Hotărârea nr. 220/2018

220/24.04.2018 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Al. Odobescu, nr. 79"
Hotararea Consiliului Local 220/24.04.2018
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 46/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Al. Odobescu, nr. 79"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-9310/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-9310/23.04.2018 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-9310/24.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. 7442/18.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2), lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Conisliului Local nr. 46/23.02.2018 cu Anexa 1 privind noii indicatori şi Anexa 2 la Hotărârea Consiliulu Local nr. 46/23.02.2018 cu Anexa 2-Descrierea investiţiei.
Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 46/23.02.2018 rămân neschimbate.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa 1 la HCL nr. ___________________

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT

Reabilitare termică imobil, Str. Al. Odobescu , nr. 79

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, Str. Al. Odobescu , nr. 79

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari, Str. Al. Odobescu , nr. 79

NUMĂR PROIECT

178/7/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată Aria utilă totală

Sistemul constructiv

1975

S+P+4E

24

312,41 mp

1.562,05 mp

1.207,21 mp

pereți structurali din zidarie nearmată în sistem “fagure”

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:     2.411.271,35 lei

Din care C+M:    2.138.645,83 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performan ță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

28,37 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

24

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:

161.914,86 kwh/an

115,70 kwh/m2/an

- Scăderea consumului anual specific de energie

115,70 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

- Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

34,00 tone CO2

- Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

24

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

201.797,62 kwh/an

72,1 kwh/m2/an

- Consumul anual specific de energie

135,4 kwh/m2/an

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL

Anexa 2 la HCL nr.

DESCRIEREA INVESTIȚIEI

J

Denumirea obiectivului:

”REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. AL

ODOBESCU NR. 79”

Amplasament:

Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. Al. Odobescu, nr. 79

Ordonator principal de credite/investitor:

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

Ordonator de credite

(secundar/terțiar):

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

Beneficiar:

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI, str. Al. Odobescu, nr. 79

Faza de proiectare:

D.A.L.I. (DOCUMENTAȚIA DE AVIZARE A

LUCRĂRILOR DE INTERVENȚII)

Proiectant general:

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L,

Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timis C.U.I. RO32707205, O.R.C. J35/157/2014 e-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro Tel: 0720 315 097

Număr proiect:

178/7 / 2017

Număr contract:

83 / 20.06.2017

Septembrie - 2017

CAPITOLUL I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTIȚII

J                                                                                                                                                                                                                        !

I.01.

Denumirea obiectivului de investiții

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. AL. ODOBESCU, NR. 79

I.02.

Ordonator principal de credite/investitor

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.03.

Ordonator de credite (secundar/terțiar)

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

B-dul C.D. Loga, nr. 1, jud. Timiș

I.04.

Beneficiarul investiției

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

Str. Al. Odobescu, nr. 79

I.05. Elaboratorul documentației de avizare a lucrărilor de intervenție

i

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L.

CUI RO32707205, J35/157/2014

Loc. Sânandrei, str. Magnoliei, nr. 14, jud. Timiș

Tel.: 0720 315 097, Fax: 0356 467 757

E-mail: office@eurodraftproiectdesign.ro

I.06. Analiza situației existente și identificarea necesităților și a deficiențelor

Ii        i i    i

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, Al. Odobescu, nr. 79, având CF nr. 403017-C1, nr. top. 11671/2.

Scopul acestei analize este de a identifica necesitățiile reabilitării termice a clădirii și a deficiențelor ce pot apărea în acest proces. Toate concluziile și observațiile enumerate mai jos sunt enunțate pe baza expertizei efectuate și a vizitelor la fața locului.

În urma începerii propriu-zise a lucrărilor pot apărea situații neprevăzute în expertiză sau în proiectul tehnic - beton segregat, fisuri sau alte greșeli de execuție, ce pot avea un efect negativ asupra evoluției proiectului de reabilitare tehnică sau mai grav să pună în pericol siguranța locatarilor.

Arhitectura

Imobilul are un regim de înălțime S+P+4E, are forma în plan nesimetrică, este un tronson independent și este compus dintr-o singură scară. La parter nu există spații comerciale.

Clădirea studiată are forma în plan neregulată cu dimensiunile 13,35 m x 24,35 m. Accesul principal în clădire se realizează prin accesul situat pe fațada principală, iar cel secundar la fațada posterioară.

Fațada principală este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă este un balcon pe nivel. Fațada prezintă desprinderi de tencuială.

Fațada posterioară este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane. Fațada prezintă desprinderi de tencuială.

Fațada lateral dreapta este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane. Fațada prezintă desprinderi de tencuială.

Fațada lateral stânga este realizată cu tencuială cu textură rugoasă. Pe fațadă nu sunt balcoane. Fațada prezintă desprinderi de tencuială.

Ușile de acces sunt din tâmplărie metalică. Tâmplăria exterioară a ferestrelor a fost inițial din lemn cu geam din două foi de sticlă simplă. Majoritatea tâmplăriei a fost înlocuită cu tâmplărie din PVC sau aluminiu cu geam termoizolant. Imobilul are 5 balcoane.

La casa scării pereții sunt tencuiți, gletuiți și zugrăviți, iar pardoseaua este de tip mozaic.

Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă ceramică.

Structura de rezistență

Structura clădirii studiate este alcătuită din pereți structurali din zidărie nearmată în sistem ”fagure”.

Pereții exteriori au grosimea de 37,50 cm, fiind alcătuiți din zidărie din cărămidă plină.

Planșeele sunt din beton armat prefabricat, cu grosimea de 20 cm, iar scările sunt cu două rampe din beton armat prefabricat. Planșeul peste subsol nu este prevăzut cu termoizolație.

Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă ceramică. Starea lui este bună. Nu au fost realizate reparații în ultimii ani.

Infrastructura este alcătuită din fundații continue din beton, sub pereții din zidărie.

Instalațiile

Alimentarea cu apă se face de la sursa de apă potabilă existentă (rețeaua orașului), distribuitor local Aquatim.

Încălzirea se realizează la 15 de apartamente cu centrale termice pe gaze naturale, iar restul de la rețeaua centralizată a orașului.

Alimentarea cu gaz se realizează de la rețeaua orașului, distribuitorul local fiind DelGaz.

Alimentarea cu energie electrică este funcțională la nivelul fiecărui apartament și a casei scărilor, distribuitor Enel Distribuție.

Instalațiile sunt funcționale în subsol, nu necesită reparații.

Necesitățiile și deficiențele

J                  f                                             f

Majoritatea blocurilor din Municipiul Timișoara au fost construite fără a se pune un accent deosebit pe eficiența energetică. Pentru asigurarea confortului termic necesar aceste blocuri au un consum excesiv de energie termică. Această deficiență poate fi observată și la imobilul studiat. Termoizolația este aproape inexistentă, iar unde aceasta există, ea este discontinuă. Acest lucru determină apariția de punți termice pe unde se pierde căldură. Pierderile de căldure sunt datorate și unor tâmplării vechi din lemn sau metal cu geam simplu de sticlă, ce nu au proprietăți termoizolante foarte bune.

Având în vedere situația existentă se constată necesitatea termoizolării clădirii, atât fațadele cât și subsolul și podul, și înlocuirea tâmplăriilor din lemn și cele metalice pntru reducerea pierderilor de energie datorate izolării precare a blocului în faza de execuție.

Reabilitarea termică are ca scop reducerea consumului de energie termică pentru încălzirea imobilului, concomitent cu menținerea condițiilor igienico-sanitare și de confort, în conformitate cu legislația în vigoare. Reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

Aceste măsuri sunt în concordanță cu obligațiile României privind Directiva 2006/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind eficiența energetică la utilizatorii finali precum și a Directivei 2002/91/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind performanța energetică a clădirilor.

Problemele ce apar în demararea programelor de reabilitare termică sunt în general de natură legislativă și tehnică. Demararea acestora este un proces greoi, ce necesită eforturi atât din partea unității administrative abilitate cât și din partea asociaților de proprietari.

