Hotărârea nr. 189/2018

189/24.04.2018 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe individuale şi colective cu regim redus de înălţime" strada Moise Dobosan nr. 65-67, Timişoara
Hotararea Consiliului Local 189/24.04.2018
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuinţe individuale şi colective cu regim redus de înălţime" strada Moise Dobosan nr. 65-67, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. UR2017-021551, UR2018-002066/20.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2017-021551, UR2018-002066/20.02.2018 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2017 - 021551, UR2018 -002066/20.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 18/08.06.2017, Avizul Arhitectului Sef nr. 32/ 14.12.2017, respectiv Decizia de încadrare nr. 91 din 06.12.2017 a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş prin care anunţă ca planul nu necesită evaluare de mediu şi se adoptă fără aviz de mediu;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe individuale şi colective cu regim redus de înălţime" strada Moise Dobosan nr. 65-67, Timişoara, având ca beneficiar pe SC HUSER SRL, întocmit conform Proiectului nr. 13.04/164/2017, realizat de SC PILOT TEAM SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Regim de construire: maxim P+1E+M/Er;
- Funcţiune propusă: zonă de locuinţe individuale sau cu maxim 2 apartamente cu regim redus de înălţime;
- Înălţime maximă: Hmax cornisa = 7 m, Hmax coama=10.00 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax=35%;
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax=1,05;
- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală stânga: din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri;
- Retragerea minimă faţă de limita laterală dreapta: din înălţimea clădirii, dar nu mai puţin de 6.00 metri;
- Retragerea minimă faţă de limita posterioară: 6.00 metri;
- Spaţii verzi: minim 20,01% spaţii verzi amenajate, conform Deciziei de Incadrare nr. 91/06.12.2017 a Agentiei de Protectie a Mediului Timis;
- Accese: accesul auto şi pietonal se va realiza din strada Moise Doboşan conform avizului Comisiei de Circulaţie nr. DT 2017-003861/09.11.2017;
- Parcaje: necesarul de parcaje va fi dimensionat pentru fiecare construcţie în parte la faza D.T.A.C.; pentru staţionarea tuturor categoriilor de autovehicule se vor organiza parcaje pe terenul beneficiarului;
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1090/24.10.2017 şi Avizul tehnic Aquatim nr. 53269/DT-ST/ 04.07.2017, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deţinută de beneficiari - conform avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2017-3861/09.11.2017.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 3 ani. Terenul reglementat în suprafaţă totala de 4806 mp este înscris în CF 444136 Timişoara, nr. top 444136, fiind proprietatea S.C. HUSER S.R.L.
Pe teren sunt amplasate doua case individuale in regim de inaltime parter si anexe. Acestea se vor desfiinta, fiind obtinuta Autorizatia de desfiintare nr. 323/2017.

Art.4: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă locuinţe individuale şi colective cu regim redus de înălţime" strada Moise Dobosan nr. 65-67, Timişoara si a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală de Urbanim şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- OCPI TIMIS;
- Beneficiarului SC HUSER SRL;
- Proiectantului SC PILOT TEAM SRL;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Nr. UR2017 - 017156/11.12.2017

RAPORTUL INFORMĂRII ȘI CONSULTĂRII PUBLICULUI

Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația:

 • - PUZ - ,,ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIME”;

 • -  Amplasament: Str. Moise Dobosan nr. 65-67, , Timisoara;

 • -  Beneficiar: SC HUSER SRL;

 • -  Proiectant: S.C. PILOT TEAM S.R.L.;

Detalii privind tehnicile și metodele utilizate de solicitant pentru a informa și a consulta publicul:

Cetățenii au fost invitați să transmită observații referitoare la documentația P.U.Z. disponibilă la Compartimentul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ din cadrul Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana, și afișată pe site-ul www.primariatm.ro, în perioada 23.10.2017 - 16.11.2017.

În acest scop, beneficiarul documentatiei a amplasat un panou pe parcela care a generat planul urbanistic zonal iar Directia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană a amplasat 4 panouri (3 panouri pe teritoriul zonei studiate prin P.U.Z. si 1 panou la sediul Primariei Municipiului Timisoara), conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, au fost notificati cetatenii ale caror proprietati sunt direct afectate de propunerile PUZ, prin adrese expediate prin poștă și prin publicarea anunțului pe site-ul www.primariatm.ro.

