Hotărârea nr. 20/2018

20/30.01.2018 privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.
Hotararea Consiliului Local 20/30.01.2018
privind declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-1283/19.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-1283/19.01.2018 al Compartimentului Guvernanţa Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.01.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1283/19.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1283/19.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. nr. 11/21.12.2017;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanţa corporativă a societăţilor comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecţie în vederea evaluării/selecţiei membrilor consiliilor de administraţie ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara are calitatea de autoritate publică tutelară;
Având în vedere Adresele S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. înregistrate cu numerele: SC2018-000979;000980/16.01.2018 şi SC2018-001269/19.01.2018;
În temeiul prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile 36 alin.(2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A , conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Autoritatea publică tutelară va propune candidaţi pentru funcţiile vacante de membri ai Consiliului de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecţii efectuate de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractat în acest sens, şi de către Comisia de selecţie constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 308/2017.

Art. 2: Scrisoarea de Aşteptări pentru candidaţii la funcţia de membru în Consiliul de Administraţie la S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 210/30.05.2017.

Art. 3: Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, conform prevederilor din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
Anunţul privind selecţia membrilor în consiliul de administraţie se publică, prin grija Primarului Municipiului Timişoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanţare este asigurată din bugetul local pe anul 2018, la Capitolul 51.02. "Autorităţi executive".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartiment Guvernanţa Corporativă şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A;
- Compartimentului Guvernanţa Corporativă;
- Comisiei de selecţie;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR JR. SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR. SC2018-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin Adresa înregistrată cu nr. SC2018-000979;000980/16.01.2018 S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. solicită promovarea unui proiect de hotărâre în Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru declanșarea unei noi proceduri de selecție, întrucât, în urma selecției efectuate în anul 2017 nu au fost ocupate toate cele 9 posturi de administratori ai societății.

În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliilor de administrație se realizează la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.

În concluzie, considerăm că este oportună inițierea unui proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

PRIMAR,

NICOLAE ROBU

CONSILIER,

LAZĂR VIOLETA

Cod FO53-03,Ver.2

0ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

COMPARTIMENT GUVERNANȚA CORPORATIVĂ

NR. SC2018-___________________________________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030, Timișoara, teL/fax +40 256-408300, www. primariatm. ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. ................................... a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

Având în vedere Adresa nr. SC2018-000979;000980/16.01.2018 privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.12.2017 și Adresa nr. SC2018-001269/19.01.2018 referitoare la cifra de afaceri a societății și la numărul de angajați pe anul 2017, ale S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017 privind aprobarea Scrisorii de Așteptări pentru S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A.;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 99/20.09.2016 privind guvernanța corporativă a societăților comerciale la care Consiliul Local al municipiului Timișoara este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 308/ 28.07.2017 privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local al Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară;

Facem următoarele precizări:

Declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație se realizează conform prevederilor art. 3 din Anexa nr. 1 a Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: “În cazul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens.”

Potrivit dispozițiilor prevăzute în art. 1 la Anexa 1c din Hotărârea de Guvern nr. 722 din 2016, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor consiliului de administrație.

În conformitate cu dispozițiile art. 29 alin. (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în cazul în care autoritatea publică tutelară, în numele acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane.

Având în vedere dispozițiile art. 29 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011 “Este obligatorie efectuarea selecției candidaților de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiții cumulative:

  • a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei a sumei de 7.300.000 euro;

  • b) au cel puțin 50 de angajați.”

Prin Adresa S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. înregistrată cu nr. SC2018-001269/19.01.2018 se precizează faptul că societatea a avut în anul 2017 o cifră de afaceri de 44.694.335 lei și un număr mediu de 351 salariați.

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem:

Autoritatea publică tutelară aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.

Scrisoarea de Așteptări pentru candidații la funcția de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. este cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 210/30.05.2017.

Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara - va propune candidați pentru funcțiile vacante de membri ai Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractat în acest sens și de către Comisia constituită prin HCL nr. 308/2017.

Anunțul privind selecția membrilor în consiliul de administrație se publică prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.

Sursa de finanțare este asigurată din bugetul local pe anul 2018 la Capitolul 51.02. "Autorități executive".

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A., îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Local al Municipiului Timișoara

Consilier,

Lazăr Violeta