Luarea decizilor la fiecare etapă necesită aprobări din partea tuturor părților implicate, fapt ce atrage după sine îngreunarea procesului de reabilitare termică a imobilului, luând în considerare numărul de oameni implicați.

În multe cazuri există lucrări neautorizate în cadrul construcției în cauză (anvelopări parțiale, balcoane la parter, șarpantă etc.), ce necesită intrări în legalitate. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare suportate de locatarii implicați, dar și întârzieri ale proiectului.

Din punct de vedere tehnic problemele pot apărea în faza de execuție, când pot fi descoperite degradări mult mai mari ale clădirilor, ce nu pot fi observate sau previzionate din faza de proiectare. Acest lucru atrage după sine costuri suplimentare și întârzieri ale lucrării. Din aceste motive rezultă un număr redus de blocuri reabilitate pe an.

I.07. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiției publice

Obiectivele preconizate a fi atinse prin reabilitarea termică a clădirii pot fi privite din mai multe puncte de vedere:

 • -  Arhitectural: reabilitarea fațadei clădirii presupune îmbunătățirea semnificativă a aspectului fațadelor și implicit a frontului stradal, în conformitate cu Regulamentul de identitate cromatică a clădirilor din Municipiul Timișoara;

 • -  Siguranță: reabilitarea reduce riscul accidentelor cauzate de degradările fațadelor clădirii (desprinderi de tencuială, elemente decorative etc.)

 • -  Economic: reabilitarea termică presupune reducerea pierderilor de energie termică prin anvelopa locuinței, tâmplăria necorespunzătoare și prin instalațiile interioare de încălzire și de alimentare cu apă caldă de consum; creșterea valorii construcției;

 • -  Social: Îmbunătățirea condițiilor de confort termic în locuințe;

 • -  Al mediului: reducerea consumului de energie implică reducerea consumului de materie primă, precum și scăderea gradului de poluare.

DESCRIEREA CONSTRUCȚIEI EXISTENTE

Clădirea care face obiectul prezentului studiu, este amplasată în Regiunea de Dezvoltare Vest a României, în intravilanul Municipiului Timișoara, județul Timiș, Al. Odobescu, nr. 79, având CF nr. 403017-C1, nr. top. 11671/2.

An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de construcție

Clădirea studiată este alcătuită dintr-un singur corp de clădire.

Anul construirii clădirii este: 1975

 • a)   Suprafața construită - 312,41 mp

 • b)   Suprafața construită desfășurată - 1562,05 mp

 • c)   Alți parametri, în funcție de specificul și natura construcției existente

Funcțiune: locuințe colective

Regim de înălțime: S+P+4E

Hmax a clădirii: + 16,93 m (de la cota ±0,00)

Hmax cornișă: +13,60 m (de la cota ±0,00)

Dimensiunile maxime în plan ale clădirii: 13,35 m x 24,35 m

Suprafața terenului: 536,00 mp

Suprafață construită etaj I, II, III, IV: 312,41 mp

Suprafața utilă: 1207,21 mp

Înălțimea liberă a unui nivel: 2,50 m

Volumul interior încălzit al clădirii: 3467,48 mc

POT: 58,28 %

CUT: 2,91

Bloc - 24 apartamente

CAPITOLUL II. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPȚIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIM DOUĂ) ȘI ANALIZA DETALIATĂ A ACESTORA         ’

 • II.01. Soluția tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, funcțional-arhitectural și economic, cuprinzând:

a) Descrierea principalelor lucrări de intervenții pentru:

- Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;

Reabilitarea termică se poate realiza numai după realizarea intervențiilor de consolidare propuse a structurii existente.

In prezent cladirea are asigurata stabilitatea generala, insa se recomanda realizarea unor lucrari de consolidare a structurii care pot consta in:

- camasuiri la nivelul peretilor din zidarie, la colturi si la intersectiile peretilor structurali

- realizarea unor stalpisori din beton armat si a unor centuri din beton armat.

- se vor realiza sondaje la fundatiile existente si se va stabili daca sunt necesare lucrari de consolidare a acestora.

Dupa realizarea lucrarilor de consolidare se va putea trece la lucrarile de reabilitare termica.

- Protejarea, repararea elementelor nestructurale și/sau restaurarea elementelor arhitecturale și a componentelor artistice, după caz;

Nu este cazul.

- Intervenții de protejare/conservare a elementelor naturale și antropice existente valoroase, după caz;

În urma execuției lucrărilor nu se vor defrișa arbori și nu vor fi afectate spațiile verzi. După finalizarea lucrărilor terenul va fi adus la starea inițială.

- Demolarea parțială a unor elemente structurale/nestructurale, cu/fără modificarea configurației și/sau a funcțiunii existente a construcției;

II       I 1

Conform expertizei tehnice.

 • •   Reabilitarea termică a pereților

 • •   Reabilitarea termică a planșeului peste subsol

 • •   Reabilitarea termică a planșeului peste ultimul nivel

 • •  Înlocuirea tâmplăriei și închiderea balcoanelor

 • III. 01 COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIE

SISTEMUL CU VATĂ MINERALĂ BAZALTICĂ

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. AL. ODOBESCU NR. 79"

Proiect nr. 178-7/2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.l.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1.

0,00

0,00

0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2.

0,00

0,00

0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

443,89

84,34

528,23

3.4.1

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

887,79

168,68

1.056,47

3.4.2

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.

Proiectare

7.660,61

1.455,52

9.116,13

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

887,79

168,68

1.056,47

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

443,89

84,34

528,23

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.890,00

359,10

2.249,10

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

4.438,93

843,40

5.282,33

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

4.218,81

801,57

5.020,38

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

3.218,81

611,57

3.830,38

3.7.2.

Auditul financiar

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.

Asistență tehnică

26.947,27

5.119,98

32.067,25

3.8.1.

Asistență tehnică proiectare

1.775,57

337,36

2.112,93

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.775,57

337,36

2.112,93

3.8.2.

Diriginte de șantier

25.171,70

4.782,62

29.954,32

TOTAL CAPITOL 3.

41.658,37

7.915,09

49.573,46

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.1

Lucrari de construcții și instalații eligibil

421.880,70

80.157,33

502.038,03

4.1.2

Lucrari de construcții și instalații-neeligibil

1.374.604,00

261.174,76

1.635.778,76

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.796.484,70

341.332,09

2.137.816,79

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

44.913,69

8.533,60

53.447,29

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

35.929,69

6.826,64

42.756,33

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantierului

8.984,00

1.706,96

10.690,96

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții :

0,5% din C+M                        ’                     ’

0,00

0,00

0,00

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

179.648,47

34.133,21

213.781,68

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

227.862,16

43.293,81

271.155,97

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.066.005,23

392.540,99

2.458.546,22

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.832.414,39

348.158,73

2.180.573,12

SISTEMUL CU PANOURI SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DIN ALUMINIU

DEVIZ GENERAL

Conform (HG 907/29.12.2016) privind cheltuielile necesare realizării investitiei:

REABILITARE TERMICĂ IMOBIL STR. AL. ODOBESCU NR. 79"

Proiect nr. 178-7/2017

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.1.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea la starea inițială

0,00

0,00

0,00

1.4.

Cheltuieli pentru relocarea / protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1.

0,00

0,00

0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Alimentare cu apa, canalizare, gaz, agent termic, etc

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 2.

0,00

0,00

0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

3.1.

Studii

0,00

0,00

0,00

3.1.1.

Studii de teren

0,00

0,00

0,00

3.1.2.

Raport privind impactul asupra mediului

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Alte studii specifice

0,00

0,00

0,00

3.2.

Documentații - suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații

0,00

0,00

0,00

3.3.

Expertizare tehnică

443,89

84,34

528,23

3.4.1

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor în fază inițială

887,79

168,68

1.056,47

3.4.2

Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor la terminarea execuției lucrărilor

1.500,00

285,00

1.785,00

3.5.