Proprietari notificați :

 • -  Proprietari imobile: strada Moise Dobosan nr.:60A, 61, 63, 64, 65, 66, 66A, 67, 68, 68A, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75;

 • -  Proprietari imobile: strada Grigore Alexandrescu nr.: 2, 4, 6, 6A, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

 • -  Proprietari imobile: strada Barzava nr.: 29, 31, 33A, 33, 35, 37;

 • -  Proprietari imobile: strada Ion Ratiu nr.: 2, 4, 6, 6A, 8, 10, 10A, 12, 14, 16, 18;

Documentația disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD /PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana.

La intalnirea cu proiectantul SC PILOT TEAM SRL, organizata in data de 18.07.2017, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului 13 persoane interesate de aceasta investitie, respectiv la întâlnirea cu proiectantul organizata in data de 31.10.2017, intre orele 14,00 - 15,00, la sediul Primăriei

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Municipiului Timișoara, camera 213, et. 2, au participat din partea publicului 15 persoane interesate de aceasta investitie.

S-au formulat sugestii si obiectii din partea publicului cu privire la aceasta investitie, din partea proprietarilor imobilelor din zonă, vecine amplasamentului pe care se propune Planul Urbanistic Zonal „ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIME”, Moise Dobosan nr. 65-67, Timișoara, prin adresele înregistrate la Directia Generala de Urbanism si Dezvoltare Urbana din cadrul Primariei Municipiului Timișoara cu nr. RU2017-000484/15.11.2017- Resa Dionisie, RU2017-000485/15.11.2017 -Tirlea Monica, RU2017-000486/15.11.2017 - Ioja Sorin si Ioja Alexandrina, RU2017-000487/15.11.2017 - Popa Octavian, RU2017-000488/15.11.2017 - Carabas Georgeta, RU2017-000489/15.11.2017 - Crisan Simona, RU2017-000490/15.11.2017 -Petrivici Victor, UR2017-000491/15.11.2017 - Birnstiel Nicolae, RU2017-000492/15.11.2017 - Vitelari Florin, RU2017-000493/15.11.2017 - Parvu Ecaterina, RU2017-000494/15.11.2017 - Chivu Angela, RU2017-000495/15.11.2017 - Batran Adrian, RU2017-000496/15.11.2017 - Pogan Adrian, RU2017-000497/15.11.2017 - Dumitrache Gheorghe, RU2017-000498/15.11.2017 - Resa Marius, RU2017-000499/15.11.2017 - Ciordas Felician, RU2017-000500/15.11.2017 - Damian Angela, RU2017-000501/15.11.2017 - Radu Hermina, RU2017-000502/15.11.2017 - Urechescu Ovidiu, RU2017-000504/15.11.2017 - Petrovits Dragos.

La toate aceste sugestii si obiectii din partea publicului, proiectantul documentatiei PUZ „ZONA LOCUINTE INDIVIDUALE SI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE INALTIME”, Moise Dobosan nr. 65-67, Timișoara, a răspuns prin adresa înregistrata cu nr. UR2017-019946/27.11.2017.

Conform acestui raspuns din partea proiectantului:

 • 1.     „Conform Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara (aprobat prin HCL 157/2002, prelungit prin HCL 131/2017) funcțiunea zonei în care este situat terenul studiat este de locuințe pentru maxim 2 familii și funcțiuni complementare, cu regim de înălțime maxim P+2E, POT = 40%.

În sensul prevederilor art. 32 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată, art. 32. al.(5) lit. a) „prin Planul urbanistic zonal se stabilesc reglementari noi cu privire la: regimul de construire, functiunea zonei, înaltimea maxima admisa, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea cladirilor fata de aliniament si distantele fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei;...”

Prin propunerile prezentate în Etapa 2 de informare și consultare a P.U.Z. „ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME”, Str. Moise Doboșan, nr. 65, 67, se respectă regimul maxim de înălțime al zonei - maxim P+2E, precum și procentul de ocupare al terenului - se solicită POT de 35%.

 • 2.    Planul Urbanistic Zonal „ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME”, Str. Moise Doboșan, nr. 65, 67, s-a elaborat în baza

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Avizului de oportunitate nr. 18/08.06.2017 și cu respectarea condițiilor impuse prin acesta: indicatorii urbanistici obligatorii, respectiv alte restricții și obligații.

Propunerea prezentată în Etapa 2 de informare și consultare s-a conformat condițiilor impuse prin avizul de oportunitate, iar soluția propusă pentru urbanizarea terenului este următoarea:

Funcțiunea zonei este de locuire, cu locuințe individuale sau pentru maxim 2 familii.

