Hotărârea nr. 187/2018

187/24.04.2018 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara
Hotararea Consiliului Local 187/24.04.2018
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-7728/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-7728 din data de 03.04.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 11.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7728/03.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 17 alin. 3 , art. 59, alin. 1, lit. a, h, i şi alin. 2 din Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art. 6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) punctul 9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului Timişoara, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La art. 8, alin. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Deşeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligaţia să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Planul de eliminare a deşeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfăşoară pe teritoriul municipiului Timişoara.
2. La art. 8, alin. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conţinut:
a) denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
b) locul generării deşeurilor (punct de lucru, etc.);
c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri
care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată şi
exprimată în tone sau kg (pe baza datelor din anul precedent);
d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - colectare, stocare temporară,
transport, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
e) tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deşeurilor - se va specifica capacitatea
recipientelor/containerelor speciale utilizate;
f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu
acesta;
g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor - se prezintă copia contractului
încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii
sanitare;
i) data întocmirii planului, numele şi prenumele, semnătura conducătorului unităţii
sanitare."

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

SC2018-7728/03.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 și până în prezent, au intervenit modificări ale legislației cu privire le modul în care sunt gestionate deșeurile, motiv pentru care se impune o nouă reglementare prin prezentul act normativ.

Prin Hotărârea de Guvern nr. 856/2002, privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase, deșeurile se codifică conform Anexei 2 din prezentul act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acționa pentru refacerea și protecția mediului, precum și de a asigura și de a răspunde pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

Astfel, se impune actualizarea legislației în vigoare cu privire la clasificarea și codificarea deșeurilor, precum și a modului de gestiune a deșeurilor și armonizarea cu legislația națională/internațională în domeniu.

Producătorii/generatorii de deșeuri rezultate de la lucrările de intervenții, refaceri și construcții edilitar - gospodărești, deșeuri vegetale rezultate de la curățarea și întreținerea parcurilor și zonelor verzi, deșeuri de producție, deșeuri periculoase rezultate din activități medicale, nămolurile de la spălătorii auto și din curățarea receptorilor pluviali, au obligația să prezinte anual, până la data de 15 februarie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitățile pe care le desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună, aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, după cum urmează:

 • 1. Propunem modificarea art. 8, alin. 2 după cum urmează:

 • (2) Deșeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

 • 2. Propunem modificarea art. 8, alin. 3, după cum urmează:

 • (3) „Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conținut:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (punct de lucru, etc.);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată și exprimată în tone sau kg ( pe baza datelor din anul precedent);

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - colectare, transport, stocare temporară, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală;

 • e)  tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deșeurilor - se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor speciale utilizate;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității sanitare;

 • i) data întocmirii planului, numele și prenumele, semnătura conducătorului unității sanitare.”

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA

SC2018-7728/03.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la

Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7728/03.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara,

Facem următoarele precizări:

În conformitate cu prevederile art. 7, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, clasificarea și codificarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, se realizează potrivit Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18.12.2014, de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

Potrivit art.59,alin.1 lit.A,h,i din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale au obligația de a acționa pentru refacerea și protecția mediului, precum și de a asigura și de a răspunde pentru monitorizarea activităților legate de gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.

Propunem modificarea art.8, alin. 2 și alin. 3 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, după cum urmează:

 • 1. La art. 8, alin. 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

(2)Deșeurile rezultate din activitatea medicală, vor fi gestionate de producător/generator, care are obligația să prezinte anual, până la data de 1 martie, compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, Planul de eliminare a deșeurilor pentru activitatea medicală pe care o desfășoară pe teritoriul municipiului Timișoara.

 • 2. La art.8 alin. 3, se modifică și va avea următorul cuprins:

(3) Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din activitatea medicală va avea următorul conținut:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (punct de lucru, etc.);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la anexa Deciziei Comisiei 2014/955/UE), estimată și exprimată în tone sau kg (pe baza datelor din anul precedent);

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - colectare, stocare temporară, transport, valorificare, depozitare sau altă formă de eliminare finală;

 • e)  tipul recipientelor utilizate pentru colectarea deșeurilor - se va specifica capacitatea recipientelor/containerelor speciale utilizate;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității sanitare;

 • i) data întocmirii planului, numele și prenumele, semnătura conducătorului unității sanitare.”

În concluzie, considerăm necesară și oportună modificarea acestui articol, întrucât legislația cu privire la clasificarea și codificarea deșeurilor și la modul de gestiune a deșeurilor a suferit modificări.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 371 din 30.10.2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M. ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER

CLAUDIA DOBRE

Cod FO53-01,Ver.1