Hotărârea nr. 251/2018

251/18.05.2018 privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii fara scop patrimonial, pe anul 2018
Hotararea Consiliului Local 251/18.05.2018
privind aprobarea proiectelor de activitate sportiva si a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii fara scop patrimonial, pe anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-11299/14.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-11299/14.05.2018 al Biroului Sport Cultura din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul cu nr. SC2018- 11299/15.05.2018 al Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11299/14.05.2018;
Avand in vedere Avizul cu nr. SC2018- 11299/15.05.2018 al Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. Sc2018 - 11299/14.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 265/04.07.2017 privind modificarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru proiecte de activitate sportiva si aprobarea contractului de finantare -cadru;
In baza prevederilor din Legea nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, modificata si completata;
In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate activitatilor nonprofit de interes general;
In baza Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;
Tinand seama de Raportul nr. SC2018- 11061/10.05.2018 cu rezultatele proiectelor de sport aprobate pentru alocarea contributiei financiare pe anul 2018, din bugetul local al Municipiului Timisoara, intocmit de Comisia de evaluare si analiza numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.144/18.10.2016;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, actualizata;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. 6 lit. a) pct. 6 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba proiectele de activitate sportiva si contributiile financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timisoara si structuri sportive, asociatii fara scop patrimonial, pe anul 2018, conform Anexelor 1 si 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Finantarea proiectelor se va efectua prin contracte de finantare incheiate intre Municipiul Timisoara si structurile sportive si asociatiile ale caror proiecte au fost admise, in conditiile si cu respectarea contractului de finantare cadru aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 265/04.07.2017.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Sport-Cultura si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Sport-Cultura;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Biroului Audit;
- Structurilor sportive;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

MUNICIPIUL TIMISOARA

BIROUL SPORT-CULTURA

Nr. SC2018- 11299/14.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11299/14.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de Hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fară scop patrimonial, pe anul 2018;

Facem următoarele precizări:

In baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizata;

In baza Legii nr. 69/2000, a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Avand in vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

In baza OG26/2000 cu privire la asociații și fundații;

In conformitate cu H.C.L.M.T nr.265 din 04.07.2017 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă.

Municipiul Timisoara prin Biroul Sport Cultura a promovat si derulat unui numar tot mai mare de proiecte de activitate sportivă ale structurilor sportive si organizatiilor locale, care sau încadrat în programele nationale de utilitate publică in domeniul sportului, aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului.

Au fost derulate toate etapele cuprinse în Regulament, respectiv privind informarea publică și transparența decizională, verificarea dosarelor de finanțare depuse privind eligibilitatea, analiza și evaluarea proiectelor eligibile.

Biroul Sport-Cultura a intocmit Raportul de prezentare cu nr. SC 2018-10963/10 .05.2018 privind proiectele inregistrate, pe care l-a înaintat Comisiei de evaluare si analiza numita prin HCLMT nr.144/18.10.2016. Comisia a verificat intrunirea conditiilor si criteriilor de eligibilitate, si in urma analizei documentelor din dosarele depuse de aplicanti, rezultatul evaluarii a fost urmatorul : 27 proiecte sportive au fost declarate eligibile si 10 proiecte sportive au fost declarate neeligibile.

Comisia a evaluat fiecare proiect sportiv eligibil, propunand si contributia financiara pe anul 2018 in baza fisei de evaluare a proiectului. In baza evaluarii a fost intocmit Raportul cu rezultatele proiectelor sportive (anexa 1 structuri sportive de drept public si anexa 2 structuri sportive de drept privat) inregistrat cu nr. SC2018-11061/10.05.2018. Conform prevederilor legale, secretariatul comisiei de selectie si evaluare a postat Raportul cu rezultatele proiectelor sportive pe site-ul Primariei, nefiind inregistrate contestatii.

