Hotărârea nr. 273/2018

273/22.05.2018 privind modificarea anexelor 1, 2, 3, 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 -2018
Hotararea Consiliului Local 273/22.05.2018
privind modificarea anexelor 1, 2, 3, 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 -2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 10318/04.05.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10318/04.05.2018 al Serviciului Şcoli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10318/04.05.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 471/20.12.2017 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Sipos Elena;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr .131/03.04.2018 privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Bloţiu Andra-Anca;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 132/03.04.2018 privind validarea mandatului de consilier al doamnei Chindriş Laura;
Având în vedere prevederile art. 96 alin.1 şi 2 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar completat şi modificat prin Ordinul nr. 3160/2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (6), pct. a). 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea anexelor 1, 2, 3, 4 la Hotărârea Consiliului Local nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea noilor membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2017 -2018, după cum urmează:
1. Reprezentant al Consiliului Local:
- Doamna Chindriş Laura la Colegiul Naţional C.D. Loga, Liceul Pedagogic "Carmen Sylva", Liceul Tehnologic UCECOM "Spiru Haret", Grădiniţa cu program prelungit "Cordiana", Clubul Sportiv Şcolar nr. 1, în locul Domnului Bordeaşu Ilarie; Conform Hotărârii Consiliului Local nr. 129/03.04.2018 a încetat mandatul domnului Bordeaşu Ilare şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 132/03.04.2018 a fost validat mandatul doamnei Chindriş Laura;
- Doamna Bloţiu Andra-Anca la Colegiul Naţional de Artă "Ion Vidu", Liceul de Arte Plastice, Şcoala Gimnazială "Rudolf Walter", Şcoala Primară "Casa Speranţei", în locul domnului Ieremia Ion Ardeal; conform Hotărârii Consiliului Local nr. 130/03.04.2018 a încetat mandatul domnului Ieremia Ion Ardeal şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 131/03.04.2018 a fost validat mandatul doamnei Bloţiu Andra-Anca;
- Doamna Sipos Elena la Liceul Teoretic "Bartok Bela", Liceul Teoretic "Dositei Obradovici", Colegiul Tehnic "Electrotimiş", Grădiniţa cu program normal "Primii paşi", Grădiniţa cu program prelungit "Kindergarten Giminni", în locul doamnei Marcov Zlatiborca; conform Hotărârii Consiliului Locala nr. 470/20.12.2017 a încetat mandatul doamnei Marcov Zlatiborca şi conform Hotărârii Consiliului Local nr. 471/20.12.2017 a fost validat mandatul doamnei Sipos Elena;

2. Reprezentant al Primarului:
- Doamna Viziteu Gabriela, va fi înlocuită la unităţile de învăţământ, după cum urmează:
ˇ Doamna Lăudatu Anca la Liceul cu Program Sportiv "Banatul";
ˇ Domnul Duma Marius la Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Şcoala Gimnazială nr. 6, Grădiniţa cu program prelungit nr. 23;
ˇ Domnul Dobai Vlad la Şcoala Gimnazială nr. 25;
ˇ Doamna Ciucur Ioana la Grădiniţa cu program prelungit nr. 32;
- Doamna Bălan Andreea va fi înlocuită de către Doamna Fuicu Aurica Larisa,la Grădiniţa cu program prelungit "Nicolaus Lenau".

Art. 2: Anexele 1, 2, 3, 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează membrii prevăzuţi în Anexele 1, 2, 3 şi 4 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara;
- Membrilor desemnaţi în Anexele 1, 2, 3 şi 4;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

Nr. SC2018 - 10318/04.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea anexelor 1, 2, 3, și 4 la HCL nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământpreuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 -2018

Conform prevederilor art. 96 alin (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale;

Prin Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale a fost aprobată metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar completat și modificat prin Ordinul nr. 3160/2017;

Luând în considerare solicitările unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, privind desemnarea a noi membrii din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale acestora, având în vedere faptul că o parte dintre consilierii locali și salariați ai Primăriei Municipiului Timișoara nominațizați la începutul anului școlar nu mai activează;

Având în vedere încetarea mandatelor reprezentanților consiliului local, precum și încetarea raporturilor de servici a reprezentanților Primarului;

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, considerăm oportună inițierea unui proiect de hotărâre de modificarea anexelor 1, 2, 3 și 4 la HCL nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 - 2018, prevăzuți în anexele 1, 2, 3 și 4, anexe care vor face parte din hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

VICEPRIMAR

Dan Diaconu


Nicolae Robu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI SPITALE

Anca Lăudatu

ROMÂNIA

PRIMAR

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI SPITALE Nr. SC 2018 - 10318/04.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea anexelor 1, 2, 3 și 4 la HCL nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 -2018

