Hotărârea nr. 226/2018

226/24.04.2018 privind aprobarea raportului de radiere a societatii IT PARK MANAGEMENT SRL
Hotararea Consiliului Local 226/24.04.2018
privind aprobarea raportului de radiere a societatii IT PARK MANAGEMENT SRL


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-9076/20.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9077/20.04.2018 al Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice a Municipiului Timisoara din data de 23.04.2018- Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic nr.SC2018 - 9077/23.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-9077/20.04.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza prevederilor Legii 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare.
In conformitate cu dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. b) si e) alin. (4) lit. a) si e) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba raportul de radiere a SC IT PARK MANAGEMENT SRL anexat prezentei in vederea dizolvarii si lichidarii societatii si se imputerniceste presedintele de sedinta sa semneze acest raport.


Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza administratorul SC IT PARK MANAGEMENT SRL.


Art.3: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TlMlSOARA

PRIMĂRIA

DIRECȚIA GENERALĂ DE URBANISM

ȘI DEZVOLTARE URBANĂ

Nr. SC2018-________________________

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-...................a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL

prin care se propune:

 • - aprobarea raportului de radiere a SC IT PARK MANAGEMENT SRL în vederea dizolvării și lichidării societății si împuternicirea președintelui de ședință să semneze acest raport.

Facem următoarele precizări:

 • - SC IT PARK MANAGEMENT SRL , cu sediul social în Timișoara, b-dul Republicii nr.9, jud. Timiș, CUI 16375066 a fost înființată în 28.04.2004, având capitalul social de 2500 lei, deținut de următorii 5 asociați persoane juridice:

-Consiliul Județean Timiș, în valoare totală de 500 lei,

-Consiliul Local Timișoara, în valoare totală de 500 lei,

-Universitatea Politehnica, în valoare totală de 500 lei,

-Universitatea de Vest Timișoara, în valoare totală de 500 lei,

-Institutul E-Austria, în valoare totală de 500 lei

-Conform Raportului de radiere a societatii IT PARK MANAGEMENT SRL întocmit de

Lichidator Judiciar INSOLV GROUP S.P.R.L, societatea:

-nu a desfășurat nici o activitate de la înființarea sa până în prezent;

-nu are datorii la bugetul de stat;

-pierderea repartizată Consiliului Local Timișoara este de 500 lei (conform tabel pag.3) -la pierderile inregistrate se vor adăuga cele rezultate din plata taxelor pentru eliberarea Certificatelor fiscale în vederea radierii si taxele de radiere.

Conform Articolul 227 din Legea 31/1990 privind societățile:

,,(1) Societatea se dizolvă prin:

 • a) trecerea timpului stabilit pentru durata societății;

 • b) imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia;

 • c) declararea nulității societății;

 • d) hotărârea adunării generale;

 • e) hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;

 • f) falimentul societății;

 • g) alte cauze prevăzute de lege sau de actul constitutiv al societății

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii si aprobării Plenului Consiliului Local Timișoara.

În acest sens este necesară desemnarea unui reprezentant care să semneze în numele Consiliului Local Timișoara raportul de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL.

Prezentul raport nu fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere economic și al legalității și nu stabilește necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

Șef S.G.M.P.F.I.N.L

Ing. Magdalena Nicoară


Șef Biroul Proiecte Diverse Daniela Ghinea

Consilier

Dana Lața

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-_____

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea raportului de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

 • 1. Descrierea situației actuale

SC IT PARK MANAGEMENT SRL , cu sediul social în Timișoara, b-dul Republicii nr.9, jud. Timiș, CUI 16375066 a fost înființată în 28.04.2004, având capitalul social de 2500 lei, deținut de următorii 5 asociați persoane juridice:

-Consiliul Județean Timiș, în valoare totală de 500 lei,

-Consiliul Local Timișoara, în valoare totală de 500 lei,

-Universitatea Politehnica, în valoare totală de 500 lei,

-Universitatea de Vest Timișoara, în valoare totală de 500 lei,

-Institutul E-Austria, în valoare totală de 500 lei

Conform Raportului de radiere a societatii IT PARK MANAGEMENT SRL întocmit de Lichidator Judiciar InSoLV GROUP S.P.R.L, societatea nu a desfășurat nici o activitate de la înființarea sa până în prezent.

 • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Raportul de radiere a societății IT PARK MANAGEMENT SRL este necesar pentru dizolvarea și lichidarea societății.

 • 3. Alte informații:-

 • 4. Concluzii

Având în vedere cele de mai sus, este necesară și oportună aprobarea raportului de radiere a SC IT PARK MANAGEMENT SRL în vederea dizolvării și lichidării societății si împuternicirea președintelui de ședință să semneze acest raport.

PRIMAR                          Reprezentant în Consiliul de Administrație al

SC IT PARK MANAGEMENT SRL

NICOLAE ROBU                               CĂTĂLIN IAPĂ


INSOLV GROUP S.P.R.L. TEL/FAX 0356179523-0720002476 STR. BRÂNDUȘEI,NR. 6, SC.A, ET. 3.AP.14

TIMIȘOARA

NR.ÎNREG. R.F.O. II 0244 CUI RO 21430850

COD IBAN R087BRDE360SV93708733600

B.R.D. TIMIȘOARA

RAPORT DE RADIERE

a societății IT PARK MANAGEMENT SRL.