Regim de înălțime maxim , grupat pe zone: P+1E+M sau Er (etaj retras) // H cornișa = 7,00 m.

Indicii urbanistici de utilizare a terenului: POT max = 35 %, CUT max = 1,05.

Procentul de zone verzi pe parcelă = 20%, adică minim 961 mp.3. Conform datelor colectate de pe teren și prezentate în cadrul planșei 02 Situația existentă din documentația P.U.Z. „ZONA LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME”, este studiat regimul de înălțime din cvartalul studiat și înălțimea măsurată la cornișă a unor clădiri din zonă. Se obsevă că există și clădiri cu regim de înălțime P+1E+M sau D+P+1E (3 niveluri), iar unele dintre ele au înălțimea la cornișă mai mare decât cea propusă prin prezentul P.U.Z..

 • 4.     Numărul necesar de parcaje a fost asigurat integral pe parcela beneficiarului și calculat cu un plus de 15% față de numărul estimat de unitați locative, conform anexei 2 la RLU aferent PUG Timișoara și Avizului Comisiei de circulație nr. DT2017 - 003861/ 09.11.2017.

Locurile de parcare sunt amplasate integral pe terenul beneficiarului și în afara zonelor propuse pentru spații verzi, fapt prevăzut în bilanțul teritorial din memoriul de prezentare.

 • 5.     Accesul pietonal și rutier la obiectivele propuse, se asigură de pe strada Moise Doboșan - stradă cu 2 benzi de circulație, pe o alee carosabilă situată în incintă cu lățimea de 5,50 m. (dublu sens).

Prin urmare, din punct de vedere al securității la incendiu și protecției civile considerăm că sunt respectate căile de intervenție și salvare în caz de incendiu, conform NORMATIVULUI P 118 /2013 (art. 218, 219), respectiv asigurarea accesului pe teren pentru autospecialele de interventie ale pompierilor.

 • 6. Conform OMS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei, art. 3: „(1) Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1 1/2 ore la solstitiul de iarna, a incaperilor de locuit din cladire si din locuintele invecinate.

(2) In cazul in care proiectul de amplasare a cladirilor evidentiaza ca distanta dintre cladirile invecinate este mai mica sau cel putin egala cu inaltimea cladirii celei mai inalte, se va intocmi studiu de insorire, care sa confirme respectarea prevederii de la alin. (1).”

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l : + 4 0 2 5 6 4 0 8 4 3 5 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Din punct de vedere al însoririi, prin soluția prezentată în Etapa 2 de informare și consultare, s-au propus retrageri față de limitele parcelei astfel: retragere de minim 6,00 m. față de limita din spate (sudică) a parcelei existente și la Hc/2, dar minim 6,00 m. față de limitele laterale. Față de str. M. Doboșan s-a respectat amplasarea de pe parcelele învecinate, cu retrageri față de limitele laterale de minim. 6 m.

În Propunerea de mobilare prezentată, distanța dintre clădirile P+1E+M / Er și limitele laterale de proprietate este de minim 9,00 m., mai mare decât cea impusă și decât înălțimea maximă la cornișă a acestor clădiri.

Astfel sunt respectate prevederile art. 3 din OMS nr. 119/2014 referitoare la distanța dintre clădirile învecinate, care este mai mare decât înălțimea clădirii celei mai înalte.

Prin propunerea urbanistică din cadrul Planului Urbanistic Zonal „ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME”, Str. Moise Doboșan, nr. 65, 67, Timisoara prezentată în Etapa 2 de informare și consultare se respectă indicatorii urbanistici și înălțimea maximă a zonei prevăzută prin P.U.G. Timișoara, precum și art. 31 din HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism.”

Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism si amenajare a teritoriului, Etapa 2 - etapa elaborării propunerilor PUZ și RLU aferent, de informare și consultare a publicului cu privire la documentația Plan Urbanistic Zonal „ ZONĂ LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE CU REGIM REDUS DE ÎNĂLȚIME ”, Str. Moise Doboșan, nr. 65, 67, Timisoara, beneficiar S.C. HUSER S.R.L., a fost finalizată și se va putea începe circuitul legal de avizare.

ARHITECT SEF

Emilian Sorin CIURARIU

SEF BIROU Liliana IOVAN

CONSILIER

Steluta URSU


Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.

Acest document nu a putut fi convertit OCR - probabil este corupt.