Hotărârea nr. 183/2018

183/24.04.2018 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 12, et. parter, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 406164-C1-U6, nr. top 406164-C1-U6, la preţul de 110.000 euro
Hotararea Consiliului Local 183/24.04.2018
privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 12, et. parter, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 406164-C1-U6, nr. top 406164-C1-U6, la preţul de 110.000 euro


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-8147/11.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate cu nr. SC2018-8147/11.04.201, intocmit de Compartimentul Monumente - Cabinet Viceprimar 2 din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 12.04.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-8147/11.04.2018,
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vederea adresa înregistrată la Primăria Timişoara cu nr. SC2018-007527/30.03.2018, completata prin adresa cu nr SC2018-007655/02.04.2018, de către petentul COTOI VIOLETA CARMEN si COTOI IUSTIN ADRIAN, în calitate de coproprietari al imobilului situat in Timişoara, str Marasesti, nr. 12, et. parter, ap. 3/1, jud. Timis;
Avand in vedere adresa nr. 870/26.03.2018 a Direcţiei Judeţene de Cultură Timiş;
In conformitate cu prevederile art. 4 alin. 4 si alin. 8 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, modificata si completata;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit b) si lit c), art. 123 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Consiliul Local al Municipiului Timisoara nu isi exercita dreptul de preeemtiune la intentia de instrainare a ap. 3/I, situat in Timisoara, str. Marasesti, nr. 12, et. parter, jud. Timis, înscris în C.F. nr. 406164-C1-U6, nr. top 406164-C1-U6, la preţul de 110.000 euro.
Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Directia Cladiri Terenuri si Dotari Diverse, Directia Economica şi Cabinet Viceprimar 2 prin Compartimentul Monumente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare - Relationare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Serviciului Scoli Spitale;
- Biroului Sport Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control si Antifrauda;
- Domnilor COTOI VIOLETA CARMEN si COTOI IUSTIN ADRIAN;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

PRIMAR

SC2018 - 8147 /11.04.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 3/I, situat in Timișoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, la prețul de 110.000 euro

Având în vedere adresa înregistrată la Primăria Timișoara cu nr. SC2018-007527/30.03.2018 , completata prin adresa cu nr SC2018-007655/02.04.2018, de către petentul COTOI VIOLETA CARMEN si COTOI IUSTIN ADRIAN , în calitate de coproprietari al imobilului situat in Timișoara, str Marasesti, nr 12, et parter, ap 3/1, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6 unde la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ SAD situat in stanga intrarii, cu 7.54% pci si 52 mp teren in folosinta “, prin care solicită Primăriei Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare cu prețul de 110.000 euro, respectiv aprox. 2.020 euro/mp pentru suprafata utila de 54,46 mp.

In conformitate cu adresa nr. 870/26.03.2018 a Direcției Județene de Cultură Timiș imobilul de mai sus , este inclus în Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, cod TM II s A 06095, poziția 60, din Lista monumentelor Istorice-2015.

Având în vedere adresele emise de către Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană-Compartiment Monitorizare și Control Urbanistic, Direcția Clădiri Terenuri Dotări Diverse- Biroul S.A.D, Biroul Sport Cultură, Serviciul Școli Spitale, prin care ni se comunică faptul că ap. 3/I aferent imobilului menționat mai sus, nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara;

În conformitate cu Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice republicate și actualizate și cu H.C.L. nr.67/2008 modificată prin H.C.L nr.362/2015;

Apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. 3/I, situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, la prețul de 110.000 euro, indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

PRIMAR

Nicolae Robu


VICEPRIMAR Farkas Imre

ROMANIA

JUDETUL TIMIS

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

CABINET VICEPRIMAR 2

COMPARTIMENTUL MONUMENTE

SC2018- 8147 /11.04.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 3/I, situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, la prețul de 110.000 euro

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018- 8147/11.04.2018 a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre cu privire la exprimarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap 3/I, situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice , republicată, prin care se propune neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara , la intenția de înstrăinare la prețul de 110.000 euro, respectiv aprox. 2.020 euro/mp pentru suprafata utila de 54,46 mp.

