Hotărârea nr. 2/2018

2/08.01.2018 privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016
Hotararea Consiliului Local 2/08.01.2018
privind modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-203/05.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018, întocmit de către Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 203/05.01.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-203/05.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.1 alin. (6) lit. e), art. 17 alin. (1) lit. i) şi o), art. 35, alin (2), lit. i) şi art. 42 alin. (2) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
Având în vedere Protocolul de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timişoara în Societate Comercială pe acţiuni;
Luând în considerare adresa S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. nr. 105/04.01.2018;
Având în vedere amendamentele formulate în şedinţa în plen din data de 08.01.2018;
Având în vedere Procesul-Verbal al Şedinţei Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 08.01.2018;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (6), lit. a), pct. 2 şi 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 192/23.11.2012, completat şi modificat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016, după cum urmează:
- Sintagma "Regia Autonomă de Transport Timişoara" din cuprinsul Protocolului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)";
- Sintagma ,,Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Intrarea Doinei, nr. 2" din cuprinsul Protocolului se modifică şi va avea următorul conţinut: ,,Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3";
- Sintagma ,,instituţie, organizaţie, asociaţie, fundaţie sau altă formă asociativă" din cuprinsul Protocolului se va modifica cu sintagma ,,entitate/entităţi cu sau fără personalitate juridică".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. d) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Comunitară" şi va avea următorul conţinut: ,,d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidenţa Primăriei Municipiului Timişoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceştia vor prelua de la Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara o adeverinţă în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. e) se completează cu elevii din clasa pregătitoare şi va avea următorul conţinut: ,, e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar şi gimnazial, care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara. Aceştia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi şi a certificatului de naştere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioşcuri de bilete şi Centrul de Gratuităţi cu sediul în Timişoara, Bd. Dâmboviţa, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanţelor şcolare".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. f) se completează cu sintagma sub elevii clasei pregătitoare şi va avea următorul conţinut: ,,f) Copiii preşcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timişoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. g) se modifică în sensul eliminării sintagmei ,,iar datele beneficiarilor se înregistrează" şi va avea următorul conţinut: ,,g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituţiile de învăţământ din Municipiul Timişoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI şi carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de şcolarizare, inclusiv în vacanţe".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. r) se modifică în sensul că se elimină sintagma ,,art. 11 lit. c) şi nr. 258/28.06.2005" şi va avea următorul conţinut: ,,r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deţinătorii Titlului "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara", conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de "Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara" şi a buletinului sau a cărţii de identitate în original".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. s) se completează, in sensul introducerii şi entităţilor sportive, şi va avea următorul conţinut: ,,s) Gratuitate pentru entităţile în domeniul transporturilor, precum şi pentru entităţile sociale, culturale, sportive, educaţionale şi muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Instituţiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- Art. 1, alin 1, Secţiunea 1 - GRATUITĂŢI, lit. u) se modifică şi se completează, in sensul introducerii şi sintagmei ,,pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării..." şi eliminarea sintagmei: ,,prin curse regulate", şi va avea următorul conţinut: ,,u) Gratuitate pentru entităţile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfăşurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entităţile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original".
- Articolul 4 alin. (1) lit. b) se completează şi va avea următorul conţinut: ,,b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timişoara sau STPT, pentru acţiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne şi internaţionale pentru instituţii publice şi alte entităţi, pentru activităţi de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulaţie, lucrări de intervenţii sau reparaţii la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei".
- Articolul 4 alin. (1) lit. e) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Regia Autonomă de Transport Timişoara" şi va avea următorul conţinut: ,,e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara".
- Articolul 5 se modifică şi se completează, în sensul introducerii sintagmei ,,sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată", precum şi alte organe de control. Ca urmare art. 5 va avea următorul conţinut: ,,Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.
Pentru pensionari şi cetăţenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalţi beneficiari de gratuităţi cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.
STPT va comunica lunar Municipiului Timişoara numărul de beneficiari de la secţiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.
Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligaţia validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.
Toţi utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri şi gratuităţi au obligaţia prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.
Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancţionează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancţiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local şi prevederile legale.
Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timişoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme şi echipamente de apărare, cu atribuţii de verificare a titlurilor şi drept de legitimare a călătorilor, precum şi asigurarea securităţii şi siguranţei călătorilor în mijloacele de transport, agenţi ai Poliţiei Locale Timişoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timişoara, asociaţiei Societatea Metropolitană de Transport Timişoara, şi prin alte organe de control.
Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entităţile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.
Cardurile nefuncţionale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenţei persoanelor care le utilizează, găsite în acţiunea de control, vor fi reţinute şi apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmboviţa nr. 1-3.
- Articolul 6 se modifică în sensul corelării termenului de plată, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creştere Timişoara.
Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.
Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.
In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:
-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si
-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate.
Decontarea între Municipiul Timişoara şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora".
- Articolul 7 se modifică în sensul specificării faptului că tariful se aplică în lei/km, astfel: ,,Art.7. Facilităţile şi compensaţiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" de către Municipiul Timişoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" în baza prestaţiei de transport realizate. Asociaţia ,,Societatea Metropolitană de Transport Timişoara" va înainta deconturile lunare către Municipiul Timişoara. Tarifele titlurilor de călătorie şi a prestaţiei operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creştere al preţurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica".

Art. 2: (1) În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea conţinutul prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Protocolul este valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIŞOARA SA;
- Mass- media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa CU AMENDAMENTE

)a HCk> 03.01. Oo/ff PROTOCOLUL DE ACORDARE A FACILITĂȚILOR LA TRANSPORTUL ÎN

COMUN UNOR CATEGORII DE CETĂȚENI AI MUNICIPIULUI TIMIȘOARA ȘI OPERATORULUI DE TRANSPORT, APROBAT PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA NR. 192/23.11.2012, MODIFICATĂ ȘI COMPLETATĂ .   .    '

„Ari 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiază de facilitați la transportul in comun către operatorul de transport S.C SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA. (abreviat STPT). Gratuitățile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru liniile de transport - urban și metropolitan, după cum urmează:

Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI

.-a) Gratuitate pentru pensionarii, cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara, care vor circula gratuit pe baza cârdului eliberat de STPT. Ridicarea cârdului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaș care nu simt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverință emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3. Cârdurile benficiarilor de pensie de urmaș vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat.

 • b) Gratuitate pentru cetățenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cârdului. Cârdurile vor fi eliberate la chioșcurile STPT, pe baza CI/BI.

 • c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timișoara pentru cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 și ai Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza cârdului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate și ștampilate de către asociația veteranilor de război sau revoluționarilor, din .care aceștia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nicio asociație vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de cârduri pentru transport gratuit;

 • d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, cârduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

 • e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cârdului emis de STPT. Ridicarea cârdului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare

 • f) Copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.

 • g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza cârdului emis de STPT în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe.

 • h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații Casei Faenza pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • i) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajații SALVO pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cârdului eliberat de către STPT, pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entitățile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații serviciului de Ajutor Maltez din România și alte entități de același profil având filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România și pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile având filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise . individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original..

 • n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cârdului eliberat de către STPTj pentru entitățile având filiala în Timișoara cu profil umanitar și caritabil care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile pentru integrare socială economică și familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin FUNDAȚIA FILANTROPIA sau alte entități cu profil asemănător, pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizația Salvați Copiii, pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Vof’și Fundația „Pentru Voi” pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cârdului eliberat de către STPT, pentru deținătorii Titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L.. Cârdul se eliberează în baza diplomei de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” și a buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • s) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum și pentru entitățile sociale, culturale, sportive, educaționale și muzee, pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original

 • t) Gratuitate pentru Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Timișoara, precum și pentru angajații Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Timiș Caraș Severin pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

 • u) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cârdurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

Secțiunea 2 - REDUCERI

 • a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate în original. Cârdurile vor fî eliberate la chioșcurile STPT.

 • b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform H.G. 1364/2006, Aceștia vor circula pe bază de cârd eliberat de către STPT în baza adeverinței în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timișoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverințele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

 • c) Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenții și doctoranzii instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învățământ cu frecvență. Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenților pe baza cârdurilor securizate studentesti, respectiv; StudCard, Student EURO<26, Omnipass și PRO Timișoara. Facilitățile prevăzute la Secțiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenților în baza cârdurilor securizate mai sus menționate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum și carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate și documentului de identitate.

Cârdurile de călătorie STPT vor fi eliberate la punctele de vânzare (chioșcurile) STPT.

Entitățile mențioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică.

Art. 2: Pentru studenții și doctoranzii instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învățământ cu frecvență, pentru care universitățile din Municipiul Timișoara si entitățile studențești încheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA si Municipiul Timișoara se acorda diferența de reducere 50%.

Studenții si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condițiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timișoara, iar 50% de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Dacă universitățile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timișoara preia și partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toți studenții universităților cu care au încheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs.

Universitățile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA și Municipiului Timișoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu titlu de cheltuieli de transport.                                                                              .

Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, in aceleași condiții ca la art. 1 Sect.2 ,c .

Art, 3: Pensionarii și cetățenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenției încheiate de STPT cu Casa Județeană de Pensii Timiș. Aceștia vor circula în baza cârdului emis de STPT.

