Hotărârea nr. 19/2018

19/30.01.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"
Hotararea Consiliului Local 19/30.01.2018
privind aprobarea actualizarii devizului general pentru obiectivul de investitii „Reabilitare Podul Ştefan cel Mare"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1028/17.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1104 din data de 17.01.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 18.01.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 1104/17.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr. 346/31.07.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare";
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin.(2) lit. b) şi lit. c), precum şi alin. (4) lit.d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Podul Ştefan cel Mare", întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 202/19.08.2014, cu valorile prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă contribuţia proprie a municipiului Timisoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local în sumă de 967.615,27 lei (cu TVA).

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generala de Urbanism si Dezvoltare;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass-media locale.






Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Anexa HCL nr.


din


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare"

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Pod Proiect S.R.L., aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, conform contractului de proiectare nr. 202 din data de 19.08.2013 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiției:

Durata de realizare a investiției:

10 luni


Valoare de investitie (INV)

Din care construcții montaj C+M

8.574,55483 mii lei (inclusiv TVA)

1.902,20175 mii euro (inclusiv TVA)

7.541,41081 mii lei (inclusiv TVA)

1.673,00637 mii euro (inclusiv TVA)

Surse de finantare a proiectului

  • 1.  Buget de stat

  • 2.  Buget local


7.562,80861 mii lei

967,61527 mii lei


Capacități:

  • - Reabilitare Pod

  • - Suprafață trotuare

  • - Suprafață zone verzi


51,00 m 910,00 mp 1.425,00 mp


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, CHIȘ CULIȚĂ


ȘEF SERVICIU DPPCAA, IOAN GANCIOV


ȘEF BIROU DPP, VASILE OLAR


CONSILIER LILIANA PÎRVU


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

Nr..............................

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Privind actualizarea Devizului Generalpentru obiectivul de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

  • 1. Descrierea situației actuale

Direcția Edilitară are cuprins în programul de investiții pe anul 2017 obiectivul de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

Podul Ștefan cel Mare este amplasat peste canalul Bega, pe bulevardul General Dragalina în municipiului Timișoara.

Podul a fost construit în anul 1938 și se află în exploatare de 76 de ani, depășind cu mult durata de exploatare pentru care a fost proiectat. Este un pod dalat din beton armat în cadru cu console, având o lungime totală de 50,0 m, cu deschidere centrală de 30,00m peste râul Bega, și două console laterale egale de 10,00m lungime fiecare, rezemate pe terasamentele din malurile râului.

În urma expertizei tehnice s-a constatat: starea necorespunzătoare a elementelor de rezistență care susțin calea, a infrastructurii și a aparatelor de reazem; degradări ale malurilor și modificări de albie; degradări în zona carosabilă și trotuare.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin Programul National de Dezvoltare Locală 2017-2020 pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, cu valoare alocată de la bugetul de stat de 7.562.808,61lei.

Municipiul Timișoara a achiziționat în cursul anului 2014 Studiul de Fezabilitate pentru „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, întocmit de S.C. POD PROIECT S.R.L., Iași conform contractului de proiectare nr. 202/19.08.2014.

Prin HCL nr.346/31.07.2015 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate.

Având în vedere că Studiul de fezabilitate a fost întocmit în anul 2014, s-a solicitat actualizarea Devizului General, ținând cont de modificarea cotei de TVA, de obținerea tuturor avizelor solicitate prin Certificatul de Urbanism și de valoarea contractului de servicii de asistență tehnică prin diriginți de șantier.

Totodată, obiectivul de investiții menționat fiind inclus pe lista PNDL 2017-2020, sursa de finanțare va fi atât de la bugetul de stat cât și de la bugetul local.

Față de cele arătate mai sus, în vederea încheierii contractului de finanțare, este necesară adoptarea unei noi hotărâri de consiliu local pentru aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

  • 3. Concluzii

Prin urmare, în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

Prin urmare consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind actualizarea Devizului General aferent proiectului „Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”, și în conformitate cu art.45 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara proiectul de hotărâre mai sus menționat

PRIMAR

NICOLAE ROBU


DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ CHIȘ CULIȚĂ

TIMIȘOARA 2021 CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII


ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARĂ

Serviciul Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă

Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje

SC2018-

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare” 9

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 1028/17.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investiții “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”;

Facem următoarele precizări:

Prin HCL nr. 346/31.07.2015 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”. Valoarea totala a investitiei a fost estimată, conform devizului general al investiției, la 8.971,231 mii lei, respectiv 2.011,894 mii Euro, sursa de finanțare provenind în totalitate de la bugetul local.

În temeiul art. 9 alin. 2 diu OUG nr.28/2013, pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare, a fost aprobat OMDRAFPE nr. 3469/28.06.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate acestora pentru finantarea Programului național de dezvoltare locală, pentru județul Timiș, în perioada 2017-2020. Conform listei aprobate, municipiul Timișoara beneficiază de finanțare prin PNDL 2017-2020 pentru 6 obiective, printre care și “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare”.

Prin adresa nr. 89737/19.07.2017, înregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2017-018163/20.07.2017, MDRAPFP transmite că, în vederea încheierii contractului de finanțare multianuală aferent obiectivului de mai sus, care beneficiază de finanțare în cadrul programului amintit, se impune transmiterea către MDRAFPE a unor documente, printre care Devizul General actualizat în conformitate cu prevederile legale, precum și hotărîrea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, cu posibilitatea de a asigura de la bugetul local categoriile de cheltuieli care nu se finanțeaza de la bugetul de stat prin PNDL.

În urma actualizării devizului general, valoarea totală a investiției este de 8.574.554,83lei, cu TVA, din care C+M 7.541.410,81lei, cu TVA.

În concluzie, ținând cont de cele arătate mai sus, propunem aprobarea actualizării Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Eroilor”, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevazuți în anexă.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că Proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de investitii “Reabilitare Podul Ștefan cel Mare, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ    ȘEF SERVICIU DPPCAA,

CULIȚĂ CHIȘ                   IOAN GANCIOV

ȘEF BIROU DPP, Vasile OLAR

CONSILIER LILIANA PÎRVU