Hotărârea nr. 27/2018

27/30.01.2018 privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ
Hotararea Consiliului Local 27/30.01.2018
privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1824/26.01.2018 - a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1824/26.01.2018, al Serviciului Şcoli Spitale, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul din data de 26.01.2018 al Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1824/26.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa Liceului de Arte Plastice nr. 1216/02.10.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. SC2017-24955/09.10.2017;
Având în vedere Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale art. 20, alin 1 şi art. 112, alin. 2;
Având în vedere Hotărârea nr. 375/06.12.2017 a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere adresa nr. 3326/14.12.2017 a Consiliului de Administraţie al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinad I";
Având în vedere adresa: nr. 4125/14.12.2017 emisă de Ministerul Educaţiei Naţionale, transmisă către Primăria Municipiului Timişoara de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş, prin adresa nr. 1563/11.01.2018, şi înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018 - 000660/11.01.2018;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. 2, lit. d) şi alin. 6, lit. a), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I", din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ, după cum urmează:
- Clădire şcoală cu nr. cad. 444779- C1;
- Clădire laboratoare cu nr. cad. 444779 -C2;
- Sală de sport cu nr. cad. 444779- C6;
- Cantină cu nr. cad. 444779 -C7;
Terenul aferent incintei, în suprafaţă 29473,00 mp, va fi folosit de comun acord de către cele două unităţi de învăţământ.

Art. 2: Predarea/primirea spaţiilor se va realiza de către cele două unităţi de învăţământ şi va fi concretizată printr-un proces verbal de predare-primire.

Art. 3: Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, se va revoca Hotărârea Consiliului Local nr. 539 din data de 20.12.2017 a Consiliului Local, privind propunerea de schimbare a destinaţiei unor spaţii din imobilul situat în Timişoara, str.Lorena nr. 35 aferente Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I", în vederea alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Şcoli Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Liceul de Arte Plastice şi Colegiul Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I".

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciul Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceului de Arte Plastice;
- Colegiului Tehnic Energetic "Regele Ferdinand I";
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI