Hotărârea nr. 185/2018

185/24.04.2018 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii de finanţare, pentru anul 2018
Hotararea Consiliului Local 185/24.04.2018
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii de finanţare, pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7300/28.03.2018 - al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele RE2018-000690/26.03.2018 si 5393 din data de 12.03.2018 a S.C. AQUATIM S.A înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-005870 /13.03.2018.;
Ţinând cont de Decizia nr. 1 din 14.02.2018 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. şi aprobată de către Adunarea Generală a Administratorilor S.C. AQUATIM S.A. prin Hotărârea nr. 1 din 16.02.2018 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al AQUATIM, pentru anul 2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pemtru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.- Timişoara, finanţat din surse proprii, pentru anul 2018 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA EDILITARA

SERVICIUL D.P.P.C.A.A.

BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ

Nr. SC 2018-             /1 X . C ț, U ' £ '

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timișoara, din surse proprii de finanțare, pentru anul 2018

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timișoara, cu finanțare din surse proprii, pentru anul 2018;

Facem următoarele precizări:

în conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b și art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată și prin intermediul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară de apă și de canalizare, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce privește: aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea și reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

în exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea și modernizarea sistemelor existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă și de canalizare, în condițiile legii, precum și aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și de canalizare;

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș și S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligațiile operatorului, alin. 15 : „să întocmească programele anuale de reparații, dotări și investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorității Delegante”.

Finanțarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de investiții se asigură din fonduri proprii ale operatorului regional pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare în municipiul Timișoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

INVESTIȚII ÎN CURS:

INVESTIȚII NOI:

STUDII ȘI PROIECTE NOI

Total investiții din surse proprii :


  • - 5.305.009 lei -37.282.307 lei

  • - 2.825.000 lei

-45.412.315 Iei


Având în vedere importanța investițiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timișoara, având ca sursă de finanțare sursele proprii, în valoare totală de 45.412.315 lei, propunem pentru anul 2018 aprobarea Programului de investiții al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanțare.

Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timișoara, din surse proprii de finanțare, pentru anul 2018, îndeplinește condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

CȚIA EDILITARĂ,


ȘEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., I()AM>ÂNCIOV

ȘEF BIROU C.A.A.,

CAMELIA CEAUȘESCU

CONSILIER B.C.A.A.,

MARINELA LUCUTROMÂNIA

JUDEȚUL TIMIȘ

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timișoara, din surse proprii, pentru anul 2018

  • 1. Descrierea situației actuale

Obiectivele operatorului regional privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătățirea standardelor de viață ale populației și a standardelor de mediu și, în același timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului.

  • 2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate

Programul de investiții al operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș Aquatim S.A. implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare, pentru buna funcționare a serviciilor cât și pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcționare prevăzute de legislația în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile.

  • 3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere importanța investițiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timișoara, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții ai operatorului regional privind serviciul de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș S.C. Aquatim S.A.- Timișoara, din surse proprii de finanțare , pentru anul 2018 și-l supun spre dezbatere și aprobare Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ. CHIȘ CULITĂ

AQUATIM S.A. TIMIȘOARA SERVICIU PROIECTARE


PROGRAM UE INVESTIȚII 2018 PT MUNICIPIUL TIMIȘOARA CU FINANȚARE DIN SURSE PROPRII^aquat/m^


INDICATORI

Sala

Vatoara

Știam»

Localitatea

rmaiitârii

ar» curent HO1&

an201»

an 2020

ij

1

2

3

4

S

8

10

:  v CHSLTUIEU PENTRU INVESTIȚIL-PROGRAM SURSE AQUATIM, din cure; <

♦5,412,315

47,137,231

13,043,920

1

INVESTIȚII IN CURS, (lucrări in continuare} din cire:

6,305,009

0

0

») pente bunurile pmpiMate privau a oparatomltii ecnpamic:

470,000

0

0

Construite «cWîre cu destinația ctept^it readus si depoait terfelii oxigen st acetiiena str Cerna nr 1 nw

Timișoara

2018

470,000

0

0

t>) pentru iwnurifa de natura (tow/intoi pnb/ic ai statotul iau al uiM^iadminixiraUv-teritoriale