Proiectare

7.660,61

1.455,52

9.116,13

3.5.1.

Tema de proiectare

0,00

0,00

0,00

3.5.2.

Studiu de prefezabilitate

0,00

0,00

0,00

3.5.3.

Studiu de fezabilitate / documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general

887,79

168,68

1.056,47

3.5.4.

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor / acordurilor / autorizațiilor

443,89

84,34

528,23

3.5.5.

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție

1.890,00

359,10

2.249,10

3.5.6.

Proiect tehnic și detalii de execuție

4.438,93

843,40

5.282,33

3.6.

Organizarea procedurilor de achiziție

0,00

0,00

0,00

3.7.

Consultanță

3.873,39

735,94

4.609,33

3.7.1.

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții

2.873,39

545,94

3.419,33

3.7.2.

Auditul financiar

1.000,00

190,00

1.190,00

3.8.

Asistență tehnică

26.429,14

5.021,54

31.450,68

3.8.1.

Asistență tehnică proiectare

1.775,57

337,36

2.112,93

3.8.1.1.

Pe perioada de execuție a lucrărilor

0,00

0,00

0,00

3.8.1.2.

Pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții

1.775,57

337,36

2.112,93

3.8.2.

Diriginte de șantier

24.653,57

4.684,18

29.337,75

TOTAL CAPITOL 3.

40.794,82

7.751,02

48.545,84

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

4.1.1

Lucrari de construcții și instalații eligibil

387.338,52

73.594,32

460.932,84

4.1.2

Lucrari de construcții și instalații-neeligibil

1.374.604,00

261.174,76

1.635.778,76

4.2.

Montaj utilaj tehnologic

0,00

0,00

0,00

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

4.4.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale fara montaj

0,00

0,00

0,00

4.5.

Dotări

0,00

0,00

0,00

4.6.

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 4

1.761.942,52

334.769,08

2.096.711,60

Cap.5. Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de șantier

44.046,85

8.368,90

52.415,75

5.1.1.

Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

35.238,85

6.695,38

41.934,23

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantierului

8.808,00

1.673,52

10.481,52

5.2.

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare

0,00

0,00

0,00

5.2.2.

Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții :

0,5% din C+M                        ’                     ’

0,00

0,00

0,00

5.2.3.

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții : 0,1% din (cap. 4.1 + cap. 5.1.1)

0,00

0,00

0,00

5.2.4.

Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC : 0.5% din C+M

0,00

0,00

0,00

5.2.5.

Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire / desființare

0,00

0,00

0,00

5.3.

Cheltuieli diverse și neprevăzute 10%

176.194,25

33.476,91

209.671,16

5.4.

Cheltuieli pentru informare și publicitate

3.300,00

627,00

3.927,00

TOTAL CAPITOL 5

223.541,10

42.472,81

266.013,91

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

6.2.

Probe tehnologice și teste

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.026.278,44

384.992,91

2.411.271,35

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.797.181,37

341.464,46

2.138.645,83

CAPITOLUL III SCENARIUL/OPȚIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(Ă) OPTIM(Ă), RECOMANDAT(Ă)

I.01. Comparația scenariilor/opțiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al sustenabilității și riscurilor

’                                                                          J J

Sistemul cu vată bazaltică prezintă următoarele caracteristici:

 • -   Vata minerală bazaltică este un produs incombustibil, nu întreține arderea și nici nu emană gaze nocive sub acțiunea focului

 • -   Protecția fonică poate fi realizată fără probleme cu ajutorul acestui produs. În funcție de sortiment și grosime, structura fibroasă a vatei minerale bazaltice prezintă proprietăți foarte bune de absorbție acustică

 • -   Rezistența în timp reprezintă un alt avantaj de luat în considerare, deoarece roca bazaltică nu corodează și nu este corodată, nu este atacată de ciuperci și microorganisme, nu constituie hrana pentru insecte și rozatoare și nici nu putrezește

 • -   Vata minerală bazaltică este un material prietenos cu mediul deoarece nu dăunează sănătății și nu poluează mediul. Acest aspect se face resimtit și în montaj, neexistand riscuri în timpul manevrării vatei

