Hotărârea nr. 242/2018

242/18.05.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.353/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, str. Invatatorului nr. 3, bl. B 53, sc. A+B"
Hotararea Consiliului Local 242/18.05.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.353/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. si a anexei privind descrierea sumara a investitiei pentru obiectivul "Reabilitare termica imobil, str. Invatatorului nr. 3, bl. B 53, sc. A+B"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 11395/15.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 11395/15.05.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 -11395/15.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 7444/18.04.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru, cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Crestere Timisoara";
Avand in vedere Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.18/04.03.2009 (*actualizata*) privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte;
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din fonduri publice;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se inlocuieste Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local nr.353/15.09.2017 cu Anexa 1 privind noii indicatori si Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr.353/15.09.2017 cu Anexa 2 - Descrierea investitiei .

Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 353/15.09.2017 raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site -ul propriu si totodata, se comunica :
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR JR. SIMONA DRAGOI

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA PT

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică bloc, Str. Învățătorului, nr. 3

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Str. Învățătorului, nr. 3

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari Str. Învățătorului, nr. 3

NUMĂR PROIECT

85/2016

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Sistemul constructiv

1979

S+P+4E

22

367,785 mp

1838,925 mp

pereți structurali din beton armat monolit

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     542.208,34 lei

Din care C+M: 461.445,49 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

  22,41 tone CO2

  22

  127.874,65 kwh/an

  69,59 kwh/m2/an

  69,59 kwh/m2/an


  46,93 tone CO2

  22

  278.018,76 kwh/an

  89,14 kwh/m2/an

  142,50 kwh/m2/an


 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

 • - Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Consumul anual specific de energie

PROIECTANT

SC EURODRAFT SRL

Anexa 2 la HCL nr._________

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

 • 1. DATE GENERALE

  1.1. Denumirea obiectivului:

  "REABILITARE TERMICĂ BLOC, STR. ÎNVĂȚĂTORULUI, NR. 3, BL. B53, SC. A+B"

  1.2. Amplasament:

  JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, STR. ÎNVĂȚĂTORULUI, NR. 3, BL. B53, SC. A+B, CF NR. 400792-C1

  1.3. Titularul investiției:

  MUNICIPIUL TIMIȘOARA, B-DUL. C. D. LOGA, NR. 1

  1.4. Beneficiarul investiției:

  ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI,

  STR. ÎNVĂȚĂTORULUI, NR. 3, TIMIȘOARA

  1.5. Proiectant general:

  S.C. EURODRAFT S.R.L.

  Sânandrei, str. Magnoliei, nr.14, jud. Timiș C.U.I. 27988520, O.R.C. J35/231/04.02.2011

  e-mail: office@eurodraft.ro

  Tel: 0720 315 097

  1.6. Date tehnice:

  Regim de înălțime: Număr apartamente: Suprafața construită: Suprafața desfășurată: Sistemul constructiv:

  S+P+4E

  22

  367,785 mp

  1838,925 mp

  pereți structurali realizați din beton armat monolit

 • 2. DESCRIEREA INVESTIȚIEI

Blocul studiat are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan dreptunghiulară si are o doua scari. Este compus din 22 apartamente, câte 11 pe fiecare scară din care: 20 apartamente cu 3 camere și 2 apartamente cu 1 cameră. Acoperișul este de tip șarpantă cu structură din lemn, iar învelitoarea este din țiglă ceramică.

 • 2.1. Situația existentă a obiectivului de investiții

 • a. Sistem constructiv

Clădirea are structura din pereți din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior.

Dispunerea pereților este în sistem fagure având deschideri de 4,00, 3,15 și 4,80 m.

 • b. Fundații

Infrastructura este alcătuită din pereții de subsol, iar fundația este continuă din beton turnat monolit.

 • c. Structura

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior.

Planșeele sunt din beton armat turnat monolit cu grosimea de 12 cm.

Scările sunt cu două rampe din beton armat monolit.

Acoperișul este de tip șarpantă cu structură din lemn, iar învelitoarea este din țiglă ceramică.

Nu se observă degradări din punct de vedere structural, care să ducă la reducerea capacității portante a structurii. Construcția se prezintă în stare bună și nu prezintă defecte care i-ar putea afecta rezistența și stabilitatea.

 • d. Orientarea față de punctele cardinale

Artera principală pe care se găsește imobilul are forma aproximativ rectilinie având orientarea față de punctele cardinale de la NV spre SE.

 • e. Anvelopa

Fațada principală are zone care prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 12 balcoane.

Fațada secundară prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 16 balcoane.

Fațada laterală dreapta este alipită fațadei blocului vecin. Pe fațadă nu sunt balcoane sau ferestre.

