu următoarele condiții:

 • •  să se desfășoare în apartamentul în cauză în paralel cu funcțiunea de locuire

 • •  suprafața utilă ocupată de acestea să nu depășească 50 mp

 • •  să implice maximum 5 persoane

 • •  să aibă acces public limitat (ocazional)

 • •  să nu producă poluare fonică, chimică sau vizuală

 • •  activitatea (inclusiv depozitarea) să se desfășoare numai în interiorul locuinței

4.Utilizari interzise

Activități / servicii de tip industrial sau cvasiindustrial, poluante de orice natură, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat.

 • •  Depozitare en gros.

 • •  Depozitare de materiale refolosibile.

 • •  Comerț en gros.

 • •  Comerț en detail în clădiri independente de tip supermarket, hypermarket (big box), mall etc.

 • •  Comerț și alimentație publică practicate prin vitrine / ferestre.

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

Garaje în clădiri provizorii sau permanente independente amplasate în interiorul parcelelor.

Elemente supraterane independente ale infrastructurii tehnico-edilitare dispuse pe spațiul public. Ansambluri monofuncționale rezidențiale. Locuire de tip individual. Constructii provizorii de orice natură.

Instalații / utilaje exterioare, montate pe fațada dinspre spațiul public a imobilelor.

Reparația capitală, restructurarea, amplificarea (mansardarea, etajarea, extinderea în plan) în orice scop a clădirilor provizorii sau parazitare.

Publicitate comercială realizată prin amplasarea de materiale publicitare de orice natură pe imobile - fațade, calcane, acoperișuri, terase - sau pe împrejmuiri.

Orice utilizări, altele decât cele admise la punctulele anterioare

Sunt interzise lucrări de terasament și sistematizare verticală de natură să afecteze amenajările din spațiile publice sau de pe parcelele adiacente.

5.Caracteristicile parcelelor

Se consideră construibile parcelele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • •  să aibă front la stradă

 • •  lungimea frontului la stradă să fie de mai mare sau egală cu 12 m

 • •  adâncimea să fie mai mare decât frontul la stradă

 • •  suprafața să fie mai mare sau egală cu 350mp

 • •  să aibă formă regulată

Prin excepție, în cazul parcelelor în înțeles urban existente ce nu îndeplinesc condițiile enumerate mai sus, constructibilitatea acestora va putea fi demonstrată prin PUD, cu condiția conformării integrale la prevederile prezentului regulament privind utilizarea funcțională, amplasarea, echiparea și configurarea clădirilor, staționarea autovehiculelor, posibilitățile maxime de ocupare și utilizare a terenurilor.

Se admit operațiuni de comasare a parcelelor, cu condiția ca toate parcelele rezultate să respecte cumulativ următoarele condiții:

 • •  să aibă front la stradă

 • •  lungimea frontului la stradă să fie de mai mică sau egală cu 30 m

 • •  să aibă formă regulată

6.Amplasarea fata de aliniament

Clădirile se vor amplasa în aliniament, în front continuu (închis). Aliniamentul existent se va conserva, cu excepția situațiilor în care prezentul PUG prevede realinierea sau în care la limita între două parcele există un decalaj, caz în care se va proceda la o corecție prin retragerea clădirii mai avansate până la nivelul colțurilor parcelelor adiacente, realizându-se astfel o realiniere locală.

Prin excepție, în situațiile în care frontul deschis constituie o specificitate locală, se va conserva acest mod de construire. Aceste cazuri se vor reglementa prin PUD ce vor acoperi un teritoriu relevant din punct de vedere urbanistic.

7.Amplasarea fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei

Conformarea clădirilor pe parcelă va fi determinată de contextul generat de cadrul construit adiacent. Principiul constă în acoperirea calcanelor existente și respectiv contrapunerea de curți în dreptul celor de pe parcelele vecine. Regula se aplică atât pe

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

limitele laterale cât și pe cele posterioare de proprietate. Nu vor fi luate în considerare corpurile de clădire parazitare.

Clădirile se vor dezvolta între limitele laterale ale parcelelor, pe o adâncime de maximum 18 m de la aliniament. Se admite și dezvoltarea în adâncime până la maximum 40 m - de-a lungul uneia sau ambelor laturi, cu condiția ca pe parcela / parcelele învecinate să existe de asemenea calcane, sau central. In acest caz se vor aplica tipologii precum « L », « U », « C », « T »,« O » etc.

In plus, în cazul parcelelor cu adâncime mai mare de 50 m, în partea posterioară a acestora se pot amplasa corpuri de clădire separate, în regim deschis - independente sau cuplate pe o latură cu cea existentă sau posibil a fi edificată de pe parcela vecină. Pentru aceste corpuri retragerea față de limita laterală de proprietate va fi mai mare sau egală cu jumătate din înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 4,50 m, iar față de limita posterioară de proprietate va fi mai mare sau egală cu înălțimea clădirilor, măsurată la cornișa superioară sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai puțin de 6 m. In aceste situații se va elabora în mod obligatoriu un PUZ și RLU aferent, prin care se va reglementa și edificabilul.

Calcanele vor constitui limite de compartiment de incendiu și vor fi realizate conform normelor specifice.

Dacă adiacent limitelor laterale sau posterioară ale parcelei, imobilul (imobilele) vecin dispune de o curte interioară, pe parcela ce face obiectul reconstrucției / restructurării se va conforma de asemenea o curte dispusă strict în fata celei (celor) vecine, cu lungimea cel puțin egală cu aceasta și cu o retragere față de limita de proprietate de cel puțin jumătate din înălțimea la cornișă dar nu mai puțin de 4,50 m. In plus, în dreptul calcanelor sau a curților de lumină învecinate se pot amplasa curți de lumină cu lungimea de minimum 3,5 m și adâncimea de minimum 3 m dacă spre acestea nu se deschid spații de locuit sau care adăpostesc activități ce necesită lumină naturală.

Prin excepție, în situațiile în care organizarea spațială / situația existentă impune local deschideri în frontul străzii, pe fiecare din cele două parcele adiacente retragerile față de limita laterală comună va fi mai mare sau egală cu 4,5 m.

In cazul în care parcela se învecinează pe limita posterioară de proprietate cu o UTR destinată locuirii de tip individual, clădirile se vor retrage cu o distanță minim egală cu jumătate din înălțimea acestora, măsurată la cornișa superioară sau la atic în punctul cel mai înalt, dar cu nu mai puțin decât 9 m.

8.Amplasarea cladirilor una fata de alta pe aceiasi parcela

In cazul curților interioare neadiacente limitelor laterale de proprietate, închise pe trei sau patru laturi, între fațadele interioare paralele se va asigura o distanță minimă egală cu înălțimea acestora, dar nu mai puțin de 6 m (sunt admise configurații în retrageri transversale succesive, cu condiția îndeplinirii la orice nivel a relației menționate).

