Hotărârea nr. 268/2018

268/22.05.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SAD 9/A , situat in Timisoara, str E. Gojdu, nr. 14 , jud Timis, înscris în C.F. nr. 420123-C1-U9, nr. cadastral 420123-C1-U9 la preţul de 45.000 euro, pentru suprafata de 43,51 mp.
Hotararea Consiliului Local 268/22.05.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SAD 9/A , situat in Timisoara, str E. Gojdu, nr. 14 , jud Timis, înscris în C.F. nr. 420123-C1-U9, nr. cadastral 420123-C1-U9 la preţul de 45.000 euro, pentru suprafata de 43,51 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -10778/09.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10778 / 09.05.2018 al Compartimentului Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10778/09.05.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere cererea cu nr. SC2018-10070 /02.05.2018 a petentului SC COOP-SERVICE GS SRL, cu sediul in Timisoara, str. Emanoil Gojdu, nr. 14, ap. SAD, nr. 9B, judetul Timis, prin care solicită Municipiului Timişoara să se pronunţe asupra exercitarii/neexercitarii dreptului de preemţiune la intenţia de înstrăinare a ap. SAD 9/A , inscris in CF nr. 420123-C1-U9 , nr. cadastral 420123-C1-U9, la preţul de 45.000 euro, respectiv aprox. 1.034 euro/mp , pentru suprafata utila 43,51 mp;
Avand in vedere adresa cu nr. 656/06.03.2018 a Direcţiei Judeţene pentru Cultură-Timiş;
In conformitate cu prevederile art. 4 alin. 4 si alin 8 din Legea nr. 422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , republicata si actualizata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preemtiune la intentia de instrainare a ap. SAD 9/A, aferent imobilului situat in Timisoara, str. Emanoil Gojdu, nr. 14, jud. Timis, inscris in CF nr. 420123-C1-U9 , nr. cadastral 420123-C1-U9, la preţul de 45.000 euro.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Cabinetul Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente - Directia Cladiri, Terenuri şi Dotari Diverse.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Biroului Sport - Cultura;
-Serviciului Scoli - Spitale;
-SC COOP-SERVICE G.S. SRL;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 - 10778 / 09.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 9/A, situat in Timișoara , str E. Gojdu , nr 14, jud Timis, înscris în C.F. nr. 420123-C1-U9, nr.cadastral 420123-C1-U9, la prețul de 45.000 euro , pentru suprafata de 43,51 mp

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-10070/02.05.2018, petentul SC COOP - SERVICE G.S. SRL , cu sediul in Timisoara , str Emanoil Gojdu, nr 14, ap SAD nr 9B, jud Timis, solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a ap SAD 9/A , evidentiat în C.F. nr. 420123-C1-U9, nr.cadastral 420123-C1-U9 , la prețul de 45.000 euro , pentru suprafata de 43,51 mp, respectiv aprox. 1.034 euro/mp .

In conformitate cu adresa nr. 656/06.03.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus in Situl urban Vechiul cartier Iosefin , cod TM II s B 06098, poziția 63 , din Lista Monumentelor Istorice;

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap SAD 9/A aferent imobilului menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre în forma prezentată spre dezbatere în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR , NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR, FARKAS IMRE


ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018 - 10778 / 09.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 9/A , situat in Timisoara , str E. Gojdu , nr 14 , jud Timis, înscris în C.F. nr. 420123-C1-U9 , nr.cadastral 420123-C1-U9 la prețul de 45.000 euro , pentru suprafata de 43,51 mp

Având în vedere expunerea de motive nr.SC2018- 10778/09.05.2018 a primarului municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 9/A , situat in Timisoara , str E. Gojdu , nr 14 , jud Timis, înscris în C.F. nr. 420123-C1-U9 , nr.cadastral 420123-C1-U9 , în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare la prețul de 45.000 euro , respectiv aprox. 1.034 euro/mp , pentru suprafata utila de 43,51 mp.

Conform solicitarii înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-10070 /02.05.2018 , petentul SC COOP-SERVICE GS SRL, cu sediul in Timisoara, str Emanoil Gojdu, nr 14, ap SAD, nr 9B, judetul Timis, prin imputernicit Margineanu Carmen Adina, solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra exercitarii/neexercitarii dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare , a ap SAD 9/A , inscris in CF nr 420123-C1-U9 , nr.cadastral 420123-C1-U9, la prețul de 45.000 euro , respectiv aprox. 1.034 euro/mp , pentru suprafata utila 43,51 mp.

Conform extrasului de C.F. nr. 420123-C1-U9 , nr.cadastral 420123-C1-U9, la sectiunea A.Partea I. Descrierea imobilului figureaza :“ SAD 9/A-compus din 2 camere, antreu, bucatarie “.

Prin adresa cu nr 656/06.03.2018, Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl urban Vechiul cartier Iosefin , cod TMII s B 06098, poziția 63 , din Lista Monumentelor Istorice.

În conformitate cu adresa nr SC2018-10070/04.05.2018, Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

„ Acoperisul nu prezinta degradari vizibile la strada. La nivelul fatadei s-a observat ca o parte din aceasta a fost tratata incorect si inegal din punct de vedere cromatic (nu ca un tot unitar). De asemenea, la partea la care s-a intervenit au fost folosite placaje din gresie la nivelul

soclului si cel al ancadramentelor ferestrelor, nerespectandu-se caracterul arhitectural initial si specificul zonei. Partea fatadei la care nu s-a intervenit se prezinta intr-o stare avansata de degradare la nivelul tencuielii si zugravelii. Poarta originala din lemn a fost pastrata, dar necesita lucrari de restaurare/reabilitare. Interventii similare se impun si la ferestrele la care s-a pastrat tamplaria originala. Pe de alta parte, au fost identificate ferestre unde tamplaria din lemn a fost inlocuita cu PVC de culoare alba, material inadecvat imobilelor istorice protejate. La fel, se impune asanarea instalatiilor parazitare(cabluri de electricitate si de date etc ) „

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 10070/07.05.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă destinație, înstrăinarea ap SAD 9/A ,cu adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-10070/04.05.2018, Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că înstrăinarea ap SAD 9/A , cu adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

În conformitate cu adresa nr. SC2018- 10070/08.05.2018 Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că înstrăinarea ap SAD 9/A , cu adresa invocata anterior, nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport, cultură) ;

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situației prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap SAD 9/A , situat in Timisoara , str E. Gojdu , nr 14 , jud Timis, înscris în C.F. nr. 420123-C1-U9 , nr.cadastral 420123-C1-U9 la prețul de 45.000 euro , pentru suprafata de 43,51 mp , indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

IASNA MIHNEA