 • -   Reducerea costurilor: facturi mai mici la energie, datorită consumului mai redus de energie

 • -   Economie de energie: Prin izolarea pereților se reduce considerabil nivelul emisiilor de CO2 asociate casei, deci ajută la păstrarea resurselor atât de prețioase de energie și la reducerea efectului de încălzire globală

 • -   Fibrele de vată minerală bazaltică sunt protejate de o substanta hidrofobă. Astfel, vata minerală prezintă o rezistență la umiditate

 • -   Manevrabilitatea și instalarea acesteia nu ridică probleme fiind compatibilă cu majoritatea materialelor de construcții

Sistemul cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă aluminiu:

Reprezinta solutia moderna pentru reabilitarea termica a cladirilor, are performante de izolare superioare sistemelor clasice folosite pana in prezent in Romania si raspunde cu succes ultimelor reglementari din programul de reabilitare termica a cladirilor care impun un grad ridicat de securitate si performanta a materialelor folosite. Influenta minima asupra mediului inconjurator, izolarea perfecta impotriva frigului in timp de iarna, a caldurii excesive in timp de vara, ventilarea suprafetelor placate, eliminarea igrasiei, aspect placut la exteriorul cladirilor, sunt cateva din cele mai importante caracteristici ale sistemului.

Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o perioada de amortizare a costurilor aferente lucrarilor de izolare de cca 5 ani si o durata de viata in parametrii proiectati de peste 50 de ani, iar economia de energie pe aceasta perioada este incontestabila, ajungand pana la 60 %. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” este combinatia perfecta a eficientei, sigurantei si confortului, solutia ideala, durabila și economica pentru anveloparea cladirilor de orice fel.

Avantaje.

 • -   Stabilitate buna la un gradient mare de temperatura specific conditiilor climatice din Romania ( intre -20 si + 40 grade C).

 • -   Asamblare rapida, uscata, posibila in orice anotimp, fara opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

 • -   Duritate avansata. Izolatia cu spuma rigida din poliuretan asigura rezistenta mare la actiunea fortelor de comprimare si forfetare, caracteristici specifice panourilor sandwich.

 • -   Impermeabilitate. Ca urmare a protectiei exterioare cu tabla din aluminiu vopsita, impermeabila. Avand celule inchise in proportie de peste 95 %, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apa.

 • -   Rezistenta la foc. Poliuretanul rigid este neinflamabil. Poliuretanul nu intretine arderea. Respecta cerintele cele mai exigente in domeniul asigurarii cladirilor impotriva incendiilor. Poliuretanul rigid are certificare de conformitate cu normele europene in constructii, face parte din clasa de foc B2.

 • -   Intretinere usoara. Intretinerea curenta se realizeaza prin spalare cu apa si detergenti obisnuiti, folosind un burete sau o carpa moale. Nu se folosesc substante abrazive sau agenti chimici din categoria celor care ar putea deteriora suprafata vizibila a panourilor.

 • -   Durata de viata a sistemului Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este apreciata la 50 ani, in conditii de exploatare specifice zonei georgrafice si climatice a Romaniei.

- Fara pericol de accidente. Sistemul Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu se aplica mecanic si astfel nu se desprinde si nu prezinta pericol de accidente, cum este cazul placarilor prin lipire (cazul polistirenului).

- Aderenta avansata. Suprafata tablei din aluminiu este special tratata pentru o aderenta perfecta a spumei de poliuretan. Aderenta poate depasi forta de rupere sau forfetare a spumei rigide.

- Masa redusa. Sistemul “Izolare cu panouri sandvich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu” are o masa redusa fiind confectionat din aluminiu, metal cu o greutate specifica de aproape de 3 ori mai mica decat cea a otelului. Costurile de transport sunt mult reduse, placarile rezista mai mult in timp ca urmare a sarcinilor mult inferioare celor confectionate cu table din otel.