Avand in vedere prevederile legale expuse in prezentul raport apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fară scop patrimonial, pe anul 2018 întrunește condițiile pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Sef Birou, Mihai Costa


Consilier,

Tiberiu Stoia

Cod FO53-01, Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMAR

Nr.SC-11299/14.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE

HOTĂRÂRE

privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre

Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fară scop patrimonial, pe anul 2018

Municipiul Timișoara a susținut continuu și a determinat prin finanțările acordate anual, de la bugetul local, promovarea si derularea unui numar tot mai mare de proiecte de activitate sportivă ale structurilor sportive si organizatiilor locale, care s-au încadrat în programele nationale de utilitate publică in domeniul sportului, aprobate de Ministerul Tineretului si Sportului, respectiv programul ,,Promovarea sportului de performanță ''și programul ,, Sportul pentru toți”.

Prin H.C.L.M.T nr.265 din 04.07.2017 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă ;

Prin H.C.L.M.T nr.76 din 23.02.2018 a fost aprobat bugetul local pe anul 2018, valoarea aprobată pentru finanțarea nerambursabilă de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte sportive este de 600.000 lei, cuprinsa in cap.67.02.05.01 Sport.

In baza Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru proiecte de activitate sportivă, a Legii 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, s-au derulat toate etapele procedurii de selectie publica.

Având în vedere cele expuse, proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contributiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finantare nerambursabilă incheiate intre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fară scop patrimonial, pe anul 2018, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

PRIMAR,

VICEPRIMAR,

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

Cod: FO 53-03-ver. 2

Anexa 2 la HCLMT ___________________

Lista proiectelor sportive depuse de către structurile sportive de drept privat, aprobate pentru finanțarea din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018

I Programul "Promovarea sportului de performanță "

1.Cluburi / Asociatii sportive

a) Jocuri Sportive

Nr. crt

Structura sportivă/ organizația

Denumirea proiectului / Durata proiectului

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara

Lei

1

Clubul Sportiv

Informatica Timisoara

,,Sustinerea activitatii competitionale si de pregatire sportiva a echipei de futsal 22.04.2018-24.12.2018''

219

84,20%

90.000

2

Asociatia Club

Sportiv

Agroland

Timisoara

Volei de performanta Divizia A 1 feminin

01.05.2018-31.12.2018

197

78,80

70.000

3

Clubul Sportiv de Fotbal CFR 1933 Timișoara

,,Si fetele joaca fotbal 2018 ‘'

15.04.2018-15.12.2018

212

73,10%

20.000

4

Asociatia Club

Sportiv

Warriors

Timisoara

,,Sport-Sanatate -Performanta-, sustinerea Campionatului national, regional, si international de minirugby 2018 01.06.2018-15.12.2018

151

70,23%

10.000

Total suma jocuri sportive

190.000

b) Discipline sportive individuale

1

Asociatia Club Sportiv Super-Sports Club

1. Campionatul European de 24 H alergare

26.05.2018-27.05.2018

123

79,35%

20.000

2

Asociatia Club

Sportiv

Alternative

Ruta noua in Hymalaya, pe Everest - Lhotse

29.03.2018-01.08.2018

137

74,05%

20.000

3

ACS Krepelka

Motorsport

Performanță în rîndul tinerilor

09.06.2018-31.12.2018

139

79,43%

20.000

4

Asociatia

Sportiva Clubul Moto Pascota

Ioan Ilie

Noi sperante pentru Timisoara

184

78,30%

20.000

5

Asociatia Clubul Sportiv V.N.

Motorsport

Performanta in motociclism supermoto 28.04.2018-24.09.2018

115

68,45%

10.000

6

Asociatia Club Sportiv Floreta Timisoara

Promovarea si sustinerea tinerelor talente in scrima timisoreana in anul 2018 01.05.2018-31.10.2018

119

79,33%

15.000

7

Clubul Sportiv Nautic Banat Timisoara

Calendarul competitional 2018 al Clubului Sportiv Nautic

Banat Timisoara

01.04.2018-01.12.2018

166

71,55%

15.000

8

Clubul Sportiv

Aquasport

Timisoara

Școala de inot Aquasport

01.05.2018-31.12.2018

139

79,43%

15.000

9

Asociatia Clubul de Dans Sportiv SporTim Dance Timisoara

Promovarea sportului de performanta si Calendarul competitional 2018 si Timisoara Capitala europeana a dansului 2018

01.05.2018-30.11.2018

221

78,93%

15.000

10

Haltere Club

Timișoara

Haltere sport de performanta sportul pentru toti 01.06.2018-31.12.2018

197

77,25%

15.000

11

Asociatia Club

Sportiv Heracle

Timisoara

Tradiție si devotament - Cupa Heracle 2018 Timisoara 21.05.2018-15.12.2018

205

74,55%

10.000

12

Clubul Sportiv

Uniunea

Timișoreană de

Karate

zx

Înbunătățirea nivelului de performanță al sportivilor din CS UTK

24.05.2018-08.12.2018

184

70,77%

10.000

13

CS Caza

Powerlifting

Timișoara

Promovarea powerliftingului

01.05.2018-30.11.2018

217

74,83%

12.000

14

CS Șomo Kick

Boxing

Timișoara

Promovarea sportului de performanță 01.05.2018-31.12.2018

158

67,20%

5.000

Total suma discipline sportive individuale

202.000

2. Asociații județene pe ramură de sport

Nr. crt

Structura sportivă/

Organizația

Denumirea proiectului / Durata proiectului

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara

Lei

1.

Asociația Județeană De Box Timiș

Îmbunătățirea pregătiri sportive a sportivilor boxeri din cluburile locale prin participarea la competții de anvergură și schimburi internaționale organizate de AJ Box Timiș in anul 2018 01.06.2018-15.12.2018

186

81,00%

35.000

Total suma asociatii judetene

35.000

II Programul „Sportul pentru toți ’’

1 Cluburi / Asociații sportive

Nr. crt

Structura sportivă/ Organizația

Denumirea proiectului / Durata proiectului

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare / Procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara

Lei

1

Asociatia Club

Sportiv de fotbal de strada

Metanoia

Impreuna pentru o viata mai buna

23.06.2018-12.10.2018

145

69,05%

7.000

2

Asociatia Timisoara Bikers

TB 2007

,,Cupa Timisoara Bikers editia a- II-a 2018''

Luna septembrie 2018

93

71,54%

7.000

3

Asociatia

Memorialul

Revolutiei 16-22

Decembrie 1989

,,Cupa Memorialul revolutiei la minifotbal editia a XI-a ‘' 01.10 - 20.12.2018

96

73,85%

4.000

4

Asociația Auto Club Rally Timiș

Organizarea, promovarea si dezvoltarea competitiilor sportive automobilistice si de karting in Timisoar _ judetul Timis , si a sportivilor timisoreni in aceste sporturi in anul 2018

Mai- decembrie 2018

140 71,80%

10.000

Total suma Programul

,,Sportul pentru Toti''

28.000

Anexa 1 la HCLMT ___________________

Lista proiectelor sportive depuse de către structurile sportive de drept public, aprobate pentru finanțarea din bugetul local al municipiului Timișoara în anul 2018

I. Programul "Promovarea sportului de performanță"

Nr. crt

Structura sportivă/ organizația

Denumirea proiectului / Durata proiectului

Punctaj obtinut conform criteriilor specifice de evaluare/ procent din punctaj maxim

Suma propusa pentru finantare din partea Municipiului Timisoara

Lei

1.

Clubul

Sportiv Scolar

Nr.1

,, Clubul Sportiv Scolar Nr. 1 - Tradiție, valori si performanta in sportul timisean ‘' ;

21.05 - 15.12.2018

210 75,00 %

40.000

2.

Liceul cu

Program Sportiv Banatul

,,70 ani de performanta sportiva in LPS Banatul Timisoara'' ;

21.05 - 25.05.2018

196

78,40%

40.000

3.

Clubul Sportiv Municipal Timisoara

,,Sustinerea calendarului sportiv CSM Timisoara'';

01.05 - 31.12.2018

350

72,16%

40.000

4.

Clubul Sportiv Universitar Universitatea de Vest

,,CSU-UVT 2018 Sport de performanta'' ;

01.05 - 15.12.2018

194

69,29%

25.000

TOTAL

145.000

ROMANIA                Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-11299/14.05.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

SC2018-11299/15.05.2018

AVIZ

La raportul de specialitate privind aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate între Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fără scop patrimonial, pe anul 2018;

Având în vedere expunerea de motive și raportul de specialitate al Biroului Sport Cultură nr. SC2018-11299/14.05.2018 conform căruia este necesară aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate între Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fără scop patrimonial, pe anul 2018;

Având în vedere Raportul cu rezultatele proiectelor sportive (anexa 1 structuri sportive de drept public si anexa 2 structuri sportive de drept privat) înregistrat cu nr. SC2018-11061/10.05.2018 întocmit de Comisia de selecție și evaluare conform prevederilor legale, nefiind înregistrate contestații;

Având în vedere Avizul Direcției Economice cu nr.SC2018-l 1299/15.05.2018 și HCL nr.76/23.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local inițial al Municipiului Timișoara pe anul 2018;

în conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) și alin. (6) lit. a) pct.6 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată : (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

b) atribuții privind dezvoltarea economico-socială și de mediu a comunei, orașului sau municipiului;

(6) în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: a) asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:

6. sportul;

în conformitate cu Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, actualizată;

în baza Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea de Guvern nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000;

în conformitate cu Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;

Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

în conformitate cu H.C.L.M.T nr.265 din 04.07.2017 privind modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor acordate de la bugetul local al Municipiului Timișoara, pentru proiecte de activitate sportivă.

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-11299/14.05.2018 conform căruia este necesară aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate intre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fără scop patrimonial, pe anul 2018;

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului privind propunerea de „.aprobarea proiectelor de activitate sportivă și a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabilă încheiate intre Municipiul Timișoara și structuri sportive, asociații fără scop patrimonial, pe anul 2018” și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu privește indicatorii economici propuși, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

AMELIA FAUR

Cod FO53-13,Ver.l

ROMANIA                     Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11299/14.05.2018

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARAAVIZ

Ia Raportul de specialitate pentru aprobarea proiectelor de activitate sportive si a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabila încheiate intre Municipiul Timișoara si structure sportive, asociații fara scop patrimonial, pe anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municicpiului Timișoara cu Nr. SC2018 -11299 / 14.05.2018 pentru aprobarea proiectelor de activitate sportive si a contribuțiilor financiare acordate de la bugetul local prin contracte de finanțare nerambursabila incheiate intre Municipiul Timișoara si structure sportive, asociații fara scop patrimonial, pe anul 2018,

în conformitate cu prevederile:

- Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată,prevederile art.l, art.4, alin.l, art.5, art.6, art.14, art.l9, alin.l și 2 și art.20, alin.l, art.22 alin.l, art.23 alin.l și 2, ari.40 O.U.G. 47/01.09.2012 privind modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fîscal-bugetare.

Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b și alin.4 privind administrația publică locală, republicată și modificată.

Va informam ca suma prevăzută in Bugetul local si aprobata conform HCL nr. 76 / 23.02.2018 privind aprobarea Bugetului Local inițial al Municipiului Timișoara pe anul 2018, la Cap. 67.02.05.01 „Sport”, este de 2.000.000 lei, din care mai este disponibila suma de 600.000,00 lei.

Menționăm că prezentul aviz privește doar aspectele de specialitate ale direcției, nu necesitatea și oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico - economice.


DIRECTOR

STANC