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 10318/04.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 -2018;

Facem următoarele precizări:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr.55/21.02.2017 a fost aprobată organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara pentru anul școlar 2017 -2018;

Conform prevederilor art. 96 alin (1) și (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011 unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de administrație, de directori și de directori adjuncți, după caz. În exercitarea atribuțiilor ce le revin, consiliile de administrație și directorii conlucrează cu consiliul profesoral, cu comitetul de părinți și cu autoritățile administrației publice locale;

Prin Ordinul nr. 4619/2014 al Ministrului Educației Naționale a fost aprobată metodologia cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar completat și modificat prin Ordinul nr. 3160/2017;

Având în vedere încetarea mandatelor reprezentanților consiliului local, precum și încetarea raporturilor de servici a reprezentanților Primarului, este necesar să fie desemnate alte persoane, după cum urmează:

 • 1. Reprezentant al Consiliului Local:

 • -  Doamna Chindriș Laura la Colegiul Național C.D. Loga, Liceul Pedagogic „Carmen Sylva”, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret”, Grădinița cu program prelungit „Cordiana”, Clubul Sportiv Școlar nr. 1, în locul Domnului Bordeașu Ilarie; Conform HCL nr. 129/03.04.2018 a încetat mandatul domnului Bordeașu Ilarie și conform HCL nr. 132/03.04.2018 a fost validat mandatul doamnei Chindriș Laura;

 • -  Doamna Bloțiu Andra-Anca la Colegiul Național de Artă „Ion Vidu”, Liceul de Arte Plastice, Școala Gimnazială „Rudolf Walter”, Școala Primară „Casa Speranței”, în locul domnului Ieremia Ion Ardeal; conform HCL nr. 130/03.04.2018 a încetat mandatul domnului Ieremia Ion Ardeal și conform HCL nr. 131/03.04.2018 a fost validat mandatul doamnei Bloțiu Andra-Anca;

 • -  Doamna Sipos Elena la Liceul Teoretic „Bartok Bela”, Liceul Teoretic „Dositei Obradovici”, Colegiul Tehnic „Electrotimiș”, Grădinița cu program normal „Primii pași”, Grădinița cu program prelungit „Kindergarten Giminni”, în locul doamnei Marcov Zlatiborca; conform HCL nr.

470/20.12.2017 a încetat mandatul doamnei Marcov Zlatiborca și conform HCL nr.

471/20.12.2017 a fost validat mandatul doamnei Sipos Elena;

 • 2. Reprezentant al Primarului:

 • -  Având în vedere faptul că Doamna Viziteu Gabriela a îndeplinit condițiile legale pentru pensionare și nu mai activează, va fi înlocuită ca reprezentant al Primarului la unitățile de învățământ, după cum urmează:

 • •  Doamna Lăudatu Anca la Liceul cu Program Sportiv „Banatul”;

 • •  Domnul Duma Marius la Colegiul Tehnic Ion I.C. Brătianu, Școala Gimnazială nr. 6, Grădinița cu program prelungit nr. 23;

 • •  Domnul Dobai Vlad la Școala Gimnazială nr. 25;

 • •  Doamna Ciucur Ioana la Grădinița cu program prelungit nr. 32;

 • -  Având în vedere faptul că doamna Bălan Andreea nu mai activează în cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, la Grădinița cu program prelungit „Nicolaus Lenau” va fi înlocuită de către Doamna Fuicu Aurica Larisa.

Menționăm faptul că și conducerea unităților de învățământ au transmis adrese de solicitare pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local, respectiv ai Primarului, după cum urmează:

 • -  Adresa nr. 1439/23.04.2018, emisă de conducerea Liceului Pedagogic Carmen Sylva, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-9437/24.04.2018;

 • -  Adresa nr. 1448/20.04.2018, emisă de conducerea Colegiului Național C.D. Loga, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-9131/20.04.2018;

 • -  Adresa nr. 1336/18.04.2018, emisă de conducerea Colegiului Național de Artă Ion Vidu, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-8794/18.04.2018;

 • -  Adresa nr. 1198/15.03.2018, emisă de conducerea Liceului cu Program Sportiv Banatul;

 • -  Adresa nr. 419/13.04.2018, emisă de conducerea Liceului de Arte Plastice, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-8448/16.04.2018;

 • -  Adresa nr. 102/01.02.2018, emisă de conducerea Grădiniței cu program prelungit „Nikolaus Lenau”, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-2306/01.02.2018.

Luând în considerare motivele expuse mai sus este necesară modificarea anexelor la HCL nr. 383/17.10.2017. Menționăm faptul că aceste anexe au valabilitate până la data începerii noului an școlar 2018-2019.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 1, 2, 3 și 4 la HCL nr. 383/17.10.2017, privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 -2018, prevăzuți în anexele 1, 2, 3 și 4, anexe care vor face parte din hotărâre, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE

CONSILIER


Anca Lăudatu


Gabriela Tamaș

Cod.FO 53-01,Ver.1

Anexa nr. 4 la HCL.........

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT UNITĂȚILE CONEXE DE STAT - MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Nr.

Crt

Unitatea de învățământ cu prsonalitate juridica

Unitatea de învățământ arondată

Reprezentant al Consiliului Local

1

PALATUL COPIILOR MUNICIPIUL TIMIȘOARA

C.MARTIRILOR NR. 64 0256203744

palatul copiilortm@yahoo.com

Mariș Daniela Sîrbu Nicușor Alin

2

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 1 MUNICIPIUL TIMIȘOARA AMFOREI NR. 4

0356412824, 0356412825 cssItm@rdslink.ro

Chindriș Laura

Dimeca Radu Mazilu Octavian

3

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR BEGA MUNICIPIUL TIMIȘOARA

STR. AMFOREI NR. 1

035612839, 0356412840

Grigoroiu Grigore Adrian Lulciuc Szatmari Ioan

PRIMAR,

Nicolae Robu

Anexa nr. 3 la HCL.........

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR PRIVAT AUTORIZAT

Nr.

Crt

Unitatea de învățământ cu prsonalitate juridică

Unitatea de învățământ arondată

Reprezentant al Consiliului Local

1

ȘCOALA POSTLICEALA

FUNDATIA ECOLOGICA GREEN

MUN. TIMIȘOARA

BUL. REGELE CAROL INR. 11 tel. 760663941 cristiana_carnat@yahoo.com

Lorenzo Barabas

2

COLEGIUL „ALMA MEDICA” MUN. TIMIȘOARA,

STR. SIMION BARNUTIU, NR 9 tel. 925628792

Căldăraru Lucian

3

LICEUL TEORETIC „SOCRATES”

MUN TIMIȘOARA,

Str. Calea Bogdfaeitilor nr. 32 B ,

tel 0356113322 copaci22@yahoo.fr

Dimeca Radu

4

LICEUL TEORETIC "HENRI COANDA" MUN. TIMIȘOARA

STR.OFCEA NR.9

T e l . 0256/486321 henricoandatrn@yahoo.com

Grigoriu Grigore

5

ȘCOALA

"SF.ANTIM

IVIREANU" MUN.

TIMlȘOARA

STR. ALUNIS NR.36 tel. -256228784 lavinia.damian@yahoo.com

Sîrbu Nicușor Alin

6

SCOALA PRIMARĂ“WENDY KIDS”

MUN.TIMIOSARA

ALEEA GHIRODEI, NR. 55A tel

- 0720176954 contact@gradinitawendy.ro

Lulciuc Adrian

7

GRADINITA “WENDY KIDS”

MUN.TIMIOSARA

ALEEA GHIRODEI, NR. 55A tel - 0720176954

Mariș Daniela

contact@gradinitawendy.ro

8

GRADINITA LUI GOGHITA

MUN. TIMIȘOARA

STR. AIDA NR.1 tel- 6356100475 polianadragos@yahoo.com

Moșiu Simion

9

GRADINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT "FLUTURAȘUL

BOBITA"

MUN. TIMl ȘOARA

Str. HEBE Nr. 54

Tel - 7227966844

brank_a28@yahoo.com

Sandu Ștefan Constantin

10

GRADINITA „ KINDER-GARTEN MINISSA „

MUN.TIMIȘOARA

Str. PAUL CONSTANTINESCU

Tel. -0720910128 corina_aida@yahoo.com

Tirziu Adelina-Larissa

11

GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "PLANETA PITICILOR"

MUN. TIMIȘOARA

Str. Tebea nr.29

Popescu Raluca Ioana

12

SCOALA PRIMARA BABEL

MUN. TIMIȘOARA

Bv.T. Vladimirescu,Tel -025644404

Lorenzo Barabas

13

GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "KINDERGARTEN GIMINNI"

MUN. TIMIȘOARA, Str. Pisa nr.10

Sipos Elena

14

GRĂDINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "INFANTS " MUN. TIMIȘOARA, Str.Basarabia,

nr.4, Tel.0256/227074

Sîrbu Nicușor Alin

15

GRĂDINITA CU PROGRAM

PRELUNGIT "CHILDREN CARE CENTER "

MUN. TIMIȘOARA, Str.Auroara ,

nr.6, Tel.0751092192

Luminița Țundrea

PRIMAR,

Nicolae Robu

Anexa nr. 2 la HCL......

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

PREUNIVERSITAR PRIVAT ACREDITAT

Nr.

