Hotărârea nr. 253/2018

253/18.05.2018 privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea in administrare a Spitalului Clinic C F Timisoara, situat in Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15
Hotararea Consiliului Local 253/18.05.2018
privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea in administrare a Spitalului Clinic C F Timisoara, situat in Spl. Tudor Vladimirescu nr. 13-15


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-11778/17.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC 2018-11778/17.05.2018 al Serviciului Scoli - Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC 2018-11778/17.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa Ministerului Transporturilor nr. SC2018 - 10726/08.05.2018;
In conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.c) si d) si alin 6 lit a) pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se emite acordul de principiu privind preluarea in administrare a Spitalului Clinic CF Timisoara, situat in spl Tudor Vadimirescu nr. 13-15.

Art. 2: Preluarea in administrare a Spitalului Clinic CF Timisoara este conditionata de punerea la dispozitia Municipiului Timisoara a situatiei patrimoniale, respectiv de posibilitatea integrarii Spitalului Clinic CF Timisoara, in structura Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, unitate sanitara publica cu paturi cu personalitate juridica, al carui management a fost preluat de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Serviciul Scoli-Spitale, Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciul Scoli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Ministerului Transporturilor;
- Consiliului Judetean Timis;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA SERVICIUL ȘCOLI, SPITALE Nr.SC 2018-11778/17.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic CF Timișoara, situat în Spl. Tudor Vadimirescu nr. 13-15

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-7665/02.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și a Proiectului de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalul Clinic C F Timișoara, situate în Spl. Tudor Vadimirescu nr. 13-15

Facem următoarele precizări:

Prin adresa cu nr.18783/08.05.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr.SC2018-10726/08.05.2018, Ministerul Transporturilor a solicitat ca Municipiul Timișoara să își exprime intenția cu privire la o posibilă preluare în administrare a Spitalului CF Timișoara.

Având în vedere prevederile art. 36 alin 2 lit.c) si d) și a alin 6 lit a pct. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată apreciem că:

  • - proiectul de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic CF Timișoara, situat în Spl. Tudor Vadimirescu nr.13-15, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local.

  • - Preluarea în administrare a Spitalului Clinic CF Timișoara este condiționată de punere la dispoziția Municipiului Timișoara a situației patrimoniale, respectiv de posibilitatea integrării Spitalului Clinic CF Timișoara, în structura Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

ȘEF SERVICIU, Anca Lăudatu

CONSILIER, Ioana Ciucur


ROMĂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr.SC 2018-11778/17.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE- privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic CF Timișoara, situat în Spl. Tudor Vadimirescu nr. 13-15

Având în vedere adresa Ministerului Transporturilor cu nr. 18783/08.05.2018, înregistrată la Municipiul Timișoara sub nr. SC2018-10726/08.05.2018, prin care a solicitat ca până în data de 21.05.2018,Municipiul Timișoara să își exprime intenția cu privire la o posibilă preluare în administrare a Spitalului CF Timișoara;

Ținând cont de faptul că prin preluarea Spitalului Clinic CF Timișoara, situat în Spl. Tudor Vadimirescu nr. 13-15 și o posibilă integrare a Spitalului Clinic CF Timișoara, în structura Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, unitate sanitară publică cu paturi cu personalitate juridică, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara.

- Considerăm necesară și oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind emiterea acordului de principiu pentru preluarea în administrare a Spitalului Clinic CF Timișoara, situat în spl Tudor Vadimirescu nr. 13-15.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR

Dan Diaconu

ȘEF SERVICIU ȘCOLI-SPITALE Anca Lăudatu