Hotărârea nr. 191/2018

191/24.04.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii si locuinte colective", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 191/24.04.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii si locuinte colective", strada Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2018-003344, UR2018-004292/20.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2018-003344, UR2018-004292/20.03.2018 - al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2018 - 3344, UR2018 - 4292/20.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 11/11.05.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 33/ 14.12.2017, respectiv Decizia Etapei de încadrare nr. 81 din 01.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28, Timişoara, având ca beneficiar pe SC COREBOS SRL (conform declaratiei notariale nr. 933/13.03.2018 data de catre domnul Popovici Dimitrie, beneficiarul documentatiei va fi SC COREBOS SRL), întocmit conform Proiectului nr. 172/IIB/16, realizat de SC RD SIGN SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: S+P+4E+M/Er;
- Funcţiuni: servicii si locuinte colective;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax= 40%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax= 2,4;
- Regim de înăltime maxim propus: S+P+4E+M/Er;
- H cornisă = 17m;
- Se va respecta retragerea fată de limitele laterale:
- 8,50 m sau 1/2 din înăltimea clădirii pe latura de est a terenului;
- 8,50 m sau 1/2 din înăltimea clădirii pe latura de vest pe zona de suprapunere cu Blocul A63;
- 3,00 m regim de aliniere pe latura de vest în zona drumului de acces.
Spatii verzi minim 25,00 % - conform Deciziei Etapei de încadrare nr. 81/01.11.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş;
- Circulaţii şi accese: trama stradală, accesele auto şi pietonale: se vor realiza în conformitate cu avizul Comisiei de Circulatie nr. DT2017-002820/31.08.2017, dupa aprobarea noului PUG, si provizoriu conform Plansei de Reglementari Urbanistice nr. "02.1 - A", necesarul de parcaje va fi asigurat în conformitate cu Art. 33 şi Anexa 5 din R.G.U; provizorii,
- Servituţi: se vor respecta servituţile trecute în "Propunerile preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara", aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 88/3.02.2017, actualizat prin Avizul pentru reţele existente nr. 82/06.02.2018.
La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice precum şi ale altor instituţii avizatoare, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarilor.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28, Timişoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani.
Terenurile reglementate în suprafaţă totala de 3.473 mp, proprietar SC COREBOS SRL, sunt înscrise în: CF nr. 438880, nr. cad. 438880 (S=967 m), CF nr. 443703, nr. cad. 443703 (S=1.352 m), CF nr. 438235, nr. cad. 438235 (S=1.154 m), categoria de folosinta curti, constructii, avand interdictii conventionale de grevare, instrainare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare, precum si drept de ipoteca in favoarea BANCA TRANSILVANIA S.A., C.I.F.: 8082634, . La documentatie a fost atasat si acordul nr. 1126/12.02.2018 al BANCII TRANSILVANIA S.A. in vederea realizarii PUZ conform proiect nr. 172/IIB/16 intocmit de catre SC RD SIGN SRL.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Servicii si locuinte colective", strada Ionescu de la Brad nr. 28 Timişoara, si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei ;de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarului SC COREBOS SRL;
- Proiectantului;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ M U N I C I P I U L T I M I S O A R A D I R E C T I A G E N E R A L A  D E  U R B A N I S M S I D E Z V O L T A R E U R B A N A

B I R O U  A V I Z A R E C O N F O R M I T A T I P U G / P U D / P U Z

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , e-mail:dezvoltareurbana@primariatm.ro,

3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5


internet:www.primariatm.ro


Nr. UR2017-017288/11.12.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

  • - PUZ - ,, SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE”;

  • -  Amplasament: Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timisoara;

  • -  Beneficiar: POPOVICI DIMITRIE;

  • -  Proiectant: S.C. RD SIGN S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 01.11.2017 -

  • 25.11.2017. În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Urbanism a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului , au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați:

-Asociația de Proprietari imobile: Strada Ion Ionescu de la Brad: bloc A 55 - scara A, B, C, D, bloc A 56 - scara A si B, bloc A 57 - scara A si B, bloc A 58 - scara A, B, C, bloc A 59 - scara

  • A, B, bloc A 60 - scara A, B, bloc A 61 - scara A, B, bloc A 62 - scara A, B, bloc A 63 - scara A,

  • B, C, bloc A 65 - scara A, B, bloc A 67 - scara A, B, C;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, a fost consultată de 1 persoana. La intalnirea cu proiectantul S.C. RD SIGN S.R.L, organizata in data de

  • 15.11.2017, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul PMT - Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana, s-a prezentat 1 persoana. Nu au fost formulate obiectii/ sesizari.

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de v H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului ,, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal PUZ - ,,SERVICII SI LOCUINTE COLECTIVE”, Ion Ionescu de la Brad nr. 28, Timisoara, beneficiar POPOVICI DIMITRIE, proiectant: S.C. RD SIGN S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU

CONSILIER

Steluta URSU


Liliana IOVAN

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi descărcat de pe pagina autorității.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.


Teren studiat

3473,00

Situație existentă mp

Situație propusă mp

%

100 %

Spații verzi

0

868,25

25 %

Locuințe și funcțiuni complementare

0

1389,20

40 %

Circulații auto, pietonale și parcaje

0

1215,55

35 %


Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Daniela Negrișanu

Proiectat

arh. Daniela Negrisanu arh. Ramona Izvernari

Desenat

arh. Ramona Izvernari—1

J.


Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Daniela Negrișanu

Proiectat

arh. Daniela Negrisanu arh. Ramona Izvernari

Desenat

arh. Ramona Izvernari


Verificator / expert
SINume


Semnatura


Cerinta


Referat / Expertiza Nr. / Data

Beneficiar:   COREBOS S.R.L.


Amplasament: Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr.28,

CF nr.438880, CF nr.438235, CF nr.443703


Proiect nr.:


172/IIB/16


S.C. RD Sign S.R.L.

Timisoara, Str. Vulturilor nr. 14

Reg. Com. J35/4590/1992 C.U.I. 3981516 Tel. 40/0722624862

E-mail: studio@rdsign.ro

Nume

Semnatura

Sef proiect

arh. Daniela Negrișanu

Proiectat

aar rhh.. D. aDnaiienllaieNleagrrNiiseangurișanu aar rhh.. R. aDmaonniaeIIlzaveNrneargriirișanu

Desenat

aterh. BReanmiaomnainIzZvaegrnreaarinPUZ SERVICII ȘI LOCUINȚE COLECTIVE


Siluete urbane


Faza:


PS.U.O.Z. .


Plansa nr:


06.2A.. 86- A