Hotărârea nr. 178/2018

178/24.04.2018 privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Ungar Renatte şi Ungar Robert
Hotararea Consiliului Local 178/24.04.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Ungar Renatte şi Ungar Robert


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. CT2018-1549 din 12.04.2018, privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-1549 din 12.04.2018, al Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. CT2018 -1549 din 16.04.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. CT2018-1549 din 12.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa nr.CT2018-1549 din 03.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, de către Ungar Renatte, prin care ne înştiinţează că, se renunţă la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.443379-Timişoara, în suprafaţă de 1.620 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum;
Având în vedere, "Declaraţia" autentificată sub nr.683 din 13.03.2018, la Biroul Notarilor Publici "Ana Boar şi Flavius Alexandru Boar" ;
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) şi art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administraţia publică locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timişoara, în domeniul privat, a imobilului-teren înscris în C.F. nr.443379-Timişoara, în suprafaţă de 1.620 m.p., care face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către Ungar Renatte şi Ungar Robert.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menţionat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren pentru drum.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri şi Direcţia Ecomomică - Biroul Evidenţa Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiş;
- Doamnei Ungar Renatte;
- Domnului Ungar Robert;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. CT2018-1549 din 12.04.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ungar Renatte și Ungar Robert

Având în vedere adresa nr.CT2018-1549 din 03.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Ungar Renatte, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.443379-Timișoara, în suprafață de 1.620 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația” autentificată sub nr.683 din 13.03.2018, la Biroul Notarilor Publici ”Ana Boar și Flavius Alexandru Boar”, de către Notar Public, Ana Boar, prin care proprietarii tabulari al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță irevocabil, la dreptul de proprietate asupra acestuia, în favoarea municipiului Timișoara, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți.

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.443379-Timișoara, a fost notată oferta de donație, în favoarea municipiului Timișoara.

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, intră în domeniul privat al comunei, orașului sau municipiului, prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.443379-Timișoara, în suprafață de 1.620 m.p. și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

PRIMAR,                                    VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                                  Imre Farkas

p.DIRECTOR,

Mihai Boncea

Cod FO53-03,Ver.2

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. CT2018-1549 din 12.04.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului

ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ungar Renatte și Ungar Robert

Având în vedere adresa nr.CT2018-1549 din 03.04.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către Ungar Renatte, prin care ne înștiințează că, se renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.443379-Timișoara, în suprafață de 1.620 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum ;

Având în vedere, “Declarația” autentificată sub nr.683 din 13.03.2018, la Biroul Notarilor Publici ”Ana Boar și Flavius Alexandru Boar”, de către Notar Public, Ana Boar,

5                                                                     7                                                         7                           7

prin care proprietarii tabulari al imobilului-teren menționat mai sus, declară că, renunță irevocabil, la dreptul de proprietate asupra acestuia, în favoarea municipiului Timișoara, totodată declarând că, imobilul-teren, nu este grevat de sarcini sau servituți ;

În conformitate cu prevederile art.889 din Codul Civil, ”'proprietarul poate renunța la dreptul său printr-o declarație autentică notarială înregistrată la biroul de cadastru și publicitate imobiliară pentru a se înscrie radierea dreptului”, iar municipiul “poate cere înscrierea dreptului de proprietate în folosul său, în baza hotărârii consiliului local, cu respectarea dispozițiilor legale privind transferul drepturilor reale imobiliare.”

În conformitate cu prevederile art.562, alin.2 din Codul Civil, în Cartea Funciară nr.443379-Timișoara, a fost notată declarația de renunțare, în favoarea municipiului Timișoara.

5

În baza art.553, alin.2 din Codul Civil, “Imobilele cu privire la care s-a renunțat la dreptul de proprietate conform art.562 alin.2, se dobândesc, fără înscriere în cartea funciară, de comună, oraș sau municipiu, după caz, și intră în domeniul privat al acestora prin hotărârea consiliului local”.

Având în vedere cele menționate mai sus și faptul că, din declarația proprietarilor și înscrisul din cartea funciară, rezultă că, destinația imobilului-teren este “pentru drum”, în temeiul art.8, alin.1 și a pct.III din Anexa la Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara, înscris în C.F. nr.443379-Timișoara, în suprafață de 1.620 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către Ungar Renatte și Ungar Robert și totodată, trecerea terenului respectiv, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum.

p.DIRECTOR,

Mihai Boncea


ȘEF BIROU,

Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER,

Ilie Dumbravă