Hotărârea nr. 259/2018

259/22.05.2018 privind repartizarea ap.4 din str.Miloia nr.52 bl.B1 sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B) către Aramescu Liliana
Hotararea Consiliului Local 259/22.05.2018
privind repartizarea ap.4 din str.Miloia nr.52 bl.B1 sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B) către Aramescu Liliana


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 9270/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-9268 din data de 23.04.2018 al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.04.2018 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 9268/23.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009 privind aprobarea listei de priorităţi A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara, str. Miloia realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.
În conformitate cu prevederile Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe - modificată şi completată şi a normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, aprobate prin H.G. 962/2001;
În conformitate cu prevederile Legii nr.10/2006 privind aprobarea O.U.G. nr.105/2005 pentru modificarea şi completarea Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
În conformitate cu H.G. nr.592/10.05.2006 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe,
În conformitate cu prevederile art.15 din H.G. 962/2001 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii 152/1998, privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu Legea nr.221/2015 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.6/2014 pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 5 lit. a şi art.36 alin.2 lit. d coroborat cu art.36 alin.6 lit. a pct.17 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă repartizarea ap.4 din str.Miloia nr.52 bl.B1 sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B) către Aramescu Liliana, înscrisă pe lista de priorităţi aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.116/2009, la poziţia 376.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Locuinţe din cadrul Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Locuinţe;
- doamnei Aramescu Liliana;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-9270/23.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind repartizarea apartamentului 4 din str. Miloia nr.52 bl.B1, sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B)

Având în vedere faptul că s-a disponibilizat apartamentul 4 din str. Miloia nr.52, bl.B1 sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B), prin predarea de către fostul chiriaș, în vederea închirierii acestuia către următoarea persoană înscrisă pe lista de priorități lista de priorități pentru anul 2009, listă care a fost aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009, este necesară aprobarea repartizării acestuia.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

IMRE FARKAS


NICOLAE ROBU

Pt. DIRECTOR, MIHAI BONCEA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI ȘI DOTĂRI DIVERSE

9                                              '                                               5

BIROU LOCUINȚE

Nr. SC2018-9268/23.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea repartizării ap.4 din str. Miloia nr.52 bl.B1, sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B)

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9270/23.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind repartizarea apartamentului 4 din str. Miloia nr.52 bl.B1, sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B);

Prin H.C.L.M.T. nr.116/24.03.2009 s-a aprobat lista de priorități A.N.L. pentru anul 2009, în vederea repartizării locuințelor construite în Timișoara, str. Miloia realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcții de locuințe pentru tineri destinate închirierii, destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani.

Până în prezent au fost soluționate cererile primelor 368 persoane înscrise pe lista de priorități.

Ap.4 din Miloia nr.52 bl.B1, sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B) a devenit liber din punct de vedere juridic prin predarea acestuia de către fostul chiriaș Păuna Marius Ciprian, prin cererea CT2018-372/29.01.2018.

Conform art.8 din Legea nr.152/1998 modificată prin Legea nr.221/2015 a fost invitată la data de 11.04.2018 persoana înscrisă pe lista de priorități A.N.L. aprobată prin H.C.L.M.T. nr.116/2009 la poziția 376, respectiv doamna Aramescu Liliana.

Precizăm că persoanele înscrise la pozițiile 369, 372 și 374 au depășit vârsta de 38 de ani, persoanele înscrise la pozițiile 370 și 371 au fost invitate anterior și nu s-au prezentat ca urmare a invitației, iar persoanele înscrise la pozițiile 373 și 375 dețin proprietate personală și astfel nu mai îndeplinesc criteriile restrictive impuse de lege..

Doamna Aramescu Liliana a reconfirmat criteriile de acces la locuință, acceptând apartamentul 4 din str. Miloia nr.52 bl.B1, sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B) și astfel s-a întocmit la data de 13.04.2018 un proces-verbal anexat la acest raport.

Având în vedere prevederile legale și opțiunea expimată în scris de către doamna Aramescu Liliana, considerăm că proiectul de hotărâre privind repartizarea ap.4 din str. Miloia nr.52 bl.B1, sc.B (fost Miloia bl.B1 sc.B) îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Pt. DIRECTOR,

Mihai Boncea


Pt. ȘEF BIROU,

Simona Bălan

Cod FO 53-01, ver.1