Hotărârea nr. 256/2018

256/22.05.2018 privind aprobarea operatiunii de prima inscriere a suprafetei de 934 mp din imobilul cu nr.top.17349,17353-17356/1/1, pe care sunt amplasate constructiile extratabulare aferente Gradinitei CFR, B-dul General Ion Dragalina nr.38-40
Hotararea Consiliului Local 256/22.05.2018
privind aprobarea operatiunii de prima inscriere a suprafetei de 934 mp din imobilul cu nr.top.17349,17353-17356/1/1, pe care sunt amplasate constructiile extratabulare aferente Gradinitei CFR, B-dul General Ion Dragalina nr.38-40


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 10970/10.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 10969/10.05.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 14.05.2018- Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10969/10.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare si Ord. 700/2014;
In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de prima inscriere a suprafetei de 934 mp din imobilul cu nr.top.17349,17353-17356/1/1 , pe care sunt amplasate constructiile extratabulare aferente Gradinitei CFR, B-dul General Ion Dragalina, conform plansei 1 a Proiectului nr.2590/2017 intocmit de autorizat ANCPI - BLACK LIGHT, care constituie Anexa la prezenta hotarare.

Art 2: Se diminueaza corespunzator suprafata imobilului cu nr. top.17349, 17353-17356/1/1 inscris in CF nr. 401808 Timisoara , de la 17851 mp la 16917 mp, conform plansei 1 a Proiectului nr. 2590/2017 intocmit de autorizat ANCPI - BLACK LIGHT , care constituie Anexa la prezenta hotarare .

Art. 3 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018- kcR/Zo/^°.0S

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 934 mp aferentă incintei Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr.38-40

  • 1. Descrierea situației actuale

Prin HCLMT nr.176/29.03.2013 s-a aprobat preluarea din patrimoniul Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , a construcțiilor - clădire D+P+1E , bucătărie de vară , și magazie de lemne , construcții extratabulare aferente Grădiniței CFR , amplasate pe parcela de teren cu nr.top.17349,17353-17356/1/1 în suprafață de 17851 mp , înscrisă în CF nr.401808(CF vechi nr,118644)Timișoara .

Construcțiile (clădire D + P+1E , bucătărie de vară , magazie de lemne) având destinația de unitate de învățământ - Grădinița CFR , au fost preluate prin Protocolul de Predare - Primire nr.SC2013-15804/05.06.2013 , încheiat între Ministerul Educației Naționale - Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Municipiul Timișoara .

Parcela cu nr.top.17349,17353-17356/1/1 înscrisă în CF nr.401808(CF vechi nr,118644)Timișoara , pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR , este proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniu privat.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 934 mp , se face în vederea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor aferente Grădiniței CFR .

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de SC BLACK LIGHT SRL , recepționată de OCPI Timiș în baza Procesului Verbal de recepție nr.2542/08.09.2017

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 934 mp , în vederea înscrierii în cartea funciară a construcțiilor aferente Grădiniței CFR .

PRIMAR

NICOLAE ROBU


Pentru conformitate date tehnice ARHITECT ȘEF

EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03, ver. 2

ROMANIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

RAPORT DE SPECIALITATE

privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp , pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr.38-40

Având în vedere Expunerea de motive nr.............................a Primarului Municipiului Timișoara

și Proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a suprafeței de 934 mp , pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr.38-40 ,

Prin HCLMT nr. 176/29.03.2013 s-a aprobat preluarea din patrimoniul Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș , în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , a construcțiilor - clădire D+P+1E , bucătărie de vară și magazie de lemne , construcții extratabulare aferente Grădiniței CFR , amplasate pe parcela de teren cu nr.top. 17349,17353-17356/1/1 înscrisă în CF nr.401808(CF vechi nr. 1 l8644)Timișoara.

Construcțiile (clădire D+P+1E , bucătărie de vară , magazie de lemne) având destinația de unitate de învățământ - Grădinița CFR , au fost preluate prin Protocolul de Predare - Primire nr.SC2013-15804/05.06.2013 , încheiat între Ministerul Educației Naționale - Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Municipiul Timișoara .

Parcela cu nr.top.17349,17353-17356/1/1 înscrisă în CF nr.401808(CF vechi nr.l 18644) Timișoara , pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR , este proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniu privat.

Conform precizărilor făcute în Memoriul Tehnic , de către SC BLACK LIGHT SRL , a fost aleasă operațiunea de primă înscriere deoarece unele segmente ale limitei de proprietate a imobilului nu au putut fi determinate pe baza planurilor parcelare existente , iar o parte a suprafeței imobilului (nr.top.17349,17353-17356/1/1) se suprapune cu strada existentă (domeniu public al municipiului).

Prin operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp , suprafața imobilului cu nr.top. 17349,17353-17356/1/1 se va distribui în două cărți funciare astfel :

suprafața de 934 mp va fi înscrisă în CF nou creată și va constitui un nou imobil diferența de suprafață până la 17851 mp (suprafața inițială), adică 16917 mp , rămâne înscrisă în CF nr.401808 (CF vechi nr.l 18644) Timișoara .

Suprafața de 934 mp , aferentă Grădiniței CFR , este delimitată prin gard de beton și sârmă .

