Hotărârea nr. 205/2018

205/24.04.2018 privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 73/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Gheorghe Lazăr nr. 42"
Hotararea Consiliului Local 205/24.04.2018
privind modificarea Hotărârii Cosiliului Local nr. 73/23.02.2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice-faza D.A.L.I., a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, str. Gheorghe Lazăr nr. 42"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-9190/23.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-9189/23.04.2018,al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-9189/23.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-9189/23.04.2018;
Având în vedere adresa Organismului Intermediar ADR Vest nr. nr.6666/05.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru, cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.193/10.05.2016, privind aprobarea "Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a Polului de Creştere Timişoara";
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 18 /04.03. 2009 (*actualizată*) privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se înlocuieşte Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73/23.02.2018 cu Anexa privind noii indicatori.

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului nr.73/23.02.2018 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa la HCL nr.__________________

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI - FAZA D.A.L.I.

DENUMIRE PROIECT


Reabilitare termică imobil, str. Gheorghe Lazăr nr. 42

AMPLASAMENT

Municipiul Timișoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 42

TITULARUL INVESTIȚIEI

Primăria Municipiului Timișoara,

Bdul. C.D.Loga, nr.1

BENEFICIARUL INVESTIȚIEI

Asociația de proprietari, str. Gheorghe Lazăr, nr. 42

NUMĂR PROIECT

229/2017

DATE TEHNICE

Anul construirii

Regim de inălțime

Număr apartamente

Suprafața construită

Suprafața construită desfășurată

Aria utilă totală

Sistemul constructiv

1974

S+P+10E

280

1.841,00 mp

18.762,60 mp

14.026,90 mp

cadre conlucrând cu diafragme monolite și închideri

perimetrale cu panouri mari neportante în sistem "fagure'

INDICATORI VALORICI:

Valoarea totală a investiției conform devizului general, inclusiv T.V.A.:    5.180.120,25 lei

Din care C+M: 4.525.419,79 lei

INDICATORI MINIMALI, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:

 • - Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):   283,34 tone CO2

 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:     280

 • - Scăderea consumului anual de energie primară:                             1.184.859,28 kwh/an

 • - Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire:               96,60 kwh/m2/an

Scăderea consumului anual specific de energie                                 96,60 kwh/m2/an

INDICATORI LA FINALUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI:

 • - Nivelul anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2):

  464,45 tone CO2

  280

  2.071.903,87 kwh/an

  89,90 kwh/m2/an

  155,80 kwh/m2/an


 • - Numărul gospodăriilor cu o clasificare mai bună a consumului de energie:

 • - Consumul anual de energie primară:

 • - Consumul anual specific de energie pentru încălzire:

 • - Consumul anual specific de energie

PROIECTANT

SC EURODRAFT PROIECT DESIGN SRL