In cazul coexistenței pe aceeași parcelă a două corpuri de clădire, între fațadele paralele ale acestora se va asigura aceeași relație

9.Circulatii si accese

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă există posibilități adecvate de acces la drumurile publice. Accesele carosabile se vor realiza, acolo unde e posibil, de pe arterele de circulație de rang inferior. Se recomandă realizarea acceselor prin bretele speciale de dublare a arterelor principale de circulație.

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

Este interzisă desființarea bretelelor speciale de acces existente sau înlocuirea lor cu parcaje.

Se vor prevedea, de regulă, accese carosabile / pietonale separate: pentru personal, vizitatori, tehnologice (ultimele dimensionate pentru trafic greu).

În zonele de acces carosabil pe parcelă, se va asigura, în afara circulațiiilor publice, spațiul necesar staționării și manevrării autovehiculelor care așteaptă intrarea în incintă.

Orice acces la drumurile publice se va face conform avizului și autorizației speciale de construire, eliberate de administratorul acestora.

Pentru amenajările curților cu rol pietonal și carosabile din interiorul parcelelor se recomandă utilizarea de înveliș permeabil.

10.Stationarea autovehiculelor

Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei 2 la prezentul regulament. Atunci când se prevăd funcțiuni diferite în interiorul aceleiași parcele, necesarul de parcaje va fi determinat prin însumarea numărului de parcaje necesar fiecărei funcțiuni în parte. Staționarea autovehiculelor se va realiza, de regulă, în garaje colective subterane.

Nu se admite accesul sau staționarea autovehiculelor în curțile clădirilor, în afara fâșiei de teren adiacente aliniamentului / alinierii, destinate amplasării construcțiilor (40 m). Alternativ, se poate asigura staționarea autovehiculelor în clădiri dedicate, situate la o distanță de maximum 100 m de imobil, dacă pentru locurile necesare există un drept real de folosință, garantat prin deținerea în proprietate sau prin concesiune.

11.Inaltimea maxima admisa

Clădirile se vor alinia la o cornișă situată la înălțimea de 18m de la nivelul trotuarului. O variație de 0,50m este admisibilă. In plus se vor aplica cumulativ următoarele criterii limitative:

pentru clădirile comune înălțimea maximă la cornișă nu va depăși 18 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 22 m, respectiv un regim de înălțime de (1S)+P+5+1R. Ultimul nivel va avea o retragere față de planul fațadei de minimum 1,80m.

pentru clădirile de colț se poate admite o înălțime maximă la cornișă ce nu va depăși 25 m, iar înălțimea totală (maximă) nu va depăși 25 m, respectiv un regim de înălțime de (1-3S)+P+5+1R, (1-3S)+P+6.

pentru clădirile cu funcțiuni deosebite și aflate în poziții urbane privilegiate (dominante), prin PUZ se pot stabili regimuri de înălțime mai mari, fără a depăși 28 m în punctul cel mai înalt.

se admit nivele parțiale (supante, mezanine) cu condiția încadrării în înălțimea la cornișă / totală reglementată.

înălțimea totală maximă a corpurilor / porțiunilor de clădire situate în interiorul parcelei, dincolo de limita de 18 m de la aliniament, va fi de maximum 18 m.

12.Aspectul exterior al cladirilor

Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine funcțiunii acestora, caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) așa cum a fost el descris în preambul și peisajului urban.

Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior, intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă. (HG 525/1996, Art. 32).

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

Arhitectura clădirilor va exprima caracterul programului și se va subordona nevoii de încadrare în peisajul format de cadrul natural și structuri urbane existente adiacent. Volumetria se va conforma tipologiilor specifice construcției urbane cu cvartale. Fațadele spre spațiile publice vor fi plane și se vor situa în aliniament / aliniere. Se admite realizarea de balcoane,bowwindow-uri etc, începând de la înălțimea de 3,00 m de la cota trotuarului, cu condiția ca acestea să nu fie dispuse la ultimul nivel de sub cornișă și să ocupe, cumulat, maximum o treime din lungimea frontului clădirii. Acoperirea clădirilor va fi plată (acoperișuri terasă sau cu pante mai mici de 10%),sau cu șarpantă, funcție de contextul urban local.

Raportul plin-gol va fi în concordanță cu caracterul arhitectural impus de profilul funcțional.

Pentru a determina o imagine urbană unitară se vor utiliza de o manieră limitativă materialele de finisaj specifice zonei - tencuieli lise pentru fațade, placaje din piatră pentru fațade, socluri și alte elemente arhitecturale, confecții metalice din oțel vopsit. Firmele comerciale / necomerciale și vitrinele vor respecta reglementările cuprinse în Anexa 3 la prezentul regulament.

13.Conditii de echipare edilitara si eliminarea deseurilor

Toate clădirile se vor racorda pentru asigurarea utilităților necesare la rețelele edilitare publice.

Se interzice conducerea apelor meteorice spre domeniul public sau parcelele vecine.

Infrastructura de branșament și contorizare va fi integrată în împrejmuiri sau în clădiri dedicate, situate în interiorul incintelor.

Se interzice dispunerea aeriană a cablurilor de orice fel (electrice, telefonice, CATV etc) pe spațiul public.

Fiecare unitate va dispune de un spațiu interior parcelei (eventual integrat în clădire) destinat colectării deșeurilor evacuate prin intermediul serviciului urban de salubritate, accesibil din spațiul public.

14.Imprejmuiri

Imprejmuirile spre spațiul public vor avea un soclu opac cu înălțimea maximă de 80 cm și o parte transparentă, realizată din grilaj metalic sau într-un sistem similar care pemite vizibilitatea în ambele direcții și pătrunderea vegetației. Înălțimea maximă a împrejmuirilor va fi de 2,20 m. Împrejmuirile vor putea fi dublate de garduri vii.

Imprejmuirile spre parcelele vecine vor avea maximum 2,20 m înălțime și vor fi de tip transparent sau opac.

Porțile împrejmuirilor situate în aliniament se vor deschide fără a afecta spațiul public.

15.Procentul maxim de ocupare a terenului

Pentru functiuni de servicii ( parter si et 1 ) : P.O.T. Maxim = 50%

Pentru functiuni de locuire, cazare ( et1-5,Er) POT maxim =40%

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul POT va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

16.Coeficientul de utilizare maxima al terenului

Pentru parcelele de colț: CUT maxim = 3,0

PROIECTARE DE ARHITECTURA

STR. VIILDR NR.2O B CLUJ

PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24TIMISDARA

RO 19139574 TEL.C722.482.9D6

Pentru parcele ce includ clădiri cu garaje/parcaje colective cu acces public: CUT maxim = 4,5

Această reglementare se va aplica și în cazul extinderii, mansardării, supraetajării clădirilor existente sau al adăugării de noi corpuri de clădire, calculul făcându-se în mod obligatoriu pe întreaga parcelă, în înțeles urbanistic. În cazul mansardărilor, suprafața nivelului (SN) mansardei va reprezenta maximum 60% din suprafața nivelului curent (se va lua în calcul numai porțiunea cu h liber > 1,40 m).