Cap. 1. Prezentarea societății

SC IT PARK MANAGEMENT SRL, cu sediul social în Timișoara, B-dul Republicii, nr.9 , jud. Timiș, ORC J35/1234/2004, cod unic de înregistrare : 16375066, obiectul principal de activitate: activitaăți ale Holdingurilor CAEN 6420, administrator Negru Viorel.

SC IT PARK MANAGEMENT SRL, a fost înființată în 28.04.2004, are capitalul social de 2500 lei, deținut de următorii 5 asociați persoane juridice:

Consiliul Județean Timiș, în valoare totală de 500 lei,

Consiliul Local Timișoara, în valoare totală de 500 lei,

Universitatea Politehnica din Timișoara, în valoare totală de 500 lei, Universitatea de Vest din Timișoara, în valoare totală de 500 lei, Institutul E-Austria Timișoara, în valoare totală de 500 lei,

 • 1. UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN TIMIȘOARA, (Nr. crt. 1) fondator, cu sediu social în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 2, județul Timiș, Act de înființare: Decretul Regal nr: 4822 din 11.11.1920 ; Telefon: 0256/403013, Fax: 0256/403023, capital social total: 500 lei, integral vărsat, data vărsării: 23.03.2004, total părți sociale: 50 a câte 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii: 20%, cota de participare la pierderi: 20%;

 • 2. UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA, (Nr. crt. 2) fondator, cu sediu social în Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, Nr. 4, județul Timiș, Act de înființare: Hotărârea Consiliului de Miniștri nr: 999/ 27.09.1962; capital social total: 500 lei, integral vărsat, data vărsării: 23.03.2004, total părți sociale: 50 a câte 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii: 20%, cota de participare la pierderi: 20%;

 • 3. INSTITUTUL E-AUSTRIA TIMIȘOARA, (Nr. crt. 3) fondator, cu sediu social în Timișoara, B-dul Comeliu Copopsu, nr. 4-6, județul Timiș, Act de înființare: Hotărârea Judecătoriei Timișoara nr: 928/PJ/O5.1212002; telefon: 0256/244834, capital social total: 500 lei, integral vărsat, data vărsării: 23.03.2004, total părți sociale: 50 a câte 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii: 20%, cota de participare la pierderi: 20%;

 • 4. CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ, (Nr. crt. 4) fondator, cu sediu social în Timișoara, B-dul Revoluției 1989, nr. 17, județul Timiș, Act de înființare: Hotărârea nr. 126/29.06.2016; capital social total: 500 lei, integral vărsat, data vărsării: 23.03.2004, total părți sociale: 50 a câte 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii: 20%, cota de participare la pierderi: 20%;

 • 5. CONSILIUL LOCAL TIMIȘOARA, (Nr. crt. 5) fondator, cu sediu social în Timișoara, B-dul C.D.Loga, nr.l, Județul Timiș, Act de înființare: Hotărârea nr: 3/24.06.2016; capital social total: 500 lei, integral vărsat, data vărsării: 23.03.2004, total părți sociale: 50 a câte 10 lei fiecare, cota de participare la beneficii: 20%, cota de participare la pierderi: 20%;

Cap. 2. Situația activelor și pasivelor

Contabilitatea societății a fost organizată și condusă în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată și ale Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementărilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene.

întrucât societatea nu a desfășurat nici o activitate de la înființarea sa până în prezent, raportările periodice (anuale, trimestriale, lunare) au fost declarate la Finanțe, ORC, bănci.

Contabilitatea a fost și este ținută de la început și până în prezent de Ec. Baluț Ileana ~ expert contabil.

La data raportului 31.08.2017 situația conturilor în lei este:

ACTIV:

Cont 5121.................................................. 106.347

Total ACTIV.....................106.347

PASIV:

Cont 1012(Capital subscris varsat).................... 2.500

Cont 1061 (Rezerve legale).................................. 500

Cont 117 (Rezultatul reportat)...................... (- 7.539) lei

Cont 121 (Profit și pierdere).......................... (-3.116) lei

Cont 455 (Asociați conturi curente)...........        114,002 lei

Total PASIV


106.347 lei


Cap. 3. Stingerea activelor și pasivelor

Stingerea activelor s-a făcut astfel:

Din conturile de disponibilități în sumă de 106.347 lei se v-a achita la asociați și se va stinge valoarea activului prin plata sumelor cuvenite.

TOTAL ACTIVE 0 lei

Stingerea pasivelor s-a făcut astfel:

Contul 117 rezultatul reportat de (-7539) lei preia soldul creditor al conturilor de rezerve legale (+500 lei) și soldul debitor al contului 121 de (-3116 lei), pierderea anului curent (- 500 lei contabilitate închidere, - 2737 lei lichidator, +121 lei dobânzi încasate).