Fațada laterală stânga prezintă desprinderi ale finisajelor. Pe fațadă sunt 4 balcoane.

Pereții exteriori sunt din panouri mari tristrat cu beton armat 9,5 cm la exterior, b.c.a. 12,5 cm și beton armat 5 cm la interior. Pereții exteriori nu prezintă termoizolație corespunzătoare. Apar punți termice în zonele de monolitizare a panourilor.

Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu profile PVC și geam tremoizolant.

Pe fațade avem balcoane deschise, închise cu tâmplărie metalică și geam simplu și închise cu tâmplărie PVC și geam termoizolant.

Finisajele interioare: la casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți cu zugrăveli pe bază de var, pardoseală în casa scării este de tip mozaic. La subsol nu există finisaje la nivelul pardoselilor și al pereților. Pereții care delimitează ghena de gunoi de casa scării sau apartamente nu sunt prevăzuți cu termoizolație.

Anvelopa clădirii nu respectă prevederile normelor actuale de rezistență termică a elementelor.

 • f. Utilități

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea blocului de locuințe se realizează cu ajutorul unor centrale murale proprii cu tiraj forțat pe gaz.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind E-On Gaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Proiectul nu propune modificarea modului dea sigurare a utilităților.

 • g. Instalații

Instalația de încălzire se află în stare bună, conductele de încălzire și apă caldă din subsol sunt izolate, există robineți de izolare a coloanelor și majoritatea caloriferelor din imobil sunt noi sau în stare bună de funcționare.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

  • 3.1. Descrierea lucrărilor propuse

Pentru reabilitare se propun următoarele lucrări:

 • 1. Izolarea termică a pereților exteriori cu termosistem cu polistiren expandat ignifugat de fațadă cu grosimea de 10 cm, respectiv de 10 cm polistiren extrudat la soclu.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite:

SOCLU - POLISTIREN XPS300 10 cm - EN 13164 - T2 - DLT(2)5 -CS (10\Y) 300 -CC (2/1,5/10) 5 -WL(T)1,5 - WD(V)3 - FT2-MU100, clasa reactie foc B - s3,d1

ZONA PARTER - POLISTIREN 10 cm EPS120 - EN 13163 - T2 - L1 - W2 - S2 - P4 - BS 170 - CS

(10) 120 - DS (N) 2 -DS (70, -) 1 - TR 150-WL(T)2-WD(V)5, clasa de reactie la foc B - s2,d0

RESTUL ETAJELOR - POLISTIREN 10 cm EPS80 - EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P4 - BS 125 -CS (10) 80 - DS (N) 2 -DS (70, -) 2 - TR 120, clasa de reactie la foc B - s2,d0

VATA MINERALA - BAZALTICA 10 cm MW-EN 13162-T5- CS (10/Y) 30 - TR 10-PL(5)250.

SPALETI - POLISTIREN XPS200 2 cm - EN 13164 - T3 -CS (10\Y)200 — WL(T)3 -   WD(V)35-

FT2-MU50, clasa reactie foc B - s3,d1

Operații de pregătire a suprafețelor conform caietelor de sarcini:

 • -   Localizarea și înlăturarea porțiunilor cu tencuială neaderentă și a zonelor cu beton segregat sau cu alte degradări;

 • -   Înlăturarea tencuielilor atacate de mucegai, alge, licheni, mușchi, etc. și a placărilor ceramice;

 • -   Rectificarea tencuielii și a suprafețelor de beton carbonatat, utilizându-se mortar de reparații pentru beton, clasa R3, conform EN 1504;

 • -   Rectificarea rosturilor de pe conturul panourilor prefabricate sau dintre tronsoanele imobilelor învecinate;

 • -   Efectuarea străpungerilor necesare instalațiilor (hote, aer condiționat, coșuri central termice);

 • -   Încheierea lucrărilor de reparații sau de înlocuire a tâmplăriei exterioare (ferestre, uși) precum și a izolației hidrofuge a terasei, dar înainte de fixarea copertinelor pe atice.

Operații propriu zise de aplicare a sistemului:

 • -   Se încep după terminarea înlocuirii tâmplăriilor conform proiectului și după ce este pregătit stratul suport;

 • -   Se trasează orizontalitatea și se montează cu dibluri metalice profilul de soclu la cota din planșele de execuție;

 • -   Se verifică planeitatea fațadei, se evaluează abaterile de la planeitate și se consemnează într-un proces verbal de recepție (PVR);

 • -   Se aplică plăcile în rânduri paralele de jos în sus prin lipire cu adeziv conform prevederilor din caietul de sarcini;

 • -   Se fixează diblurile conform schemelor din caietul de sarcini;

