Hotărârea nr. 257/2018

257/22.05.2018 privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului aferent strazii Varadia
Hotararea Consiliului Local 257/22.05.2018
privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului aferent strazii Varadia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare, nr. SC2018-1740 / 09.05.2018, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1740 / 10.05.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 -1740/14.05.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018-1740 /10.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art.8, alin. (1) si Anexa III din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica si regimul juridic al acesteia, modificata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba trecerea din domeniul privat al Municipiului Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului aferent strazii Varadia pana la intersectia cu strada Nicolint, conform Proiect nr. 396.1/2017, intocmit de SC STUDIO ARCA SRL, plansa nr. 01A si plansa nr. 02A , parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI TERENURI

SC2018-1740 / 10.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzii Vărădia

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-1740/ 10.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzii Vărădia, facem următoarele precizări:

Terenul propus pentru trecerea în domeniul public este înscris în C.F. nr. 441377 Timișoara, reprezentând teren intravilan pentru drum, în suprafață de 301 mp, este proprietatea Municipiului Timișoara - domeniu privat, conform HCL 448/30.10.2015.

Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a solicitat trecerea terenului respectiv în domeniul public al Municipiului Timișoara, în vederea amenajării străzii Vărădia, pentru care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr.601/22.02.2017.

Terenul înscris în CF 441377 Timișoara face parte din Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL 261/2008, fiind prevăzut pentru lărgirea străzii Vărădia.

Având în vedere destinația imobilului “teren pentru drum în intravilanul localității Timișoara”, în temeiul art.8, alin.1 din Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, ”Trecerea bunurilor din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ-teritoriale în domeniul public al acestora, se face, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București ori a consiliului local. ”

În conformitate cu prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, Anexa III, ”Domeniul public local al comunelor, orașelor și municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri*):1. drumurile comunale, vicinale și străzile; ”.

Conform Regulamentului Local de Urbanism, cap.II, art. 7.6, “Toate drumurile din oraș sunt publice, cu excepția drumurilor de incintă ale agenților economici."

Terenul cu nr. top. 441377, înscris în CF441377 Timișoara, nu face obiectul unor litigii pe rolul instanțelor de judecată, conform adresei Serviciului Juridic nr. SC2018-1740/21.02.2018 sau a unor dosare nesoluționate de revendicare în baza Legii nr.18/1991, a Legii nr.1/2000, a Legii nr. 10 /2001, O.U.G.94/2000, O.U.G.83/1999 și a Legii nr. 247 /2005, conform adresei cu nr. SC2018-1740/21.02.2018 de la Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse-Biroul Clădiri Terenuri, precum și adresei nr. SC2018-1740/01.02.2018 de la Compartiment Administrare Fond Funciar.

În concluzie, propunem spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzii Vărădia până la intersecția cu strada Nicolinț, conform Proiect nr.396.1/2017, întocmit de SC STUDIO ARCA SRL, planșa nr.01A și planșa nr.02A , înregistrat la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. CT2018-918 / 02.03.2018.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre menționat mai sus îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării în plenul consiliului local.

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA


ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI CĂLIN PÎRVA

CONSILIER B.C.T.

DIANA ROF

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-1740 / 09.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzii Vărădia

  • 1.  Descrierea situației actuale:

Prin HCL 448/30.10.2015 s-a aprobat dobândirea în domeniul privat de către Municipiul Timișoara a imobilului - teren situat Timișoara, înscris în C.F. nr. 441377 Timișoara, reprezentând teren intravilan pentru drum, în suprafață de 301 mp, care a făcut obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC SINERGY EST SRL.

Având în vedere prevederile Regulamentului General de Urbanism, cap.7, Direcția Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a solicitat trecerea terenului respectiv în domeniul public al Municipiului Timișoara, în vederea amenajării străzii Vărădia, pentru care a fost eliberat Certificatul de Urbanism nr.601/22.02.2017.

  • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate:

Este necesară reglementarea situației juridice a terenului în vederea obținerii avizelor și autorizațiilor pentru punerea în practică a lucrărilor de amenajare a străzii Vărădia până la intersecția cu strada Nicolinț, conform Proiect nr.396.1/2017, planșa nr.01A și planșa nr.02A.

  • 3. Alte informații :

Terenul înscris în CF 441377 Timișoara face parte din Planul Urbanistic Zonal aprobat prin HCL261/2008, fiind prevăzut pentru lărgirea străzii Vărădia.

  • 4.  Concluzii:

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzii Vărădia în vederea soluționării situației juridice .

PRIMAR

VICEPRIMAR

FARKAS IMRE


NICOLAE ROBU

Pt. DIRECTOR D.C.T.D.D.

MIHAI BONCEA