Pentru aceste categorii STPT va ține o evidență separată și nu se vor deconta de la bugetul local.

Art. 4: (1) Municipiul Timișoara acordă gratuitate pentru:

a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cârdul, în baza referatului aprobat de Primar și a buletinului sau a cărții de identitate în original. Referatul original se reține de STPT.

b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfa sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau STPT, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne și internaționale pentru instituții publice și alte entități, pentru activități de interes public/comunitar/servicii publice, pe baza unui protocol aprobat de primărie, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestației.

■•c) Participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante. Aceștia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfășurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor;

 • d) Afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante.

 • e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

(2) Acordarea gratuităților prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara, Viceprimari sau Directorul Direcției Edilitare și se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an.

Art 5: Pentru beneficiarii de reduceri cârdurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari și cetățenii peste 70 ani cârdurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cârdurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat, Entitatile ai căror personal beneficiază de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfârșitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timișoara numărul de beneficiari de la secțiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cârdurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toți utilizatorii de titluri pe cârd sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cârdurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toți utilizatorii de titluri pe cârd sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cârdul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.

Nevalidarea cârdurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezențarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei lavă titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.

Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timișoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme și echipamente de apărare, cu atribuții dc verificare a titlurilor și drept de legitimare a călătorilor, precum și asigurarea securității și siguranței călătorilor în mijloacele de transport, agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timișoara, . asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, și prin alte organe de control.

Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de către entitățile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.

Cârdurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care .le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmbovița nr. 1-3.

Art 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiază de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara.

Conform Hotărârii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finanțarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de. transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicării art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07,2014 privind aprobarea dării. în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta către Municipiul Timișoara deconturi lunare, astfel:

-un decont calculat ca suma rezultata din înmulțirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si

-un decont de cheltuieli rezultat ca diferența intre Total cheltuieli cu funcționarea sistemului si total decont rezultat din călătoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora.

Art.7. Facilitățile și compensațiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” de către Municipiul Timișoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” în baza prestației de transport realizate. Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timișoara. Tarifele titlurilor de călătorie și a / prestației operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creștere al prețurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Art,8. Finanțarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicării prevederilor art 3 din Hotararea 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timișoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 . vaporetto precum si a dotărilor aferente necesare înființării unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega’, cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operării serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:

 • - va incasa venituri din vanzarea titlului de călătorie, la tariful stabilit de 1 leu /călătorie ;

 • - va inainta către Municipiul Timișoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:

Compensație ~ Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

ROMANIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

NR.

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.primariatm.ro

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 și nr. 244/20.12.2016

1. Descrierea situatiei actuale

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport și a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016 și HCLMT nr. 244/20.12.2016.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT).

În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială. Ca atare se impune modificarea Protocolului.

Schimbari preconizate și rezultate așteptate

Proiectul propune modificarea Protocolului ținând cont de transformarea regiei autonome în societate comercială pe acțiuni, de mutarea sediului Centrului de Gratuități și alte greșeli materiale.

 • 2. Alte informatii - Nu este cazul.

 • 3. Concluzii

Consider necesar și oportun aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

PRIMAR, NICOLAE ROBU


DIRECTOR D. EDILITARĂ,

CULIȚĂ CHIȘ

ROMÂNIA


JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECTIA EDILITARĂ

SERVICIUL TRANSPORT

BIROUL TRANSPORT ȘI SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

SC2018 -

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 493 017 e-mail: primariatm@primariatm.ro internet: www.yrimariatm.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.

34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr. 478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 și nr. 244/20.12.2016

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-                       a Primarului

Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 80/26.02.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 478/24.09.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 612/10.12.2013, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 392/01.08.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 603/09.12.2014, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 335/31.07.2015, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 35/02.02.2016, și prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 244/20.12.2016. Facem următoarele precizări:

Consiliul Local al Municipiului Timișoara, prin Hotărârea nr. 192/23.11.2012 a aprobat Protocolul de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport și a aprobat modificarea și completarea acestuia prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016 și HCLMT nr. 244/20.12.2016.

Potrivit art. 17 alin. (1) lit. i din Legea nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, consiliul local acordă facilități și subvenții operatorilor de transport rutier și transportatorilor autorizați care efectuează transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilității costurilor de către utilizatori, susținerea și încurajarea dezvoltării serviciului, cu respectarea legislației fiscale în vigoare.

Conform art. 36 alin. (3) lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, în exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Traficul urban este o sursă crescândă de poluare a aerului — în special ca urmare a emisiilor de pulberi în suspensie și de dioxid de azot. Deseori, autoritățile locale sunt cele care au responsabilitatea de a elabora strategii de transport urban care să corespundă cererii de mobilitate, să asigure protecția mediului, să amelioreze calitatea aerului și să sporească atractivitatea orașelor din punctul de vedere al calității vieții.