In cazul în care în cadrul unei parcele se organizează parcaje la sol, suprafața ocupată de acestea (locurile de staționare și spațiile de manevră) se va scădea din suprafața de referință pentru calculul CUT.

In cazul în care parcela este parțial grevată de o servitute de utilitate publică (servitute de realiniere etc.), porțiunea de teren implicată va fi achiziționată / expropriată înainte de emiterea Autorizației de Construire, iar suprafața de referință pentru calculul CUT va fi cea efectiv rămasă în proprietate privată.

Alternativ, la cererea proprietarilor, suprafața afectată de servitutea de utilitate publică va putea trece cu titlu gratuit în proprietate publică, caz în care suprafața de referință pentru calculul CUT va fi suprafața totală a parcelei inițiale + 0,5 x suprafața trecută în proprietate publică.

Întocmit, arh. Demidov Sergiu

Proiectare de arhitectura

STR. VIILOR NR.2O B CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL. 07 2 2.48 2.9 O 6

I. PARTE TEHNICA

- SCURT MEMORIU DE PREZENTARE -

" CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA"

DOCUMENTAȚIE PUZ


STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA

RO 19139574 TEL. 07 2 2.4B 2.9 O 6

FOAIE DE CAPĂT

Denumirea investiției "CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA" CONFORM AVIZULUI DE INIȚIERE NR.02 DIN 23.02.2017

Amplasament


Beneficiar


Proiect


MUN. TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

SC LMVSRL

Sediul: Str. L. Nicoara nr.ll, Timișoara

NR. 136/2016Proiectare de arhitectura SC VLADAX CONSULTING SRL

Str. prof. Mircea Neamtu nr.24

Faza de proiectare PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

Data elaborării:          MAI 2017

întocmit,

arh. Demidov Sergiu

Proiectare de arhitectura STR. VIILOR NR.2O B CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL. O 7 2 2.48 2.90 6


LISTA DE SEMNATURI


PROIECTANT GENERAL:


S.C. VLADAX CONSULTING S.R.L.


PROIECTARE DE SPECIALITATE


SC FABRICA DE PROIECTE

- URBANISSEF PROIECT:

ÎNTOCMIT:


ARH. SABIN RACIU


PROIECTAT:

DESENAT:


ARH. DEMIDOV SERGIUProiectare de arhitectura STR. VIILOR NR.2C B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL.Q722.482.9D6

BORDEROU

Capitolul A. PIESE SCRISE

Foaie de capat___________________________

Lista de semnaturi_______________________

Borderou_____________________________

Memoriu de prezentare________________

ReguIament local de urbanism RLU aferent

Capitolul B. PIESE DESENATE

TITLU PLANȘA

NR.PLANȘA

SCARA

ÎNCADRARE in zona

01

1:5000,1:500

SITUAȚIA EXISTENTA

02

1:250

REGLEMENTARI URBANISTICE

03

1:250

INSTALAȚII EDILITARE

04

1:250

OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

05

1:250

POSIBILITĂȚI MOBILARE

06

1:250

/      Proiectare de arhitectura

ho


/         STR. VIILOR NR.2D B CLUJ

----     PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA

RO 19139574 TEL.a722.482.9O6

MEMORIU PREZENTARE

 • 1. INTRODUCERE

  Data elaborării:


  MAI 2017


1.1 Date de recunoaștere a documentației

Denumirea investiției

"CONSTRUIRE IMOBIL S+P+5E+ER, LOCUITE SI SPATII CU ALTA DESTINAȚIE, REALIZARE ACCESE NOI (AUTO SI PIETONALE), MODERNIZARE SI AMENAJARE PARCELA"

Amplasament

MUN. TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Beneficiar

SC LMV SRL                             Ut               |\\

Proiect

NR. 136/2016                      V vSL

Proiectare de arhitectura

SC VLADAX CONSULTING SRL

Str. MIRCEA NEAMTU nr.24, TIMIȘOARA, jud. TIMIȘ

Faza de proiectare

PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

 • 1.2 Obiectul lucrării

La solicitarea beneficiarului, se întocmește Planul Urbanistic Zonal in vederea amplasării unui imobil S+P+5E+Er, cu parter si etajul 1 de funcțiuni complementare (comercial, birouri) si etaje destinate locuirii, cu amplasamentul situat in intravilanul municipiului Timișoara, pe terenul identificat prin CF nr. 424769.

In realizarea acestui obiectiv se va urmări:

 • •    Refunctionalizarea unui imobil privat - casa si teren de 879 mp (parcela CF nr 424769, nr. top 424769) Pe amplasament intilnim o platforma de beton , anexe si o locuința in regim parter aflata intro-o stare avansata de degradare. Prin prezenta documentație dorim valorificarea proprietății avind in vedere amplasamentul avantajos -parcela de colt situata conform PUG TM in Ml (Zona mixta cu regim de construire inchis adiacenta principalelor artere de trafic).

 • •    Armonizarea construcțiilor in corelare cu funcțiunea predominanta si vecinătățile imediate si crearea unui centru de interes similar imobilului de vis-a vis - Hotel Ambasador.

 • •     Dezvoltarea zonei si ridicarea nivelului calitatii locuirii in zona

 • •    Rezolvarea acceselor auto si pietonal pe proprietate

Proiectare de arhitectura

STR. VIILOR NR.2D B CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL. O 7 2 2.48 2.9 O 6

 • 1.3 Surse de documentare

Studiile de fundamentare pentru Planul Urbanistic Zonal sunt:

 • - ridicare topografica;

 • - P.U.G. vechi/nou al mun. Timișoara

Documentația se întocmește in conformitate cu prevederile:

 • - Regulamentul Local de Urbanism;

 • - Regulamentul Local de Urbanism rev 3;

 • - Ordin al Ministerului Sanatatii OMS 119/2014

 • - Codul civil;

 • - Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

 • - Legii nr. 50/1991 cu toate completările ulterioare;

 • 2. SITUAȚIA EXISTENTA

 • 2.1 Evoluția zonei

Conform harților istorice se poate observa ca zona a evoluat cu o dominanta de locuințe individuale. Ulterior, conform dezvoltărilor perioadei 1970-1980, in zona au început a se dezvolta unitati de locuințe colective in regim de inaltime P+4E. In perioada 2005, in zona de intersecție str. Mangalia si str. Budai Deleanu s-a edificat un imobil in regim de inaltime Sp+P+4E+M cu funcțiunea de hotel. Tot in perioada anilor 1990-2005 Fronturile stradale dezvoltate la str. Budai Deleanu definite ca si imobilele rezidențiale primesc reconversii in spatii comerciale deschise străzii.