4,835^09

0

8

Extindere «ițea te apă pe sir Vaste Seorgeaca. str. Owtei Colros. Cafea Șaguluițîntre sîr. A Baealbașa și bifurcațte ioc,Parța-$âg} - Murtitaprul Timișoara - dud. Timiș ETAPA I - Extotera rețea de spâ pe atr Vaste Georgem Mr. Ovfeiu Cotrus (intra str A Bacaltașa și Cafea Șagului)"

Timișoara

2018

170GQQ0

0

0

Relocare Mate de alimentaro as apa DnSOO mm si Dn MO mm .irtzona intersecției străzilor Calea Martirilor cu Mareșal Cetetenlîn Prazcn

Timișoara

2018

78000

0

0

Preluare st descărcare ape pluviala m situati de urgenta în icra Pasajului CFR str.Popa Șapca -municipiul Tffltoara

Timișoara

2018

180000

0

0

Preluare șl acumulare ape pluviala in situate te urgenta pe sir Emit Zola, rnun.Timisoara

Timișoara

2018

578815

0

0

Extindere rețete apâ șt canal branșamente apa si racorduri cana! Cafea Lugojului - mun. Timișoara

Timișoara

2018

2298153.8

0

0

.2

IWWESW» NOt, «tto caro:

37,282,307

♦9,737,231

18.843,920

a) pentru bunurile proprietate» privării a operatorului eeonomto;

0

0

8

ir) pentrtr imnurile tia natura rtomenlufui public al steitifai sau al unității administrativ-teritoriale:

37,282,387

48,737,231

18,«43,920

LOCAUYATZTIMSQA.riA .    -

..

s^uwsAueuaws■■■'■-

................

|

SUCURSALA DEfA

—.1

SUCURSALA FĂGET            ■                •    ■'

. 1 -

1

SUCURSALA JiMBOUA

......................——z...................... —— ...............1

J

SUCURSALA SANHICOLAU MARE

—— . —

1                                      ......i

MUNICIPIUL'FMiSGARA:                                              ,

- 37,282,387

■ 40,737,231 • ■

13,043,920

Extindere rețele apa- canal, branșamente apă și racorduri canat pe străzile; str. Nera,

B.P,H8sdgu, Cirajrnvalatiunii, Dunarea, Bachus, Prof, Alex Clsman, C. ttitteu, Aurora, Teiului, Nicoresti, teiee, Ceferiștilor, Viitorului, Anton Katrein, Beta Lugosj, Parc Industria! Freidorf»mun Timișoara

Timișoara

2019

4,500,000

500,000

0

Extindere relele apa cartai,branșamente apa si racorduri canal pe străzile: Victor Gaga, Flonn Modalei .Caras, Alexandra Indries.Pcpa Anca, Aaal&etor, Saratenelor, Anemonelor, Crăițelor, Orhideelor .TJ.EMer -mun,Timișoara

Timișoara

2019

3,000,000

500,000

0

Extindere rețea da canalizare Calea Șagufui, între Pod Cel, Șagulul și bifarcație ros Parts, Șflg -mmîcipiuî TimișcaraEtapa t (Pod Calea Sagului -intersecție str, D.Cotrus)

Timișoara

2019

3,900,000

500,000

0

Preluare si tfescarcsra ape pluviale in zona Pare industrial Freidorf -str Paul Morarri, munTimissera

Timișoara

2619

1 500000

499 415

0

Reabilitare conductei deapa.DnlOOO OL, pe str.Matasarilw

Timișoara

2019

3000,000

292 594

0

Raabilitere clădite si instalai aferente sifonului deversor colector sud str.Baba Novac ‘ mun. Timișoara

Timișoara

2019

1.700,000

196,330

0

Extindere rețea apa potabila si canalizare menajera pe Calea Urseai nr.36 -Mun,Timișoara

Timișoara

2018

418,915

0

0

Irtlimiare Muzeul Apel Timișoara

Tmisoara

2020

1.000,000

1 500,000

410,000

înființare Muzeul Apei "Sten VWrighin"

Timișoara

2020

100000

3900000

2725000

Secionzarea rețelei de distribuție a apei potatHte -Mun Timișoara

Timișoara

2020

1.371,790

3,250 000

3,254 920

Extindere rețea de canalizare si apa pe Calea șagutui, între Pod Cal. Șagului și itifurcație loc Parța, Șag municipiul Timișoara.Etapa li (intersecție str OCotrus- bifurcație toc, Parța, Șag)

