Hotărârea nr. 239/2018

239/09.05.2018 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 158/03.04.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara", str. Piata Regina Maria nr. 2
Hotararea Consiliului Local 239/09.05.2018
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 158/03.04.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara", str. Piata Regina Maria nr. 2


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 10646/08.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. 10645/08.05.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018- 10648/08.05.2018 - Anexa la raportul de specialitate nr. SC2018 - 10648/08.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Programul Operational Regional 2014-2020, axa prioritara 8, Obiectiv specific 2, Operatiunea-Unitati de primiri urgente, prin care Unitatea de Primire Urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara" este preidentificata ca unitate prioritara conform evaluarii realizate de Ministerul Sanatatii, in conformitate cu Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020 si cu cele 8 planuri regionale de servicii de sanatate;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se inlocuieste Anexa 2 la Hotararea Consiliului Local nr. 158/03.04.2018 cu Anexa 2 privind noua descriere sumara a investitiei

Art. 2: Celelalte articole ale Hotararii Consiliului Local nr. 158/03.04.2018 raman neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timilsoara si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii "Louis Turcanu" Timisoara .

Art. 4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Anexa 2 la H.C.L. nr.

DESCRIEREA SUMARA A INVESTIȚIEI

Titlu proiect:

”Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”

Amplasament:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Piata Regina Maria nr. 2

Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

Beneficiar:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara

 • 1. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara este principalul furnizor de servicii medicale cu profil pediatric din zona de vest a României, cu o activitate profesionala diversificata ce acoperă toată gama specialităților pediatrice.

Unitatea de Primire a Urgențelor (U.P.U) din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu” Timișoara a fost înființată în anul 2000, si funcționează în clădirea principală a celor două Clinici de Pediatrie, la parter, asigurându-se astfel un acces rapid și ușor spre camera de                                                                                       resuscitare.

Clădirea in care isi desfasoara activitatea sectia „Unitate Primiri Urgente” si care face obiectul proiectului, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, str. Piata Regina Maria, nr. 2.

De-a lungul anilor activitatea U.P.U s-a intensificat treptat, de la 1401 pacienți prezentati (în perioada septembrie-decembrie 2000) la peste 27.000 de pacienți în 2016, respectiv 30.045 pacienti in anul 2017.

Din informatiile primite de la Spital, dintre pacientii care s-au prezentat la sectia de primire urgente in anul 2017, 17.405 pacienti au necesitat spitalizare de zi sau spitalizare continua.

 • 2. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara” se vor achizitiona urmatoarele echipamente:

 • •  Videolaringoscop (sistem complet pentru intubatii dificile) copii si adolescenti) -1 buc

 • •  Masuta de resuscitare nou nascuti (neonatologie) - 1 buc

 • •  Ventilator (aparat ventilare) neonatal - 1 buc

 • •  RMN - 1 buc

 • •  Aparat de radiologie mobil/portabil - 1 buc

 • •  Carucior/troler/masuta mobila pentru medicamente + instrumente - 2 buc

 • •  Pulsoximetru (Monitor noninvaziv de hemoglobina) - 1 buc

 • •  Analizor markeri inflamatori - 1 buc

 • •  Analizor biochimie - 1 buc

 • •  Analizor urina (Analizor sediment urinar) - 1 buc

 • •  Monitor de respirație portabil (capnograf) - 1 buc

Obiectivele preconizate a fi atinse prin dotarea cu echipamente medicale a secției de Unitati Primire Urgente :

 • -   reducerea timpilor de interventie, diagnostic si tratament in regim de urgenta pentru pacientii care apeleaza la serviciile unitatii de primire urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”

 • -   suplimentarea echipamentelor utilizate pentru interventia in regim de urgenta, prin achizitia unor echipamente care nu exista in prezent in cadrul sectiei UPU

 • 3. Durata estimată de realizare a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Termenul de implementare a proiectului de la semnarea contractului de finantare nerambursabila: 15 luni.

ȘEF SERVICIU,

MAGDALENA NICOARĂ

SEF BIROU PROIECTE DIVERSE

DANIELA GHINEA

CONSILIER

GABRIELA VOLOSCIUC

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-10646/08.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 158/03.04.2018 de aprobare a indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii

“Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piata Regina Maria nr. 2

 • 1.  Descrierea situatiei actuale

Pentru imobilul in care funcționează Unitatea de Primire Urgente, situat la adresa str. Piata Regina Maria nr. 2, s-a depus proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa Prioritară 8, Prioritatea de Investiții 8.2, Operațiunea B - Unități de primiri urgențe.

În vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare, Organismul Intermediar ADR Vest, a solicitat prin adresa nr. 7987/25.04.2018, ca în cadrul anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 158/03.04.2018 să se faca referire la echipamentele achizitionate prin proiect.

Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea H.C.L. nr. 158/03.04.2018 privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piata Regina Maria nr. 2, prin înlocuirea Anexei 2 cu o nouă anexă care va include și echipamentele achizitionate prin proiect.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara” se urmareste atingerea obiectivului specific 7.1 ”Îmbunătățirea infrastructurii spitalicești în condițiile necesarei remodelări a rețelei spitalicești de urgența” al Strategiei Naționale de Sănătate 2014- 2020 aprobată prin HG nr.1028/18.11.2014, în vederea eficientizării serviciilor integrate centrate pe pacient și a tratamentului patologiilor complexe care necesită o abordare integrata.

Prin proiect se propune suplimentarea echipamentelor/dotarilor medicale din cadrul sectiei de Unitate Primire Urgente a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”, prin achizitia unui numar de 11 echipamente sub forma mijloacelor fixe/obiectelor de inventar.

In urma dotarii sectiei U.P.U cu echipamente medicale noi, se vor reduce timpii de interventie, diagnostic si tratament in regim de urgenta pentru pacientii care apeleaza la serviciile unitatii de primire urgente din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu”.

4. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea 158/03.04.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a descrierii sumare a investitiei propuse prin proiectul „Dotarea cu echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii “Louis Țurcanu” Timișoara”, str. Piata Regina Maria nr. 2, prin înlocuirea Anexei 2 cu o nouă anexă care va include și echipamentele achizitionate prin proiect.

PRIMAR,                                          ȘEF SERVICIU,

NICOLAE ROBU                           MAGDALENA NICOARĂ