Creșterea urbanizării, a densității populației și a mobilității acesteia conduc la apariția unor noi probleme de ordin economic, ecologic și de sănătate pentru orașe și locuitorii acestora, ca urmare a utilizării în mod excesiv a automobilelor, prin producerea de aglomerări și poluare. Oportunitatea oferită cetățenilor noilor state membre ale Uniunii Europene de a beneficia de automobile personale precum și accelerarea acestei tendințe în urma investițiilor străine în aceste țări trebuie să fie compensată prin oferirea unor măsuri alternative

Urmând tendințele generale din toate țările dezvoltate, soluția pentru o strategie eficientă de transport o constituie integrarea într-un context mai amplu care să includă transportul în comun, calitatea vieții și protejarea mediului. Scopul final este același: reducerea gradului de folosire a autovehiculelor prin trecerea la alte forme adecvate de transport, în special transport public.

Prin Hotărârea nr. 271/28.07.2017, Consiliul Local al Municipiului Timișoara a aprobat reorganizarea, prin transformare, a Regiei Autonome de Transport Timișoara în societate comercială pe acțiuni, cu Acționar Unic, Municipiul Timișoara prin Consiliul Local al Municipiului Timișoara, având denumirea S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT).

În data de 15.12.2017 s-au finalizat toate procedurile privind transformarea RATT în societate comercială.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., prin adresa nr. 105/04.01.2018, propune modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport.

Potrivit art. 8 și 10 din HCLMT nr. 271/28.07.2017 S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. preia toate drepturile și obligațiile Regiei Autonome de Transport Timișoara, așa cum sunt evidențiate în situațiile financiar contabile de la data preluării, precum și toate drepturile și obligațiile ce decurg din raporturile juridice ale Regiei Autonome de Transport Timișoara cu terții, inclusiv cele decurgând din raporturile juridice fiscale, în măsura în care, până la data preluării acestora, potrivit reglementărilor legale sau contractuale, acestea nu se sting.

Plata facilităților acordate în baza Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat de către Consiliul Local al Municipiului Timișoara, în baza cadrurilor emise, va fi efectuată către S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A., pentru respectarea Regulamentului CE 1370/2007 și a legislației naționale. Operatorul de transport continua eliberarea cardurilor pentru transportul de persoane care beneficiază de aceste facilități, primul card fiind atribui gratuit.

S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. are obligația de a tine evidența electronica a titlurilor de călătorie având implementat sistemul de e-tiketing.

Se impune modificarea Protocolului în ceea ce privește transformarea regiei în societatea comercială, în ceea ce privește sediul Centrului de Gratuițăți ținând cont de faptul că acesta a fost mutat în Timișoara Bv. Dâmbovița, nr. 1-3, precum și datorită modificării Organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara. De asemenea se impune îndreptarea erorilor materiale din cuprinsul Protocolului.

Protocolul va fi valabil până la încheierea contractului de servicii publice.

Având în vedere cele mai sus prezentate propunem modificarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport aprobat prin HCLMT nr. 192/23.11.2012, modificat și completat prin HCLMT nr. 34/15.01.2013, HCLMT nr. 80/26.02.2013, HCLMT nr. 478/24.09.2013, HCLMT nr. 612/10.12.2013, HCLMT nr. 392/01.08.2014, HCLMT nr. 603/09.12.2014, HCLMT nr. 335/31.07.2015, HCLMT nr. 35/02.02.2016 și HCLMT nr. 244/20.12.2016, după cum urmează:

- Sintagma Regia Autonomă de Transport Timișoara din cuprinsul Protocolului se modifică și va avea următorul conținut: ,,S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. (abreviat STPT)”;

 • -   Sintagma „Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Intrarea Doinei, nr. 2” din cuprinsul Protocolului se modifică și va avea următorul conținut: „Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3”;

 • -    Sintagma ,,instituție, organizație, asociație, fundație sau altă formă asociativă” din cuprinsul Protocolului se va modifica cu sintagma ,,entitate/entități cu sau fără personalitate juridică”.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. d) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Comunitară” și va avea următorul conținut: ,,d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. e) se completează cu elevii din clasa pregătitoare și va avea următorul conținut: ,,e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare”.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. f) se completează cu sintagma sub elevii clasei pregătitoare și va avea următorul conținut: ,,f) Copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane”.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. g) se modifică în sensul eliminării sintagmei ,,iar datele beneficiarilor se înregistrează” și va avea următorul conținut:,, g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe”.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. r) se modifică în sensul că se elimină sintagma ,,art. 11 lit. c) și nr. 258/28.06.2005” și va avea următorul conținut: ,,r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deținătorii Titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” și a buletinului sau a cărții de identitate în original”.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. s) se completează, in sensul introducerii și entităților sportive, și va avea următorul conținut: ,,s) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum și pentru entitățile sociale, culturale, sportive, educaționale și muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Instituțiile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original”.

