Hotărârea nr. 272/2018

272/22.05.2018 privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania
Hotararea Consiliului Local 272/22.05.2018
privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11088/11.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11089/11.05.2018, al Biroului Sport Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -11089/11.05.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 11089/11.05.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2018 - 11089/14.05.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 11089/11.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 116/05.04.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, modificat si completat;
In conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002 si Hotararea Guvernului nr. 1470/2002 privind Normele metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 82/2001;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba acordarea catre unitatile de cult recunoscute din Romania, a unui sprijin financiar pe anul 2018 de la bugetul local - capitolul bugetar 67.02.06 "Servicii religioase", in suma totala de 690 mii lei, repartizata conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare, dupa cum urmeaza:
- cultul ortodox roman: 480 mii lei
- cultul ortodox ucrainean: 70 mii lei
- cultul greco-catolic: 70 mii lei
- cultul ortodox sarb: 70 mii lei
(2) Contributiile financiare se vor aloca in baza Protocolului de finantare incheiat cu fiecare cult recunoscut, al carui model cadru a fost aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 116/05.04.2016.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Sport - Cultura, Compartiment Cultura si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvolatre Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Unitatilor centrale de cult apartinad cultelor religioase recunoscute din Romania;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

Aprobat,

PRIMAR,

Nicolae RobuJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

BIROUL SPORT CULTURA

Compartiment Cultura

SC2018 - 11089/11.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2018

Avand in vedere expunerea de motive privind oportunitatea elaborarii proiectului de hotarare cu nr.SC2018-11088/11.05.2018.

Tinand cont de prevederile Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, avand ca scop stabilirea cadrului general si a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

Tinand cont de reglementarile legale in vigoare pe baza carora se acorda contributii financiare de la bugetul local:

 • - O.G. nr. 82/2001, republicata, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult,apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată;

 • - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

 • - Legea 215/2001, republicata a administratiei publice locale.

Avand in vedere ca prin HCL nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii religioase”, s-a prevazut suma de 2.000 mii lei, din care 1.308,82 mii lei reprezinta sume angajate prin protocoalele de finantare incheiate in anul 2017 si aprobate prin HCL nr.189/12.05.2017 si care nu au fost achitate in exercitiul bugetar 2017, a rezultat o suma disponibila de 691,18 mii lei.

Avand in considerare solicitarile inregistrate la Municipiul Timisoara din partea unor unitati de cult de pe raza Municipiului Timisoara, prin care au solicitat alocarea unui sprijin financiar pe anul 2018, pentru obiectivele acestora. Cererile au fost supuse spre evaluare si selectie comisiei constituite la nivelul Consiliului Local din membrii Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte, in sedintele din 03.04.2018, respectiv 24.04.2018.

Avand in vedere ponderea orientarii religioase a locuitorilor municipiului Timisoara, in conformitate cu datele statistice existente, si tinand cont de analiza oportunitatii solicitarilor depuse de catre unitatile de cult pentru obiectivele propuse a fi realizate, in parte,

Propunem:

1. Aprobarea repartizarii de la bugetul local a sumelor privind finantarea unitatilor de cult conform Proceselor Verbale ale sedintelor comisiei din data de 03.04.2018 si 24.04.2018, care constituie anexa 1 la prezentul proiect de hotarare, dupa cum urmeaza:

- Cultul ortodox roman: 480 mii lei

- Cultul ortodox sarb: 70 mii lei

- Cultul ortodox ucrainean: 70 mii lei

- Cultul Greco-catolic: 70 mii lei

2. incheiat

Contributiile financiare se vor aloca in baza Protocolului de finantare, care va fi cu fiecare cult recunoscut si al carui model cadru a fost aprobat prin HCL nr.

116/05.04.2016, în cadrul limitelor bugetare aprobate de Consiliul local al Municipiului Timisoara;

Sef Birou Sport Cultura Mihai Costa

Consilier,

Daniela Ardelean


ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 - 11088/11.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE pentru aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, pe anul 2018

Municipiul Timișoara a susținut continuu prin finanțările acordate anual, de la bugetul local, unitatile de cult pentru lucrarile de construtie, reabilitare si renovare a lacaselor de cult de pe raza Municipiului Timisoara.