 • 2.2 încadrarea in localitate,PUG, limite, vecinătăți

Zona studiata este amplasata in intravilanul municipiului Timișoara conform CF nr. 424769, in partea de sud-est al orașului. Parcela identificata prin CF nr 424769 este o parcela de colt, limitele ei fiind marcate de str. Budai Deleanu str. Mangalia si str. Clabucet . Imobilul intilnit pe amplasament este deschis frontului stradal continuu al străzii Budai Deleanu.

Conform prevederilor Noului PUG, zona studiata face parte din Ml -ZONA MIXTA CU REGIM DE CONSTRUIRE ÎNCHIS, ADIACENTA PRINCIPALELOR ARTERE DE TRAFIC (conform planșa U02 Zonificarea propusa).

Conform MASTERPLAN-ului, amplasamentul studiat se incadreaza la POLITICA 6 "Marirea fondului de locuințe si creșterea calitatii locuirii", PROGRAM 1 "creșterea calitatii mediului locuit in cartierele rezidențiale"

La analiza zonei (pe o raza de 500 m fata de locația amplasamentului), s-a observat ca ii este caracteristica o distribuție neuniforma a tipurilor de locuire (locuire colectiva, locuire semicolectiva si individuala). De asemenea se observa ca locuințele deschise străzii Budai Deleanu au amenajate spatii comerciale de mici dimensiuni cu funcțiuni : bijuterie, birotica, comerț cu materiale de construcții, salon de coafura, service imprimante si calculatoare, showroom electronice, etc.

Proiectare de arhitectura STR. VIILOR NR.2O B CLUJ PUNCT OE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA

RO 19139574 TEL. □ 72 2.4B 2.9 OS

Din acest punct de vedere, funcțiunea investiției propuse, este compatibila cu funcțiunea prevăzută in Noul PUG, si se inscrie in întregirea propunerii de dezvoltare a imobilelor rezidențiale cu spatii comerciale la parter.

Descrierea amplasamentului

Parcela studiata inscrisa in CF nr. 424769, in suprafața totala de 879 mp, se afla in intravilanul municipiului Timișoara, in partea de sud-est a orașului, si este in proprietatea SC LMV SRL

In prezent intilnim pe amplasament un imobil dezafectat (locuința ) in regim de inaltime parter -suprafața teren             -St = 879 mp;           POT = 37.8 %

-suprafața construita         -Sc = 333 mp;          CUT = 0.37

-suprafața neconstruita este utilizata pentru o platforma de beton S=330 mp ce deservește spațiu pentru parcare, restul suprafeței ramanand pentru gradina S= 216 mp .

Construcția existenta este desfasurata la frontul stradal si latura laterala dreapta pe limita de proprietate, avind curtea deschisa către posteriorul parcelei si latura stingă.

2.3 Elemente de cadru natural

Terenul este imprejmuit cu gard din placi de de beton prefabricat, intilnim pe amplasament arbuști fara valoare peisajera, iar gradina existenta este necuratata si neintretinuta.

• Clima

Zona Timișoara se incadreaza in caracteristicile climaterice generale specifice tarii noastre, clima temperat continentala moderata. Anotimpurile sunt bine conturate si caracterizate:

 • -  primaverile sunt timpurii si ades capricioase

 • -  verile uscate si lungi

 • -  toamne lungi si cu temperaturi relativ constante

 • -  ierni blânde si scurte

  •      Caracterizarea climaterica a zonei

  temperatura medie multianuala a aerului:

  8,8°C

  data medie a primului inghet:

  11 octombrie

  nr. mediu al zilelor tropicale (Tmax.>30*C):

  8 zile / an.

  cantitatea medie multianuala a precipitațiilor:

  660 mm /an

  durata medie de strălucire a soarelui:

  1924, 1 ore / an.

  număr mediu al zilelor cu ninsoare:

  8 zile / an.

  număr mediu al zilelor cu bruma:

  25 zile / an.

In anotimpul rece si in perioadele de calm poate aparea fenomenul de inversiune atmosferica. Corespunzător latitudinii la care se situează zona studiata, se înregistrează o radiație solara directa medie de 736 cal/mp la 21.06 si 118 cal/mp. La 22.12, cu un coeficient de transparenta a norilor de 0.342.

Numărul mediu anual de zile acoperite este de 160-180 zile.

2.4 Circulația

/ --- VLADAX CONSULTING

Proiectare de arhitectura

STR. VIILOR NR.2D B CLUJ

—     PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA

RO 19139 574 TEL.0722.48 2.906

Accesul pietonal si auto se efectuează in mod direct de pe str Mangalia, cat si de pe str. Clabucet . Limita de pe str. Budai Deleanu nu reprezintă nici un tip de acces, dar permite amenajarea unui acces pietonal.

 • 2.5    Ocuparea terenurilor

Repartizarea pe folosința si funcțiuni a suprafeței zonei studiate este in prezent cea de teren intravilan. Din punct de vedere juridic, parcela pentru care s-a cerut certificatul de urbanism este repartizata in felul următor:

CF nr. 424769, nr top. 424769, teren intravilan mun. Timișoara, str. Mangalia nr.l in suprafața de 879 mp, proprietar SC LVT SRL CUI 37819960

In afara acestora, mai exista in cadrul zonei studiate terenuri cu destinația de curți construcții aflate in proprietate private, drumuri de utilitate publica str. Mangalia, str. Clabucet

In stadiul actual, terenul identificat prin CF 424769 este o curte neamenajata, si nu reprezintă un spațiu verde amenajat.

 • 2.6    Caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic

Din punct de vedere arhitectural urbanistic se poate vorbi despre un caracter variat al zonei. Zona studiata este descrisa atat de unitati de locuințe in regim P, P+1E, cat si P+4E, P+8E. Ocuparea parcelelor este de mai multe tipuri: ansambluri de locuințe colective amplasate perimetral pe sit, si case individuale cu aliniament stradal.

 • 2.7    Analiza fondului construit existent

Zona are un caracter predominant de locuințe si un aspect arhitectural urbanistic unitar. Majoritatea construcțiilor au destinația locuințe sau funcțiuni complementare, proprietatea terenurilor fiind privata.

Regimul de inaltime este variat, clădirile principale fiind atat cu regim de inaltime P, P+1E, cat si P+4E, P+8E.

 • 2.8    Echiparea edilitara

Cai de comunicație

Zona studiata este mărginită de str. Mangalia, str.Clabucet si str. Budai Deleanu. Toate cele trei străzi au profilul stradal bine stabilit fara a exista disfunctionalitati de cai rutiere. Vis-a vis străzii Calbucet exista o parcare de 24 de locuri ce deservește întreaga zona . Data fiind situația existenta proprietatea studiata beneficiază de 3 frunturi stradale, fapt ce înlesnește accesibilitatea circulațiilor auto si pietonale.