Crt

Unitatea de învățământ cu prsonalitate juridica

Unitatea de învățământ arondată

Reprezentant al Consiliului Local

1

SCOALA POSTLICEALA "HENRI COANDA" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA, JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Liviu Rebreanu nr.35 tel/fax: 0256/486322

Grigoroiu Grigore

2

LICEUL TEORETIC "MILLENIUM" MUNICJPIUL TIMlȘ0ARA, JUDETUL TIMIȘ

Str. Brediceanu nr.37

Tel: 0256/292880

Szatmari Ioan Ștefan

3

LICEUL TEHNOLOGIC UCECOM "SPIRU HARET" MUNICIPIUL TIMlȘ0ARA JUDETUL TIMIȘ

Str. .Bogdanetilor nr.32B tel/fax-0256472701

Luminița Țundrea

4

LICEUL TEHNOLOGIC "IOAN

SLAVICI" MUNICIPIUL TIMIȘ0ARA, JUDETUL TIMIȘ,

str. Dr.Aurel Paunescu Podeanu nr.144, tel.- 0256213109

Chindriș Laura

5

ȘCOALA GIMNAZIALA "MONTESSORI HAUS"

MUN.TIMlȘ0ARA

JUDETUL TIMIȘ,

STR. C. BANCOVEANU, NR. 73-77 Tel - 256494076 office@montessorihaus.ro

Taropa Lucian-Dorel

6

SCOALA PRIMARA

"CASA SPERANTEI" MUNICIPIUL

TIMlȘ0ARA,JUDETUL TIMIȘ

Str. Frați Buzeuti nr. 14

Tel/fax 0256-471965

Bloțiu Andra - Anca

7

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL "CASA SPERANTEI" MUNICIPIUL TIMISOARA, JUDETUL TIMIȘ

Str. Frați Buzești nr. 14

Tel/fax 0256-471965

Dugulescu Marius-Cristinel

8

GRADINITA CU PROGRAM PROGRAM

PRELUNGIT „CORDIANA

TIMIȘOARA

JUDEȚUL TIMIȘ

Str. Glad nr.27

Tel/ fax 0256-456527

Chindriș Laura

9

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "LADY BIRD" MUNICIPIUL TIMIȘOARA Str. Martir Dan Carpin, nr 19, tel. Tel-0256/294958,07232291994

Grigore Grigoroiu

10

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "NOTRE DAME" MUN. TIMIȘ0ARA JUDEȚUL TIMIȘ

B-DUL REGELE CAROL I, NR.13 Tel - 728273389 cristina.buleja@gmail.com

Orza Adrian-Romiță

11

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL

"PRIMI PAIȘI"

MUNICIPIUL

TIMlOARA, JUDETUL TIMIȘ

Calea Martirilor nr.96 TEL.0734322845

Sipos Elena

12

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT "TROITA" MUN. TIMIȘ0ARA, BLV.LIVIU REBREANU, NR.35, Tel-0356715950 JUDEȚUL TIMIȘ

Sîrbu Nicușor Alin

PRIMAR,

Nicolae Robu

Anexa nr. 1 la HCL nr. _________

CENTRALIZATOR

PRIVIND NUMIREA MEMBRILOR ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT

Nr. crt.

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Unitatea de învățământ arondată

Reprezentant al

Primarului

Reprezentanți ai Consiliului

Local

1

COLEGIUL NAȚIONAL BĂNAȚEAN

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC

B-dul 16 Decembrie 1989; nr.26; 0256/ 491713,0256/

491714 cnb@colegiulbanatean.ro

Popovici Camelia

Mateescu Ioan Popovici Gabriela Căldăraru Lucian

2

COLEGIUL NAȚIONAL "CONSTANTIN

DIACONOVICI LOGA" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

GIM , LIC

B-dul C.D.LOGA NR.37;TEL.0256/ 491873;FAX.0256/

491874; email loga@email.ro

Ganciov Ioan

Grigore Grigoroiu

Lorenzo Barabas

Chindriș Laura

3

COLEGIUL NAȚIONAL "ANA ASLAN" MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC , POS

B-dul.Revoluției,nr.15/ A, 300034,Tel/ Fax

0256492345,Email anaaslantm@yahoo.com

Orobeti Codruța

Tirziu Adelina - Larissa Mihok Ciprian

4

COLEGIUL NAȚIONAL DE ARTĂ "ION VIDU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI , GIM , COL/ COL NAT

str. Cluj nr.12 cod postal 300576 tel:0256-490467,fax:

0256-221000, e-mail ion.vidu@gmail.com

Gheorghe Moldovan

Grigore Grigoroiu

Bloțiu Andra-Anca

Adrian Lulciuc

5

LICEUL TEORETIC "WILLIAM SHAKESPEARE" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO str.I.L.Caragiale nr.6; cod postal 300104 Tel.0256/ 201247, Fax 0256/ 435188,e-mail directiune@williamshakespeare.ro

