Hotărârea nr. 24/2018

24/30.01.2018 privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara
Hotararea Consiliului Local 24/30.01.2018
privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - Domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1413 din data de 22.01.2018 al Compartimentului Administrare Fond Funciar;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1413/22.01.2018
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă desemnarea Domnului Viceprimar FARKAS IMRE să facă parte ca membru în componenţa Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timişoara, în locul Domnului Viceprimar DAN-AUREL DIACONU.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Compartimentul Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Juridic;
- Compartimentului Administrare Fond Funciar;
- Comisiei Municipale de Fond Funciar Timişoara;
- Mass -media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

PROIECT DE HOTĂRÂREJUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CONSILIUL LOCAL

privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - Domnul Nicolae Robu;

Având în vedere Raportul de specialitate nr..............................................din data de...............

al Compartimentului Administrare Fond Funciar;

Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Având în vedere Regulamentul privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 36, alin. 9, din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1: Se aprobă desemnarea Domnului Viceprimar FARKAS IMRE să facă parte ca membru în componența Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara, în locul Domnului Viceprimar DAN-AUREL D1ACONU.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Compartimentului Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică :

Instituției Prefectului - Județul Timiș;

Primarului Municipiului Timișoara;

Direcției Edilitare;

Direcției Economice;

Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;

Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;

Direcției de Mediu;

Direcției Comunicare-Relaționare;

Biroului Audit;

Biroului Managementul Calității;

Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;

Serviciului Juridic;

Compartimentului Administrare Fond Funciar;

Comisiei Municipale de Fond Funciar Timișoara;

Mass -media locale.

FO 53 -02, ver. 1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind

desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.  Descrierea situației actuale

Prin H.C.L.M.T. nr . 20/07.07.2016 s-a aprobat desemnarea Domnului Viceprimar DAN-AUREL DIACONU să facă parte ca membru în componența Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara.

Prin adresa cu nr. SC2016-19096/02.08.2016 s-a transmis la Instituția Prefectului- Județul Timiș (înregistrată sub nr. 10469/03.08.2016) propunerea privind modificarea componenței Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara (Ordinul nr. 340/15.06.2015), în vederea emiterii Ordinului Prefectului, în sensul includerii în componența comisiei a Domnului Viceprimar DAN-AUREL DIACONU, în locul D-lui STOIA TRAIAN CONSTANTIN.

Instituția Prefectului- Județul Timiș a emis Ordinul Prefectului nr. 669/17.08.2016, privind modificarea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Timișoara, prin care Domnul Viceprimar DAN-AUREL DIACONU a fost inclus în calitate de membru în componența comisiei.

2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara este constituită în prezent prin Ordin al Prefectului nr. 669/17.08.2016.

Conform Regulamentul aprobat prin Ii.G. nr. 890/04.05:2005, comisia are următoarele atribuții principale:

 • a) preia și analizează cererile depuse în conformitate cu prevederile legii, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, cu excepția celor formulate de comune, orașe sau municipii;

 • b) verifica în mod riguros îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 9 alin. (4) și (5) din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și la art. 6 din Legea nr. 1/2000, cu modificările ulterioare, solicitând în acest scop toate relațiile și datele necesare;

 • c) stabilește mărimea și amplasamentul suprafeței de teren, pentru care se reconstituie dreptul de proprietate sau care se atribuie potrivit legii, propune alte amplasamente și consemnează în scris acceptul fostului proprietar sau al moștenitorilor acestuia pentru punerea în posesie pe alt amplasament când vechiul amplasament este atribuit în mod legal altor persoane;

 • d) completează, în urma verificărilor efectuate, anexele la prezentul regulament cu persoanele fizice și juridice îndreptățite;

 • e) primește și transmite comisiei județene contestațiile formulate de persoanele interesate;

/

 • f) întocmește situații definitive, potrivit competentelor ce le revin, privind persoanele fizice și juridice îndreptățite să li se atribuie teren, cu suprafața și amplasamentele stabilite, conform planului de delimitare și parcelare întocmit;

 • g) întocmește situații cu titlurile de proprietate eliberate în condițiile art. 27 alin. (2)A2 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și în cazurile în care proprietarii renunță la titlul de proprietate pentru intrarea în legalitate și înaintează comisiei județene propuneri de revocare a acestor titluri;

 • h) înaintează și prezintă spre aprobare și validare comisiei județene situațiile definitive, împreună cu documentația necesară, precum și divergentele produse și consemnate la nivelul acestor comisii;

 • i) pune în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptățite să primească terenul, completează fisele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia județeană a propunerilor făcute, și le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin;

 • j) analizează lunar evoluția cauzelor în justiție în care comisia locala este parte și în funcție de aceasta hotărăște și propune organului competent poziția procesuala pentru termenele următoare;

 • k) sesizează organele competente pentru sancționarea membrilor comisiei, când este cazul;

 • l) identifica terenurile atribuite ilegal și sesizează primarul, care înaintează sub semnătură acțiuni în constatarea nulității absolute pentru cazurile prevăzute la art. III din Legea nr. 169/1997 cu modificările și completările ulterioare;

 • m) exercită orice alte atribuții ce îi revin potrivit prevederilor legale și prezentului regulament.

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările și completările ulterioare, în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local, face parte din componența Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Având în vedere alin (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/ 04.05.2005, conducerea și coordonarea comisiei municipale se asigură de către primar. în cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia.

