Hotărârea nr. 244/2018

244/18.05.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2"
Hotararea Consiliului Local 244/18.05.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.355/15.09.2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Surorile Martir Caceu nr. 27, bl. A2"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018 -11396/15.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 -11396/15.05.2018 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 - 11396/15.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 7444/18.04.2018;
Având în vedere avizele, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.355/15.09.2017 cu Anexa 1 privind noii indicatori şi Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.355/15.09.2017 cu Anexa 2 - Descrierea investiţiei .

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 355/15.09.2017 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa nr.2 la HCL nr. /

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului:

"REABILITARE TERMICĂ BLOC, STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2"

1.2. Amplasament:

JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2

1.3. Titularul investiției:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

1.4. Beneficiarul investiției:

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI,

STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2

1.5. Proiectant general:

S.C. EURODRAFT S.R.L.

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș

C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011

e-mail: office@eurodraft.ro

Tel: 0720 315 097

1.6. Date tehnice:

Anul construirii:

Regim de înălțime:

Număr apartamente:

Suprafața construită:

Suprafața desfășurată:

Sistemul constructiv:

1972 - 1975

S+P+8E+Er

52

507,56 mp

4460,40 mp

pereți structurali realizați din beton armat monolit

 • 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+8E+Er, are forma în plan aproximativ dreptunghiulară, este un tronson independent și are o singură scară. Este compus din 52 apartamente din care: 11 apartamente cu 4 camere, 25 apartamente cu 3 camere și 16 apartamente cu 2 camere.

 • 2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

 • a. Sistem constructiv

Clădirea are structura din pereți din panouri mari tristrat cu beton armat 15 cm la interior, b.c.a. 10 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior.

Dispunerea pereților este în sistem fagure având travee de 3,10 și 2,50 m și deschideri de 2,80 și 5,50 m.

 • b. Fundații

Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit.

 • c. Structura

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 15 cm la interior, b.c.a. 10 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior.

Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 12 cm.

Scările sunt cu o rampă din beton armat monolit.

Acoperișul este de tip terasă necirculabilă.

Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care iar putea afecta rezistența și stabilitatea.

 • d. Orientarea față de punctele cardinale

Artera principală pe care se găsește imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la NV spre NE.

 • e. Anvelopa

Fațada principală are zone care prezintă desprinderi ale placajului din cărămidă aparentă. Pe fațadă sunt 24 logii.

Fațada secundară prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare. Pe fațadă sunt 24 logii.

Fațada laterală dreapta are zone care prezintă desprinderi ale placajului din cărămidă aparentă. Pe fațadă sunt 8 logii.

Fațada laterală stânga prezintă desprinderi ale betonului în zonele de monolitizare.

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 15 cm la interior, b.c.a. 10 cm și beton armat 5 cm de protecție la exterior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.

Starea tehnică a terasei este precară, cu infiltrații la nivelul etajului retras si al etajului 8, în cazul ploilor abundente. Astfel stratul termoizolant și cel hidroizolant trebuiesc înlocuite.

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant.

Din totalul de 57 logii, 5 sunt deschise, 11 sunt închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și 41 sunt închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuți cu termoizolație.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

 • f. Utilități

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea blocului de locuințe se realizează în două moduri: sistem centralizat, agentul termic fiind furnizat de centrala termică de cartier pentru 37 apartamente și cu centrală murală cu tiraj forțat pe gaz pentru 15 apartamente.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Proiectul nu propune modificarea modului dea sigurare a utilităților.

 • g. Instalații

Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1. Descrierea lucrărilor propuse

Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite:

SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm - EN 13164 - T2 - DLT(2)5 -CS (10\Y) 300 -CC (2/1,5/10) 5 -WL(T)1,5 - WD(V)3 - FT2-MU100, clasa reactie foc B - s3,d1

ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 - EN 13163 - T2 - L1 - W2 - S2 - P4 - BS 170

- CS (10) 120 - DS (N) 2 -DS (70, -) 1 - TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B -s2,d0

RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS

125 - CS (10) 80 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120, clasa de reactie la foc B - s2,d0

VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW-EN 13162-T5- CS (10/Y) 30 - TR 10-PL(5)250.

SPALETI - POLISTIREN XPS200 2 cm - EN 13164 - T3 -CS (10\Y)200 — WL(T)3 -

WD(V)35- FT2-MU50, clasa reactie foc B - s3,d1

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • -   Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • -   Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • -   Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;

 • -   Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • -   Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

 • -   Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului:

 • -   Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport;

 • -   Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție;

 • -   Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un proces verbal de recepție (PVR);

 • -   Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • -   Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini;

 • -   Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;

 • -   La clădirile având înălțimea mai mare de 20 m, din condiții de evitare a propagării focului, în dreptul fiecărui planșeu pe o lățime de 30 cm termoizolația se va face cu vată minerală de 10 cm, aplicată similar termosistemului.