Daniela Adam

Lorenzo Barabas Marius Dugulescu Luminița Țundrea

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.44

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Iosif Vulcan nr.1 0256208418;

doinamargan@yahoo.com

6

LICEUL TEORETIC "JEAN LOUIS CALDERON"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO

STR.PESTALOZZI NR.14,COD POSTAL 300115;

TEL:0256491540 FAX:0256203406 liceu calderon@yahoo.com

Anca Lăudatu

Grigore Grigoroiu Moșiu Simion Luminița Țundrea

7

LICEUL TEORETIC "BARTOK BELA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC / LIC TEO

Bv. G. Dragalina Nr. 11A, cod: 300181, tel.: 0256493031, Fax: 0256221273, e-mail: bartok@bartok.ro

Ilie Borbely

Sandu Ștefan Constantin

Sipoș Elena Lorenzo Barabas

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE Str. Iuliu Maniu nr 42 , 0256494742

8

LICEUL TEORETIC "NIKOLAUS LENAU"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO str.Gheorghe Lazar nr.2; cod postal 300078; tel/ fax 0256201885; e-mail n.lenauschule@yahoo.de

Cojocari Ioan

Grigore Grigoroiu

Moșiu Simion Szatmari Ioan Ștefan

9

LICEUL TEORETIC "VLAD ȚEPEȘ" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC

STR. NEGOI; NR. 47; COD POSTAL 300568; TEL/

FAX: 0256224384; E-MAIL vladtepes tm@yahoo.com

Petrenciuc Bogdan

Căldăraru Lucian

Sîrbu Alin

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.28 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Zona Stadion 1 Mai;0256-463742;lia_petrenciuc@yahoo.co m

10

LICEUL TEORETIC "DOSITEI OBRADOVICI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO

Cosmin Preda

Sipos Elena

Mariș Daniela

Bd.-ul. Gen. I. Dragalina, nr.6, tel/ fax 0256491624,

dobradovici@,yahoo.com

11

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI / GIM, LIC/ LIC TEO

STR. Ghirlandei nr.4; cod postal 300231, tel.0256493451; fax 0256498362; e-mail director@info.tm.edu.ro

Culiță Chiș

Grigore Grigoroiu

Dimeca Radu

Popovici Gabriela

12

LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEO / LIC VOC

B-dul C.D.Loga NR.45 ; cod postal 300020; TEL./

FAX.0256490043 ; lped tm@yahoo.com

Gavra Alina

Mosiu Simion Căldăraru Lucian

Chindriș Laura

13

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV "BANATUL"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI / GIM, LIC/ SP

str. F. C. Ripensia, nr. 29; cod poștal 300584; telefon/ Fax: 0256 489 153; 0256 293 453;

e-mail: licsportbanatul@yahoo.com

Lăudatu Anca

Grigore Grigoroiu

Mateescu Ioan

Sandu Ștefan Constantin

14

LICEUL DE ARTE PLASTICE MUNICIPIUL TIMIȘOARA ,PRI/ GIM, LIC/ LIC VOC BD. M. EMINESCU NR.2,COD:300024,TEL./ FAX:0256-493822,e-mail:liceuarteplastice_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com

Koncz Mihaela

Bloțiu Andra - Anca

15

LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL "LOGOS"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE/ PRI, GIM, LIC/ LIC VOC/ POS

str. Transilvania, nr.10A, cod poștal 300456, telefon 0256240644, fax 0256240643, email scoalalogos@yahoo.com

Dinu Diana Claudia

Daniela Mariș

Taropa Lucian-Dorel

Popescu Raluca-Ioana

16

LICEUL TEOLOGIC ROMANO-CATOLIC "GERHARDINUM" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, LIC/ LIC VOC

P-ța.Regina Maria nr.1; Tel:0256/ 201986,0256/ 200635; Fax:0256/ 295777;

gerhardinum@yahoo.com

Gama Pauliean

Sandu Constantin -Stefan

17

LICEUL TEOLOGIC BAPTIST MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

GIM, LIC/ LIC VOC

STR. ADY ENDRE NR. 20, COD POSTAL 300175;

TEL. 0256208601; FAX: 0356814284; office@ltbtm.ro /

Gama Pauliean

Dugulescu Marius Cristinel Mihok Ciprian

LICEUL WALDORF MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE/ PRI/ GIM, LIC/ LIC TEO

Cristiu Eliza

Lorenzo Barabaș Orza Adrian-Romiță

18

STR URANUS NR 10,cod postal 300687,tel 0256482448/ 0256482448/ liceul_waldorf_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com /