 • -   Art. 1, alin 1, Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI, lit. u) se modifică și se completează, in sensul introducerii și sintagmei ,,pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării...” și eliminarea sintagmei: ,,prin curse regulate”, și va avea următorul conținut: ,,u) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original”.

 • -  Articolul 4 alin. (1) lit. b) se completează și va avea următorul conținut: ,,b) Cursele speciale cu

vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau STPT, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne și internaționale pentru instituții publice și alte entități, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei”.

Articolul 4 alin. (1) lit. e) se modifică, în sensul eliminării sintagmei ,,Regia Autonomă de Transport Timișoara” și va avea următorul conținut: ,,e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara”.

Articolul 5 se modifică și se completează, în sensul introducerii sintagmei ,,sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată”, precum și alte organe de control. Ca urmare art. 5 va avea următorul conținut:,, Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari și cetățenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timișoara numărul de beneficiari de la secțiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.

Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.

Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timișoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme și echipamente de apărare, cu atribuții de verificare a titlurilor și drept de legitimare a călătorilor, precum și asigurarea securității și siguranței călătorilor în mijloacele de transport, agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timișoara, asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, și prin alte organe de control.

Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entitățile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.

Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmbovița nr. 1-3.

Articolul 6 se modifică în sensul corelării termenului de plată, astfel: ,,Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local. In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel: -un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si

-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora”.

- Articolul 6 se modifică în sensul specificării faptului că tariful se aplică în lei/km, astfel: ,,Art.7. Facilitățile și compensațiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociația „Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” de către Municipiul Timișoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” în baza prestației de transport realizate. Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timișoara. Tarifele titlurilor de călătorie și a prestației operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creștere al prețurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica”.

În urma modificărilor propuse, Protocolul va avea următorul conținut:

,,Art. 1. Se acordă compensarea diferentelor de tarif acordate unor categorii sociale de calatori care beneficiază de facilitați la transportul in comun catre operatorul de transport S.C. SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. (abreviat STPT). Gratuitațile si reducerile se acorda diferitelor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara pentru liniile de transport - urban și metropolitan, după cum urmează:

Secțiunea 1 - GRATUITĂȚI

 • a) Gratuitate pentru pensionarii, cetățeni români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara, care vor circula gratuit pe baza cardului eliberat de STPT. Ridicarea cardului se va face pe bază de cupon de pensie împreună cu buletinul sau cartea de identitate, de la toate punctele de vânzare R.A.T.T. (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3) Beneficiarii de Pensie de urmaș care nu sunt titulari ai dreptului, vor prezenta pe lângă talon, o adeverință emisă de Casa de Pensii, în acest sens, la Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3. Cardurile benficiarilor de pensie de urmaș vor fi valabile până la finele anului pentru care a fost încărcat.

 • b) Gratuitate pentru cetățenii români, care nu au calitatea de pensionar, cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara care au împlinit vârsta de 70 de ani vor circula gratuit pe baza cardului. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile STPT, pe baza CI/BI.

 • c) Gratuitate pe mijloacele de transport public pe raza municipiului Timișoara pentru cetățenii români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara beneficiari ai Legii nr. 341/2004, ai Legii nr. 44/1994 și ai Legii nr. 309/2002. Aceștia vor circula pe baza cardului eliberat de către STPT în baza tabelelor semnate și ștampilate de către asociația veteranilor de război sau revoluționarilor, din care aceștia fac parte sau pe baza actelor doveditoare. Persoanele îndreptățite care nu fac parte din nicio asociație vor prezenta la STPT, în original, buletinul de identitate (cartea de identitate) și actul doveditor al calității de beneficiar al legii în baza căreia vor beneficia de carduri pentru transport gratuit;

 • d) Gratuitate pentru persoanele care sunt în evidența Primăriei Municipiului Timișoara ca beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, fără diminuarea ajutorului social cuvenit familiei. Aceștia vor prelua de la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara o adeverință în baza căreia pot solicita împreună cu buletinul sau cartea de identitate, în original, la STPT, carduri de călătorie valabile până la finele anului în care a fost eliberat documentul.

 • e) Gratuitate pentru elevii clasei pregătitoare, elevii ciclului primar și gimnazial, care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara. Aceștia vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului emis de STPT. Ridicarea cardului se va face în baza carnetului de elev vizat la zi și a certificatului de naștere, de la toate punctele de vânzare STPT (chioșcuri de bilete și Centrul de Gratuități cu sediul în Timișoara, Bd. Dâmbovița, nr. 1-3). Facilitatea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare

 • f) Copiii preșcolari (sub elevii clasei pregătitoare) din Municipiul Timișoara vor circula gratuit pe mijloacele de transport public de persoane.

 • g) Gratuitate pentru elevii din ciclul liceal sau postliceal care frecventează instituțiile de învățământ din Municipiul Timișoara, pe baza cardului emis de STPT în baza BI/CI și carnetului de elev vizat la zi, de la toate punctele de vânzare STPT. Facilitatea se acordă elevilor, indiferent de forma de școlarizare, inclusiv în vacanțe.

 • h) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații Casei Faenza pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • i) Gratuitate pentru mijloacele de transport public de persoane pentru angajații SALVO pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • j) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru activiștii sociali care deservesc Uniunea Pensionarilor din România, filiala Timiș, Consiliul Persoanelor Vârstnice, filiala Timișoara și Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor. Entitățile vor transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • k) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru angajații serviciului de Ajutor Maltez din România și alte entități de același profil având filiala în Timișoara, care asigură asistența la domiciliul persoanelor vârstnice pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • l) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru personalul din cadrul Organizației pentru Apărarea Drepturilor Omului din România și pentru alte entități de același profil cu filiala în Timișoara pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • m) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile având filiala în Timișoara care promovează protecția și apărarea drepturilor copilului, prin UNICEF, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • n) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru entitățile având filiala în Timișoara cu profil umanitar și caritabil care acordă servicii de asistență socială persoanelor aflate în dificultate prin FEDERAȚIA CARITAS. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • o) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru entitățile pentru integrare socială economică și familială a persoanelor traficate având filiala în Timișoara, prin FUNDAȚIA FILANTROPIA sau alte entități cu profil asemănător, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • p) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Organizația Salvați Copiii, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • q) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pentru Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”și Fundația „Pentru Voi” pe baza cârdului eliberat de către STPT. Entitatea va transmite tabelele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • r) Gratuitate pe mijloacele de transport public de persoane pe baza cardului eliberat de către STPT, pentru deținătorii Titlului „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara”, conform Regulamentului pentru acordarea Titlului de "Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara" aprobat prin H.C.L.. Cardul se eliberează în baza diplomei de „Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara” și a buletinului sau a cărții de identitate în original.

 • s) Gratuitate pentru entitățile în domeniul transporturilor, precum și pentru entitățile sociale, culturale, sportive, educaționale și muzee, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original

 • t) Gratuitate pentru Asociația Națională a Surzilor din România, Filiala Timișoara, precum și pentru angajații Asociației Nevăzătorilor din România - Filiala Interjudețeană Timiș Caraș Severin pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

 • u) Gratuitate pentru entitățile care desemnează persoane în vederea efectuării controalelor desfășurate pe mijloacele de transport public local de persoane, pe baza cardului eliberat de către STPT. Entitățile vor transmite tabele cu persoanele beneficiare, iar cardurile vor fi emise individual în baza BI/CI în original.

Secțiunea 2 - REDUCERI

 • a) Reducere 20% la costul abonamentelor cetățenilor români cu domiciliul stabil sau reședință în Municipiul Timișoara. Reducerile se acordă pe baza buletinului de identitate sau a cărții de identitate în original. Cardurile vor fi eliberate la chioșcurile STPT.

 • b) Reducere 50% la costul abonamentelor pentru fiecare donare efectivă pentru o perioadă de o lună/maxim 30 zile, donatorilor onorifici de sânge și plasmă, conform H.G. 1364/2006. Aceștia vor circula pe bază de card eliberat de către STPT în baza adeverinței în original emisă de către Centrul de Transfuzii Timișoara, a BI/CI în original, pentru perioada de o lună. Se vor elibera titluri de călătorie pentru adeverințele eliberate în luna decembrie a anului precedent, inclusiv.

 • c) Reducere de 50% la costul abonamentelor pentru studenții și doctoranzii instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învațamânt cu frecvență. Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani, reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare.

Reducerea de 50% din prezentul Protocol, se acorda studenților pe baza cardurilor securizate studentesti, respectiv: StudCard, Student EURO<26, Omnipass și PRO Timișoara. Facilitățile prevăzute la Secțiunea 2 lit.c) din prezentul Protocol se acordă studenților în baza cardurilor securizate mai sus menționate, a buletinului de identitate/carte de identitate în original a beneficiarului, precum și carnetulului de student vizat la zi, iar doctoranzilor în baza unui document din care sa rezulte ca au această calitate și documentului de identitate.

