Hotărârea nr. 228/2018

228/24.04.2018 privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018
Hotararea Consiliului Local 228/24.04.2018
privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC 2018-9448/24.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9448/24.04.2018 al Direcţiei de Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţiei de Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Timişoara aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile şi terenurile neîngrijite, situate în intravilan, ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 24.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-9448/24.04.2018.
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.489 alin.(5)-(8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36, alin(2), lit.(b) şi alin. (4), lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă cotele de majorare a impozitului pe clădirile neîngrijite care se aplică începând cu anul 2018, după cum urmează:
- cu 300%, pentru clădiri care prezintă degradări de suprafaţă la zugrăveală, elemente decorative, tâmplărie, (degradări la cel puţin una din aceste categorii) ;
- cu 400%, pentru clădiri care prezintă degradări la nivelul tencuielii, jgheaburilor şi acoperişului (degradări la cel puţin una din aceste categorii);
- cu 500%, pentru clădirii care prezintă degradări structurale / ruine;
punctaj stabilit conform Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017, respectiv în baza Anexei 1b care se actualizează şi este anexată prezentei hotărâri.


Art.2: Se aprobă cotele de majorare a impozitului pe terenurile neîngrijite care se aplică începând cu anul 2018, după cum urmează:
- cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;
- cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,
punctaj stabilit conform Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.314/28.07.2017, care contine si criteriile de incadrare a terenului in categoria terenurilor neingrijite şi procedura de impozitare.


Art.3: Se aprobă actualizarea Anexei nr. 1b, din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 314/28.07.2017 conform Anexei 1b la prezenta hotărâre.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană, Direcţia de Mediu, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, Direcţia Poliţiei Locale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generală de Urbanism şi Dezvoltre Urbană;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Şcoli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-9948/24.04.2018


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

SERVICIUL JURIDIC

24.04.2018

AVIZ

la raportul de specialitate privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite începând cu anul fiscal 2018.

Constatând din examinarea raportului de specialitate privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite începând cu anul fiscal 2018;

în conformitate cu prevederile art.489 alin. 5-8 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, actualizata:

 • (5) Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitid pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.

 • (6) Criteriile de încadrare în categoria clădirilor și terenurilor prevăzute la alin. (5) se adoptă prin hotărâre a consiliului local.

 • (7) Clădirile și terenurile care intră sub incidența alin. (5) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local conform elementelor de identificare potrivit nomenclaturii stradale.

 • (8) Hotărârile consiliului local stabilite potrivit alin. (7) au caracter individual.

Conform art.36, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit.c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-9948/24.04.2018 privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite începând cu anul fiscal 2018;

Menționăm că prezentul aviz nu privește criteriile economice, urbanistice, tehnice sau necesitățile bugetare locale care au stat la baza demersului privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite începând cu anul fiscal 2018 și nu se substituie avizului de legalitate al Secretarului Municipiului Timișoara, reglementat de Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

Prezentul aviz nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația direcțiilor/structuri lor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA DE URBANISM

DIRECȚIA DE MEDIU

sc20i8-g4^/^.o^â?/p

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite începând cu anul fiscal 2018

în baza Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat prin HCL nr. 314/28.07.2017 procedura cadru privind stabilirea condițiilor de impunere a cotelor majorate a impozitului pentru clădirile neîntreținute de pe raza municipiului Timișoara. Aplicarea regulamentului presupune:

 • - efectuarea de verificări și constatări în teren pentru identificarea clădirelor neîngrijite cu starea tehnică nesatisfacătoare de către reprezentanții desemnați cu aceste atribuțiuni din cadrul Direcției Poliției Locale.

 • -  somarea proprietarilor clădirilor în cauză în vedere efectuării lucrărilor de reabilitare/întreținere în termenul impus (30 noiembrie a anului fiscal) de către reprezentanții desemnați cu aceste atribuțiuni din cadrul Direcției Poliției Locale.

 • - verificarea conformării proprietarilor în termenul impus de către reprezentanții desemnați cu aceste atribuțiuni din cadrul Direcției Poliției Locale.

 • - evaluarea la vedere a aspectului imobilelor de către membri Comisiei Mixte de Control

 • - elaborarea hotărârilor individuale privind majorarea impozitului pe clădirile rămase neîntreținute după expirarea termenului impus pentru reabilitare/întreținere, care se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care a fost adoptată hotărârea.

Majorarea impozitului pentru clădirile neîntreținute, constituie unul dintre instrumentele importante prin care administrația locală determină proprietarii imobilelor să le reabiliteze și/sau întrețină. în cazul imobilelor de tip condominiu, deținute în coproprietate de mai mulți proprietari, se întâlnește deseori situația în care coproprietarii de bună credință care, din proprie inițiativă, doresc reabilitarea clădirilor nu au acordul celorlaltor coproprietari în acest sens. Imobilul este tratat unitar, iar majorarea impozitului se aplică deopotrivă celor două categorii de copropritari.

Cotele diferențiate de majorare a impozitului pe clădiri propuse a se aplica începând cu anul 2018 sunt după cum urmează:

 • - cu 300%, pentru clădiri care prezintă degradări de suprafață la zugrăveală, elemente decorative, tâmplărie (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • - cu 400%, pentru clădiri care prezintă degradări la nivelul tencuielii, jgeaburilor și acoperișului (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • - cu 500%, pentru clădirii care prezintă degradări structurale / ruine;

Cotele diferențiate de majorare a impozitului pe teren propuse a se aplica începând cu anul 2018 sunt după cum urmează:

 • - cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;

 • - cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,

Potrivit art. 489 din Codul Fiscal, Consiliile Locale poate institui cote diferențiate de majorare a impozitului pentru cădirile neîntreținute în funcție de criterii: economice, sociale, geografice, precum și de necesitățile bugetare locale. Alin. (5) din cadrul aceluiași articol stabilește o limită de până la 500%, cota de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite.

în temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. (4) lit. a) și lit.c) și ale art. 45 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată,

Propunem Consiliului local al municipiului Timișoara

Art.l. Aprobarea cotelor de majore a impozitului pe clădirile neîngrijite care se aplică începând cu anul 2018, după cum urmează:

 • - cu 300%, pentru clădiri care prezintă degradări de suprafață la zugrăveală, elemente decorative, tâmplărie, (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • - cu 400%, pentru clădiri care prezintă degradări la nivelul tencuielii, jgeaburilor și acoperișului (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • - cu 500%, pentru clădirii care prezintă degradări structurale / ruine;

punctaj stabilit conform Anexei nr. 1 la H.C.L. nr. 314/28.07.2017, care conține si criteriile de încadrare a clădirii in categoria clădirilor neîngrijite și procedura de impozitare.

Art.2. Aprobarea cotelor de majore a impozitului pe terenurile neîngrijite începând cu anul 2018, după cum urmează:

 • - cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;

 • - cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,

punctaj stabilit conform Anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 314/28.07.2017, care conține si criteriile de încadrare a terenului in categoria terenurilor neîngrijite și procedura de impozitare.

Art.3. Aprobarea actualizării Anexei lb la Anexa nr.l din H.C.L. nr. 314/28.07.2017 anexată prezentul referat.

ARHITECT ȘEF,


DIRECTOR DIRECȚIA MEDIU

Anexa nr. lb


Fisă de evaluare

9

La vedere a aspectului general al imobilului

EVALUAREA LA VEDERE A ASPECTULUI IMOBILELOR DIN MUNICIPIUL TIMIȘOARA

Adresă:___________________________________Data:_______________

Evaluarea la vedere a aspectului imobilului pe baza materialelor depuse spre analiză comisiei

□ Clădirea prezintă degradări de suprafață la zugrăveală, elemente decorative, tâmplărie (degradări la cel puțin una din aceste categorii)

j ~l zugrăveală

 • □ elemente decorative

 • □ tâmplărie

 • □ Clădirea care prezintă degradări la nivelul tencuielii, jgeaburilor și acoperișului (degradări la cel puțin una);

 • □ tencuială

[ ~| jgeaburi

O acoperiș

 • □ Clădirea prezintă degradări structurale sau e ruină

 • □ degradări structurale

 • □ ruină

Categoria de impozitare a clădirii

 • □ Categoria 1. Supraimpozitare cu 300% pentru clădiri care prezintă degradări de suprafață la zugrăveală, elemente decorative, tâmplărie (degradări la cel puțin unadin aceste categorii)

 • □ Categoria 2. Supraimpozitare cu 400% pentru clădiri care prezintă degradări la nivelul tencuielii, jgeaburilor și acoperișului (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • □ Categoria 3. Supraimpozitare cu 500% pentru clădiri care prezintă degradări structurale sau sunt ruine

Comisia mixtă de control,

Semnătura,


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-        .0^%^

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea cotelor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan, ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2018

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1.  Descrierea situației actuale

în conformitate cu prevederile art.489 alin.(5) - (8) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile punctului 168 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Codului Fiscal cu modificările și completările ulterioare;

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului nr. 314/28.07.2017 au fost modificate Anexele 1 si 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate, în intravilan.

Având în vedere Raportul de specialitate SC2018-./3.din                 întocmit de

către Direcțiile desemnate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Cotele diferențiate de majorare a impozitului pe clădiri propuse a se aplica începând cu anul 2018 sunt după cum urmează:

 • - - cu 300%, pentru clădiri care prezintă degradări de suprafață la zugrăveală, elemente decorative, tâmplărie, (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • - cu 400%, pentru clădiri care prezintă degradări la nivelul tencuielii, jgeaburilor și acoperișului (degradări la cel puțin una din aceste categorii);

 • - cu 500%, pentru clădirii care prezintă degradări structurale / ruine;

Cotele diferențiate de majorare a impozitului pe teren propuse a se aplica începând cu anul 2018 sunt după cum urmează:

 • - cu 250%, pentru punctajul procentual de 50% ;

 • - cu 500%, pentru punctajul procentual de 100,00%,

Actualizarea anexei lb la H.C.L. nr. 314/28.07.2017 conform cotelor prezentate mai sus.

 • 2.  Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Aplicarea acestor prevederi se face pentru a veni în sprijinul proprietarilor care pot lua măsuri de remediere într-un termen scurt, iar acest fenomen duce la accelerarea vizibilității măsurilor de sporire a ambientului arhitectural și poate fi considerat un exemplu pozitiv și replicabil.

 • 3. Concluzii

în consecință, considerăm oportună emiterea unei hotărâri a Consiliului Local prin care se aprobă cotele de majorare a impozitului pe clădirile si terenurile neîngrijite, situate în intravilan, ce se vor aplica începând cu anul fiscal 2019.

PRIMAR                          ARHITECT ȘEF

NICOLAEROBU                      ARH.CIURARIU SORIN

O

Cod FO53-03,Ver.l