Alimentarea cu apa si canalizare, gospodărire comunala

Imobilul existent pe amplasament este branșat la rețelele edilitatre ale zonei.

In diagonalul proprietății intilnim Cimitirul „Calea Sagului".

Alimentarea cu gaze naturale

Imobilul este branșat la rețeaua de gaz

Alimentarea cu energie electrica

Pe terenul ce face obiectul Planului Urbanistic Zonal, nu exista linii electrice aeriene care sa afecteze amplasamentul.

 • 2.9 Probleme de mediu

PROIECTARE DE ARHITECTURA STR. VIILOR NR.2O B CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL. O 7 2 2.48 2.9 O 6

Terenurile încadrate in zona extinsa de studiu sunt in mare majoritate cu funcțiune de locuințe, deci fara surse de poluare semnificativa a mediului, iar la sud intilnim cimitirul Calea Sagului si parcul Clabucet.

Se va asigura in consecința, un balans optim intre suprafețele ocupate de construcții si cele rezervate spatiilor verzi.

Intervențiile propuse in cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zona.

Zona este dotata cu rețele de canalizare, astfel apele pluviale sunt preluate prin rețeaua orașului.

Evidențierea riscurilor naturale si antropice: nu exista.

Evidențierea valorilor de patrimoniu ce necesita protecție: nu exista.

Evidențierea potențialului balnear si turistic: nu exista.

Traseele din sistemul de comunicații ce prezintă posibile poluări pentru zona se refera la str. Budai Deleanu, datorita intensității traficului.

 • 3.   PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

3.1    Concluzii ale studiilor

Ridicare Topografica

Ridicarea topografica s-a realizat cu scopul delimitării si determinării amplasamentului parcelei aflata in intravilanul mun Timișoara cu suprafața înscrisa in CF nr. 424769 si întocmirii planului de situație necesar.

Măsurătorile s-au efectuat in sistem de proiecție stereografic '70, iar din punct de vedere altimetric, in sistem de referința Marea Neagra:

 • 1.  Realizarea rețelei de sprijin si de ridicare, formata din doua puncte de statie in sistem de proiecție stereografic '70.

 • 2.  Achiziționarea punctelor de detaliu (limita parcela, detalii edilitare, limite drum si alei, limite garduri împrejmuitoare, construcții) prin măsurători cu statia totala, utilizând ca baza punctele din rețeaua de sprijin.

 • 3.  Compensarea masuratorilor(metoda măsurătorilor indirectejprivind punctele de statie si punctele de detaliu - rezultând coordonatele absolute ale punctelor de statie si acelor de ridicare

 • 4.  Calculul cotelor punctelor de detaliu in sistem de referința Marea Neagra

 • 5.  întocmirea , desenarea si redactarea planului de situație a parcelei scara 1: 500

 • 6.  întocmirea planului de situație cu reprezentarea cotelor punctelor de detaliu din zona, densitatea punctelor cotate fiind executata din 10 in 10 m.

 • 7.  întocmirea planului cadastral intravilan Timișoara la scara 1:1000 si a planului de încadrare in zona, loc. Timișoara, la scara 1:10.000.

- Geotehnia

Din studiile efectuate in zona se pot deduce următoarele

 • a) Terenul are o suprafața plana, astfel amplasamentul nu prezintă potențial de alunecare.

 • b) Platforma face parte din punct de vedere geomorfologic din campia joasa TIMIS-BEGA denumita depresiunea panonica. Asfel zona menționata se incadreaza in complexul

Proiectare de arhitectura

STR. VIILOR NR.2O 8 CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL. □ 7 2 2.48 2.9 OS

aluvionar a cărui geomorfologie se datoreaza influentei apelor curgătoare, care au dus la transportarea si depunerea de părticele fine (din diverse roci).

 • c) Suprafața relativ neteda a câmpiei a imprimat apelor curgătoare si a celor in retragere, cursuri rătăcitoare cu numeroase brațe si zone mlăștinoase, ceea ce a dus la depuneri de particule cu dimensiuni si fragmente de la foarte fine (argile coloidale) la particule de prafuri si nisipuri, care prin asanarea apelor s-a ajuns la straturi in genere separate in funcție de marimea fragmentelor de baza.In asemenea situații, stratificatia poate sa se schimbe pe distante uneori mici.

 • d) Geologic, zona se caracterizează prin existenta in partea superioara a formațiunilor cuaternare, reprezentate de un complex alcătuit din argile, prafuri si nisipuri, cu extindere la peste 200 m adâncime. Fundamentul cristalin-granitic se afla la circa 1400 + 1700 m adâncime si este străbătut de o rețea densa de microfolii (fracturi).

 • e) Seismicitatea din punct de vedere seismic, normativul P100-1/2013 incadreaza amplasamentul studiat in zona "D" cu Tc= 0,7 sec., ks = 0,20 , fata de care se va aplica sporul corespunzător clasei de importanta a construcției in cauza.

 • f) Din punct de vedere climatic, zona Timișoara se caracterizează prin următoarele:

 • i) - Temperatura aerului:

-media lunara maxima : +(21+22)°C in iulie, august

-media lunara minima: -(1+2)°C in ianuarie

-maxima absoluta: +40°C in 16.08.1952

-minima absoluta : -29°C in 13.02.1935

 • ii) - Precipitații:

-media lunara maxima: 70+ 80 mm in iulie

-media anuala : 600 + 700 mm

-cantitatea maxima in 24h, lOOmm

 • iii) - Vântul:

-direcții predominante : nord - sud 16%

 • iv) Adâncimea minima de inghet: 0,70 in conform STAS 6054-77

In faza următoare urmeaza a se definitiva condițiile de stratificatie si fundare pe baza de lucrări de investigație geotehnica individuale pe amplasamentul viitoarelor clădiri funcție de caracteristicile tehnice ale acestora (studiu geotehnic definitiv ).

Studiu asupra problemelor de mediu

Protecția calitatii apelor

Terenul luat in studiu dispune de un sistem centralizat de canalizare si epurare a apelor menajere.

Apele meteorice de suprafața vor fi colectate la gurile de scurgere proiectate ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare din zona.Se va propune pe lingă bazinul de retentie si o rezerva de apa pluviala pentru irigarea zonelor verzi propuse pentru amenajare. O parte din apele meteorice vor fi preluate de spatiile verzi din interiorul parcelele!.

/ --- VLADAX CONSULTING

Proiectare de arhitectura STR. VIILOR NR.2O B CLUJ —     PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TE L. O 7 2 2.48 2.9 06

Protecția calitatii aerului

Terenul este deschis cu front stradal la artera majora de circulație str. Budai Deleanu ceea ce presupune o retragere fata de o sursa importanta de poluare a aerului. Activitatea dezvoltata in noile unitati construite nu reprezintă surse de poluare a aerului.