Timișoara

2019

1,000.000

9.000.000

0

Preluare si descărcare ape pluviala in situării de urgente rn zona Pasajului CFR sir.Gh.Lazar -municipiul Timișoara

Timișoara

2019

300.000

1.275,607

0

Preluare si descurcare ape pluviale im siuatii de urgenta in zona Pasajului gfr str.C.Brediceanu -municipiul Timișoara

Timișoara

2019

500,000

889,325

0

Reabilitarea conductelor de aductiuna apa brute de ta forajele F1-F5 te STĂ Ronat, mun. Timișoara

Timișoara

2019

300.000

246 520

0

Extindere relee canalizare str Rabin OppenriftimerțfostaDr.Emest Naumarin),Mim.Timismra

Timișoara

2018

70,000

0

0

Reamplasare rețea canalizare din domeniul privat fn domeniul pubtic pa str. Avram Imbraane, mun Timișoara

Timișoara

2018

320,000

0

0

Execuție statil de pompare ape uzate menajere pe str Nicote» de Hațeg si Qimitrfe Oinidi

Timișoara

2018

406.666

0

0

Reabilitarea sistemelor de automatizare din STA Bega .Ursetii si Ronat

Timișoara

2019

100,000

7,437,440

Reabilitarea și optimizarea forajelor aferente fronturilor de captare pentru stațiile da tratarea apei Timișoara

Timișoara

2020

100.000

10000,000

11,654,000

Statia de epurare Timișoara :Oplimizarea procesului de deshidratare nămol

Timișoara

20'19

5,000,000

5.000.000 "I

6

Extindereâncjiidere inel reies apa p« str.Brigadientor si str.&jcului .mun.Timîsoara

Timișoara

2018

151,602

0

0

Lucrări intervenite reâbiliteri si extinderi ratele apa si branșamente apa in mun.Timișoara

Timișoara

2018

100.000

0

0

Lucrau intervenile reabilitări si extinderi rețete canal a' racorduri canal in mun.Timișoara

Timișoara

2018

100,000

0

0

LJ.Reabiiitere branșamente existente (Pb.Oței sau Fontă) ta imobilele conectate la sistemul de distribuție.Bransamema si racorduri rwi-2017 - Municipiul Timișoara

Timișoara

2018

100,000

0

0

Modernizare fântână ornamentală PUNCTE CARDINALE. Timișoara

Timișoara

2018

4,666.666

0

0

STA URSENi Sistematizarea alimentarii cu energie electrica a consumatorilor TGO-O.4 kv dm 81a li a de conexiuni

Timișoara

2019

100,000

650,000

0

|$TABEGA Sistematizarea si suplimentarea alimentarii cu energia electrice

Timișoara

2018

1 900,000

0

0

STA SEGA: Siitematorea atimantarti cu erwrțsie etectrica a consumatorilor alimentau din TOD U2at4

Timișoara

2018

850,000

0

0

totecoiteaerea alimentarii cu energie electrica a surselor de apa stetiîlorde treiere, $i gospodăriilor de apa cu generatoare electrice mobile

Timișoara +loc

2019

1,200,000

1,100,000

0

Reabilitare mafie pompe ape uzate SPAU str ferec

Timișoara

2018

200,000

0

0

3

SHM^S/PRO»C?K W CURS       wmtfatwe), din cere :

0

0

0

a) pentru turnurile proprietate privați a operatorului economic:

0

9

0

ft) jwwtr bunurile de natura dominhriut public al tistului sau al tmitefil sdmlnistrariv^ teritoriale:

0

9

0

4

STUDII Si PROIECTE HUI, din care:

2,826,009

400,000

0

'iiji pentru bunurile proprietate 'private a operutonriui economic:

2SO.OW

6

0

Demolare Clădire anexa C2(Garaje auto, ateliere sl magazii) si construire ctadire spatii txroun, str firmelor nr 11

Timișoara

20'18

130,000

0

0

Lucrări de refacere fațade tucran de reamenajare acces dadira lucrări do amenajare interioara la nivelul parter prin creearaa de spatii pentru recepție si birouri relații dienti si lucrau de refacere instelatii interioare m dadirea existenta pe str.E. Baad&rnr 11L mun. Timișoara

Timișoara

2018

130,000

0

0

b} pentru bunurile de natura domeniului public a! Statutul sau al unlttyii administrativ* teritoriale;

2,5S5,(XX>

400,OW

b

LQCALITA n TIMIȘOARA

. !