 • -   Se aplică grundul de bază (masa de spaclu) și se înglobează plasa pentru armare respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Se aplică finisajul din tencuială decorativă cu specificațiile cromatice din planșele de execuție și respectând prevederile din caietele de sarcini;

 • -   Golurile ferestrelor se bordează cu polistiren extrudat cu grosimea de 2 cm;

Reguli generale:

 • -   Se îndepărtează elementele decorative ale parapeților balcoanelor (realizate din sticlă decorativă sau elemente prefabricate). La balcoanele închise cu tâmplărie PVC se va proceda cu atenție deoarece în unele cazuri balustradele existente au fost folosite impropriu ca elemente de legătură și rigidizare ale parapetului nou creat. Obligatoriu va fi evaluată integritatea acestor parapeți înainte de aplicarea termosistemului;

 • -   La balcoanele închise cu tâmplărie PVC cu parapet din panel, placa balconului va fi termoizolată pe conturul ei și finisată ca și fațadă în camp. Se va dispune un glaf din tablă cu picurător conform planșelor de detalii;

 • -   Toate muchiile orizontale ieșite din fațadă vor fi prevăzute în sistemul termoizolant cu profil de tip picurător. Acestea se vor monta înaintea aplicării masei șpaclu armată;

 • -   Se consideră incluse în sistemul termoizolant toate profilele necesare conform specificațiilor producătorului chiar dacă aceste profile nu apar explicit în listele de cantități.

 • 2.  Înlocuirea tâmplăriei din lemn și metal cu tâmplărie etanșă cu ramă din PVC și geamuri duble, tratate low-e și înlocuirea ușilor de acces în clădire cu uși din PVC cu geam termoizolant la partea superioară, iar la cea inferioară panel PVC. Tâmplăria trebuie dotată cu dispositive pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă.

 • -   Operațiunile de înlocuire a tâmplăriei se efectuează înainte de aplicarea termosistemului după operațiunile de rectificare a suprafeței suport;

 • -   La montarea ferestrelor și ușilor se va respecta poziția numărul și distanțele între șuruburile de ancorare indicate de normative. Se va face conform tabloului de tâmplărie din planșele de execuție și a caietelor de sarcini;

 • -   După fixarea tâmplăriei în golul zidăriei și a glafului interior se va executa umplerea rostului dintre toc și zidărie cu material termoizolant și protecția acestuia pe fața de la interior și de la exterior;

 • -   Glaful exterior al ferestrelor se va monta după aplicarea pe fațadă a termoizolației și a stratului de masă șpaclu armată, inclusive racordul acestora cu tocul tâmplăriei;

 • -   După fixarea glafului exterior, pe conturul acestuia se va aplica un chit pentru evitarea infiltrației apei din precipitații între perete și izolația termică sau dispositive special de racord;

 • -   Montarea și efectuarea probelor de funcționare a tâmplăriei constituie faza determinantă.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

Tâmplărie exterioară termoizolantă

 • - Comportarea la încovoiere din vânt - clasa B2

 • - Rezistența la deschidere - închidere repetată - min. 10.000 cicluri pentru ferestre și min. 100.000 cicluri pentru uși

 • - Etanșeitatea la apă - min. clasa 5A

 • - Permeabilitatea la aer - min. clasa 3

 • - Numărul min de schimburi de aer - 0,5 schimburi / oră

 • - Izolarea la zgomot aerian - în funcție de categoria străzii - min. 25 dB.

 • 3.  Închiderea balcoanelor este similar cu cea de schimbare a tâmplăriei și are ca scop îmbunătățirea aspectului clădirii și a creșterii coeficientului termic.

 • -   Pe parapeții existenți se propune întărirea structurii metalice existente, placarea lor cu plăci rezistente la umiditate (prindere mecanică sau chimică) și aplicarea sistemului termoizolant;

 • -   Este interzisă orice modificare a dimensiunilor golurilor existente. Înainte de înaintarea comenzii pentru realizarea tâmplăriei se vor verifica individual toate dimensiunile golurilor și se vor adduce la cunoștiința proiectantului toate neconcordanțele.

 • 4.  Reabilitarea termică a planșeului peste subsol.

