Hotărârea nr. 269/2018

269/22.05.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 1, situat in Piata Traian , nr. 1, inscris în C.F. nr. 412072-C2-U1, nr.cadastral 5645/I, cu preţul de 140.000 euro, pentru suprafata de 677,5 mp.
Hotararea Consiliului Local 269/22.05.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 1, situat in Piata Traian , nr. 1, inscris în C.F. nr. 412072-C2-U1, nr.cadastral 5645/I, cu preţul de 140.000 euro, pentru suprafata de 677,5 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avînd în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2018 - 10901/10.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 10902/10.05.2018 - al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10902/10.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
In conformitate cu Adresa nr. 1190/11.04.2018, emisa de Direcţia Judeţeană pentru Cultură-Timiş;
În conformitate cu prevederile art. 4 , alin. (4) şi alin. (8) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 67/26.02.2008 - privind exercitarea/neexercitarea dreptului de preemtiune la ofertele proprietarilor, persoane fizice sau juridice de drept privat, care intentioneaza sa vândă imobile monumente istorice sau incluse in lista monumentelor istorice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) si lit. c) si art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. 1, aferent imobilului situat in Piata Traian, nr. 1, înscris în C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr. cadastral 5645/I, la preţul de 140.000 euro, pentru suprafaţa de 677,5 mp.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinet Viceprimar 2 prin Compartiment Monumente, Directia Cladiri Terenuri Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Serviciul Scoli - Spitale;
- Biroul Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- D-lui. Serban Constantin prin imputernicit Veran Nicolae;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 - 10902/10.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap nr 1, situat in Piata Traian , nr 1, înscris în C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr.cadastral 5645/I, cu prețul de 140.000 euro pentru suprafata de 677,5 mp.

Având în vedere adresele înregistrate la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-8641,9593,10791 , petentul Serban Constantin , proprietar al ap 1, situat in Timisoara, Piata Traian, nr 1, evidentiat în C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr.cadastral 5645/I, solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , la prețul de 140.000 euro, pentru suprafata de 677,5 mp, respectiv aprox. 206,64 euro/mp .

In conformitate cu adresa nr. 1190/11.04.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus Situl urban Fabric I, cod TMII s B 06096, poziția 61 , din Lista Monumentelor Istorice;

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul ca ap 1 aferent imobilului menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


ROMANIA

JUDEȚUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018-10902/10.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap nr 1, situat in Piata Traian , nr 1, înscris în C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr.cadastral 5645/I, cu prețul de 140.000 euro pentru suprafata de 677,5 mp.

Având în vedere expunerea de motive nr.SC2018- 10902/10.05.2018 a primarului municipiului Timișoara și proiectul de hotărare cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 1, situat in Timișoara, Piata Traian, nr 1, evidentiat în C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr.cadastral 5645/I , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare la prețul de 140.000 euro, respectiv aprox. 206,64 euro/mp , pentru suprafata de 677,5 mp.

Conform adreselor înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-8641,9593,10791 , petentul Serban Constantin , proprietar al ap 1, situat in Timisoara, Piata Traian, nr 1, evidentiat în C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr.cadastral 5645/I, prin imputernicit Veran Nicolae, conform procurii autentificate cu nr 799/02.04.2018, solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , la prețul de 140.000 euro, respectiv aprox. 206,64 euro/mp , pentru suprafata de 677,5 mp.

Conform extrasului de C.F. nr. 412072-C2-U1 , nr.cadastral 5645/I , la Punctul A. Partea I. Descrierea Imobilului , la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ compus din 2 subsoluri, la parter : 2 spatii comerciale, WC, 4 magazii, 5 camere, antreu, la etaj : 5 camere, 2 sas-uri, WC, cu 50% pci si 659/1318 mp teren in proprietate „

Prin adresa cu nr 1190/11.04.2018, Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, , conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl urban Fabric I, cod TMII s B 06096, poziția 61, din Lista Monumentelor Istorice;

In conformitate cu adresa nr SC2018-8641,9593 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele: „ Acoperisul nu prezinta degradari semnificative la strada, cu toate acestea putand fi observata o interventie de reabilitare recenta pe jumatatea sudica, fiind ignorat restul sarpantei. Aceeasi situatie este prezenta si la nivelul fatadei, aceasta fiind tratata inegal din punct de vedere cromatic si nu ca un tot unitar. Tamplaria vitrinelor , a usilor de acces in spatiile comerciale de la parter si de la o parte din ferestrele de la etaj este realizata din PVC de culoare alba, material inadecvat imobilelor istorice protejate. De asemenea, poarta originala din lemn a fost inlocuita cu una noua din grilaj metalic, placata cu material plastic. La fel , se impune asanarea instalatiilor parazitare (cabluri de electricitate si de date etc ) „

În conformitate cu adresa nr. SC2018-8641,9593,10791 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă destinație, ne comunica faptul ca ap 1 , cu adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 8641,9593,10791 Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul ca ap 1 , cu adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 8641,9593,10791, Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că ap 1, cu adresa invocata anterior, nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport, cultură);

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap nr 1, situat in Piata Traian , nr 1, înscris în C.F. nr. 412072-C2-U1, nr.cadastral 5645/I, cu prețul de 140.000 euro pentru suprafata de 677,5 mp, indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA