Hotărârea nr. 252/2018

252/18.05.2018 privind aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 constituita in baza in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 478/19.04.2018
Hotararea Consiliului Local 252/18.05.2018
privind aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 constituita in baza in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 478/19.04.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2018-11692/17.05.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr SC2018-11693/17.05.2018 a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 17.05.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11693/17.05.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2018 - 11693/17.05.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11693/17.05.2018;
Avand in vedere avizul Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand Hotararea Consiliului Local 121/20.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timisoara-Capitala Europeana a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice si a finantarii anuale pentru anul 2018 au fost aprobate criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, in conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European si a Consiliului.;
Avand in vedere Ordonanta Guvernului nr. 51/1998 - privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale;
Avand in vedere DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de instituire a unei actiuni a Uniunii in favoarea evenimentului "Capitale europene ale culturii" pentru anii 2020-2033 si de abrogare a Deciziei nr. 1622/2006/CE;
Avand in vedere Procesul Verbal nr CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeana a Culturii 2021;
In conformitate cu art. 36, alin.6, lit. (a), pct.4 si 5 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul prevederilor art 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Procesul Verbal nr CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 constituita in baza in baza Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 478/19.04.2018, Anexa la prezenta hotarare.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Casa de Cultura a Municipiului Timisoara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site - ul propriu si totodata, se comunica
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Consiliului Judetean Timis;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei de Evidenta a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Asociatiei pentru Promovarea si Dezvoltarea Turismului in Judetul Timis;
- Casei de Cultura a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CASA de CULTURA a MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

Nr. SC 2018-11692/17.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite in baza in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018.

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 20202033.

La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană, prezent în București pentru a decide ce oraș din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele câștigătorului acestei competiții, municipiul Timișoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Prin Hotărârea Consiliului Local 121/20.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018 au fost aprobate criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

Prin dispozitia nr. 478/19.04.2018 a fost aprobata modificarea componenței Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 1130 din 27.06.2017

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Timișoara este Capitala Culturală Europeană în 2021, ca rezultat al unui demers al orașului nostru, susținut în primul rând de Primăria Municipiului Timișoara, prin Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană, al cărui membru fondator este.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Autoritățile locale și comunitățile pe care le reprezintă sunt beneficiari direcți ai câștigării titlului de Capitală Europeană a Culturii. Prin urmare, este firesc să fie și principalii contributori la bugetul operațional al acestei acțiuni.

Sustinerea programului cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 ca fiind prioritar pentru anul 2018, a criteriilor organizatorice precum și prin finantarea de la bugetul local a acestuia, va aduce o transformare a orașului pe mai multe paliere: cultural, social, economic, al turismului, al mediului de afaceri.

 • 3. Alte informații

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 395 din data de 22.09.2015 a fost aprobată candidatura Municipiului Timișoara și angajamentul de susținere financiară în perioada 2017-2022 a participării Municipiului Timișoara la acțiunea Uniunii Europene „Capitală Europeană a Culturii” pentru anul 2021 în România, în cazul în care Municipiul Timișoara este declarat oraș câștigător, prin cuprinderea în bugetele anuale a sumei totale previzionate de 20.000.000 euro, după cum urmează: 1.600.000 euro în anul 2017, 1.800.000 euro în anul 2018, 3.600.000 euro în anul 2019, 5.400.000 euro în anul 2020, 6.000.000 euro în anul 2021, 1.600.000 euro în anul 2022.

Prin Hotărârea Consiliului Local 121/20.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018 au fost aprobate criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

 • 4. Concluzii

Se consideră oportună aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite in baza in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018.

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


PRIMAR

NICOLAE ROBU

Casa de Cultura a Municipiului Timisora

Director Executiv

Pavel Dehelean

PROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

NR. SC2018-11693/17.05.2018

RAPORT DE ȘPECIALITATE

privind aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite in baza in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018.

Consiliul Local al Municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018-11692/17.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 constituite in baza in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018.

prin care se propune aprobarea aprobarea Procesului Verbal nr.CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 constituite in baza in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018

Facem următoarele precizări:

Începând din 1985, Uniunea Europeană desemnează unul sau două orașe, din țări candidate sau pre-candidate, drept Capitală Europeană a Culturii.

Titlul de Capitală Europeană a Culturii se acordă în fiecare an cel mult unui oraș din fiecare dintre cele două state membre care apar în calendarul stabilit în anexa la Decizia nr.445/2014/UE, care reglementează acțiunea Uniunii în favoarea evenimentului Capitală Europeană a Culturii pentru anii 20202033.

La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a publicat raportul final al juriului de experți independenți responsabil de evaluarea dosarelor de candidatură revizuite ale celor 4 orașe care au trecut de faza de preselecție în cursa pentru obținerea prestigiosului titlu de Capitală Europeană a Culturii 2021, în România.

Juriul internațional delegat de Uniunea Europeană, prezent în București pentru a decide ce oraș din România este investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021, a făcut public, în luna septembrie 2016, numele căștigătorului acestei competiții, municipiul Timișoara fiind investit cu titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021.

Prin Ordinul Ministrului Culturii nr. 3867 din 25.10.2016, orașul Timișoara a fost nominalizat Capitala Europeana a Culturii în anul 2021.

În conformitate cu obiectivele asumate, activitățile desfășurate de orașul Capitală Europeană a Culturii vor urmări să îmbunătățească sfera de cuprindere, diversitatea și dimensiunea europeană ale ofertei culturale, inclusiv prin intermediul cooperării transnaționale, pentru a extinde accesul și participarea la cultură, a consolida capacitatea sectorului cultural și legăturile acestuia cu alte sectoare și pentru a contura mai bine profilul internațional al acestuia, prin intermediul culturii.

Prin Hotărârea Consiliului Local 121/20.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018 au fost aprobate criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

In conformitate cu OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale, art 11 al. 1 si a art. 12 al.1, al.2 si al.3:

“ART. 11

 • (1) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) este persoană fizică autorizată, respectiv persoană juridică înființată în conformitate cu prevederile legale;

 • b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

 • c) a respectat obligațiile asumate prin contractele de finanțare nerambursabilă anterioare.

ART 12

 • (1) Selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.

 • (2) Comisiile de selecție sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

 • a) reprezentanți ai autorității finanțatoare;

 • b) specialiști cu o experiență de minimum 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare

 • (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie să fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității”

Prin dispozitia nr. 478/19.04.2018 a fost aprobata modificarea componenței Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 aprobată prin Dispoziția Primarului nr. 1130 din 27.06.2017

Conform Dispozitiei mentionate anterior Comisia de evaluare si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 are urmatoarele atributii :

 • 1.  evalueaza si selecteaza dosarul privind încredințarea realizării programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 in conformitate cu:

- Anexa 1 (Criteriile specifice organizatorice și valorice aferente programului prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2018 și ulterior, în conformitate cu DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014) la HCL nr. 121/20.03.2018

 • 2.  OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale

In urma evaluarii comisa mentionata anterior a stabilit, conform Procesului Verbal de evaluare nr. CCMT 1484/14.05.2018, ca Asociatia Timișoara Capitală Culturală Europeană indeplineste conditiile stabilite prin:

 • -    Anexa 1 (Criteriile specifice organizatorice și valorice aferente programului prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2017 și ulterior, în conformitate cu DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014) la HCL nr. 217/30.05.2017

 • -  OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor culturale

Având în vedere cele menționate mai sus,

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri a Consiliului Local al Municipiului Timișoara prin care să se aprobe:

1. Procesul Verbal nr. CCMT 1484/14.05.2018 al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite in baza in baza Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018.

Anexăm toate documentele depuse pentru susținerea acestui proiect de hotărâre.

Director

Contabil sef

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Pavel Dehelean

Casa de Cultura a Municipiului Timisoara

Alina Iliescu

Birou Organizare Evenimente

Intocmit

C.M.

ăftCf-A-xfl- hcz as.

COMISIA DE evaluare si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021

organizată în conformitate cu Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018

Proces verbal de evaluare nr. CCMT                .2018

privind evaluarea si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021

Prin HCL 121/20.03.2018 privind aprobarea programului cultural prioritar Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021, a criteriilor organizatorice și a finanțării anuale pentru anul 2018, au fost aprobate criteriile organizatorice specifice aferente programului cultural prioritar, în conformitate cu Decizia Nr. 445/2014/U.E a Parlamentului European și a Consiliului, iar prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/17.04.2018 a fost aprobata componența Comisiei de evaluare si selecție a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural Timișoara-Capitala Europeană a Culturii 2021.

In conformitate cu OG 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor cultural, art 11 al.l si a art. 12 al.l, al.2 si al.3:

'ART. 11

 • (1) Pentru a putea participa la selecție, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • a) este persoană fizică aterizată, respectiv persoană juridică înființată în bdnfimitale cu prevederile legale;

 • b) nu are datorii la bugetul de stat sau la bugetul local;

ART 12

 • (1) Selecția ofertelor culturale se realizează de către comisii constituite la nivelul autorității finanțatoare.

 • (2) Comisiile de selecție sunt alcătuite dintr-un număr impar de membri, după cum urmează:

 • a) reprezentanți ai autorității finanțatoare;

 • b) specialiști cu o experiență de minimum. 3 ani de practică în domeniul pentru care se organizează sesiunea de finanțare

 • (3) Specialiștii prevăzuți la alin. (2) lit. b) nu pot face parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finanțatoare, iar numărul acestora trebuie sa fie mai mare decât numărul reprezentanților autorității.. ”

A fost demarată procedura de evaluare.

In vederea evaluări, s-au prezentat următoarele persoane, împuternicite în acest sens prin Dispoziția Primarului Municipiului Timișoara nr. 478/19.04.2018:

 • 1.     Sorin Vlad Predescu - Director al Direcției pentru Cultura si Patrimoniu National Timiș

 • 2.     Pavel Dehelean - Director Casa de Cultura a Municipiului Timișoara

 • 3.     Simion Moșiu - președinte Comisia V - pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte

 • 4.     Balăzs Attila - Director Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timișoara

 • 5.     loan Garboni - Director Filarmonica Banatul Timișoara

activitatea de secretariat fiind asigurată de Casa de Cultura a Municipiului Timișoara, prin: dl. Haine ala Nicolae loan

In conformitate cu Anexa 1 (Criteriile specifice organizatorice și valorice aferente programului prioritar Timișoara-Capîtala Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2018 și ulterior, în conformitate cu DECIZIA NR. 445/2014/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014) la HCL nr. 121/20.03.2018 s-au constatat următoare:

CritWiuU Criteriul Criteriul Criteriul


Sorin

Vlad

Predescu

Pavel DeheleanSimion MoșiuBalăzs

Attila


loan

Garboni


NU NUNU

NU

NU

NU

NU

NU

Urmare a evaluării, comisia a constatat ca Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană :

îndeplinește / nu4ndepfe&&te criteriile stabilite in Anexai la nr. HCL 121/20.03.2018

Îndeplinește / nu4ndepl-iB®st-e condițiile prevăzute de OG 51/1998 îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor și proiectelor cultural.

In consecința comisia aproba /             încredințarea realizării programului prioritar

cultural Timișoara-Capitala Europeana a Culturii 2021 către Asociația Timișoara Capitală Culturală Europeană.

/         A A-       cA-                   A-                 3} (             '

Comisia de evaluarea în următoarea componență:

____________Nume prenume


Sorin Vlad Predescu

Pavel Dehelean____________

Simion Moșiu

Balâzs Attila loan Garboni