_

..................:.

SUCURSALA BUZ/AS

........ I.......................................

SUCURSALA 0ETA

................. ........-.... .

____________________________

_

SUCURSALA FĂGET

.

Ji^URSALA^Î^OUÂ^T^-  .~  - - . - ■

............... .................................................................

..............' ..........................

..................:............................:.

SLVURSALA SAWNKOLAU MARE‘   .  .       • ’:!

______

____________

................

MUNICIPIUL TMSCWIA

2,665,000

400,W)

Reabilitare retes canalizare pe str Cotoșman, Hebe.Maz V Huga Cblscdei-mun Tmîsoara

Timișoara

2018

125,000

Reabilitare rotea canalizare pe str B^ortlor-mun.Ti'rnisoara

Timișoara

2013

125,000

Automatizarea dozării soluției de sulfat feric te St.Epurare • mun. Timișoara

Timișoara

2918

35,0®

b

•i?

Reabilitare clădire si instalații aferente sifonului deversor colector sud nou st realizarea unei camere ae acumutare/pompare a debitelor de vârf in rad Baga, Splaiul Sofoete -mun. Timișoara

Timișoara

2019

0

129 000

•3

Preluare si descărcare ape pluviale in situații de urgenta din colectoarele adiacente canat Bega ■ municipiul Timișoara

Timișoara

2019

50,000

50,000

<1

Realizare instalalie fibra optica conexiune internat pentru 8 statii do epurare .Sannicoi'au Mare. jimbolia.Buzias.Rettes.Fagat,Dota,Ciacova.Pischia.

Timisoara+LOC

2016

80,000

0

0

Realizare instalație fibra aplica conexiune internet pentru 9 stetil de tratare Sannicolau Mare.jimbotia.Btizias.Re^s, Făget. izvin.Spcalez.Gaiaia.Etobda

Timisoara+LOC

2019

50,000

0

0

Exiirxters rețea apă potabilă si branșamente pe strNfcofee Stoica da Hațeg. Mun.Timișoara

Timișoara

2018

20.000

0

Extindere cetea apă potabilă si branșamente pe strtiviu ClțjemrMJ     Timișoara

Timișoara

2018

20,000

0

0

extindere rețea apă potabilă si branșamente pe str.Cercuiul ,Mun, Timișoara.

Timișoara

2018

20,000

0

0

Extindere rețea apă potabilă si branșamente pa ștr.Rcdgortei .Mun. Timișoara.

Timișoara

2010

20.000

0

0

Extindere rețea ape potabila si branșamente pe str.loan Alexandra , Mun. Timișoara.

Timișoara

2016

20,000

0

0

Extindere rețea apa potabila si canalizare .inclusiv branșamente si racorduri pa str.Maximiiicn Fremout.Mun.Timițoara.

Timișoara

2016

20,000

0

0

Extindere colea apa potabila itf canalizare ,lnciii$iv branșamente si racorduri pa passr, Prepelița!, muci Timișoara

Timișoara

2016

20,000

fl

0

Extindere rețea apâ potabila si canalizare,inclusiv branșamente si racorduri pe pe sfr, Aurel Buteerm mun. Timișoara

Timișoara

2018

10,000

0

0

Extindere rețea apa potabila si branșamente pe sir.Calaterilor .Mun Timișoara,

Timișoara

2018

20,000

0

0

Reabilitarea cbirdwstelor de apa potabila si branșamente pe str.Pădurarilor,Sf.ittScel Noiu si B ucegi,MunTim (soare

"Timișoara

2018

30,000

0

0

Branșament apa pe sU‘.Mesie&tteniifuinr.30,sfr,Etemitetirnr.34’ap,t ,B-dul Cetatii nr,i/i, str, Milos Cimeaschinr.2, Mun/Hmisaara

Timișoara

2010

10,000

0

0

Extindere rețea apa si canalizare str.Bobalna ,mun .Timișoara

Timișoara

2010

30,000

0

0

Reamplasaro cămine apometro pe slr.intrarea Râului rv,2 .Sf.APPeiru si Pavai nr.lO/A,B-dui Cetății nr.24,3tr.Zoe nr.3,str.C,Porumbeșcu nr.6, str.S.Bamuiluw.ll .B-ciul 16 Decembrie 1989 nr.3, Mun.Timișoara