Cardurile de calatorie STPT vor fi eliberate la punctele de vanzare (chioșcurile) STPT.

Entitățile mențioante în prezentul Protocol pot fi cu sau fără personalitate juridică.

Art. 2: Pentru studenții și doctoranzii instituțiilor de învățământ timișorene, la forma de învațamânt cu frecvență, pentru care universitățile din Municipiul Timișoara si entitățile studențesti incheie contracte si protocoale cu SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA si Municipiul Timisoara se acorda diferenta de reducere 50%.

Studentii si doctoranzii beneficiază astfel de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, în condițiile în care 50% din costul abonamentului se asigură de către Municipiul Timișoara, iar 50% de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

Dacă universitățile epuizează fondurile alocate de către Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului prin care asigură 50% din valoarea abonamentului cu titlu de cheltuieli de transport pentru transportul în comun, Consiliul Local al Municipiului Timișoara preia și partea de facilitate asigurată din aceste fonduri, asigurând astfel gratuitate pentru toți studenții universitatilor cu care au incheiate contracte, până la finele anului calendaristic în curs.

Universitățile sunt obligate să comunice către SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA și Municipiului Timișoara cu 30 zile înainte despre epuizarea fondurilor alocate cu titlu de cheltuieli de transport.

Facilitatea se acordă studenților până la 26 ani, iar doctoranzilor până la 30 ani. Reducerea se acordă inclusiv pe perioada vacanțelor școlare, in aceleasi conditii ca la art.1 Sect.2 ,c .

Art. 3: Pensionarii și cetățenii care au împlinit vârsta de 70 de ani, beneficiari ai dreptului de călătorie gratuită cu mijloacele de transport public urban, prevăzut prin: Decretul - Lege 118/1990, Ordonanța Guvernului 105/1999, aprobată și modificată prin Legea 189/2000 și Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 214/1999, vor beneficia de gratuitate in baza Convenției încheiate de STPT cu Casa Judeteana de Pensii Timis. Aceștia vor circula în baza cardului emis de STPT.

Pentru aceste categorii STPT va ține o evidență separată și nu se vor deconta de la bugetul local.

Art. 4: (1) Municipiul Timișoara acordă gratuitate pentru:

 • a) Persoanelor aflate în dificultate, în baza declarațiilor pe propria răspundere însoțite de acte doveditoare (adeverințe medicale, adeverințe de venit etc.), precum și pentru sportivii de performanță cu rezultate remarcabile, dovedite prin diplome de premiere. STPT va elibera cardul, în baza referatului aprobat de Primar și a buletinului sau a cărții de identitate în original. Referatul original se reține de STPT.

 • b) Cursele speciale cu vehicule pentru transport marfă sau persoane sau utilajele solicitate de către Primăria Municipiului Timișoara sau STPT, pentru acțiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor curse ocazionale interne și internaționale pentru instituții publice și alte entități, incidente de circulație, lucrări de intervenții sau reparații, la tarifele practicate de STPT in vigoare la data prestatiei.

 • c) Participanții la manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante. Aceștia vor circula pe bază de ecuson realizat de organizatori pe perioada de desfășurare a evenimentelor. Decontarea se va efectua la tarif de abonament general de 30 de zile, recalculat proporțional cu numărul de zile aferente perioadei de desfășurare a evenimentelor;

 • d) Afișarea materialelor publicitare pentru manifestările de interes public sau la evenimentele la care Primăria Municipiului Timișoara sau STPT sunt coparticipante.

 • e) asigura necesarul de autobuze pentru transportul persoanelor private de libertate către punctele de lucru stabilite de către Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

(2) Acordarea gratuităților prevăzute la art. 4 alin. (1), se va face pe bază de solicitări aprobate de Primarul Municipiului Timișoara, Viceprimari sau Directorul Direcției Edilitare și se acordă până la valoarea de 2.200.000 lei/an.

Art. 5: Pentru beneficiarii de reduceri cardurile vor fi încărcate cu titluri de călătorie lunare.

Pentru pensionari și cetățenii peste 70 ani cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până încetează calitatea pentru care i-a fost acordată, pentru ceilalți beneficiari de gratuități cardurile vor fi încărcate cu titluri valabile din luna eliberării până la finele anului pentru care a fost încărcat. Entitatile ai caror personal beneficiaza de gratuitati sau persoanele fizice beneficiare de gratuitate cu titluri valabile incarcate pana la sfarsitul anului, sunt obligate ca in termen de 15 zile de la pierderea calitatii pentru care a fost acordata, sa comunice in scris operatorului de transport (STPT) acest lucru.

STPT va comunica lunar Municipiului Timișoara numărul de beneficiari de la secțiunea gratuitati si reduceri pe categorii de persoane, pe baza cardurilor emise.