- Rezistenta la actiunea agentilor biologici. Poliuretanul nu este un mediu propice formarii sau intretinerii mucegaiurilor, ciupercilor, insectelor de orice fel. Igiena perfecta a cladirilor.

Comparația celor două sisteme propuse

Există câteva criterii ce trebuie avute în vedere în privința comparării materialelor pentru reabilitarea termică a unei clădiri, respectiv cel pecuniar, cel al amortizării investiției în timp, al siguranței dumneavoastră, al asigurării unui ansamblu de condiții ce ar constitui comoditatea vieții dumneavoastră materială, unui cămin plăcut, comod, igienic și nu în ultimul rând cel al sănătății familiei dumneavoastră, cele opt diferențe prezentate în continuare făcând diferența:

CARACTERISTICI

SISTEM CU VATĂ BAZALTICĂ

SISTEM SANDWICH CU SPUMĂ POLIURETANICĂ ȘI TABLĂ DE ALUMINIU

Coeficientul de transfer termic (lamda)- ce reprezintă valoarea rezistenței materialului cu care este realizată o izolație la transferul termic

Sistemul cu vată bazaltică are o valoare de aproximativ 0,036 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică are o valoare de aproximativ 0,025 W/mK. Coeficientul de transfer termic poate varia în funcție de densitatea materialului și de producătorul acestuia.

Rezistența chimică

Produs mineral inert din punct de vedere chimic.

Datorită materialelor utilizate, sistemele termoizolante tip sandwich cu spumă poliuretanică sunt inerte din punct de vedere chimic.

Rezistența la foc

Sistemul cu vată bazaltică este incombustibil, clasa A1, se topește la peste 1000°C.

Sistemul sandwich cu spumă poliuretanică este stabil din punct de vedere termic. Acesta nu este deteriorat până când temperatura nu ajunge la 700°C-800°C și apoi devine casant. Are proprietăți ignifuge, nu arde și nu întreține arderea.

Desfășurare activitate termoizolare în funcție de condițiile meteo

În cazul termoizolării cu vată bazaltică temperatura trebuie să fie peste 5°C, să nu plouă sau să ningă. Adezivul folosit pentru lipirea panourilor nu poate lucra la temperaturi sub 5°C. Tencuiala decorativă nu se poate aplica pe ploaie și nici la peste 30°.

Termoizolarea cu sistemul sandwich cu spumă poliuretanică dispune de asamblare rapidă, uscată, posibilă în orice anotimp, fără opriri din cauza intemperiilor, cu ajutorul dispozitivelor metalice.

Durabilitatea

Sistemele pe bază de vată bazaltică au durabilitate de max 15 ani.

Durabilitatea sistemului sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu este de 50 ani, producătorul acordând o garanție de 20 ani.

Impermeabilitate

Vata minerală este o structură fibroasă, care izolează termic datorită aerului prins între aceste fibre. Plăcile sunt hidrofobizate în masă ceea ce le face să respingă apa. Aceasta se poate infiltra dacă plăcile de vată sunt scufundate în apă sau dacă prin folosirea de tencuieli decorative necorespunzătoare se permite pătrunderea umidității în vată din mediul exterior, pe o durată îndelungată de timp, ceea ce conduce la riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Vata bazaltică are permeabilitate la trecerea vaporilor de apă, însă doar pentru a-i permite uscarea, dacă finisajul (tencuiala decorativă) îi permite acest lucu.

Ca urmare a protecției exterioare cu tablă din aluminiu vopsită, sistemul cu spumă poliuretanică are un grad de impermeabilitate ridicat. Având celule închise în proporție de peste 95%, spuma de poliuretan nu absoarbe vaporii de apă. Sistemul ventilat pentru circulația aerului și eliminarea umidității exclude riscul de formare a condensului și efectelor negative ale acestuia. Impermeabilitatea împiedică formarea de mucegai.

Greutate

Greutatea sistemului este de aproximativ 17 kg/mp.

Greutatea sistemului este de aproximativ 7 kg/mp. Datorită greutății reduse, acest tip de sistem are o influență mult mai redusă asupra structurii clădirii.

