Hotărârea nr. 260/2018

260/22.05.2018 privind prelungirea prin act adiţional , pe o perioada de 3 ani a Contractului de închiriere nr.838/1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spaţiul situat in Timişoara, Piata Victoriei, nr.1
Hotararea Consiliului Local 260/22.05.2018
privind prelungirea prin act adiţional , pe o perioada de 3 ani a Contractului de închiriere nr.838/1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spaţiul situat in Timişoara, Piata Victoriei, nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre cu numărul SC2018-11190/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018-11190/14.05.2018, întocmit de către Biroul Spaţii cu altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului juridic din data de 16.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11190/14.05.2018;
Având în vedere adresa cu numărul CT2018-001439/27.03.2018 a CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, prin care aceasta solicită prelungirea contractului de închiriere nr. 838 /1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spaţiul situat in Timişoara , Piata Victoriei, nr. 1;
Având în vedere extrasul procesului verbal al şedintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014 , HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea cu numărul CT2018-001439/27.03.2018 a CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, hotarand prelungirea pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr. 838 /1999, pentru spaţiul situat in Timişoara , Piata Victoriei, nr. 1, precum si mentinerea tarifului de inchiriere de 20 euro/luna /m.p. stabilit prin HCL nr. 71/2013;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 838/1999, încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Piaţa Victoriei , nr. 1 , în suprafaţa de 55,64 m.p, înscris în Cartea Funciară nr. 405157-C1-U27 Timişoara , nr. top 212/III, în proprietatea Statului Român, pe o perioadă de 3 ani, de la data de 01.09.2018 până la data 31.08.2021 şi încheierea actului adiţional.

Art. 2: Se menţine tariful de inchiriere al spaţiului de 20 euro/lună/m.p. , stabilit prin Hotărârea Consiliului Local nr.71/2013.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Biroului Spaţii cu Altă Destinaţie din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Direcţiei Comunicare -Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Mass-mediei locale.

Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE SC2018-11190/14.05.2018

EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.838 /1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spațiul situat in Timișoara, Piata Victoriei, nr.1

Prin cererea cu numărul CT2018-001439/27.03.2018, CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA a solicitat prelungirea contractului de închiriere nr.838/12.11.199 , având ca obiect spațiul în suprafața de 55,64 m.p situat în imobilul din Timișoara,str. Piata Victoriei , nr.1, întrucât contractul de închiriere expiră la data de 31.08.2018 .

Acest spațiu despre care facem vorbire este înscris în Cartea Funciară nr.405157-C1-U27 Timișoara , nr.top 212/III, în proprietatea Statului Român .

Solicitarea cu numărul CT2018-001439/27.03.2018, a fost analizată în ședința din 10.05.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 .

Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 10.050.2018 Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, prin care comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr. 838/1999 cu CEC BANK SA BUCUREȘTI- SUCURSALA TIMIȘOARA și încheierea actului adițional , cu menținerea tarifului de închiriere de 20 Euro /m.p/lună stabilit prin HCL nr.71/2013 ;

Apreciem că Proiectului de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr.838 /1999 cu CEC BANK SA BUCURESTI- SUCURSALA TIMIȘOARA, pentru spațiul situat În Timișoara, Piața Victoriei nr.1 , îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE BIROUL SPAȚII CU ALTĂ DESTINAȚIE

SC2018-11190/14.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind prelungirea prin act adițional , pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr.838 /1999 încheiat cu CEC BANK SA BUCUREȘTI - SUCURSALA TIMIȘOARA, pentru spațiul situat in Timișoara Piata Victoriei nr.1

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-11190/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timisoara și Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.838 /1999 cu CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, pentru spațiul situat la parterul imobilului in Timișoara Piata Victoriei nr.1 ;

Precizăm faptul că acest spațiu situat la parterul imobilului din Timișoara,str. Piata Victoriei , nr.1, are suprafața de 55,64 m.p și a fost închiriat prin contractul de închiriere nr.838/12.11.1999 ,contract ce expiră la data de 31.08.2018 .

Acest spațiu despre care facem vorbire este înscris în Cartea Funciară nr.405157-C1-U27 Timișoara , nr.top 212/III, în proprietatea Statului Roman .

Precizăm că prin adresa cu numărul CT2018-001439/27.03.2018, CEC BANK SA BUCURESTI SUCURSALA TIMISOARA, și-a exprimat intenția de prelungire a contractului de închiriere nr.838/1999, având ca obiect spațiul situat în imobilul din Timișoara, str. Piata Victoriei , nr.1 .

Având în vedere extrasul din Procesul verbal al ședintei din 10.05.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință , din care rezultă ca a fost avizată favorabil cererea de prelungire prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.838 /1999 cu CEC BANK SA BUCURESTI - SUCURSALA TIMISOARA, cu mentinerea tarifului de inchiriere de 20 euro/luna/m.p , stabilit prin HCL nr.71/2013;

În conformitate cu prevederile art.36.alin.2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,republicată și modificată ;

În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere prevederile legale și necesitatea continuării activității CEC BANK SA BUCURESTI - SUCURSALA TIMISOARA în spațiul închiriat , apreciem ca Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional , pe o perioada de 3 ani a contractului de închiriere nr.838 /1999 cu CEC BANK SA BUCURESTI - SUCURSALA TIMISOARA, pentru spațiul situat in Timișoara Piata Victoriei nr.1, îndeplineste condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara .

DIRECTOR D.C.T.D.D.

SEF BIROU SAD

DANIELA BOGYIS


BONCEA MIHAI

CONSILIER

VIORICA IONICEANU