Hotărârea nr. 229/2018

229/24.04.2018 privind aprobarea graficului de plati aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de sera (EUA) incheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA
Hotararea Consiliului Local 229/24.04.2018
privind aprobarea graficului de plati aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de sera (EUA) incheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9563/24.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 9563/24.04.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Directiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -9563/24.04.2018;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.04.2018 - Anexa la raportul de specialitate SC2018 -9563/24.04.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism , ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.325/14.07.2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica, art.35 alin. 1 , litera e) si prevederile Ordonantei nr. 36/2006- privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate - art.5^2 alin. 1;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al MunicipiuluiTimisoara pe anul 2018;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. a) si d), alin. 3 lit. c), alin. 6 lit. a) , pct. 14 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba graficul de plati aferente contractului de achizitie certificate de gaze cu efect de sera (EUA) incheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, conform punctului 3 din oferta, inregistrata la COLTERM SA, cu nr. 5568/24.04.2018.

Art.2: Se aproba constituirea depozitului de 6.000.000 lei intr-un cont de garantii la dispozitia Termoficare Oradea SA, suma existenta la data prezentei in conturile COLTERM S.A.

Art.3: Se mandateaza Primarul Municipiului Timisoara si alte persoane numite de catre acesta din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si al COLTERM SA in vederea urmaririi respectarii graficului de plati.

Art.4: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Colterm S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MAZILU OCTAVIAN
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA

PRIMĂRIA

NR. SC2018-9563/24.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9563/24.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA,

Facem următoarele precizări:

Avand in vedere adresa cu nr . RE2018913/24.04.2018 depusa de COLTERM SA Timisoara si obligativitatea societatii ,conform Art.28 din HG 780/14.06.2006, de a preda pentru conformarea anului 2017 certificatele de emisii aferente emisiilor de CO2 verificate. În cazul nerespectării termenului de conformare, la suma necesară achiziționării acestora, se mai adaugă o amenda de 100 Euro pentru fiecare certificat de emisii nepredat, la cursul leu-Euro valabil la 1 mai 2018. În cazul nepredării în totalitate a cantității de 248.000 de certificate, amenda ar înregistra o valoare de cca 24,8 milioane Euro (115,6 milioane lei la un curs de 4,66lei/Euro).

În vederea conformării, COLTERM a transmis cereri de ofertă pentru împrumut certificate CO2, conform prevederilor legale (livrare certificate până în data de 26.04.2018, plata finală a certificatelor urmînd a se face până cel mai devreme la 01.09.2018). În cererile de ofertă, transmise mai multor potențiali ofertanți, COLTERM, neputând oferi garanții bancare, având conturile blocate, a oferit ca și garanții sumele de încasat de la bugetul local, reprezentând contractul de concesiune al COLTERM si contractul de reparații avarii a patrimoniului municipiului Timișoara (SC 2017-14663/15.06.2017), estimăm că facturile pe care le vom emite în cursul acestui an, vor fi în valoare de 7-8 milioane lei către municipiul Timișoara.

Până la ora limită de transmitere a ofertelor, a fost înregistrată o singură ofertă, din partea firmei ,,Termoficare Oradea”.

Aceasta este dispusă să transfere în conturile COLTERM 216 000 certificate EUA, până în cel târziu 26.04.2018, la un cost total de 3 447 360 Euro (16 064 698 lei, la un curs de 4,66 lei/Euro), în condițiile menținerii cursului lei/Euro actual într-o marjă de +/- 2%.

Ofertantul solicită următoarele:

- plata în rate egale, până la data de 15 a fiecărei luni, dar nu mai târziu de 15.09.2018;

- constituirea unui depozit de 6 000 000 lei, într-un cont de garanții la dispoziția ofertantului;

- oferta își va produce efectele doar sub condiția acoperirii integrale a resurselor financiare de către Municipiul Timișoara conform contractelor mentionate și emiterea unui HCL în acest sens.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum si cele din legea 325/14.07.2006, Art.35 aliniat 1, litera E si ordonanța 36/2006 art.5A2 aliniatul 1 apreciez că proiectul de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

SEF SERVICIU ENERGETIC M.S.U.P.,

IOAN ZUBASCU

Cod FO53-01,Ver.1

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA

Sectiunea a 2 - a

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr. RE2018-913/24.04.2018 (anexată), Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA, ca urmarea a înțelegerii dintre părți.

Partile au convenit semnarea unui contract de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA), cu livrare până în data de 26.04.2018 și efectuarea plăți contravalorii acestora până în data de 15.09.2018, în rate lunare egale.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea aprobarea graficului de plăți aferente contractului de achiziție certificate de gaze cu efect de seră (EUA) încheiat de Colterm SA cu Termoficare Oradea SA și-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CULIȚĂ CHIȘ