Hotărârea nr. 233/2018

233/09.05.2018 privind operatiunea de prima inscriere in cartea funciara a imobilului situat in Timisoara str. General Magheru nr.23 cu suprafata de 523 mp.
Hotararea Consiliului Local 233/09.05.2018
privind operatiunea de prima inscriere in cartea funciara a imobilului situat in Timisoara str. General Magheru nr.23 cu suprafata de 523 mp.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.CT 2018-2163/09.05.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de Spercialitate nr.CT 2018-2163/09.05.2018 al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic- Anexa la Raportul de specialitate nr. CT 2018-2163/09.05.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Ordinul nr.700/2014, art.78, privind aprobarea Regulamentului de avizare,receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, modificat prin Ordinul nr.1304/2015;
Luand in considerare prevederile Legii nr.7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare, actualizata;
Luand in considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica;
In conformitate cu prevederile art.36, alin.(2), lit.c din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba operatiunea de prima inscriere in cartea funciara a imobilului situat in Timisoara, str. General Magheru nr.23 cu suprafata de 523 mp, conform documentatiei intocmita de catre S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Anexa 1.35, care face parte integranta din prezenta hotarare si constituie Anexa.
Art.2: Se inscrie in domeniul privat al Municipiului Timisoara imobilul situat in Timisoara, str. General Magheru nr.23, cu suprafata de 523 mp.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri-Biroul Cladiri Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se publica in Monitorul Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Generale de Urbanis si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR

NR. CT 2018-002163/09.05.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23 cu suprafața de 523 mp

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT 2018-002163/09.05.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și proiectul de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului str. General Magheru nr.23 cu suprafața de 523 mp.

Facem următoarele precizări:

Având în vedere adresa CT 2018-002163/09.05.2018 prin care S.C. BLACK LIGHT SRL ne înaintează documentația pentru emiterea Hotărârii Consiliului Local privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului -casă și curte cu suprafața de 523 mp, str. General Magheru nr.23.

Având în vedere documentația topo-cadastrală privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului, Anexa 1.35, înregistrată la OCPI Timiș cu nr. 99119/09.05.2018 întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L.,

Conform adresei Direcției Clădiri Terenuri-Biroul Clădiri Terenuri, nr. CT 2018-002163/09.05.2018 imobilul nu a fost revendicat conform L.10/2001.

Din adresa Compartimentului Administrare Fond Funciar nr. CT 2018-002163/09.05.2018 rezultă că imobilul respectiv nu a fost revendicat de foștii proprietari.

Conform adresei Serviciului Juridic cu nr. CT 2018-002163/09.05.2018, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată în curs de soluționare.

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara analizarea documentației pentru operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23.

Identificarea limitei de proprietate s-a realizat de către firma S.C. BLACK LIGHT S.R.L. pe baza măsurătorilor topografice.

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară, conform documentației înscrisă la OCPI Timiș cu nr.99119/09.05.2018 a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23 cu suprafața de 523 mp, în vederea punerii la dispozitia Ministerului Transporturilor, in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41 mp., situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis.

Avand in vedere faptul ca Ministerul Transporturilor sustine reluarea navigatiei pe canalul Bega, este imperios necesara infiintarea Regiei Autonome “ Administratia Canalului Navigabil Bega”, in scopul asigurarii conditiilor de navigatie pe sectorul romanesc al canalului navigabil Bega si pentru ducerea la indeplinire a obligatiilor ce revin Statului Roman din conventiile si acordurile internationale la care Romania este parte si care i-au fost incredintate prin delegare de competenta de catre Ministerul Transporturilor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

In acest sens, Primaria Municipiului Timisoara pune la dispozitia Ministerului Transporturilor in regim de comodat, pentru a servi drept sediu pentru Regia Autonoma “ ADMINISTRATIA CANALULUI NAVIGABIL BEGA” TIMIS, spatiul de 105,41, situat in str.General Magheru nr.23, Municipiul Timisoara, judetul Timis, pe o perioada de 10 ani.