19

COLEGIUL ECONOMIC "FRANCESCO SAVERIO NITTI" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

LIC

Str.Corbului nr.7/ C,cod postal 300239,telefon -fax 0256490980 /

Mihaela Mircea

Sandu Constantin -Stefan-

Popovici Gabriela

20

COLEGIUL TEHNIC DE VEST MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

COL/ COL TEHN

B-DUL REGELE CAROL I NR.11 COD POSTAL 300172,TEL:FAX:0256493026, e-mail ctv MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com / liceal

Tamaș Gabriela

Sîrbu Alin Căldăraru Lucian

21

COLEGIUL DE SILVICULTURĂ ȘI

AGRICULTURĂ "CASA VERDE" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRE, PRI, COL / COL TEH

Aleea Pădurea Verde nr.5, tel / fax 0256219513, 0256220093, lsilvic@gmail.com

Tamaș Gabriela

Moșiu Simion

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.13

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

AEROPORT , 0256386040

22

COLEGIUL TEHNIC "AZUR" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

COL/ COL TEH

CALEA MARTIRILOR; NR.64; 300727; TEL/ FAX

0256463247,0256467585,

0356410068,0356410069; liceulazur@yahoo.com

Dobai Vlad

Sandu Constantin -Ștefan

23

COLEGIUL TEHNIC "EMANUIL UNGUREANU"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COL/ COL TEH

P-ta Iancu Huniade; nr. 3; cod 300029; Telefon 0256493854; Fax 0356411540; email emanuil.ungureanu@yahoo.com /

Anca Lăudatu

Dimeca Radu Dragoș Popovici Gabriela

24

COLEGIUL TEHNIC "HENRI COANDĂ"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PROF, LIC

str.C.Brediceanu nr.37,cod poștal 300012,0256/ 226404,0256293688, colegiul coanda@yahoo.com

Ioan Mihai Costa

Tirziu Adelina Larissa

25

COLEGIUL TEHNIC "ION I.C. BRĂTIANU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

COL / COL TEH

str.P-ța Iancu Huniade nr.2

Tel: 0256-434934, 0256-434906; 0356-440330;

Fax: 0256-436322

mail: coltehtim@yahoo.com /

Duma Marius

Dugulescu Cristinel Orza Adrian-Romiță

26

COLEGIUL TEHNIC "REGELE FERDINAND I " TIMIȘOARA

COL/ COL TEH

STR.RENAȘTERII NR.24/ A;COD POSTAL 300310;

0256225905/ 025225905/ dsenergetic2004@yahoo.com

Anca Lăudatu

Căldăraru Lucian

Țundrea Luminița

27

COLEGIUL TEHNIC "ION MINCU" MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI/GIM/LIC TEH/ COL/ COL TEH

Str.Gheorghe Lazar nr.20,

0256200020,secretariat@ionmincutm.ro

Cristiu Eliza

Moșiu Simion Lorenzo Barabas

28

COLEGIUL TEHNIC "ELECTROTIMIȘ"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI , GIM, COL/ COL TEH

Str.Matei Millo nr.2/ a , 300696 , 0256 222444/ 0256

222808 electrotimis@yahoo.com

Ioan Mihai Costa

Lorenzo Barabas

Sipos Elena

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.20 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRI/ GIM,

Str. Martir Radu Constantin nr.23,

0256222572, scoala 20@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.8

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Mart. C-tin Radu, nr.23; 0256222659

29

LICEUL TEHNOLOGIC TRANSPORTURI AUTO

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM, LIC/ LIC TEH / POS /

Str.Ardealului nr.1 Timișoara, TEL.0256/ 221.671 ,

FAX.0256/ 221.672 email: licautotim@gmail.com

Ioan Mihai Costa

Mateescu Ioan

Daniela Mariș

Dugulescu Marius-Cristinel

LICEUL TEHNOLOGIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ MUNICIPIUL TIMIȘOARA LIC/ LIC TEH

Ursu Steluța

Mihok Ciprian Szatmari Ioan

30

str. Calea Bogdanestilor nr.32/ A; 300015; 0256/ 472047, 0256/ 472091/ 0256/ 472047/ gsia.MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com

31

COLEGIUL TEHNIC "DIMITRIE LEONIDA"

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI,GIM, PROF, LIC

STR. DUNAREA; NR.9; 300612;

0256472315/0256472315/liccfrtm@gmail.com / liceal

Petrenciuc Bogdan

Grigoroiu Grigore

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

Str. Comanesti nr.3;nr.tel. 0256/ 224454 ;fax 0256/ 246456

e-mail : scoala gen1 tm@yahoo.com

Ardelean Daniela

Taropa Lucian-Dorel

Moșiu Simion

ȘCOALA GIMNAZIALĂ

NR.4 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRI, GIM str.Jules Verne nr.64 tel. 0256/ 219703 fax.0256/ 219703

