Hotărârea nr. 270/2018

270/22.05.2018 privind aprobarea desfăşurării unei selecţii ulterioare în vederea acordării de subvenţii din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie
Hotararea Consiliului Local 270/22.05.2018
privind aprobarea desfăşurării unei selecţii ulterioare în vederea acordării de subvenţii din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. 6121/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 6120/08.05.2018 al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Referatul economic nr. 6124/08.05.2018 al Serviciului Strategii - Programe din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 09.05.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. 6120/08.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 387/17.10.2017 - privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvenţiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018;
Având în vedere prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, ale Hotărârii Guvernului nr. 1153/2001 pentru apobarea Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 şi ale Hotărârii Guvernului nr. 978/2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă desfăşurarea selecţiei ulterioare în vederea acordării de subvenţii din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinaţie, respectiv 103.102,98 lei.

Art. 2: Se aprobă ca procesul de selecţie ulterioară să fie realizat de Comisia aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 387/17.10.2017 şi în conformitate cu prevederile Anexelor nr. 1, 2, 4, 5 şi 6 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 387/17.10.2017.

Art. 3: Se aprobă Liniile prioritare pentru selecţia ulterioară a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială în vederea subvenţionării din bugetul local, conform prevedrilor Legii 34/1998, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4: Se aprobă termenul de depunere a documentaţie pentru selecţia ulterioară ca fiind maxim 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri a Consiliului Local.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Comisia pentru evaluarea şi selectionarea asociaţiilor si fundatiilor, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Şcoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII- PROGRAME

,,In slujba oamenilor


Nr. 6120/08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE cu privire la aprobarea desfășurării unei selecții ulterioare în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale ” încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru ” finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori cofinanțate în baza contractelor de parteneriat”;

Prin HCLMT nr. 387/17.10.2017 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local pentru anul 2018, Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei (anexa1), Grila de evaluare și Criterii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor (anexa 2), Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2018 a asociațiilor și fundațiilor care furnizează servicii de asistență socială (anexa 3), Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenționate din bugetul local (anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6).

Prin anexa la HCLMT nr. 503/20.12.2017 s-a aprobat lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998. Conform punctului 3 din anexa la HCLMT nr. 503/20.12.2017, Fundația Pentru Voi a fost selecționată de Comisia de evaluare și selecționare a oganizațiilor și fundațiilor pentru a primit finanațare pentru trei tipuri de unități specializate, după cum urmează:

 • Locuințe protejate (cod Nomenclator social 8790 CR - D - VII);

 • Centre de zi (cod Nomenclator social 8899 CZ - D - I);

 • •  Centre de tip Respiro incluzînd un Centru de tip Respiro (5 beneficiari). S-a aprobat un nivel maxim al

subvenției de 2062 lei/beneficiar și o sumă de 123.720 lei/an.

Prin Decizia directorului executiv al Fundației Pentru Voi nr. 121/18.01.2018, art. 1 s-a hotărât: ”Începând cu data de 1 martie 2018 se desființează Centrul Respiro, care funcționează în prezent în baza licenței de funcționare nr. 1587/29.12.2016 și a deciziei nr. 1723/29.12.2016, emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și se înființează Locuința protejată Dinu cu grad moderat de protecție, cod 8790 CR-D-VII, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Ion Slavici, bl. 4B, ap. 8, jud. Timiș, imobil proprietatea fundației”.

Din suma aprobată ca subvenție pentru Centrul Respiro al Fundației Pentru Voi s-au acordat 20.617,02 lei reprezentând subvenția pe lunile ianuarie și februarie ale anului 2018 și a rămas o diferență de 103.102,98 lei necheltuită. Conform Anexei la HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, alin (1) ”Prin excepție de la prevederile art. 3, Ministerul Munciii și Justiție Sociale, respectiv consiliul local poate organiza și selecții ulterioare, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație”.

În prezent, la nivelul municipiului Timișoara există 10.500 de persoane cu dizabilități iar serviciile sociale acordate acestei categorii de persoane nu sunt suficient dezvoltate. În ceea ce privește locuințele protejate pentru persoane adulte cu dizabilități doar 22 de persoane adulte cu dizabilități primesc acest serviciu, iar pe lista de așteptarea


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

SERVICIUL STRATEGII- PROGRAME

,,In slujba oamenilor


a singurului furnizor sunt 21 de solicitări cu un timp mediu de așteptare de 5 ani. Conform Legii 448/2006 privind protecția si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, art. 31, alin. (4) ”În vederea asigurării serviciilor sociale necesare persoanelor cu handicap, autoritățile publice au obligația să ia următoarele măsuri speciale: lit. a) să creeze condiții de acces pentru toate tipurile de servicii corespunzătoare nevoilor individuale ale persoanelor cu handicap; lit.

b) să inițieze, să susțină și să dezvolte servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private”.

