Hotărârea nr. 230/2018

230/26.04.2018 privind aprobarea graficului de plăti către Colterm SA - cu destinaţia achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA)
Hotararea Consiliului Local 230/26.04.2018
privind aprobarea graficului de plăti către Colterm SA - cu destinaţia achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9768/26.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 -9768/26.04.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Directiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 9768/26.04.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate SC2018 - 9768/26.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societăti comerciale, Comisiei pentru administratie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului si probleme ale minoritătilor, Comisiei pentru cultură, stiintă, învătământ, sănătate, protectie socială, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, art. 35 alin. 1, litera e) si prevederile Ordonantei nr. 36/2006- privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate - art.5^2 alin. 1;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2018;
Având în vedere prevederile Contractului de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 5779/25.04.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) si d), alin. (3) lit. c), alin. (6) lit. a) , pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publică locală, republicată si modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă graficul de plăti către Colterm SA - cu destinaţia achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA), care conţine sumele aferente plăţilor din Contractul de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 5779/25.04.2018, Anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se dă acordul pentru preluarea, în limita graficului de plată menţionat la art. 1, a datoriei Colterm SA referitoare la achiziţia certificatelor de gaze cu efect de seră (EUA), în cazul neachitării la termenele stabilite a sumelor datorate de către Colterm SA pentru achiziţia certificatelor menţionate mai sus.

Art. 3: Se mandatează Primarul Municipiului Timisoara pentru a semna în numele Municipiului Timişoara documentele privind preluarea sumelor prevăzute la art. 2.

Art. 4: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarâri, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 229/24.04.2018 - privind aprobarea graficului de plăti aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, se revocă.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbană;
- Directiei Clădiri, Terenuri si Dotări Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitătii;
- Corpului de Control si Antifraudă al Primarului;
- Colterm S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

SC2018-’        /

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURIIBd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea graficului de plăti către Colterm SA - cu destinația achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA)

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-            /26.04.2018 a

Primarului Municipiului Timișoara Di Proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăti către Colterm SA - cu destinaDia achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA). Facem următoarele precizări:

Avand in vedere adresa cu nr. RE2018913/24.04.2018 depusa de COLTERM SA Timișoara si obligativitatea societatii, conform art.28 din HG 780/14.06.2006, de a preda pentru conformarea anului 2017 certificatele de emisii aferente emisiilor de CO2 verificate. În cazul nerespectării termenului de conformare, la suma necesară achizi Dionării acestora, se mai adaugă o amenda de 100 Euro pentru fiecare certificat de emisii nepredat, la cursul leu-Euro valabil la 1 mai 2018. În cazul nepredării în totalitate a cantităDii de 248.000 de certificate, amenda ar înregistra o valoare de cca 24,8 milioane Euro (115,6 milioane lei la un curs de 4,66lei/Euro).

În vederea conformării, COLTERM a transmis cereri de ofertă pentru împrumut certificate CO2, conform prevederilor legale (livrare certificate până în data de 26.04.2018, plata finală a certificatelor urmînd a se face până cel mai devreme la 01.09.2018). În cererile de ofertă, transmise mai multor potenDiali ofertanDi, COLTERM, neputând oferi garanDii bancare, având conturile blocate, a oferit ca Di garanDii sumele de încasat de la bugetul local, reprezentând contractul de concesiune al COLTERM si contractul de reparaDii avarii a patrimoniului municipiului TimiDoara (SC2017-14663/15.06.2017), estimăm că facturile pe care le vom emite în cursul acestui an, vor fi în valoare de 7-8 milioane lei către municipiul TimiDoara.

Până la ora limită de transmitere a ofertelor, a fost înregistrată o singură ofertă, din partea firmei ,,Termoficare Oradea”.

Aceasta este dispusă să transfere în conturile COLTERM 216 000 certificate EUA, până în cel târziu 26.04.2018, la un cost total de 3 447 360 Euro (16 064 698 lei, la un curs de 4,66 lei/Euro), în condiDiile menDinerii cursului lei/Euro actual într-o marjă de +/- 2%.

Ofertantul solicită următoarele:

  • -  plata în rate egale, până la data de 15 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 15.09.2018;

  • -  constituirea unui depozit de 6 000 000 lei, într-un cont de garanDii la dispoziDia ofertantului;

  • -  oferta îDi va produce efectele doar sub condiDia acoperirii integrale a resurselor financiare de către Municipiul TimiDoara conform contractelor mentionate Di emiterea unui HCL în acest sens.

Prin HCLMT nr. 229/24.04.2018 s-a aprobat graficul de plăti aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, constituirea depozitului de 6.000.000 lei intr-un cont de

garanții la dispoziția Termoficare Oradea SA, suma existenta in conturile COLTERM S.A., precum și mandatarea Primarului Municipiului Timișoara si a altor persoane numite de catre acesta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si al COLTERM SA in vederea urmaririi respectarii graficului de plati. Ca urmare a discuțiilor dintre părți s-a constatat că sunt necesare acordare unor mijloace suplimentare pentru îndeplinirea obligației de către Colterm SA. Astfel se impune aprobarea prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a: graficului de plăti către Colterm SA - cu destinația achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA), care conține sumele aferente plăților din Contractul de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 57799/25.04.2018, anexă care face parte integrantă din hotărâre; acordului pentru preluarea, în limita graficului de plată menționat la art. 1, datoriei Colterm SA referitoare la achiziția certificatelor de gaze cu efect de seră (EUA), în cazul neachitării sumelor datorate de către Colterm SA pentru achiziția certificatelor menționate mai sus; mandatează Primarul Municipiului Timisoara pentru a semna în numele Municipiului Timițoara documentele privind preluarea sumelor prevăzute la art. 2; revocarea HCLMT nr. 229/24.04.2018.

Având în vedere prevederile Contractului de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 57799/25.04.2018;

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum si cele din legea 325/14.07.2006, Art.35 aliniat 1, litera E si ordonanta 36/2006 art.5A2 aliniatul 1 apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, îndeplinețte condițiile pentru a fi supus dezbaterii ți aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ

SEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P., IOAN ZUBASCU

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Secțiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

privind aprobarea graficului de plăti către Colterm SA - cu destinația achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA)

Secțiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. RE2018-913/24.04.2018 (anexată), Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, ca urmarea a înțelegerii dintre părți.

Partile au convenit semnarea unui contract de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA), cu livrare până în data de 26.04.2018 ți efectuarea plăți contravalorii acestora până în data de 15.09.2018, în rate lunare egale.

Ca urmare a discuțiilor dintre părți s-a constatat că sunt necesare acordare unor mijloace suplimentare pentru îndeplinirea obligației de către Colterm SA.

Având în vedere prevederile Contractului de vânzare-cumpărare certificate de gaze cu efect de seră (EUA) nr. 57799/25.04.2018;

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea graficului de plăti către Colterm SA - cu destinația achizitie certificate de gaze cu efect de seră (EUA).

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