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.5 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.5 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRE

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR.MURES NR.8 ,TEL/ FAX-0256217172

Ioana Ciucur

Sandu Ștefan Constantin Dimeca Radu Dragos Popovici Gabriela

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.29

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Mures nr.6;0256-452009;daniela_valcea@yahoo.c om

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.6 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

Vulturilor, nr.89,cod POSTAL 300151, 0256456622/

Duma Marius

Daniela Mariș

Sîrbu Alin

Taropa Lucian -Dorel

0256456622, scoala nr6 tm@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.30 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Vasile Lupu nr.29/ a;0256-456771; GRĂDINIȚA pp30@yahoo.com

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr.7 "SFÂNTA MARIA" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str. ION IONESCU DE LA BRAD NR.2 ;cod:300255 ; 0256 210542 / 0256 214916 / scoala7tm@yahoo.com /

Manolache Ionuț

Taropa Lucian-Dorel

Grigoroiu Grigore

Adrian Lulciuc

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.12 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

Bl.Regele Carol I nr.17 ; cod postal 300180 ; tel/ fax 0256/ 439037;scoala nr12@yahoo.com

Prelucan Laura

Popovici Gabriela Căldăraru Lucian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.21

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str.Radulescu nr.5;300199;0256452764;

miutel cornelia@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT C.F.R. MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str.Suceava,nr.13A,0256/ 447709,GRĂDINIȚA

25@yahoo.com

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.13 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

str.G.Muzicescu nr.14,codpostal300509,

tel/ fax.0256/ 218777

Faur Amelia

Căldăraru Lucian

Daniela Mariș

Popescu Raluca-Ioana

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.15 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

str. Chisodei Nr. 1;cod 300430,tel/fax 0256/216024, email:scnr15@yahoo.com

Bulai Delia Ofelia

Popescu Raluca-Ioana

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 "TAKE

IONESCU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR.BUCURESTI NR.11 COD 300064;TELEFON/

FAX 0256/ 292889;e-mail

:eco scoala 16tm@yahoo.com

Pintea Alexandra

Taropa Lucian-Dorel Moșiu Simion Dimeca Radu

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.18 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

str. Amforei Nr.6 cod 300660 tel/ fax 0256444828 e-mail cinteanlia@zahoo.com /

Iulia Ciupercea

Adrian Lulciuc

Mihok Ciprian

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 19 "AVRAM IANCU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

Bd Cetății nr 24; cod 300397; Tel / Fax 0256.444733; e-mail: scoala19avramiancu@yahoo.com

Iova Gabriela

Mihok Ciprian Adrian Lulciuc Lorenzo Barabas

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ nr. 21 "VICENȚIU

BABEȘ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRI, GIM

S.Barnutiu;nr.9;cod 300133; tel/ fax0256208318; e-mail scoala21tm@yahoo.com

Mohuț Gabriela

Grigoroiu Grigore

Sîrbu Alin

Orza Adrian-Romiț

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.24 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

str.Brandusei

nr.7,300624,tel.0256226444,fax.0256442726 /

Ciprian Orhei

Mihok Ciprian

Tirziu Adelina-Larissa

Idolu Daniel Iulian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.27

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Brandusei nr.15;0256-

442998; otilia.rila@bild-instal.com

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.25 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR.COSMINULUI; NR.42; COD POSTAL 300720;

TEL.0256465120/ 0256465120/ scoala25@yahoo.com

Dobai Vlad

Sîrbu Alin

Sandu Ștefan Constantin Țundrea Luminița

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.27 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

str.Aleea Gornistilor nr.3 Telefon:0256452948

Fax:0256452948, e-mail:scoala27@yahoo.com

Petrenciuc Bogdan

Tirziu Adelina-Larissa Mariș Daniela

Mateescu Ioan

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str. Leonard nr.13;0256-457374; gradinita nr3@yahoo.com

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.30 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRI, GIM

STR. ASTRILOR, NR. 13, COD POSTAL 300685 TELEFON 0256/ 462302, FAX 0256/ 462302, e-mail scoala30tm@yahoo.com

Iulian Dascalu

Idolu Dan

Tirziu Adelina Larissa Lorenzo Barabas

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "RUDOLF WALTHER" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE, PRI, GIM

str. Rudolf Walther nr.1/ 300314/ 0256292542/

0256493937/ srwtim@yahoo.com

Gama Pauliean

Bloțiu Andra - Anca

GRĂDINIȚA CU PROGRAM SAPTAMINAL "RUDOLF WALTHER" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Rudolf Walther nr.1/

300314/ 0256292542/ 0256493937/ srwtim@yahoo.com/

48

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Herculane nr.9; 0256-290828; sneja2010@yahoo.com