Conform adresei înregistrate la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. SC2018-007527/30.03.2018 , completata prin adresa cu nr SC2018-007655/02.04.2018 , petentul COTOI VIOLETA CARMEN si COTOI IUSTIN ADRIAN, prin imputernicit SZELLPAL VIORICA, identificata cu CI seria TZ nr 052574, in calitate de coproprietari al ap. 3/I , situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, unde la rubrica Observatii/Referinte figureaza : “ SAD situat in stanga intrarii, cu 7.54% pci si 52 mp teren in folosinta “ , solicită Municipiului Timișoara să se pronunțe asupra dreptului de preemțiune la intenția de înstrăinare a spatiului invocat anterior, la prețul de 110.000 euro, respectiv aprox. 2.020 euro/mp, pentru suprafata utila de 54,46 mp.

Conform extrasului de CF nr 406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6 la Punctul A.I.Descrierea Imobilului , la adresa localitatea Timisoara, str Marasesti, nr 12, etaj parter , ap 3/I, jud Timis, figureaza “ SAD situat in stanga intrarii, cu 7.54% pci si 52 mp teren in folosinta “, cu o suprafata utila de 54,46 mp.

Prin adresa nr. 870/26.03.2018 , Direcția Județeană pentru Cultură-Timiș, , conform art.4 alin.8 din Legea nr.422/2001 republicată privind protejarea monumentelor istorice , nu își exercită dreptul de preemtiune asupra imobilului monument istoric cu adresa de mai sus, inclus în Situl urban Cartierul Cetatea Timisoara, cod TM II s A 06095, poziția 60, din Lista monumentelor Istorice-2015.

În conformitate cu adresa nr SC2018-007527/11.04.2018 Compartimentul Monitorizare și Control Urbanistic -Direcția Generală Urbanism și Dezvoltare Urbană ne comunică următoarele:

„ Nu se pot observa la nivelul strazii aspecte ce tin de starea fizica a invelitorii acoperisului . Exista degradari ale tencuielii la nivelul cornisei. Fatada la strada a imobilului prezinta de asemenea degradari, unele accentuate si in special la nivelul I, care impun lucrari de reabilitare. Tamplaria din lemn a vitrinelor si a usilor de acces in spatiile de la parter a fost inlocuita cu tamplarie din PVC, material inadecvat pentru cladirile istorice protejate. Tamplaria din lemn a ferestrelor de la etajul I si poarta principala de acces in imobil necesita interventii de reabilitare/restaurare. La fel, se impune asanarea instalatiilor parazitare (cabluri de electricitate si de date etc ) „

În conformitate cu adresa nr. SC2018-007527/03.04.2018 a D.C.T.D.D- Biroul Spații cu altă destinație, înstrăinarea ap.3/I , situat la adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timișoara.

În conformitate cu adresa nr. SC2018-007527/03.04.2018, Serviciul Școli Spitale, ne comunică faptul că înstrăinarea ap.3/I, situat la adresa invocata anterior , nu prezintă interes pentru desfășurarea unor activități de interes public(sănătate, învățământ).

În conformitate cu adresa nr. SC2018-007527/03.04.2018 , Biroul Sport Cultură-Compartiment Cultură, ne comunică faptul că înstrăinarea ap.3/I, situat la adresa invocata anterior, nu prezintă interes pentru desfașurarea unor activități de interes public(sport, cultură);

În conformitate cu prevederile art.4 ,alin.(4) și alin.(8) din Legea nr 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art.36, alin(2) litera b) și c), art. nr.45 și art.123 alin (1) din Legea administrației publice Locale nr.215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 2 din Hotărârea nr 67/26.02.2008 a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;

Ca urmare a situției prezentate mai sus, a prevederilor legale cât și a adreselor emise de către compartimentele/birourile/serviciile/directiile de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al primarului, apreciem ca proiectul de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. 3/I, situat in Timisoara, str Marasesti, nr 12, et parter, jud Timis, înscris în C.F. nr.406164-C1-U6, nr.top 406164-C1-U6, la prețul de 110.000 euro, indeplineste conditiile pentru a fi supus spre dezbatere si aprobare în plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

CONSILIER

Iasna Mihnea