Timișoara

2O1S

30,000

0

0

Optimizarea sistemului da producere a agentului termic din STA Baga

Timișoara

2018

50,000

6

6

Reabilitare conducte apa existenta /extinderea rețelei de apă potabilă pe str Albăstrelelor, str.Gen.Magbaru, str. Jokai Moor, str, Martir Cornel Popescu, str.Tale Oancoa, str. canal Sega -municipiul Timișoara.

Timișoara

2018

20.000

0

0

Reabilitare conducta de apa potabila Cetea IJrseni intre str. (3. Musicescu - str. Legumicultorii • mun Timișoara

Timișoara

2010

10,000

0

0

Extindere rețea aiimantare cu apa pe Calea Urseni

Timișoara

2018

36.066

0

0

Reabilitare conducta apa Dn 400,300 OL st branșamente apa pe str, Luceaterului, str. Mertei-mun Timișoara

Timișoara

2018

10.000

0

0

Reabilitare conducta apa Dn 400 mm si branșamente Calea Sever Bocu - munTimlșoara

Timișoara

2016

10.000

0

6

Reabilitare conducta de apa D SDOrnm pe trtr.Martir Sorinei Leia.P-ta V.Adamgchi.CosminuJui -mun. Timișoara

Timișoara

2019

0

125 000

0

Amenajare camera tehnica pentru serverete de funcționare ale Stațteî de cărare din Clădirea administrativă * mun. Timișoara

Timișoara

2018

130,000

0

0

Reaixlitare clădire Ststie de cfarinara din STA Sega -muri Timișoara

Timișoara

2018

30,000

0

0

Reabilitare retea de carraiizare pe str Mterita pt Slocunte nr.21,23 si 25 -Municipiul Timișoara

Timișoara

2018

20,000

0

0

Dispecerat reiatii cfianiîfredamatii apa si canat - Cail-Center

Trrnsoara

2018

69,000

0

0

Expertize tehnica ta cdădiri din patrimoniu propuse pentru lucrări de intervenite

Timișoara

2018

100,000

0

6

Studii șl documentații hidro,geo. topii, cadastru pentru obiectivele concesionate sau din patrimoniul societății

2018

130,000

0

0

Monitorizarea relelei de canalizare inciu&lv statii pompare ape uzata a MunTtmisoara

Timișoara

2019

120,000

160,600

0

Documentau» da avizare lucrări de intervenție (DAÎ.Î) in vederea schimbării destinației Stației de pompare apa industriala din STA Sega

Timisoe.ra

2018

86,000

0

0

bocumenteMe tehnic» prmtru abținerea autorizației de dematâre (OTAO) pentfu demolarea unor active din cadrul STA Sega

Timișoara

2018

180,000

0

0

Modernizarea si automafizsrea proceselor de aerara si filtrare din STA Ursem-faza Studiu de fezabilitate

Timișoara

2018

120,000

0

0

Optimizare sistem da recuperare a namolulw din apele de apelare ta STA urseni-faza Studiu de fezabilitate

Timișoara

2018

50.000

0

0

Reamptasare conducta alimentare cu apa a cartierului Plop dm mun.Timișoara

Timișoara

2018

90,000

0

0

Expertiza iahfilta foraje cuprins» in fronturile de captare STA Meseni si STA Rohat prin inspecta video s! pompări experimentale

Timișoara

30«

350,000

0

0

Alimentare cu apa si canafeara PU2 Locuința tineri atr.Ovidiu fialea ,mun.*Hmisoara-faza SF

Timișoara

2018

30.009

0

0

Stata de epurare Timișoara: Studiu de fezabilitate peniru realizare instalata de tratare a mirosurilor provenite de la uscarea nămolurilor

Timișoara

2018

120,000

9

0

Stafia de tratare apa Urseni. Ăutomâliiârea Centralei Termice

Timișoara

2018

30.000

0

0

STA APA SEGA ■ lucrări de intervenție ilrtocuira tronsoane conducte de refulare De 1CXX5 st legaturi rezervoare

Timișoara

2018

75.000

0

0