Energia termica necesara încălzirii si preparării apei calde menajere pt. acest imobil cu locuințe si funcțiuni complementare, va fi asigurata cu ajutorul centralelor termice individuale (murale sau de pardosea) alimentate cu gaze naturale, si vor fi amplasate in încăperi aerisite.

Protecția împotriva zgomotului si a vibrațiilor

Activitatea de baza prevăzută in zona, nu produce zgomote si vibrații care sa necesite masuri speciale de protecție împotriva zgomotelor.

Protecția solului si subsolului

Activitatea propusa cat si cea din zona nu va implica operații care pot periclita calitatile solului sau a subsolului.

Gospodăria deșeurilor

Deseurile produse in aceasta zona vor fi preluate de RETIM si depuse pentru neutralizare la rampa de gunoi a localității Timișoara.

Materialele necesare se vor aduce pe șantier numai pe măsură punerii lor in opera, fiind interzisa depozitarea acestora pe spatii verzi sau pe suprafața carosabila a străzilor existente.

Materialele se vor depozita in incinta in spatii special delimitate si protejate.

In timpul lucrării de realizare a obiectivului, muncitorii vor fi instruiti sa vegheze asupra factorillor de mediu.

Gospodărirea substanțelor toxice

Nu este cazul

Gestionarea ambalajelor

Ambalajele generate in cadrul unitatii comerciale se vor depozita in spatii amenajate de tip depozitare. Se propune reutilizarea lor, sau reciclarea la firme specializate.

Protecția așezărilor umane si a altor obiective de interes public

Pentru asigurarea unui ambient necesar zonelor de locuințe, cat si pentru a aduce un aport îmbunătățirii calitatii aerului se vor amenaja grădini (spațiu verde privat), in interiorul parcelelor, asigurandu-se procentul minim de 20% impus prin regulamentul general de urbanism (R.G.U.) 30 % conform avizului de inițiere 02/23.02.2017 emis de PMT

Lucrări rutiere

Pentru a respecta necesarul de spatii pentru parcare (1 loc de parcare/apartament, si 1 loc parcare/35mp suprafața de vanzare pentru funcțiuni complementare, conform Anexa 2 PUG), si anume cca.25-30 locuri de parcare, s-a propus realizarea unei parcari la subsol. Astfel se propune un acces acoperit la parcarea de la subsol dinspre str. Clabucet prin refacerea racordului si a unei rampe cu panta de 10%.

Proiectare de arhitectura STR. VIILOR NR.2Q B CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TE L. O 7 2 2.48 2.9 O 6

 • 3.2 Prevederi P.U.G

In PUG-ul Timișoarei aceasta zona este încadrata in intravilan, zona mixta de locuințe si servicii. Din discuțiile cu autoritatile locale a reieșit ca zona poate sa devină suport pentru marirea fondului de locuințe si creșterea calitatii locuirii.

 • 3.3 Valorificarea cadrului natural

Din punct de vedere al valorificării cadrului nu se impune luarea de masuri speciale. Prin prezentul studiu s-a propus realizarea de zone verzi (spațiu verde privat) in interiorul parcelei. Se va avea in vedere realizarea unui spațiu verde corelat cu suprafața carosabila si pietonala. Se vor planta copaci pentru umbrire si creșterea calitatii spațiului exterior.

Atât pentru a imbogati imaginea vizuala a zonei, dar si ca element ecologic, se propune realizarea acoperișurilor de tip terasa in sistem terase verzi.

Pe teren intilnim ca si vegetație înalta un singur arbore ce va fi protejat incercindu-se pastrarea acestuia.

Relieful zonei este plat, fara denivelări.

Zona parcărilor se va realiza astfel incat sa asigure o extensie a zonei verzi, propunandu-se folosirea dalelor inierbate.

 • 3.4 Modernizarea circulației

Accesul auto se va realiza dinspre strada Clabucet atit in curtea privata cit si in susbsolul parcării propuse. Accesul pietonal la spatiile complementare de la parter si etl se va realiza dinspre str. Budai Deleanu iar accesul pietonal la casa scării (locuințe) se va face dinspre str. Mangalia.

In cadrul amplasamentului se propune o cale de acces la parcajele supraterane cu latimea de 6 m. Parcajele vor avea adincimea de 5.5 m si latimea de 2,35 m amenajindu-se in incinta si doua locuri pentru persoane cu dizabilitati care vor avea intre ele un spațiu de manipulare de 1.2 m

Se vor realiza trepte si rampe pentru accesul pietonal (acolo unde aceasta este la alta cota fata de trotuarul adiacent).

Apele meteorice de suprafața vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la rețeaua de canalizare proiectata in zona.

 • 3.5. Zonificarea funcționala, reglementari, bilanț teritorial, indici urbanistici

Intervențiile urbanistice propuse au drept scop eliminarea disfunctionalitatilor semnalate si au condus la următoarele principii de lucru:

 • •  Generarea unei zone pentru locuințe colective la etaje si servicii la parter

 • •  Asigurarea mai multor accese in zona studiata

 • •  Spatii verzi - zone verzi de aliniament cu rol de protecție

 • •  Indicatori urbanistici pe terenul beneficiarului: POTmax=50%(pentru funcțiuni complementare P+1E), POTmax=40%(pentru funcțiunea de locuire), CUTmax-3.00, regim de inaltime maxim S+P+1E - S+P+5E+Er, H max cornisa=18m, Hmax=21.00;

 • •  Se va respecta procentul de spatii verzi compacte de min 30%;

 • •  Unitatea comerciala se propune a se realiza cu regim de inaltime parter, cu H.maxim=3.5 m.

 • •  Asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilităților prin suplimentarea gabaritelor branșamentelor existente.

Proiectare de arhitectura STR. VIILOR NR.2O B CLUJ PUNCT DE LUCRU STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TEL. □ 7 2 2.48 2.9 □ 6

Funcțiunile propuse amplasate pe terenul pe care se propune P.U.Z.-ul, ce face obiectul acestei documentații, vor fi doar funcțiuni fara impact asupra mediului.

- Bilanț teritorial

ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT

PROPUS

S mp

% din S

S mp

% din S

Subsol

-

-

879 mp

100%

P+1E

334 mp

38%

439.5 mp

50%

E1-E5

-

-

351.6 mp

40%

Er

-

-

190 mp

21.6%

Platforma betonata si accese auto si pietonale

300 mp

37.5 %

175.5 mp

20%

Spatii reziduale Curte neamenajata

216 mp

24.5%

-

-

Spatii verzi amenajate

-

-

264 mp

30%

Total suprafața

879 mp

100%

879 mp

100%

Locuire

-

-

-

85%

Funcțiuni complementare (comerț si birouri cu trafic redus)

-

-

-

15%

 • - Modul de utilizare al terenului

Regimul de înălțime propus va fi de S+P+5E+Er - Avind in vedere RLU- PUG TM 2013 pentru zona Ml ( pag.133 - Art.13) Inaltimea maxima admisa pentru clădirile de colt nu va depăși 25 m iar inaltimea totala (maxima) nu va depăși 21 m, respectiv un regim de inaltime (1-3S)+P+5E+Er

 • - Se propun următorii indici:

POTmax. propus = 50%

CUT max. propus = 3

Se va respecta Codul Civil in amplasarea construcțiilor.