Durata execuției

Perioadă de execuție mai mare, 8,5 luni conform graficului de execuție

Perioadă de execuție mai mică datorită tehnologie de aplicare, 7 luni conform graficului de execuție

Riscul de accidente în cazul folosirii sistemului la construcțiile vechi

La sistemul pe bază de vată bazaltică plăcile se lipesc cu adeziv direct de tencuiala clădirii. Din cauza umezelii din adeziv tencuiala veche se poate umfla și se pot desprinde fragmente de tencuială.

La sistemul sandwich cu spumă poliuretanică se exclud riscurile de accidente prin desprindere a unor fragmente de tencuială, deoarece sunt folosite rigle ce sunt fixate cu piese de ancorare pe suprafața peretelui fațadei, ceea ce ne permite să observăm dacă prinderea mecanică se face într-un strat de tencuială deteriorat.

Costuri de întreținere

Datorită poluării marilor orașe din România, tencuiala decorativă aplicată pe vata bazaltică, după max. 5 ani trebuie revopsită, ceea ce duce la costuri suplimentare de întreținere a sistemului (schela, alpiniști, vopsea,

Finisarea panourilor metalice exterioare prin vopsire în câmp electrostatic cu pulberi poliesterici prin efect tribocinetic, conferă acestora o rezistență sporită față de acțiunea agresivă a factorilor de mediu și durabilitate îndelungată, cu persistența

etc).

culorii; nu necesită costuri de intreținere.

Ecologie

La finalul duratei de viață se poate recupera și recicla doar o mică parte a sistemului (aproximativ 30%).

La finalul duratei de viață se pot recupera și recicla, mare parte a materialelor folosite (aproximativ 80%), rezultând un cost financiar scăzut pentru beneficiar la următoarea investiție.

Recuperarea investiției

Din calculele efectuate de auditori energetici, prin soluția de termoizolare cu vată bazaltică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 13.25 ani.

Din calculele efectuate de auditori energetici, prin solutia de termoizolare spumă poliuretanică, durata de recuperare a investiției este de aproximativ 12.17 ani.

Costuri de execuție

Costuri ridicate, ce depășesc standardele de cost (conform tabelelor de mai jos)

Costuri mai reduse față de sistemul cu vată minerală (conform tabelelor de mai jos)

III.02 Selectarea și justificarea scenariului/opțiunii optim(e), recomandat(e)

Analizând cele enumerate mai sus, soluția cea mai optimă, privind reabilitarea termică a clădirii, o reprezintă cea a sistemului de izolare cu panouri sandwich cu spumă poliuretanică și tablă de aluminiu.

Avantajele acestei soluții sunt:

- costuri cu execuția semnificatv reduse;

- durată de execuție mică, ceea ce presupune costuri scăzute cu manopera și schela;

- durată de viață de 50 de ani;

- impermeabilitate ridicată;

- zero costuri cu întreținerea;

- greutate redusă, ceea ce presupune o solicitare redusă a structurii de rezistență a clădirii;

III. 03 Principalii indicatori tehnico-economici aferenți investiției

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și, respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general.

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuielii

Valoarea (fără TVA)

TVA 19%

Valoarea (inclusiv TVA)

lei

lei

lei

Cap.l.Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului.

TOTAL CAPITOL 1.

0,00

0,00

0,00

Cap.2.Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2.

0,00

0,00

0,00

Cap.3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

TOTAL CAPITOL 3.

40.794,82

7.751,02

48.545,84

Cap.4. Cheltuieli pt. investiția de bază

TOTAL CAPITOL 4

1.761.942,52

334.769,08

2.096.711,60

Cap.5. Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

223.541,10

42.472,81

266.013,91

Cap.6. Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

TOTAL CAPITOL 6

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

2.026.278,44

384.992,91

2.411.271,35

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

1.797.181,37

341.464,46

2.138.645,83

b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni

Termenul de execuție al lucrărilor: 7 luni.

Întocmit,

S.C. EURODRAFT PROIECT DESIGN S.R.L. ing. Bogdan Nemeș