Petrenciuc Bogdan

Grigoroiu Grigore

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Alunis nr.41A ;0256-463344

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.7 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. C.I.Nottara nr.1 tel. 0256/ 290430

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.14 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA PRE str.Herculane, nr. 34; 0256215828/

49

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.11

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Versului nr.2;0256-465307;crisanlavinia@gmail.com

Victor Birda

Lorenzo Barabas

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.12

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Axente Sever nr.10; 0356451744;

adriana1cata@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.7 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Independenței , nr18 , tel 0256207209 /

50

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.14

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

Str. Al. Odobescu, Nr.56 A, cod postal 300237, Tel. /

Fax. 0256 223136, E-mail gradipp14@yahoo.com

Tamaș Gabriela

Căldăraru Lucian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

SĂPTĂMÂNAL

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Odobescu nr.45/ b;

0256491665; gradinita_ps1@yahoo.com

51

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.20

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. M-tir Silviu Motohon nr.53; 0256212667; tamarafetyko@yahoo.com

Anca Lăudatu

Mihok Ciprian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM nr 9 PRELUNGIT "CARLA PELZ" MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE str.Crisan nr.21/ 23;0256-226010;nelipirva@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Ion Ionescu de la Brad A2 ;0256-214913

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.27 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Constantin Zabulica A 14;

0256-281877

52

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.22

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Semenic nr.8;0256-434046;gradipp22tm@yahoo.com

Mohuț Gabriela

Grigoroiu Grigore

53

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.23 MUNICIPIUL TIMIȘOARASTR. G. MUSICESCU, NR. 9, TEL/ FAX 0256272945, E-MAIL gradinita23_MUNICIPIUL TIMIȘOARA@yahoo.com

Duma Marius

Popovici Gabriela

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.31

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Platanilor nr. 2 0256-452764

54

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.25 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Suceava nr.13a; 0256447709; GRĂDINIȚA 25@yahoo.com /

Cosmin Preda

Sandu Ștefan Constantin

Țundrea Luminița

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.24

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

STR. MASLINULUI, MNR.7/

9,0256471829,

nelutajune@yahoo.com

GRĂDINIȚA PROGRAM

PRELUNGIT NR. 4 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. C.A ROSETTI, NR.6, MUNICIPIUL TIMIȘOARA

55

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.26 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Teiului nr.3; 0256226307; barbufelicia@yahoo.com

Bălănescu Alina

Lorenzo Barabas

56

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.32 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Stegarilor nr.2;0256-464406; GRĂDINIȚA pp32@yahoo.com

Ioana Ciucur

Tirziu Adelina Larissa

57

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Olimpiadei nr.6;0256-432363;

borlovanangela@yahoo.com

Dinu Diana Claudia

Sîrbu Alin

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.19

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Narciselor nr. 5 0256494243;

danielatoch@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT POSTA

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

b-dul Revoluției 1989 nr. 2, tel. -gut delia@yahoo.com

58

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.36

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Teiului nr.5; 0256-441674; delia.dragan@yahoo.com

Vlad Dobai

Mihok Ciprian

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.37 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Calea Aradului, Nr.38,

0256426078, delia.@yahoo.com /

59

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.38

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

Str. Intrarea Neptun nr. 4, tel. 0256223611, GRĂDINIȚA pp38@yahoo.com

Ioan Mihai Costa

Grigoroiu Grigore

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.6 MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR.19 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Luminii nr.22;0256-222507; maria_chera@yahoo.com

60

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.53 MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRE

str. Pestalozzi nr.4;0256-202798; adrianacaprariu@yahoo.com

Anca Lăudatu

Dimeca Radu

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.16

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str.Abrud, nr.19, 0256433495, alexandramircov@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.45

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE str.Fagului, nr.17, 0256490687

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT NR.48

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Dragasani nr.1;0256-432014; floriluput@yahoo.com

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

NORMAL NR.16 MUNICIPIUL

TIMIȘOARA

PRE

str.Renasterii nr. 4; 0256205791

61

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT

"NIKOLAUS LENAU" MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

str. Gen.N.Grigorescu nr.3;0256-

201757;beleiumiralda@yahoo.com

Fuicu Aurica Larisa

Lorenzo Barabas

GRĂDINIȚA CU PROGRAM

PRELUNGIT ,,FRANZ

LUKAS,,    (fosta nr.8)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRE

Str.Ghirlandei, nr.2 / 0256493450

62

CENTRUL JUDEȚEAN DE EXCELENȚĂ TIMIȘ]

Str.Ghirlandei nr.4

Timisoara, jud.Timis

Anca Lăudatu

Lorenzo Barabas

PRIMAR

Nicolae Robu