Hotărârea nr. 255/2018

255/22.05.2018 privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 322/a/1/a (CF nr. 402089 Timisoara)de la suprafata de 1635 mp la suprafata de 1684 mp, din str. Ardealului nr. 17, Timisoara
Hotararea Consiliului Local 255/22.05.2018
privind aprobarea operatiunii de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 322/a/1/a (CF nr. 402089 Timisoara)de la suprafata de 1635 mp la suprafata de 1684 mp, din str. Ardealului nr. 17, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-001148/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Specialitate nr. CT 2018-001148/08.05.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 - 1148/08.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT 2018-001148/08.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul nr. 700/2014 art. 78 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr. 1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art. 36 aiin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba operatiunea de rectificare a suprafetei imobilului cu nr. top. 322/a/1/a (CF nr. 402089 Timisoara) de la suparafata de 1635 mp la suprafata de 1684 mp, din str. Ardealului nr. 17, Timisoara conform documentatiei intocmita de SC MULTILINES SRL, Proiect nr. 243/2017 receptionat la O.C.P.I. Timisoara in baza Procesului Verbal de Receptie nr. 548/2018 care fac parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa.
Art. 2: Se inscrie in domeniul public al municipiului Timisoara suprafata de teren rectificata (cota 1577/1684 mp.).
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- O.C.P.I. Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

PLAN DE SITUAȚIE

Scara 1: 500


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONA Scara 1:5000
INVENTAR DE COORDONATE AL PUNCTELOR DE CONTUR


SITUAȚIA JURIDICA A IMOBILULUI

Nr. CF

Nr. top.

Descrierea imobilului

Suprafața masurata (mp)

Proprietate

Sarcini

402089 Timișoara

322/ a/ 1/ a

Imobil intravilan amplasat pe str. Ardealul, nr. 17, mun. Timișoara, avand construcția Ci - Casa

1684

72525/ 10.05.2013

Act normativ, HG nr. 1016/ 29.09.2005 emis de Guvernul României; intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Lege, cota actuala 1528/ 1635;

MUNICIPIUL TIMIȘOARA, domeniu public;

30389/ 25.02.2014

Act notarial nr. 464/ 21.02.2014 emis de Ciorica Marin Eugen;

Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 1/ 1 MANOLACHEMIRABELA, necăsătorită, bun propriu;

ntabulare, drept de PROPRIETATE, dobândit prin Convenție, cota actuala 107/ 1635;

MANOLACHE MIRABELA, necăsătorită, bun propriu.

Nu sunt

Total

1684

MULTILINES te|gO731 93Q§6^;'&73^^>56i{î ing. feraru Ftorijțtr L

scKWLTILINES.șff

' certificai de autoâgâre^

tr. Sf-Apostol Petrei Pș.y


Nr. Pct.

Coordonate pct.de contur

Lungimi laturi

D(i,i+1)

X[m]

Y[m]

1

477211.556

202958.510

18.667

2

477207.727

202940.240

21.857

3

477201.749

202919.216

51-465

4

477187-796

202869.679

17-251

5

477171.205

202874.406

43.756

6

477181.143

202917.018

41-368

7

477191-142

202957.159

6.319

8

477197-443

202957.629

14.140

S = 1684 mpSef proiect întocmit Desenat


VerificatDocumentație tehnica privind alocarea numărului cadastral ii suprafeței imobilului cu nr. top. 322/ a/ 1/ a, inscris in CF ul, nr. 17, mun. Timișoara, jud. Timiș


Planșa 1


Proiect nr.

243/ 2017ANCEI


Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ Biroul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timișoara

Adresa BCPI: Localitate: Timișoara, str. Armoniei nr, IC, 0256201089

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE 548 / 2018

întocmit astăzi, 06/03/2018, privind cererea 37267 din 20/02/2018 având aviz de începere a lucrărilor cu nr.... din.........

 • 1. Beneficiar: MANOLACHE MIRABELA,MUNICIPIUL TIMIȘOARA

 • 2. Executant: Feraru Florian

 • 3. Denumirea lucrărilor recepționate: Documentație tehnica privind alocarea numărului cadastral in vederea rectificării suprafeței imobilului cu nr. top. 322/ a/ 1/ a, înscris in CF 402089, str. Ardealul, nr. 17, mun. Timișoara, jud. Timiș

 • 4. Nominalizarea documentelor și a documentațiilor care se predau Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară TIMIȘ conform avizului de incepere a lucrărilor:

  Număr act

  Data act

  Tip act

  Emitent

  499

  06.02.2018

  act administrativ

  PR1MAR1A MUNICIPIULUI

  50605

  13.03.2017

  act administrativ

  OCPI TIMIȘ

Așa cum sunt atașate la cerere.

 • 5. Concluzii:

Pentrul procesul verbal 548 au fost recepționate 1 propuneri:

* Documentație tehnică pentru: ALOCARE NR. CADASTRAL IN VEDEREA RECTIFICĂRII SUPRAFEȚEI , privind imobilul cu identificator electronic 402089 TIMIȘOARA.

 • - la încheierea lucrărilor urmează să fie predate la O.C.P.I. Timiș un exemplar din documentație

 • - documentația se încadrează în prevederile normativelor în vigoare.

 • 6. Erori topologice față de alte entități spațiale:

Identificator Tip eroare__Mesaj suprapunere__________________________

Nu există erori topologice.

Lucrarea este declarată Admisă


Inspector Viorel Borug
Documentul conține date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2018-001148 / 08.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.322/a/1/a (CF nr.402089 Timișoara) de la suparafața de 1635 mp la suprafața de 1684 mp, din str. Ardealului nr.17, Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-001148/26.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 322/a/1/a (nr. cadastral nou 402089) de la suparafața de 1635

mp. la suprafața de 1684 mp, din str. Ardealului nr.17, Timișoara,

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-001148/14.03.2018 prin care SC. MULTI LINES SRL ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top. 322/a/1/a CF nr. 402089 Timișoara, de la suparafața de 1635 mp. la suprafața de 1684 mp. din str. Ardealului nr.17 Timișoara;

Având în vedere C.U. nr. 499/06.02.2018 pentru rectificare suprafață, eliberat de Primăria Municipiului Timișoara;

Având în vedere documentația topo-cadastrală întocmită de către SC. MULTILINES S.R.L., proiect nr. 243/2017 și avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 37267/06.03.2018;

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr. CT 2018-001148/04.054.2018, Compartimentului Administare Fond Funciar nr. CT 2018-001148/27.04.2018 și Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări - Biroul Clădiri cu nr. CT 2018-001148/26.04.2018 ni s-a adus la cunoștință că asupra acestui imobil nu există litigii pe rolul instanțelor de judecată și nici nu au facut obiectul unor cereri de revendicare, nefiind solicitate de catre foștii proprietari sau moștenitorii acestora.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru rectificarea suprafeței imobilului cu nr. top.322/a/1/a (nr. cadastral nou 402089) de la 1635 mp. la 1684 mp. din str. Ardealului nr.17, Timișoara;

Terenul care urmează să fie reglementat prin operațiunea de rectificare de suprafață este situat în Timișoara, fiind înconjurat de următorii vecini: în partea de Nord - parcelele cu nr. top.322/a/2/1/1/1/1/a, 322/a/2/1/1/1/1/b, și 322/a/1/1/1/2, în partea de Est -str. Ardealului, în partea de sud parcela cu nr. top.321/2/a, iar în partea de Vest parcela cu nr.top. 322/a//1/b.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. MULTILINES S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este rectificarea suprafeței terenului așa cum a fost aprobat prin C.U. nr. 499/06.02.2018 eliberat de Primăria Municipiului Timișoara.

Imobilul este situat în localitatea Timișoara, str. Ardealului nr.17, identificat prin nr. top.322/a/1/a, nr.cadastral nou 402089, înscris în C.F. nr. 402089 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 1592 Freidorf), proprietatea Manolache Mirabela cotă actua107/1684 mp. și Municipiul Timișoara-Domeniu Public cotă actuală 1577/1684 mp. Conform C.U. nr. 499/06.02.2018 se rectifică suprafața imobilului cu nr. top.322/a/1/a ( nr.cad. nou 402089), înscris în C.F. nr. 402089 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 1592 Freidorf) de la 1635 mp. la 1684 mp.

Documentația topo-cadastrală a fost întocmită de către S.C. MULTILINES S.R.L., proiect nr. 243/2017 și avizată la OCPI conform Referatul de admitere, cu nr. 37267/06.03.2018.

PROPUNEM:

1. Analizarea și aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului identificat prin nr. top.322/a/1/a, înscris în C.F. nr. 402089 Timișoara (Nr. C.F. vechi: 1592 Freidorf), teren intravilan în suprafață de 1635 mp., proprietatea Manolache Mirabela cotă actuală 107/1684 și Municipiul Timișoara-Domeniu Public cotă actuală 1577/1684 mp., de la 1635 mp. la 1684 mp., conform documentatiei topo-cadastrale de dezmembrare proiect nr. 243/2017 întocmită de către S.C.MULTILINES S.R.L., avizată OCPI cu nr. 37267/06.03.2018 care face parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa la prezenta hotarare.

PT.DIRECTOR D.C.T.D.D                                     ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                           CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Cod FO53-01, ver

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT2018-001148 / 08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă în CF nr. 402089 Timișoara

 • 1. Descrierea situatiei actuale :

Parcela cu nr.top. 322/a/1/a are înscrisă în cartea funciară nr.402089 Timișoara , suprafața de 1635 mp. În urma măsurătorilor efectuate de către SC MULTILINES SRL, s-a constatat că suprafața măsurată a acesteia este de 1684 mp. din care cota 107/1635 mp. este proprietatea Manolache Mirabela iar cota 1528/1635 este în proprietatea Municipiului Timișoara-Domeniu Public.Pentru introducerea în cartea funciară a geometriei imobilului conform prevederilor Ordinului nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare , recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, a fost necesară întocmirea unei documentații de actualizare date imobil, iar în urma efectuării măsurătorilor topografice s-a constatat că suprafața parcelei este de 1684 mp.

 • 2. Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

Prin rectificarea suprafeței parcelei înscrisă în cartea funciară 402089 Timișoara, se aduce în concordanță situația din cartea funciară cu situația din teren a imobilului respectiv , privind suprafața acestuia .

 • 3. Alte informatii:

"Documentația tehnică pt.rectificare suprafața teren-proiect nr.243/2017" întocmită de SC MULTILINES SRL, privind rectificarea suprafeței imobilului cu nr.top.322/a/1/a, a fost recepționată de către OCPI Timiș conform Procesului verbal de recepție nr.548/2018, lucrarea fiind declarată admisă

Concluzii:

Având în vedere cele prezentate mai sus , considerăm necesară inițierea unui proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței parcelei cu nr.top.322/a/1/a înscris în CF nr.402089 Timișoara .

PRIMAR

NICOLAE ROBU

VICEPRIMAR

IMRE FARKAS


PT. DIRECTOR D.C.D.D

MIHAI BONCEA

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate și, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod FO53-03,Ver.2