Astfel contul 117 rezultatul reportat devine 10155 lei (-7.539 - 3.116+500) lei.

Această sumă reprezintă pierderea totală și acest cont se închide și devine zero prin preluare de către contul 455 asociați-conturi curente în mod egal de (10155/5=2031 lei). Contul de creditare 455 se va diminua cu suma de 2031 lei și prin plata sumelor către asociați:

Din conturile de disponibilități în sumă de 106.347 lei, asociații vor primi suma de 106.347 lei, evidențiată în balanța de verificare în contul 455 analitic distinct pe fiecare creditor, minus pierderea repartizată 10155 lei , plus 500 lei capitalul social subscris și vărsat. Excepție face Consiliul Local Timișoara, care ar trebui să depună (- 2031+500 )= (-1531) lei, și Institutul E-2

Austria Timișoara (-2031+1403 +500 )=(-128 lei), întrucât pierderea distribuită este mai mare decât capitalul social, iar la distribuire se închide contul de disponibilități cu sumă de 106.347 lei

 • -  Consiliul Județean Timiș              =38710 -2031+500 = 37.179 lei,

 • -  Universitatea Politehnica din Timișoara = 37786 -2031+500 = 36.255 lei,

 • -  Universitatea de Vest din Timișoara    = 36103 -2031+500 = 34572 lei,

 • -  Institutul E-Austria Timișoara          = 1403 -2031+500 = -128 lei.

 • -  Consiliul Local Timișoara             = 500- 2031        = -1531 lei

TOTAL PASIVE           0 lei

Din Balanța de verificare de la 30.09.2017, lichidatorul a procedat la închiderea tuturor conturilor din balanță prin repartizarea capitalului social, a pierderilor și a sumelor avansate pentru creditare firmă, înregistrate în contul asociaților. S-a întocmit Balanța de Lichidare la 30.09.2017 cu toate conturile sold zero și Bilanțul la 30.09.2017, corespunzător acestei balanțe.

Repartizarea capitalului social și a profitului.

Asociații vor primi suma evidențiată în balanța de verificare în contul 455 analitic distinct pe fiecare creditor, minus pierderea repartizată de 10155 lei, plus 500 lei capitalul social subscris și vărsat. Pentru simplificarea operațiunilor, repartizăm pierderea neuniform și pentru închiderea contului cu disponibilitățile din Trezoreria Timișoara virăm cu ordine de plată restul, după cum urmează:

Capital social

■ Creditare :

Total .

Pierderea repartizata

Rest de plată

Consiliul Județean Timiș

500

38710

39210

2584

36.626

Universitatea Politehnica din Timișoara

500

37786

38286

2584

35.702

Universitatea de Vest din Timișoara

500

36103

36603

2584

34.019

Institutul e-Austria Timișoara

500

1403

1903

1903

-

Consiliul Local Timișoara

500

0

500

500

-

Total

2500

114002

116502

10155

106347

La închiderea procedurii declarăm că societatea nu înregistrează datorii la bugetul local, bugetul de stat și la contribuțiile sociale, furnizori sau creditori diverși.

Societatea nu a desfășurat activitate dar a înregistrat pierderi de la înființare până la închidere. Toate aceste pierderi au fost acoperite de rezultatul reportat.

Din documentele contabile prezentate de societate rezultă că societatea a ținut contabilitatea în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, s-au făcut toate raportările către instituțiile financiare la termen.

Societatea nu are datorii la bugetul de stat, fapt ce se confirmă prin eliberarea Certificatului de atestare fiscală necesar la întocmirea și soluționarea cererii de radiere.

Societatea încheie ultimul exercițiu financiar cu pierderi care se vor repartiza pe asociați egal 20 % funcție de procentul deținut în capitalul social conform actului constitutiv.

La pierderile înregistrate se vor adăuga cele rezultate din plata taxelor pentru eliberarea Certificatelor fiscale în vederea radierii și taxele de radiere, constând în:

 • - taxa judiciară de timbru;

 • - timbre judiciare;

 • - taxa de registru;

 • - tariful de publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Registrele societății se vor păstra în conformitate cu legislația în vigoare, la adresa de serviciu al administratorului Negru Viorel la Sediul IEAT Coposu 4-6), Timișoara, jud. Timiș;

 • 1. Registrul-jurnal

 • 2. Registrul-inventar

 • 3.  Registrul-fiscal

 • 4. Alte documente

Prezentul Raport este necesar pentru dizolvarea și lichidarea societății și s-a întocmit în 3 exemplare, din care 1 exemplar la Oficiu Registrul Comerțului, 1 exemplar la Finanțele Publice, 1 exemplar la Administrator.

Timișoara 12.01.2018

Lichidator judiciar

Insolv Group SPRL

Asociat coordonator

Păsărin Eleonora

Semnături asociați persoane juridice:

Consiliul Județean Timiș

Consiliul Local Timișoara

, ■ ' A

Universitatea Politehnica,

Universitatea de Vest Timișoara

Institutul E-Austria