Prin HCL nr. 116/05.04.2016 s-a aprobat Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania, avand ca scop stabilirea cadrului general si a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

In conformitate cu prevederile:

 • - O.G. nr. 82/2001, republicata, privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult,apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, aprobata cu modificarile si completarile ulterioare prin Legea nr. 125/2002, republicată;

 • - H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.G. nr. 82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, republicată;

 • - Legea 215/2001, republicata a administratiei publice locale.

Sursa de finantare este asigurata din bugetul local aprobat prin HCL nr. 76/23.02.2018 la capitolul bugetar 67.02.06. „Servicii religioase”, unde s-a aprobat suma de 2.000 mii lei. Din valoarea aprobata, suma de 1.308,82 mii lei reprezinta sume angajate prin protocoalele de finantare incheiate in anul 2017 aprobate prin HCL nr.189/12.05.2017 si care nu au fost achitate in exercitiul bugetar 2017, a rezultat o suma disponibila de 691,18 mii lei.

Luand in considerare solicitarile inregistrate la Municipiull Timisoara din partea unor unitati de cult de pe raza Municipiului Timisoara, prin care au solicitat alocarea unui sprijin financiar pe anul 2018,

Avand in vedere ca s-au derulat toate etapele de lucru prevazute in regulament.

Avand in vedere ponderea orientarii religioase a locuitorilor municipiului Timisoara, in conformitate cu datele statistice existente, si tinand cont de analiza oportunitatii solicitarilor depuse de catre unitatile de cult pentru obiectivele propuse a fi realizate, in parte, se propune spre dezbatere si aprobare de catre Consiliul Local al Muncipiul Timisoara proiectul de hotarare privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul local al Municipiului Timisoara, pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania.

PRIMAR

Nicoale Robu

VICEPRIMAR,

Dan Diaconu

Anexa 1

la HCL______________

 • 1. Cultul ortodox roman

1.1 Parohia Timi oara Ciarda Ro ie din protopopiatul TimiDoara I - lucrări construire □ arpantă peste nava Di altar la biserica parohială - un sprijin de 50.000 lei

 • 1.2. Parohia Timi oara Mehala din protopopiatul TimiDoara I - lucrări refaDadare, modernizare, repara D ii Di consolidare la biserica parohială - un sprijin de 170.000 lei

 • 1.3. Parohia Timi oara Cetate din protopopiatul TimiDoara I - lucrări de reparaDii refacere Di restaurare biserică - copertină de beton armat susDinută de stâlpi metalici, alee perimetrală, niDe laterale, refacere finisaje Di elemente de tinichigerie - un sprijin de 50.000 lei

 • 1.4. Parohia Timi oara Steaua, din protopopiatul TimiDoara I - lucrări de tencuieli interioare Di exterioare la biserica parohială, precum montare învelitoare Diglă - un s[prijin de 130.000 lei

 • 1.5. Arhiepiscopia Timi oarei - lucrări de reabilitare totală interioară Di exterioară Di consolidare imobil Centru eparhial administrativ, din strada Mihai Eminescu nr. 6 - un sprijin de 80.000 lei

Total buget alocat cultului ortodox roman: 480 mii lei

 • 2. Cultul Ortodox sarb

Parohia Ortodoxa Sarba -continuare lucrari imobil Piata Unirii nr.5 - un sprijin de 70.000 lei

Total buget alocat cultului orthodox sarb: 70 mii lei

 • 3. Cultul Ortodox ucrainean

Parohia Ortodoxa Ucraineana - continuare lucrari de edificare a bisericii parohiale faza finisaje exterioare si interioare - un sprijin de 70.000 lei.

Total buget alocat cultului orthodox ucrainean: 70 mii lei

 • 4.Cultul Greco-Catolic

Parohia Romana Unita cu Roma, Greco Catolica Timisoara VI pentru continuare lucrari construire Biserica pe str. Verde nr.26 - un sprijin de 70.000 lei

Total buget alocat pentru cultul greco-catolic: 70 mii lei

Sef Birou Consilier Mihai Costa Daniela Ardelean