"Documentația tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru prima înscriere a terenului în suprafață de 934 mp , aferent Grădiniței CFR , pe imobilul cu nr.top.17349,17353-17356/1/1 înscris în CF 401808 , B-dul Gen. Ion Dragalina , nr.38-40" a fost recepționată de OCPI Timiș , conform Procesului Verbal de Recepție 2542/08.09.2017 , lucrarea fiind ADMISĂ .

După deschiderea unei cărți funciare noi , pentru suprafața de 934 mp , aferentă incintei Grădiniței CFR , se va elibera certificatul de atestare al existenței construcțiilor, în vederea înscrierii în cartea funciară .

ROMÂNIA

Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-10969/10.05.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL JURIDIC 14.05.2018

AVIZ

privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp, pe care sunt amplasate construcțiile aferente

Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr. 38-40

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-10969/10.05.2018 privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp, pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr. 38-40;

Având în vedere Expunerea de Motive nr. SC2018-10970/10.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp, pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr. 38-40;

Prin HCLMT nr. 176/29.03.2013 s-a aprobat preluarea din patrimoniul Ministerului Educației Naționale prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș, în domeniul public al Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a construcțiilor - clădire D+P+1E , bucătărie de vară și magazie de lemne, construcții extratabulare aferente Grădiniței CFR, amplasate pe parcela de teren cu nr.top. 17349,17353-17356/1/1 înscrisă în CF nr.401808(CF vechi nr.l 18644)Timișoara ;

Construcțiile (clădire D+P+1E , bucătărie de vară , magazie de lemne) având destinația de unitate de învățământ - Grădinița CFR, au fost preluate prin Protocolul de Predare - Primire nr. SC2013-15804/05.06.2013 , încheiat între Ministerul Educației Naționale - Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Municipiul Timișoara;

Parcela cu nr.top. 17349,17353-17356/1/1 înscrisă în CF nr.401808(CF vechi nr.l 18644) Timișoara , pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR, este proprietatea MUNICIPIULUI TIMIȘOARA - domeniu privat;

Conform precizărilor făcute în Memoriul Tehnic, de către SC BLACK LIGHT SRL , a fost aleasă operațiunea de primă înscriere deoarece unele segmente ale limitei de proprietate a imobilului nu au putut fi determinate pe baza planurilor parcelare existente, iar o parte a suprafeței imobilului (nr.top. 17349,17353-17356/1/1) se suprapune cu strada existentă (domeniu public al municipiului) .

Prin operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp, suprafața imobilului cu nr.top. 17349,17353-17356/1/1 se va distribui în două cărți funciare astfel :

suprafața de 934 mp va fi înscrisă în CF nou creată și va constitui un nou imobil

diferența de suprafață până la 17851 mp (suprafața inițială), adică 16917 mp , rămâne înscrisă în CF nr.401808 (CF vechi nr. 118644) Timișoara .

Suprafața de 934 mp , aferentă Grădiniței CFR , este delimitată prin gard de beton și sârmă .

"Documentația tehnică în vederea recepției planului de situație necesar obținerii Hotărârii Consiliului Local pentru prima înscriere a terenului în suprafață de 934 mp , aferent Grădiniței CFR , pe imobilul cu nr.top. 17349,17353-17356/1/1 înscris în CF 401808 , B-dul Gen. Ion Dragalina , nr.38-40" a fost recepționată de OCPI Timiș , conform Procesului Verbal de Recepție 2542/08.09.2017 , lucrarea fiind ADMISĂ;

Având in vedere Certificatul de Urbanism nr. 3164/17.07.2017 in scopul alocare număr cadastral prin operațiunea de prima inscriere a suprafeței de 934 mp si diminuarea suprafeței imobilului inscris in CF nr. 401808 Timișoara, de la 17851 mp la 16917;

Conform Raportului de Specialitate, după deschiderea unei cărți funciare noi, pentru suprafața de 934 mp, aferentă incintei Grădiniței CFR , se va elibera certificatul de atestare al existenței construcțiilor, în vederea înscrierii în cartea funciară;

Responsabilitatea identificării corecte a planului cadastral (de carte funciară) si a determinărilor topografice - întocmirea planului de situație, respectiv a limitei imobilului ce face obiectul rectificării suprafeței, revine persoanei autorizate sa execute lucrări de cadastru - conform Ordinului nr.700/2014/ANCPI - completat cu Ordinul nr.l340/2015/ANCPI , privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, art.29 si 33, in cazul de fata S.C. BLACK LIGHT SRL;

Având in vedere dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Având in vedere dispozițiile din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicității imobiliare, republicata si Ordinul nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară;

Având in vedere cele de mai sus, se avizeaza favorabil Raportul de specialitate nr. SC2018-10969/10.05.2018 privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp, pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr. 38-40, conform documentației topo-cadastrală întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., proiect nr. 2590/2017 și recepționată OCPI conform procesului verbal de recepție nr. 2542/08.09.2017;

Menționam ca prezentul Aviz are ca situație premisa corectitudinea datelor inscrise in documentație ( parte scrisa si desenata ), date verificate de către personalul de specialitate.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului de inaintare a proiectului de hotarare privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 934 mp, pe care sunt amplasate construcțiile aferente Grădiniței CFR din b-dul General Ion Dragalina nr. 38-40 si nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu privește aspectele de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

GABRIELA IOVA

/'

Cod FO53-13,Ver. 1