Ținând cont de aspectele prezentate mai sus, considerăm că este oportună organizarea unei selecții ulterioare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, în vederea de acordarea de subvenții din bugetul local cu încadrarea în suma de 103.102,98 lei, sumă rămasă necheltuită din bugetul destinat subvenționării unităților de asistență socială pe anul 2018, ca urmare a desființării unității de asistență socială Centrul Respiro al Fundației Pentru Voi.

Având în vedere experiența acumulată, considerăm oportun ca procesul de selecție ulterioară să fie realizat de Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local pentru anul 2018 a cărei componență a fost aprobată prin HCLMT nr. 387/17.10.2017. De asemnea, propunem ca Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei (anexa1), Grila de evaluare și Criterii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor (anexa 2), Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenționate din bugetul local (anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6) la HCLMT nr. 387/17.10.2017 să fie folosite pentru realizarea noului proces de selecție, iar Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2018 a asociațiilor și fundațiilor care furnizează servicii de asistență socială (anexa 3) să fie modificată în acord cu nevoile de servicii sociale.

Conform Anexei la HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, alin. (2) ”Termenul privind depunerea documentației de solicitare a subvenției pentru selecția ulterioară [...] se aprobă prin hotărâre a consiliului local și se anunță într-un ziar de largă circulație la nivel [...] local”.

În baza celor prezentate și în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, ale Normei metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările ulterioare, ale Legii 292/2011 și ale art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

PROPUNEM:

 • 1.  Aprobarea desfășurării selecției ulterioare în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație, respectiv 103.102,98 lei;

 • 2.  Aprobarea ca procesul de selecție ulterioară să fie realizat de Comisia aprobată prin HCLMT nr. 387/17.10.2017 și în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1, 2, 4, 5 și 6 la HCLMT nr. 387/17.10.2017;

 • 3.  Aprobarea Liniilor prioritare pentru selecția ulterioară a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială în vederea subvenționării din bugetul local, conform prevedrilor Legii 34/1998, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2018, conform anexei nr. 1;

 • 4.  Aprobarea termenului de depunere a documentație pentru selecția ulterioară ca fiind maxim 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri de consiliu local;

Director General jr. Rodica Surducan

Șef Serviciu Codruța Darida


întocmit,

Angela Ciupa-Rad


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


Nr.6121/08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea. 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea desfășurării unei selecții ulterioare în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație

Secțiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situatiei actuale

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistență socială care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizează servicii sociale și acordă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială.

Conform Legii 292/2011 - Legea asistenței sociale, art. 112, alin. (3), lit. q, în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, autoritățile administrației publice locale ” încheie, în condițiile legii, contracte și convenții de parteneriat, contracte de finanțare, contracte de subvenționare pentru înființarea, administrarea, finanțarea și cofinanțarea de servicii sociale”, iar conform art. 136, alin (1), lit. a din bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, respectiv din bugetele locale ale sectoarelor municipiului București se alocă fonduri pentru ” finanțarea serviciilor sociale aflate în administrare proprie, contractate sau subvenționate în condițiile legii, ori cofinanțate în baza contractelor de parteneriat”;

Prin HCLMT nr. 387/17.10.2017 privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, s-a aprobat constituirea Comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local pentru anul 2018, Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei (anexa1), Grila de evaluare și Criterii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor (anexa 2), Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2018 a asociațiilor și fundațiilor care furnizează servicii de asistență socială (anexa 3), Categoriile de cheltuieli pentru fiecare


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenționate din bugetul local (anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6).

Prin anexa la HCLMT nr. 503/20.12.2017 s-a aprobat lista asociațiilor, fundațiilor și cultelor care vor beneficia de subvenții de la bugetul local al municipiului Timișoara pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2018, în baza Legii nr. 34/1998.

Prin Decizia directorului executiv al Fundației Pentru Voi nr. 121/18.01.2018, art. 1 s-a hotărât: "Începând cu data de 1 martie 2018 se desființează Centrul Respiro, care funcționează în prezent în baza licenței de funcționare nr. 1587/29.12.2016 și a deciziei nr. 1723/29.12.2016, emise de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și se înființează Locuința protejată Dinu cu grad moderat de protecție, cod 8790 CR-D-VII, cu sediul în municipiul Timișoara, str. Ion Slavici, bl. 4B, ap. 8, jud. Timiș, imobil proprietatea fundației”.