 • 3.6. Dezvoltarea echipării edilitare

 • 3.6.1. Alimentarea cu apa potabila si de incendiu

Alimentarea cu apa se va realiza in sistem centralizat.

 • 3.6.2. Canalizarea, evacuarea apelor menajere si meteorice

Canalizarea se va realiza in sistem centralizat.

Apele pluviale căzute pe acoperiș aflate in zona de studiu, vor fi colectate prin sisteme de colectare specifice teraselor si reținute pe parcela. Apele pluviale căzute pe suprafața drumurilor de acces in zona studiata, vor fi colectate prin rigole betonate deschise, amplasate in lateralul drumurilor, vor fi conduse intr-un bazin de retentie, după ce au fost procesate

Proiectare de arhitectura

STR. VIILOR NR.2Q B CLUJ PUNCT DE LUCRU

STR.M.NEAMTU NR 24 TIMIȘOARA RO 19139574 TE L. O 7 2 2.48 2.9 O 6

printr-un separator de hidrocarburi si produse petroliere. Apele pluviale căzute pe zonele verzi se vor infiltra in sol

 • 3.6.3. Asigurarea cu energie electrica

Alimentarea cu energie electrica se va face din rețea existenta in zona, prin branșament subteran. Pentru alimentarea noilor consumatori se impune revizuiurea branșamentului existent.

 • 3.6.4. Echiparea cu rețele de telecomunicații

Pentru viitoarea dezvoltare a zonei de locuințe si funcțiuni mixte se preconizează realizarea unei amplificări a centralei telefonice din zona, iar printr-un cablu telefonic subteran se preiau noii abonați.

 • 3.6.5. Alimentarea cu gaze naturale

Alimentarea cu gaz metan a consumatorilor se va realiza in viitor prin racordarea la rețeaua de gaz existenta pe amplasament.

 • 3.6.6. Asigurarea cu energie termica

Energia termica necesara pentru încălzirea clădirilor si a celorlalte spatii cat si pentru preparea apei calde menajere, va fi asigurata de cazane de încălzire proprii fiecărei construcții.

 • 3.6.7. Deseurile menajere

Colectarea si depozitarea deșeurilor menajere se va face controlat in cadrul clădirii de pe proprietate, în recipiente cu capac/ europubele, rezistente pentru depozitarea exterioara a deșeurilor menajere, urmând a fi evacuate periodic la platforma (groapa de gunoi) autorizata a localității, prin colectarea de către o firma specializata (SC. RETIM SA), în baza unui contract.

4. CONCLUZII

Consecințele realizării obiectivelor propuse:

Propunerea de noi unitati locative va impulsiona zona spre dezvoltare, dat fiind impunerea unui nou nivel al calitatii locuirii. Funcțiunile aduse in zona - spatii comerciale - va genera noi locuri de munca, si ar putea fi un punct forte pentru populația care locuiește pe o raza de 500 m.

Punctul de vedere al elaboratorului asupra soluției:

Soluția propusa nu afecteaza in vreun fel trasaturile specifice ale zonei urbane din care face parte si va duce la imbunatatirea valorii fondului construit. Va completa pattern-ul locuirii cu noi funcțiuni necesare pentru un trai mai bun.

Toate lucrările ce urmeaza sa fie realizate vor aduce doar beneficii zonei.

Prevederile din prezentul Plan Urbanistic Zonal vor fi preluate de Regulamentul de urbanism aferent, ce vor fi preluate si integrate, la rândul lor, in noul PUG Timișoara, ale cărei prevederi

sunt urmate întocmai.
întocmit.


Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

UR2018-006094/23.04.2018.

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-006094/23.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” - str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, prin care se propune dezvoltarea unei zone mixte destinată locuirii colective, serviciilor și comerțului;

Facem următoarele precizări:

Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2018-006094/16.04.2018, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” -str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara aprobat cu HCL 157/2002, prelungit cu HCL 131/2017 și „Conceptul general de dezvoltare urbană (MASTERPLAN)” aprobat cu H.C.L. 61/2012 promovate de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara;

Ținând cont de Avizul de Oportunitate nr. 29/27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07/29.03.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, precum și Decizia Etapei de încadrare nr. 26 din 27.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș prin care anunță ca planul nu necesită evaluare de mediu și se adoptă fără aviz de mediu;

Documentația PUZ „Locuințe colective, servicii, comerț” - str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, beneficiar SC TIMCO S.A, proiectant SC STUDIO ARCA SRL, specialist cu drept de semnătură R.U.R. Arh. Radu Golumba, a fost afișată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timișoara începând cu luna septembrie 2017, cu ocazia demarării Etapei 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului, conform H.C.L. nr. 140/2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017, etapă finalizată prin afișarea pe site-ul Primăriei Municipiului Timișoara în octombrie 2017, a Raportului informării și consultării publicului cu nr. UR2017-014766/23.10.2017;

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, documentația PUZ „Locuințe colective, servicii, comerț” - str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara se încadrează în Etapa 3 - etapa aprobării PUZ si RLU aferent (cap. 8.2.3., art. 63 din HCL nr. 140/2011, modif prin HCL nr. 183/2017), în baza Dispoziției

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, este elaborat de proiectantul SC STUDIO ARCA S.R.L., proiect nr. 335/2017, la cererea beneficiarului SC TIMCO S.A..

Terenul reglementat în cadrul documentatiei PUZ „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, este amplasat în partea vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara, în proximitatea canalului Bega, în cartierul losefin, in cvartalul delimitat la nord de Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, la est - b-dul luliu Maniu, la sud - str. Joszef Preyer, la vest - str. Mangalia, este accesibil pe latura sa vestică din strada Mangalia și este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăți private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 - zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Regim de înălțime maxim P+2E și POT maxim 40%. Spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, care face obiectul acestei documentații, nu se află în zonă protejată sau de protecție a monumentelor istorice, respectiv zone de interes deosebit pentru care este necesar avizul Consiliului Județean Timiș.

Prin prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecția mediului.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafață de 5.126 mp, având categoria de folosință: curți construcți, proprietar fiind SC TIMCO S.A..

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72 Timișoara, propune dezvoltarea unei zone mixte pentru locuire colectivă, servicii și comerț, cu regim de înălțime S/D+P+2E și S/D+P+5E.