Precizam ca acest imobil este detinut de Primaria Timisoara din anul 1922 si este inscris in fisa mijlocului fix la numarul de inventar 1541 si 1542 , construcția avand o suprafata de 105,41 mp. In acest spatiu administrat de Primaria Timisoara a functionat Biblioteca Judeteana Timis, el se afla in vecinatatea Canalului Bega.

PROPUNEM:

  • 1.  Aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară conform documentației înscrisă la OCPI Timiș cu nr.99119/09.05.2018 a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23 cu suprafața de 523 mp, întocmită de către S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Anexa 1.35, parte integrantă din proiect.

  • 2.  Înscrierea în domeniu privat al Municipiului Timișoara a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23 cu suprafața de 523 mp.

PT.Director D.C.T.D.D                                              ȘEF BIROU CLĂDIRI TERENURI

MIHAI BONCEA                                              CĂLIN PÎRVA

REFERENT DE SPECIALITATE GHEORGHE BUCĂTARIU

Nr. cadastral

Suprafața măsurată a imobilului (mp)

Adresa imobilului

.............

523

str. General Magheru nr. 23, Timișoara

Nr. Carte Funciară

Unitatea Administrativ Teriorială (UAT)

...........................

TIMIȘOARA


Anexa 1.35


PLAN DE AMPLASAMENT Șl DELIMITARE A IMOBILULUI SCARA 1:500


A. Date referitoare la teren

Nr. parcelă

Categorie de folosință

Suprafața (mp)

Mențiuni

1

CC

523

împrejmuit cu gard beton, gard sarma si laturile construcției existente

Total

523

B. Date referitoare la construcții

Cod

Destinația

Suprafața construită la sol (mp)

Mențiuni

C1

CAS

123

Sediu administrativ Regia Autonoma Administrația Canalului Navigabil Bega

Total

Suprafața totală măsurată a imobilului = 523 mp Suprafața din act = 523 mp

Executant:

SC BLACK LIGHT SRL ing. Loredana BEZNOSZKA

Confirm executarea măsurătorilor la"teren,

■ ' :cbrectitudiinea'întocmirnxfobumențației2T'x

2 cadastrale și corespondența acesteia cu

Mrealița^ȘW;teren,UTORizARE

W Seria RO-B-J

L.     L țMTBtACKUGHT

„nna® Prita: mai 2018<£Usai

egoflc2.,-'                                  _______

Inspector

Confirm introducerea imobilului în baza de date integrată și atribuirea numărului cadastral

X

in. \

<b I

® |

o /

Q /

<a /

A/ /

® /

/

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. CT 2018-002163 / 09.05.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Timișioara, str. General Magheru nr.23

  • 1. Descrierea situației actuale

Imobilul care face obiectul operațiunii de primă înscriere, aparține intravilanului Municipiul Timișoara, conform PUG aprobat prin HCL nr.1 57/2002 prelungit prin HCL nr.131/2017, fiind situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23, identificat prin documentația cadastrală întocmit de S.C.BLACK LIGHT S.R.L., Anexa 1.35.

Identificările limitelor de proprietate au fost realizate de către firma S.C.BLACK LIGHT S.R.L pe baza măsurătorilor topografice.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Scopul prezentei documentații este operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23, cu suprafața de 523 mp, prin care urmează să se asigure reglementarea situației juridice pentru dezvoltarea urbană viitoare.

  • 3. Alte informații

Se va lua în considerare documentația întocmită de S.C. BLACK LIGHT S.R.L., Anexa 1.35, înregistrată la OCPI Timiș cu nr. 99119/09.05.2018.

  • 4. Concluzii

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea operațiunii de primă înscriere a imobilului situat în Timișoara, str. General Magheru nr.23, cu suprafața de 523 mp.

PRIMAR NICOLAE ROBU


PT. DIRECTOR DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI MIHAI BONCEA