Comisiile comunale, orășenești sau municipale își desfășoară activitatea în plen, în prezenta majorității membrilor acestora, cu prezenta obligatorie a primarului sau, după caz, a viceprimarului.

3. Concluzii

Având în vedere atribuțiile Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara și rolul pe care aceasta îl are la punerea în aplicare al legilor fondului funciar, și faptul că în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local, face parte din componența comisiei,

Propunem înlocuirea de către consiliul local a Domnului Viceprimar DAN-AUREL DIACONU, membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara, cu Domnul Viceprimar FARKAS IMRE și emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în acest sens.
Responsabil compartiment, CONSILIER

CRISTIAN JOSAN

JOSANFO53-03,Ver. 2

ROMÂNIA

Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018-1413/22.01.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

23.01.2018

AVIZ

la Raportul de specialitate privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara

Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1413/22.01.2018 privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara;

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara prin care se propune înlocuirea de către Consiliul Local a Domnului Viceprimar DAN-AUREL DIACONU, membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara, cu Domnul Viceprimar FARKASIMRE și emiterea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara în acest sens;

Conform dispozițiilor art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările și completările ulterioare, în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local, face parte din componența Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Conform dispozițiilor art. 2 alin (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/ 04.05.2005, conducerea și coordonarea comisiei municipale se asigură de către primar. în cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia.

Conform dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil Raportul de specialitate privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara.

Menționăm că prezentul aviz nu privește necesitatea și oportunitatea demersului de inaintare a proiectului de hotarare privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu privește aspectele de specialitate ale documentației, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.

CONSILIER JURIDIC,

GABRIELA IOVA

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMĂRIA

Nr.                          1(710

RAPORT DE SPECIALITATE

privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr............................................a Primarului Municipiului

Timișoara și Proiectul de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara, prin care se propune înlocuirea de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara a Domnului Viceprimar DAN-AUREL DIACONU, membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Timișoara, cu Domnul Viceprimar FARKAS IMRE, Facem următoarele precizări:

în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările și completările ulterioare, în cazul municipiilor reședință de județ, viceprimarul desemnat de consiliul local, face parte din componența Comisiei municipale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Având în vedere alin (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/ 04.05.2005, conducerea și coordonarea comisiei municipale se asigură de către primar. în cazul în care primarul este în imposibilitatea de a-și exercita atribuțiile stabilite de prevederile legale și prin prezentul regulament ca urmare a situațiilor de boală, demisie sau suspendare, viceprimarul preia prerogativele acestuia.

în concluzie, având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) și alin (4) din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 890/04.05.2005, cu modificările și completările ulterioare, propunem să se emită o hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timișoara, privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, să facă parte ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Timișoara.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara să facă parte ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.


Responsabil compartiment, CONSILIER CRISTIANJOSAN

INSTITUȚIA PREFECTULUI - JUDEȚUL TIMIȘ

ORDIN

privind modificarea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a municipiului Timișoara

Prefectul Județului Timiș;

în conformitate cu prevederile art. 2 din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, cu completările și modificările v ulterioare;

Ținând cont de adresa Primăriei municipiului Timișoara înregistrată cu nr. 10469 din 03.08.2016, privind propunerile de modificare a componenței Comisiei locale de fond funciar a municipiului Timișoara, urmarea desemnării ca membru a viceprimarului Dan Aurel Diaconu prin Hotărârea Consiliului Local nr.20 din data de 07.07.2016 cât jj_a exercitării cu caracter temporar a funcției de secretar al municipiului Timișoara de către doamna Simona Daniela Drăgoi, conform Dispoziției Primarului nr.892 din 27.07.2016;

Luând în considerare Referatul nr.10469 din data de 17.08.2016 privind _____emiterea Ordinului;

în temeiul prerogativelor stabilite de art. 26 din Legea nr. 340 din 2004 republicată, privind instituția prefectului, emite prezentul,

ORDIN

Art. 1 Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate

-

privată asupra—terenurilor a-municipiului Timișoara se modifică, având următoarea componență:

1

Nicolae Robu

Primar

președintele comisiei

2

Dan Aurel Diaconu

Viceprimar

membru

n

D

Simona Daniela Drăgoi

Secretarul mumicipiului

secretar

4

Șendroni Adriana

Specialist topo

membru

5

Dumitre seu Gheorghe

Specialist agricol

membru

6

Josan Cristian

Specialist agricol

membru

7

Iova Gabriela

"“Consilier juridic

membru

8

Lombrea Trai an

Șef ocol silvic

membru

9 Miza Ioana

10 Plavosin Deian Dan

5Reprezentant al proprietarilor membru

Reprezentant al proprietarilor membru

Art. 2 începând cu data prezentului ordin, Ordinul nr. 340 din 15.06.2015, pentru organizarea Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a municipiului Timișoara își încetează ---------efeGte|ei

Art. 3 Prezentul ordin se comunică:

Serviciului Financiar contabil, resurse umane și administrativ al Instituției Prefectului - Județul Timiș,

Serviciului Controlul legalității aplicării actelor cu caracter reparatoriu și contencios administratival al Instituției Prefectului - Județul Timiș,

Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș, ___________Direcției Silvice Timiș,_________________

Direcției pentru Agricultură Județeană Timiș, Primăriei municipiului Timișoara,

Comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului a municipiului Timișoara,

------ Membrilor Comisiei locale, prin grija secretarului.

Prefect;Vizat juridic

CODRUTAfBOTEZ

f/K

Timișoara, OS•'2-0^

Nr.