Hotărârea nr. 267/2018

267/22.05.2018 privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pana la data de 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timisoara, Piata Libertatii, nr.1, catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Agentia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis
Hotararea Consiliului Local 267/22.05.2018
privind atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat pana la data de 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timisoara, Piata Libertatii, nr.1, catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Agentia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare cu numarul SC2018-11192/14.05.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-11192/14.05.2018, intocmit de catre Biroul Spatii cu alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11192/14.05.2018;
Avand in vedere adresa cu numarul CT2018-001323/21.03.2018 a Agentiei Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis, prin care aceasta solicita atribuirea in folosinta gratuita si incheierea unui contract de comodat pentru spatiul pe care-l ocupa in imobilul din Timisoara Piata Libertatii nr.1 , in vederea desfasurarii activitatilor;
Avand in vedere extrasul procesului verbal al sedintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numarul CT2018-001323/21.03.2018 a Agentiei Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis si a hotarat atribuirea in folosinta gratuita a spatiului situat in imobilul din Timisoara, Piata Libertatii nr. 1 si incheierea unui contract de comodat, pana la data de 31.12.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera a) si c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat, pana la data de 31.12.2018, a spatiului compus din 2 incaperi in suprafata de 58,40 m.p si un grup sanitar de 10,60 m.p. (folosit in comun cu UVT ), situat la etajul 1 al imobilului situat in Timisoara, Piata Libertatii , nr.1, inscris in Cartea Funciara nr. 416672 Timisoara, nr. topo 298, in proprietatea Primariei Municipiului Timisoara catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Agentia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza Biroului Spatii cu Alta Destinatie din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Directiei de Asistenta Sociala;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

_____ _ V _ _’____ _ _   _ _ __ V _ _____

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE ’                                               w                    ’

BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

NR. SC2018-11192/14.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din Timișoara , Piața Libertății ,nr.1 , către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția Domeniilor Statului pentru

Reprezentanta Teritorială Timiș

Având în vedere expunerea de motive nr. SC2018-11192/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din Timișoara , Piața Libertății ,nr.1 , către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale Agenția Domeniilor Statului pentru Reprezentanta Teritoriala Timiș;

Conform adresei cu numărul CT 2018-001323/21.03.2018 , Agentia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis, solicită atribuirea in folosinta gratuita si incheierea unui contract de comodat pentru spatiul pe care-l ocupa in imobilul din Timisoara ,Piața Libertatii nr.1 ,în vederea desfășurării activităților .

Spatiul solicitat este alcatuit din 2 incaperi in suprafata de 58,40 m.p si un grup sanitar de 10,60 m.p,fiind situat la etajul 1 al imobilului situat in Timisoara , Piata Libertatii , nr.1, fiind înscris în Cartea Funciară nr.416672 Timișoara ,nr.topo 298, în proprietatea Primariei Municipiului Timișoara ;

Aratam faptul ca este oportuna promovarea proiectului de hotarare privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la data de 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii ,nr.1 , catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale Agentia Domeniilor Statului pentru Reprezentanta Teritoriala Timis, intrucat la nivelul judetului Timis este necesară funcționarea și existența unei structuri care să desfășoare activități specifice privind dezvoltarea rurala județeană ;

Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.386/01.08.2014’, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil solicitarea Agentia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis, de atribuire în folosință gratuită pe baza de contract de comodat pana la 31.12.2018 a spațiului situat în imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii ,nr.1;

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si c) și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate , apreciem că Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din Timișoara , Piața Libertății ,nr.1 , către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului pentru Reprezentanța Teritorială Timiș, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR D.C.T.D.D.                                      ȘEF BIROU SAD

BONCEA MIHAI                                     DANIELA BOGYIS

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

_____ _ V _ _’____ _ _   _ _ __ V _ _____

DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI SI DOTĂRI DIVERSE

’                                               V                    ’

BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

NR. SC2018-11192/14.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din Timișoara , Piața Libertății ,nr.1 , către

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului pentru Reprezentanța Teritorială Timiș

Prin cererea cu numărul numărul CT 2018-001323/21.03.2018 , Agentia Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timis, solicită atribuirea in folosinta gratuita si incheierea unui contract de comodat pentru spatiul pe care-l ocupă in imobilul din Timișoara ,Piața Libertății nr.1 , în vederea desfășurării activitaților specifice.

Precizăm că spatiul solicitat este alcatuit din 2 incaperi in suprafata de 58,40 m.p si un grup sanitar de 10,60 m.p,fiind situat la etajul 1 al imobilului situat in Timisoara , Piata Libertatii , nr.1, fiind înscris în Cartea Funciară nr.416672 Timișoara , nr.top 298, în proprietatea Primariei Municipiului Timișoara.

Solicitarea cu numărul CT 2018-001323/21.03.2018 a Agentiei Domeniilor Statului Reprezentanta Teritoriala Timiș, a fost analizată în ședința din 10.05.2018, de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLmT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 .

Așa cum rezultă din extrasul Procesului verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât atribuirea in folosinta gratuita cu contract de comodat până la 31.12.2018 a spațiului situat în imobilul din Timițoara , Piata Libertății nr.1 .

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate , apreciem oportuna promovarea Proiectului de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din Timișoara , Piața Libertății ,nr.1 , către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția Domeniilor Statului pentru Reprezentanța Teritorială Timiș și apreciem ca acesta îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR NICOLAE ROBU


VICEPRIMAR

FARKAȘ IMRE

DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA