Hotărârea nr. 250/2018

250/18.05.2018 privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „Modernizare si extindere B-dul Sudului"
Hotararea Consiliului Local 250/18.05.2018
privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investitii „Modernizare si extindere B-dul Sudului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 10775/09.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 10776/09.05.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciul Juridic din data de 11.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-10776/09.05.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2018 - 10776/15.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-10776/09.05.2018;
Avand in vedere Fisa Tehnica de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii nr. 44/11.05.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu si Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr. 26/26.01.2010 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Modernizare si extindere B-dul Sudului";
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. b) si lit. c), precum si alin. 4 lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba actualizarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere B-dul Sudului", intocmit de S.C. Path’s Rout S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 36/07.04.2009, cu valorile prevazute in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Obiectivul de investitie ,,Modernizare si extindere B-dul Sudului" face parte din categoria lucrarilor de utilitate publica.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- SC Drumuri Munciipale Timisoara SA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Anexa HCL nr.............din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

„Modernizare și extindere b-dul Sudului”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PATH ’S ROUT S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Modernizare și extindere b-dul Sudului”, conform contractului de proiectare nr. 36 din data de 07.04.2009 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției :

Durata de realizare a investiției:

12 luni

Varianta cu investiție medie:

Valoare de investitie (INV)

41.563,772 mii lei (inclusiv TVA)

Din care constructii montaj C+M

31.597,985 mii lei (inclusiv TVA)

Capacități:

  • •   Lungimea stradă cu 4 benzi de circulație

  • •   Lungime stradă cu 2 benzi de circulație

  • •   Suprafața carosabilă

  • •   Suprafață trotuare

  • •   Suprafață piste cicliști

  • •   Rețele alimentare cu apă

  • •   Conducte de canalizare

  • •   Rețea de contact troleibus

2.060 m 530 m 38.181 mp 11.655 mp 5.300 mp 2.330 m 2.330 m 1.650m

Canalizație subterană pentru rețele de telecomunicații 3.150m

Suprafața de teren necesară a fi achiziționată

20.300mp

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A.,

IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR

CONSILIER, PÎRVU LILIANA


ROMÂNIAJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SERV. DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ

BIROUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE

Nr......................................

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII _________________1______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Bd C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare și extindere b-dul Sudului”

Având în vedere Expunerea de motive nr SC2018 - 10775/09.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare și extindere b-dul Sudului”;

Facem următoarele precizări:

B-dul Sudului este amplasat în zona de sud a municipiului Timișoara fiind delimitat de străzile dr. Aurel Păunescu Podeanu spre nord și Musicescu spre sud.

Pentru îmbunătățirea condițiilor de circulație în partea de sud a municipiului este necesară realizarea unei legături directe între zona Soarelui și străzile dr. Aurel Păunescu Podeanu, strada Cerna și Aleea F.C.Ripensia. Prin realizarea acestei legături se va descongestiona traficul din zona Spitalului Județean și se va asigura totodată și accesul la bazele sportive din zona stadionului Dan Păltinișan.

Primăria Municipiului Timișoara a achiziționat în cursul anului 2009 Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiții „Modernizare și extindere b-dul Sudului”, întocmit de S.C. PATH ’ S ROUT S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 36/07.04.2009.

Prin HCL nr. 26/26.01.2010 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate mai sus menționat. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la 58.419,11 mii lei, respectiv 13.787,18 mii Euro (1Euro = 4,2372 lei la data de 03.09.2009), sursa de fnantare provenind în totalitate de la bugetul local.

Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2009, este necesară actualizarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, ținând cont de rata inflației, modificarea cotei TVA și de modificările legislative.

Datorită actualizării valoarea investiției, conform Devizului General este estimată la 41.563,772 mii lei (inclusiv TVA).

În vederea lansării procedurilor de atribuire a contractului de prestări servicii de întocmire a Proiectului Tehnic, Caiete de sarcini, Detalii de execuție și a contractului de execuție lucrări este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate.

Lucrările de modernizare se vor executa într-o prima etapă doar asupra tronsonului cuprins între B-dul Dr. Iosif Bulbuca și strada Mareșal C-tin Prezan.

Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind actualizarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizare și extindere b-dul Sudului, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ

ȘEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU D.P.P., VASILE OLAR

CONSILIER, LILIANA PÎRVU