Hotărârea nr. 174/2018

174/24.04.2018 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului inscris in C.F. nr.412177-Giroc
Hotararea Consiliului Local 174/24.04.2018
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara, in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului inscris in C.F. nr.412177-Giroc


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr.SC2018-6484 din 26.03.2018, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-6484 din 26.03.2018, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse - Biroul Cladiri-Terenuri din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-6484/04.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr.SC2018-6484 din 26.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa nr.SC2018-6484 din 20.03.2018, a Agentiei Nationale pentru Locuinte, prin care solicita Municipiului Timisoara trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului, a imobilului-teren, inscris in CF 412177- Giroc( localitatea Chisoda), in suprafata de 33.629 mp, pentru implementarea proiectului de construire locuinte individuale pe credit ipotecar(54 case) ;
Avand in vedere adresa CT2017-31087 din 20.12.2017, a Serviciului Juridic ;
Conform dispozitiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publica, trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului, se va face prin hotarare a Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara, a terenului inscris in C.F. nr.412177-Giroc .

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica - Biroul Evidenta Patrimoniului si Directia Cladiri,Terenuri si Dotari Diverse -Biroul Cladiri-Terenuri, din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timis;
- Agentiei Nationala pentru Locuinte;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018- 6484/26.03.2018

RAPORT de SPECIALITATE,

privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului inscris in CF 412177

Giroc

Avind in vedere adresa nr.SC2018-6484 din 20.03.2018, Agenția Naționala pentru Locuințe, solicită Municipiului Timișoara trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului-teren, inscris in CF 412177- Giroc( localitatea Chisoda), in suprafata de 33.629 mp, pentru implementarea proiectului de construire locuinte individuale pe credit ipotecar(54 case).

Conform înscrisului în C.F. nr.412177-Giroc, poz.B1, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, prin actul administrativ nr.161/23.02.2011 emis de Guvernul Romaniei;

Având în vedere adresa SC2017-31087 din 20.12.2017, a Serviciului Juridic, prin care ne informează că, pentru imobilul situat în Chisoda, inscris in CF 412177-Giroc, nu figurează litigii pe rolul instanțelor de judecată;

Din evidentele Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse, Biroul Clădiri, rezultă că, la data prezentei, imobilul respectiv, nu figurează notificat în baza Legii nr.10/2001 și nici în baza O.U.G. nr. 94/2000-privind retrocedarea unor imobile care au aparținut cultelor religioase din România;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local.

Având în vedere cele menționate mai sus, înaintăm spre dezbaterea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, proiectul de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului situat in localitatea Chisoda, inscris in CF 412177-Giroc, in suprafață de 33.629 m.p.

pt.DIRECTOR,

Mihai Boncea


ȘEF BIROU, Călin-Nicușor Pîrva

CONSILIER, Zaharie Ciev

Cod FO 53-01, Ver.1

MUNICIPIUL TIMIȘOARA

DIRECȚIA CLĂDIRI, TERENURI și DOTĂRI DIVERSE

BIROUL CLĂDIRI-TERENURI

Nr. SC2018- 6484/26.03.2018

EXPUNERE de MOTIVE,

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului inscris in CF 412177 Giroc

Prin adresa nr.SC2018-6484 din 20.03.2018, Agenția Naționala pentru Locuințe, solicită Municipiului Timișoara trecerea din domeniul public in domeniul privat a imobilului-teren, inscris in CF 412177- Giroc( localitatea Chisoda), in suprafața de 33.629 mp, pentru implementarea proiectului de construire locuinte individuale pe credit ipotecar(54 case).

Conform HCL 78/23.02.2018, art.1, se aproba transmiterea in folosinta gratuita, pe perioada realizarii investitiilor, catre Agentia Nationala pentru Locuinte, terenul mai sus mentionat;

Conform înscrisului în C.F. nr.412177-Giroc, poz.B1, terenul este inclus în domeniul public al municipiului Timișoara, prin actul administrativ nr.161/23.02.2011 emis de Guvernul Romaniei;

Conform dispozițiilor art.10, alin.2, din Legea nr.213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local ;

Având în vedere cele menționate mai sus, considerăm oportun, inițierea unui proiect de hotărâre, privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului inscris in CF 412177, Giroc, in suprafata de 33.629 mp.

PRIMAR,                            VICEPRIMAR,

Nicolae Robu                                        Farkas Imre

pt. DIRECTOR,

Mihai Boncea