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise , după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.

Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri si gratuitati, vor avea obligația validării cardurilor la urcarea în mijloacele de transport public de persoane.

Toți utilizatorii de titluri pe card sau pe oricare altă fomă materializată/nematerializată, inclusiv beneficiarii de reduceri și gratuități au obligația prezentării la control, odată cu cardul, a documentului de identitate, original, în baza căruia a fost emis.

Nevalidarea cardurilor încărcate de STPT la urcarea în mijloacele de transport public, neprezentarea carnetului de elev semnat la zi, neprezentarea documentelor de identitate sau călătoria cu titlul altei persoane decât titularul se sancționează similar călătoriei fără titlu de călătorie valabil, aplicându-se sancțiunile prevăzute de Hotărârile de Consiliul Local și prevederile legale.

Controlul se realizează la nivelul Municipiului Timișoara de către STPT prin personal autorizat echipat cu uniforme și echipamente de apărare, cu atribuții de verificare a titlurilor și drept de legitimare a călătorilor, precum și asigurarea securității și siguranței călătorilor în mijloacele de transport, agenți ai Poliției Locale Timișoara, Jandarmeriei, Primăriei Municipiului Timișoara, asociației Societatea Metropolitană de Transport Timișoara, și prin alte organe de control.

Controlul va fi realizat pe baza de programe aprobate de STPT, respectiv de catre entitățile împuternicite cu această activitate de control, în urma unor protocoale încheiate cu acestea, în echipe singulare sau mixte.

Cardurile nefuncționale sau cele pentru care nu se poate face dovada apartenenței persoanelor care le utilizează, găsite în acțiunea de control, vor fi reținute și apoi predate pentru verificări suplimentare la Centrul de Informare al STPT din Bd. Dâmbovița nr. 1-3.

Art. 6: Utilizatorii sistemului municipal de transport intermodal cu biciclete, beneficiaza de gratuitate pe o perioada de 5 ani, de la implementarea sistemului realizat prin proiectul „Modernizarea stațiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de creștere Timișoara.

Conform Hotararii Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, in perioada de operare a acestuia, STPT are calitatea de operator al acestui sistem.

Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport local intermodal cu biciclete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii art. 3 din Hotararea Consiliului Local 349/18.07.2014 privind aprobarea dării în administrare către Regia Autonomă de Transport (RATT) a unui sistem municipal de transport intermodal, STPT va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare, astfel:

-un decont calculat ca suma rezultata din inmultirea nr. de calatorii efectuate conform rapoartelor sistemului si tariful de 2 lei/calatorie;si

-un decont de cheltuieli rezultat ca diferenta intre Total cheltuieli cu functionarea sistemului si total decont rezultat din calatoriile efectuate;

Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar, după încheierea lunii, iar plata facurilor se va efectua în termen de 30 zile de la data primirii acestora.

Art.7. Facilitățile și compensațiile de transport pe traseele metropolitane vor fi plătite lunar către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” de către Municipiul Timișoara. Operatorul de transport emite deconturi lunare către Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” în baza prestației de transport realizate. Asociația ,,Societatea Metropolitană de Transport Timișoara” va înainta deconturile lunare către Municipiul Timișoara. Tarifele titlurilor de călătorie și a prestației operatorului de transport (tarife lei/km) se vor indexa anual cu indicele de creștere al prețurilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica.

Art.8. Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport municipal naval cu vaporete pe o perioda de 5 ani va fi asigurata din bugetul local.

In vederea aplicarii prevederilor art 3 din Hotararea 260 /26.05.2015 modificata si completata de HCL 30/29.07.2016 prin care se aproba darea in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara (R.A.T.T.) a sistemului municipal de transport public naval pe Canalul Bega, format din 7 vaporetto precum si a dotarilor aferente necesare infiintarii unui nou sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega, infrastructura realizata prin proiectul 'Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega', cod SMIS 31814, pentru acoperirea cheltuielilor curente necesare operarii serviciului de transport naval, STPT va proceda astfel:

- va incasa venituri din vanzarea titlului de calatorie, la tariful stabilit de 1 leu /calatorie ;

- va inainta catre Municipiul Timisoara deconturi lunare pentru compensarea cheltuielilor de transport naval de la bugetul local, calculat astfel:

Compensație = Cheltuieli de exploatare - venituri asociate transportului public naval cu vaporete Decontarea între Municipiul Timișoara și SC SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA se face lunar pe baza facturilor emise, după încheierea lunii, iar plata facturilor se va efectua în termen de 30 zile de la primirea acestora.”

DIRECTOR,

CULIȚĂ CHIȘ

ȘEF SERVICIU,

CONSILIER,

NASTASIA POP


ADRIAN COLOJOARĂ