Din suma aprobată ca subvenție pentru Centrul Respiro al Fundației Pentru Voi s-au acordat 20.617,02 lei reprezentând subvenția pe lunile ianuarie și februarie ale anului 2018 și a rămas o diferență de 103.102,98 lei necheltuită. Conform Anexei la HG nr. 1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare, art. 10, alin (1) ”Prin excepție de la prevederile art. 3, Ministerul Munciii și Justiție Sociale, respectiv consiliul local poate organiza și selecții ulterioare, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație”.

Ținând cont de aspectele prezentate mai sus, considerăm că este oportună organizarea unei selecții ulterioare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, în vederea de acordarea de subvenții din bugetul local cu încadrarea în suma de 103.102,98 lei, sumă rămasă necheltuită din bugetul destinat subvenționării unităților de asistență socială pe anul 2018, ca urmare a desființării unității de asistență socială Centrul Respiro al Fundației Pentru Voi.

Având în vedere experiența acumulată, considerăm oportun ca procesul de selecție ulterioară să fie realizat de Comisia de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor care pot primi subvenții de la bugetul local pentru anul 2018 a cărei componență a fost aprobată prin HCLMT nr. 387/17.10.2017. De asemnea, propunem ca Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei (anexa1), Grila de evaluare și Criterii de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor (anexa 2), Categoriile de cheltuieli pentru fiecare tip de serviciu social (anexa 4), Serviciile complementare subvenționate din bugetul local (anexa 5), Criteriile de departajare a unităților de asistență socială cu același punctaj (anexa 6) la HCLMT nr. 387/17.10.2017 să fie folosite pentru realizarea noului proces de selecție, iar Liniile prioritare pentru subvenționarea din bugetul local în anul 2018 a asociațiilor și fundațiilor care furnizează servicii de asistență socială (anexa 3) să fie modificată în acord cu nevoile de servicii sociale.

 • 2. Schimburi preconizate și rezultate așteptate:

 • 1.  Aprobarea desfășurării selecției ulterioare în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație, respectiv 103.102,98 lei;

 • 2.  Aprobarea ca procesul de selecție ulterioară să fie realizat de Comisia aprobată prin HCLMT nr. 387/17.10.2017 și în conformitate cu prevederile anexelor nr. 1, 2, 4, 5 și 6 la HCLMT nr. 387/17.10.2017;

 • 3.  Aprobarea Liniilor prioritare pentru selecția ulterioară a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială în vederea subvenționării din bugetul local, conform prevedrilor Legii 34/1998, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2018, conform anexei nr. 1;

 • 4.  Aprobarea termenului de depunere a documentație pentru selecția ulterioară ca fiind maxim 10 zile de la data aprobării prezentei hotărâri de consiliu local;


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor


 • 3. Alte informații - nu este cazul

 • 4. Concluzii

Pentru motivele expuse pe larg mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea desfășurării unei selecții ulterioare în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea în sumele prevăzute în buget cu această destinație.

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


DIRECTOR GENERAL jr. RODICA SURDUCAN

Cod FO53-03,Ver.1

Anexa 1 la HCLMT nr.din

Cod serviciu social conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Categorii de servicii sociale conform HG 867/2015 privind Nomenclatorul serviciilor sociale și Regulamentele cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale

Standard minim de calitate aplicabil

Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social, conform HG 867/2015

Raportul angajat-beneficiar, conform Regulamentului-cadru

Procent personal de specialitate

Nivelul maxim lunar al subvenției pe beneficiar

Liniile prioritare pentru selecția ulterioară a asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și administrează unități de asistență socială în vederea subvenționării din bugetul local cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2018, conform Legii nr.34/1998

Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități

8790 CR - D - VII

Locuințe protejate

Ordinul ministrului muncii nr. 67/2015 Anexa nr. 2

HG 867/2017, Anexa 1, Regulament - cadru de organizare și funcționare a serviciului social cu cazare

Pentru locuințele maxim protejate raportul angajat/beneficiar minimum 1/1 Pentru locuințele mediu protejate raportul angajat/beneficiar minim 1/2 Pentru locuințele minim protejate raportul angajat/beneficiari minim 1/4 Personalul de specialitate reprezintă minim 60% din totalul personalului

1800 lei

Total buget estimat anul 2018

103.102,98 lei

Precizări:

 • 1.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate primi subvenție în baza Legii nr. 34/1998 atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.

 • 2.  Un beneficiar de servicii sociale nu poate beneficia simultan de serviciile acordate de două sau mai multe unități de asistență socială, ambele finanțate de la

bugetul local al municipiului Timișoara, excepție putând face numai serviciile acordate complementar, menționate în anexa nr. 4 la HCLMT nr. 387/17.10.2017.

Director general jr.Rodica Surducan

Șef serviciu Codruța Darida


Întocmit, Angela Ciupa-Rad