- Stratul termoizolant se aplică pe intradosul planșeului peste subsol. Acesta se prelungește pe vertical pe grinzi și pereți exterior (perimetrali) pe 30 cm. Termosistemul compact se realizează din polistiren expandat de 5 cm lipit cu adeziv și fixat mecanic cu dibluri care se protejează cu masă șpaclu armată cu plasă din fibre de sticlă. Finisajul va fi realizat cu vopsele lavabile rezistente la umezeală.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

SUBSOL - POLISTIREN EXPANDAT 8 CM EPS70 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S1 - P4 - BS 150 -CS (10)70 - DS (N) 5 -DS (70, -) 3 - TR 100, clasa de reactie la foc B - s2,d0

 • 5. Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 • -   Se decopertează termoizolația și hidroizolația existentă (dacă este cazul);

 • -   Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel, se execută într-o structură complexă termoizolantă, cu personal calificat. Stratul suport îl constituie beton de pantă. Se va dispune o barieră contra vaporilor pe un strat de amorsă bituminoasă și un strat de difuzie, după care se montează prin lipire, cu adeziv poliuretanic pentru polistiren, termoizolația din polistiren extrudat în grosime de 16 cm. Pentru protectia stratului termoizolant si pentru circulatie, se va turna o sapa de 5 cm, slab armata cu plasa sudata de tip STNB 5x100x100. Operațiunile se realizează conform caietelor de sarcini.

Cerințe minime de calitate și caracteristici ale materialelor folosite :

TERASA/POD - POLISTIREN 8 cm EPS150 - EN 13163 - T2 - L1 - W1 - S2 - P4 - BS 200    - CS

(10) 150 -DS(N)5-DS(70)1-DLT(1)5-CC(2/1,5/10)150-CP3, clasa de reactie la foc B -    s2, d0

 • 4. DURATA DE REALIZARE ȘI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare a investiției: 3 luni conform grafic de execuție.

Durata perioadei de garanție a lucrărilor de la recepția lucrării: 60 de luni.

Nr.

Denumirea

Perioada de desfasurare

REABILITARE TERMICA BLOC, STR. INVATATORULUI NR.

3, BL. 53, SC. A+B

LUNA 1

LUNA 2

LUNA 3

1

REABILITARE TERMICA-FATADA OPACA

2

REABILITARE TERMICA-TERMO-HIDROIZOLARE PLANȘEU SUB POD

3

REABILITARE TERMICA - SUBSOL

4

REABILITARE TERMICA - FATADA PARTE VITRATA

5

ORGANIZARE SANTIER

 • 6. COSTURI ESTIMATIVE

  Valoarea totală a investiției inclusiv TVA:


  542,20834 mii lei


  Din care C+M:


  461,44549 mii lei


Capitole de cheltuieli:

DEVIZ GENERAL (conform HG 28/2008)

privind cheltuielile necesare realizării

REABILITARE TERMICA BLOC, STR. INVATATORULUI, NR. 3

In mii lei/mii euro la cursul 4.4300 lei/euro

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără T.V.A.)

T.V.A.

Valoarea (inclusiv T.V.A.)

mii lei

mii euro

mii lei

mii lei

mii euro

0

1

2

3

4

5

6

Cap.l.Cheltuieli pt. obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Amenajarea terenului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Amenajări pt. protecția mediului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 1.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.2.Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect.

2.1.

Cheltuieli pt. asigurarea utilităților necesare obiect

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL CAPITOL 2.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Cap.3.Cheltuilei pt. proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii de teren

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.2.

Obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.3.

Proiectare și inginerie

2,21500

0,50000

0,42085

2,63585

0,59500

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publică

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

3.5.

Consultanță

3,78928

0,85537

0,71996

4,50924

1,01789

3.6.

Asistență tehnică

5,68392

1,28305

1,07995

6,76388

1,52683

TOTAL CAPITOL 3.

11,68821

2,63842

2,22076

13,90897

3,13972

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.

Construcții și instalații

378,92828

85,53686

71,99637

450,92465

101,78886

4.1.1

IZOLARE TERMICA BLOC, STR.

INVATATORULUI, NR. 3

378,92828

85,53686

71,99637

450,92465

101,78886

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Utilaje. echipamente tehn. și funcț. cu montaj

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.4.

Utilaje fără montaj și echipamente de transport.

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Dotări

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Active necorporale

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 4

378,92828

85,53686

71,99637

450,92465

101,78886

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

29,22856

6,59787

5,55343

34,78199

7,85147

5.1.1

Lucrări de construcții si instalații aferente organizării de șantier

8,84104

1,99572

1,67980

10,52084

2,37491

5.1.2

Cheltuieli conexe organizarii șantierului

20,38752

4,60215

3,87363

24,26115

5,47656

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.1

Cota ISC 0,1%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.1.2

Cota ISC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.2

Cota CSC 0,5%

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

35,79221

8,07951

6,80052

42,59273

9,61460

TOTA

L CAPITOL 5

65,02077

14,67738

12,35395

77,37472

17,46608

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

6.2.

Probe tehnologice si teste

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTA

L CAPITOL 6

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

TOTAL GENERAL

455,63726

102,85265

86,57108

542,20834

122,39465

Din care C+M

387,76932

87,53258

73,67617

461,44549

104,16377

Întocmit,

S.C. EURODRAFT S.R.L.