Accesul auto și pietonal la parcela studiată se face din strada Mangalia, conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2018-001775/08.02.2018.

Obținerea Autorizației de Construire este condiționată de realizarea locurilor de parcare necesare funcțiunii propuse exclusiv pe parcelele deținute de beneficiari, în conformitate cu Anexa 2 din R.L.U. aferenta P.U.G., aprobat prin HCL nr. 157/05.08.2002 si prelungit prin HCL nr. 131/2017 și în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulație nr. DT2018-001775/08.02.2018.

Indicii propuși prin documentație și conform Avizului Arhitectului Șef sunt următorii:

-Funcțiuni predominante: zonă mixtă: locuințe colective, servicii, comerț;

 • - Regim de construire: maxim S/D+P+2E, Hmax = 12 m; local maxim S/D+P+5E, Hmax = 21 m;

 • - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%;

 • - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,4;

Spații verzi compacte minim 20,00 % - conform Deciziei de încadrare nr. 26/27.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută;

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

La eliberarea Autorizației de Construire se vor respecta toate condițiile impuse prin avizele eliberate de deținătorii de rețele și utilități publice precum și ale altor instituții avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Documentația de urbanism este însoțită de avizele și acordurile conform Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al P.U.Z. aprobat prin Ordinul nr. 176/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Autorizația de Construire se va putea elibera doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planșa nr. 05A - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

Semnarea documentației de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialiști care a elaborat documentația, pentru veridicitatea și corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia, în conformitate cu art. 38, alin. 1A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

După aprobarea prin hotărârea consiliului local a documentatiei PUZ si RLU aferent, aceasta va fi transmisa către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea actualizării din oficiu a destinației imobilelor înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 6672, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

PROPUNEM:

 • 1. Avizarea si aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” - str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, beneficiar S.C. TIMCO S.A, întocmit conform proiectului nr. 335/20l7, realizat de S.C. STUDIO ARCA SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre;

 • 2. Se stabilesc condițiile de construire:

- Regimul de înălțime de maxim = S/D+P+2E, Hmax = 12 m și local S/D+P+5E, Hmax = 21 m; acces auto conform Avizului Comisiei de Circulație nr. nr. DT2018-001775/08.02.2018, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar, POTmax = 40%, CUT max= 2,4. Spatii verzi compacte minim 20,00 % -conform Deciziei de încadrare nr. 26/27.03.2018 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș - suprafața de spații verzi va fi amenajată și întreținută.

Bd. Constantin Diaconovici L o g a , nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro, internet:www. primariatm.ro

În cazul în care parcelele sunt parțial grevate de o servitute de utilitate publică, POT și CUT se vor calcula la suprafața efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizația de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

 • 3. Prezentul Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” -str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, se va integra în Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și va avea valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafață de 5.126 mp, având categoria de folosință: curți construcții, proprietar fiind S.C. TIMCO S.A..

 • 4. Autorizațiile de construire se vor emite doar după realizarea în prealabil a operațiunilor reglementate prin documentația de urbanism cu privire la obligativitatea asigurării acceselor din domeniul public conform Proiectului nr. 335/2017, planșa nr. 05A - „Circulația terenurilor” și asigurarea tuturor utilităților necesare investiției în conformitate cu Planul de acțiune asumat.

 • 5. După aprobare prin hotărârea consiliului local a documentației PUZ și RLU aferent, hotărârea însoțită de documentație va fi transmisă către oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, în vederea notării în cartea funciară a faptului că imobilul face obiectul respectivelor reglementări urbanistice, în conformitate cu art. 29, alin. 2A1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

 • 6. Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” - str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, a Regulamentului Local de Urbanism.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț” - str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER

Liliana IOVAN

Red/dact - L.I.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. UR2018-006094/23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „Locuințe colective, servicii, comerț”, str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara

 • 1. Descrierea situației actuale

Terenul reglementat în cadrul documentației PUZ „Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, este amplasat în partea vestică a teritoriului administrativ al municipiului Timișoara, în proximitatea canalului Bega, în cartierul losefin, in cvartalul delimitat la nord de Splaiul Tudor Vladimirescu si canalul Bega cu zona verde aferenta, la est - b-dul luliu Maniu, la sud - str. Joszef Preyer, la vest - str. Mangalia, este accesibil pe latura sa vestică din strada Mangalia și este învecinat pe celelalte laturi cu alte proprietăți private.

Conform PUG aprobat prin HCL nr. 157/2002 prelungit prin HCL 131/2017 - UTR 49 - zonă de locuințe pentru maxim două familii și funcțiuni complementare. Regim de înălțime maxim P+2E și POT maxim 40%. Spații verzi minim conform HCL nr. 62/2012.

Terenul reglementat, este înscris în CF nr. 431530, nr. cadastral 431530, str. Mangalia nr. 66-72, teren intravilan în suprafață de 5.126 mp, având categoria de folosință: curți construcți, proprietar fiind SC TIMCO S.A..

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Planul Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț”, str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, propune soluții și reglementări în scopul dezvoltării unei zone mixte, destinată locuirii colective, comerțului și serviciilor cu regim de înălțime S/D+P+2E și local S/D+P+5E.

Prin conformarea clădirilor propuse se va crea un spațiu urban semipublic, o curte interioară, amenajată cu spații verzi, alei, zone de recreere etc. Acest spațiu va fi în directă legătură cu spațiul verde al străzii Mangalia și prin intermediul acesteia cu spațiile verzi amenajate de-a lungul Canalului Bega, ducând la ridicarea calității locuirii în cadrul acestei zone.

 • 3. Alte informații

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, actualizată, pentru documentația PUZ „Locuințe colective, servicii, comerț”, str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara au fost obținute: Certificatul de Urbanism nr. 2420 din 02.06.2017, Avizul de Oportunitate nr. 29 din 27.07.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 07 din 29.03.2018;

 • 4. Concluzii

Având în vedere prevederile legale expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe colective, servicii, comerț”, str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara, beneficiară TIMCO S.A îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR

NICOLAE ROBU                      Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


»0«

, ♦ ♦

«Ti O ♦

21 • • • •

«*•

1

A •

♦ ♦

• •••*//SPECIFICATIE

NUME

SEMNATURA

Sef proiect

arh. Sabin Raciu

Proiectat

arh. Demidov Sergiu

Desenat

arh. Demidov Sergiu

Verificat

arh. Sabin Raciu


Beneficiar:    SC LMV SRL

Amplasament : Jud. Timis Mun. Timișoara

Str. Mangalia nr.1 C.F. nr 424769

PR./AN 136/ 2016

Titlu proiect : Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe si spatii cu o alta destinație,realizare accese noi (auto si pietonale),modernizare si amenajare parcela

FAZA

P.U.Z.

Titlu plansa : OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

PL.NR.

A 05