Hotărârea nr. 186/2018

186/24.04.2018 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 186/24.04.2018
privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7727/03.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7727 din data de 03.04.2018 al Direcţiei de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data 11.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 7727/03.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile art.17 alin.3 , art. 59, alin.2 din Legea nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, republicată;
Având în vedere prevederile art.5 lit.g, art.9 alin.2, art.12 alin.6 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată.
Având în vedere prevederile art.6 şi 31 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195/2005 privind protecţia mediului, actualizată;
În conformitate cu prevederile art.4, din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.d) şi alin.(6) lit.a) punctul 9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.159/31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deşeurilor din construcţii şi demolări în Municipiul Timişoara, se modifică şi se completează, după cum urmează:
1. La art.9, alin. (1) se modifică şi se completează prin introducerea literei A şi va avea următorul cuprins:
"Pentru obţinerea Autorizaţiei de construire şi/sau desfiinţare, beneficiarii lucrărilor de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, condiţie impusă în Certificatul de Urbanism."
2. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei B şi va avea următorul cuprins:
"Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, este valabil numai însoţit de Planul de eliminare a deşeurilor rezultate din realizarea investiţiei (dacă este cazul), precum şi de Planul de situaţie propus al investiţiei vizat spre neschimbare.
Urmărirea punerii în aplicare şi respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timişoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia."
3. La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C şi va avea următorul cuprins:
"Beneficiarii şi/sau executanţii lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deşeurilor, pentru următoarele investiţii:
- pentru lucrările deja finalizate - intrare în legalitate;
- pentru schimbări de destinaţie fără modificări interioare/exterioare şi/sau structurale;
- pentru branşamente şi racorduri la reţelele de utilităţi;
- pentru lucrările de construcţii cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe faţadă, construcţii modulare/chioşcuri care nu au fundaţii);
- PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate."
4. La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică şi va avea următorul conţinut: Conţinutul Planului de eliminare a deşeurilor rezultate din lucrările de construire şi/sau demolare, aşa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare este următorul:
a)denumirea şi adresa producătorului/generatorului de deşeuri;
b) locul generării deşeurilor (locaţia investiţiei);
c) tipul şi cantitatea deşeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deşeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);
d) descrierea modului de gestiune a deşeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;
e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deşeurilor - containere de diverse capacităţi; în cazul deşeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;
f) denumirea şi adresa transportatorului deşeurilor şi copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menţiona tipul şi numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;
g) locul depozitării finale sau a incinerării deşeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;
h) numele şi prenumele responsabilului cu gestionarea deşeurilor din cadrul unităţii;
i) data întocmirii planului şi semnătura responsabilului cu gestionarea deşeurilor.
5. La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:"să aducă la starea iniţială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti".
6. La art.12, alin.4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice şi de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t."

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018-7727/03.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

De la data adoptării Hotărârii Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 și până în prezent, au intervenit modificări cu privire le modul în care sunt emise avizele compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, în vederea obținerii Autorizației de construire sau desființare.

Direcția de Mediu prin compartimentul de specialitate elibera aviz gestiune deșeuri pentru lucrările noi de investiții publice de interes local și pentru lucrările de construcții, reabilitări și demolări a clădirilor civile, publice sau industriale, precum și aviz de principiu mediu urban, în vederea obținerii Autorizației de construire sau desființare.

Avizul gestiune deșeuri era valabil numai însoțit de Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investițiilor menționate mai sus, iar avizul de principiu mediu urban era insoțit de Planul de situație propus.

Potrivit celor expuse mai sus, se impune simplificarea pocedurilor de emitere a avizelor eliberate de către Direcția de Mediu, prin emiterea unui singur aviz, având denumirea Aviz de principiu mediu urban și gestiune deșeuri.

Avizul de principiu mediu urban și gestiune deșeuri este valabil însoțit de planul de situație vizat spre neschimbare și Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției, avizat de Serviciul Reglementare, Monitorizare, Protectie și Ameliorare Mediu.

Pentru a urmări modul de gestionare a deșeurilor, la finalizarea investiției beneficiarii și/sau executanții lucrărilor vor întocmi un raport final care să conțină tipurile și cantitățile reale rezultate din lucrare, precum și documente justificative privind eliminarea acestor deșeuri.

De asemenea beneficiarii și/sau executanții lucrărilor au obligația de a respecta prevederile Planului de eliminare a deșeurilor avizat de compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara.

Având în vedere cele menționate mai sus, se impune enumerarea investițiilor care nu generează deșeuri, drept urmare nu necesită Planul de eliminare a deșeurilor.

La art.3 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, sunt definite lucrările de construire/desființare, care necesită autorizație de construire sau desființare.

Conform art.6 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 17, alin. 3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE”.

De asemenea în conformitate cu prevederile art.59, alin.2 din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale aprobă, prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor.

Urmare a celor expuse mai sus, considerăm necesară și oportună, aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la la Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în municipiului Timișoara, după cum urmează:

 • 1.  La art.9, alin. (1) se modifică și se completează prin introducerea literei A și va avea următorul cuprins:

„Pentru obținerea Autorizației de construire și/sau desființare, beneficiarii lucrărilor de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, condiție impusă în Certificatul de Urbanism.”

 • 2.  La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea prin introducerea literei B și va avea următorul cuprins: Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, este valabil numai însoțit de Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției (dacă este cazul), precum și de Planul de situație propus al investiției vizat spre neschimbare.

Urmărirea punerii în aplicare și respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.

 • 3.   La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C și va avea următorul cuprins:

Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deșeurilor, pentru următoarele investiții:

 • -   pentru lucrările deja finalizate - intrare în legalitate;

 • -  pentru schimbări de destinație fără modificări interioare/exterioare și/sau structurale;

 • -   pentru branșamente și racorduri la rețelele de utilități;

 • -  pentru lucrările de construcții cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe fațadă, construcții modulare/chioșcuri care nu au fundații);

 • -  PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.