Reguli generale:

 • -   Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeți înainte de aplicarea termosistemului;

 • -   La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;

 • -   Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;

 • -   Se consideră incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.

 • 2. Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

 • -   Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

 • -   La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

 • -   După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

 • -   Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;

 • -   După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

 • -   Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

Tâmplărie exterioară termoizolantă

 • - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

 • - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 100.000 cicluri pentru uși

 • - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A

 • - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3

 • - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră

 • - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.

 • 3.  Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

 • -   Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;

 • -   Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.

 • 4.  Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.

 • -   Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS 150 - CS (10)70 - DS (N) 5 -DS (70, -) 3 - TR 100, clasa de reactie la foc B - s2,d0

 • 5.  Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 • -   Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul);

 • -   Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren expandat în grosime de 16 cm. Termoizolația se va proteja cu membrană bituminoasă suport și membrană bituminoasă armată protejată cu ardezie. Terasa propusă va fi necirculabilă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

TERASA - POLISTIREN 8 cm EPS150 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 200 - CS (10) 150 -DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B - s2, d0

 • 4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției: 6 luni conform grafic de execuție.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.

Nr.

Denumirea

Perioada de desfasurare

REABILITARE TERMICA BLOC, STR. SURORILE MARTIR CACEU

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

LUNA 4

LUNA 5

LUNA 6

1

REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA

2

REABILITARE TERMICA-TERMO-HIDROIZOLARE TERASA

3

REABILITARE TERMICA -SUBSOL

4

REABILITARE TERMICA -FATADA PARTE VITRATA

5

ORGANIZARE SANTIER

 • 5. COSTURI ESTIMATIVE

Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:

712,72709 mii lei

611,30076 mii lei


Din care C+M:

Capitole de cheltuieli:

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008)

privind cheltuielile necesare realizării

REABILITARE TERMICA BLOC, STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoarea (inclusiv T.V.A.)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap.l.Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect.

2.1.

Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Proiectare și inginerie

2,21500

0,50000

0,42085

2,63585

0,59500

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Consultanță

5,01038

1,13101

0,95197

5,96235

1,34590

3.6.

Asistență tehnică

7,51556

1,69652

1,42796

8,94352

2,01885

TOTAL CAPITOL 3.

14,74094

3,32753

2,80078

17,54172

3,95975

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

501,03754

113,10102

95,19713

596,23467

134,59022

4.1.1

IZOLARE TERMICA BLOC, STR. SURORILE MARTIR CACEU, NR. 27, BL. A2

501,03754

113,10102

95,19713

596,23467

134,59022

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Utilaje. echipamente tehn. și funcț. cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 4

501,03754

113,10102

95,19713

596,23467

134,59022

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

33,04810

7,46007

6,27914

39,32724

8,87748

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

12,66058

2,85792

2,40551

15,06609

3,40092

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii șantierului

20,38752

4,60215

3,87363

24,26115

5,47656

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.1

Cota ISC 0,1%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.2

Cota ISC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.2

Cota CSC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

50,10375

11,31010

9,51971

59,62346

13,45902

TOTA

L CAPITOL 5

83,15185

18,77017

15,79885

98,95070

22,33650

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

598,93033

135,19872

113,79676

712,72709

160,88647

Din care C+M

513,69812

115,95894

97,60264

611,30076

137,99114

Întocmit, S.C. EURODRAFT S.R.L.

Anexa 1 la HCL nr. /


.2018


INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA P.T.

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică bloc, Str. SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2.

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Str. SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari Str.SURORILE MARTIR CACEU, nr.27, Bl.A2

NUMĂR PROIECT

DATE TEHNICE

79/2016

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Sistemul constructiv

1972-1975

S+P+8E+Er

52

507,56 mp

4460,40 mp

pereti structurali realizati din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     712.727,09 lei

Din care C+M: 611.300,76 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

  63,24 tone CO2

  52

  264.436,82 kwh/an

  78,09 kwh/m2/an

  78,09 kwh/m2/an


  135,19 tone CO2

  52

  601.135,99 kwh/an

  82,81 kwh/m2/an

  164,40 kwh/m2/an


 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

 • - Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Consumul anual specific de energie

Întocmit,

S.C. EURODRAFT S.R.L.