 • 4.  La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică și va avea următorul conținut: Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrările de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare este următorul:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (locația investiției);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;

 • i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

 • 5.  La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:“să aducă la starea inițială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodărești”.

 • 6.  La art.12, alin.4 se modifică și va avea următorul cuprins:”Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t.”

PRIMAR

VICEPRIMAR

DAN DIACONU


NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU

ADRIAN BERE-SEMEREDI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMĂRIA

NR.SC2018-7727/03.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind oportunitatea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7727/03.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din

 • 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din cosntrucții și demolări în Municipiul Timișoara, prin care se propune modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din

 • 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

Facem următoarele precizări:

La art.3 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, sunt definite lucrările de construire/desființare, care necesită autorizație de construire sau desființare.

Conform art.6 din Ordonanța de Urgență nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare, protecția mediului constituie obligația și responsabilitatea autorităților administrației publice locale.

Potrivit prevederilor art. 17, alin. 3 din Legea nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată “Titularii pe numele cărora au fost emise autorizații de construcție și/sau desființări au obligația să gestioneze deșeurile din construcții și desființări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, potrivit anexei nr. 6, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de umplere, rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităților de deșeuri nepericuloase provenite din activități de construcție și desființări, cu excepția materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE”.

De asemenea în conformitate cu prevederile art.59, alin.2 din actul normativ menționat mai sus, autoritățile administrației publice locale a unităților administrativ-teritoriale aprobă, prin hotărâri ale consiliului local, măsurile necesare pentru interzicerea abandonării, aruncării sau gestionării necontrolate a deșeurilor.

Propunem modificarea și completarea art.9, 11 și 12 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.159 din

 • 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara.

 • 1.  La art.9, alin. (1) se modifică și se completează prin introducerea literei A și va avea următorul cuprins:

Pentru obținerea autorizației de construire și/sau desființare, beneficiarii lucrărilor de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare, se obligă să solicite avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, condiție impusă în Certificatul de Urbanism.”

 • 2.  La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea prin introducerea literei B și va avea următorul cuprins:

Avizul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, este valabil numai însoțit de Planul de eliminare a deșeurilor rezultate din realizarea investiției (dacă este cazul), precum și de Planul de situație propus al investiției vizat spre neschimbare.

Urmărirea punerii în aplicare și respectarea prevederilor Avizului compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei municipiului Timișoara, se vor efectua de către persoanele desemnate din cadrul acestuia.

 • 3.   La art.9, alin. (1) se completează prin introducerea literei C și va avea următorul cuprins:

Beneficiarii și/sau executanții lucrărilor nu vor prezenta Planul de eliminare a deșeurilor, pentru următoarele investiții:

 • -   pentru lucrările deja finalizate - intrare în legalitate;

 • -  pentru schimbări de destinație fără modificări interioare/exterioare și/sau structurale;

 • -   pentru branșamente și racorduri la rețelele de utilități;

 • -  pentru lucrările de construcții cu caracter provizoriu (amplasare firmă/reclamă/copertină/marchize pe fațadă, construcții modulare/chioșcuri care nu au fundații);

 • -  PUZ/PUD/PUG/Avize de oportunitate.

 • 4.  La art.9, alin.2, lit. (A) se modifică și va avea următorul conținut: Conținutul Planului de eliminare a deșeurilor rezultate din lucrările de construire și/sau demolare, așa cum acestea sunt definite la art.3, din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare este următorul:

 • a) denumirea și adresa producătorului/generatorului de deșeuri;

 • b) locul generării deșeurilor (locația investiției);

 • c) tipul și cantitatea deșeurilor ce se vor genera (conform codurilor de deșeuri care sunt prevăzute la capitolul 17 din anexa la Decizia Comisiei 2014/955/UE);

 • d) descrierea modului de gestiune a deșeurilor generate - precolectare, colectare, transport, depozitare sau altă formă de eliminare finală;

 • e) tipul recipientelor utilizate pentru precolectarea deșeurilor - containere de diverse capacități; în cazul deșeurilor periculoase se va specifica capacitatea recipientelor speciale utilizate;

 • f) denumirea și adresa transportatorului deșeurilor și copia contractului încheiat cu acesta, iar în cazul în care transportul se efectuează în regie proprie se va menționa tipul și numărul de înmatriculare al vehiculului de transport;

 • g) locul depozitării finale sau a incinerării deșeurilor - se prezintă copia contractului încheiat cu operatorul depozitului sau incineratorului;

 • h) numele și prenumele responsabilului cu gestionarea deșeurilor din cadrul unității;

 • i) data întocmirii planului și semnătura responsabilului cu gestionarea deșeurilor.

 • 5.  La art.11 se completează prin introducerea unei noi litere t, care are următorul cuprins:“să aducă la starea inițială zonele verzi afectate de lucrările edilitar-gospodărești”.

 • 6.  La art.12, alin.4 se modifică și va avea următorul cuprins: Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500-2000 lei pentru persoane fizice și de la 2000-2500 lei pentru persoane juridice nerespectarea prevederilor art.11, lit.a-r, lit.t.

În concluzie, considerăm necesară și oportună modificarea articolelor, întrucât legislația cu privire la modul de gestiune a deșeurilor din construcții/desființări a suferit modificări.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 159 din 31.10.2016 privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări în Municipiul Timișoara, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECȚIA DE MEDIU ADRIAN BERE-SEMEREDI

ȘEF SERVICIU R.M.P.A.M. ALEXANDRU GHIULAI


CONSILIER CLAUDIA DOBRE

Cod FO53-01,Ver.1